Karcinogeny kolem nás

Každým rokem je v Evropě diagnostikováno kolem 3,2 milionu případů rakoviny, což je obrovské množství. Nejčastěji jde o rakovinu prsu, tlustého střeva, plic. Karcinogeny se řadí mezi nejdůležitější příčinu vzniku nádorů.

Co je karcinogen

Jedná se o látku, která je u nás schopná vyvolat zhoubné nádorové bujení. Oficiální databázi všech karcinogenů vede Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny IARC (International Agency for Research on Cancer), která je kategorizuje podlé míry vědeckých důkazů o souvislosti mezi vystavení danému faktoru a výskytem rakoviny u člověka.

Co je karcinogenita

Jedná se o mutaci v genetickém materiálu, DNA. Může se projevit zhoubným bujením napadané tkáně, čímž vznikne nádor. Mechanismus vzniku nádoru je poměrně složitý. Prvotní příčinou může být změna genetické informace, mutace. Většina karcinogenů má mutagenní účinky, ale nádorové bujení mohou vyvolat i látky nemutagenní. V tom případě se může jednat o poškození opravných mechanismů, které jsou jinak schopny poškozenou DNA rozpoznat, opravit, nahradit.

Rozdělení karcinogenů

Karcinogeny dělíme na** chemické, fyzikální, virové**. Co mají společné je to, že mohou vyvolat v lidské buňce trvalé genetické změny. Jejich předpokladem je v případě fyzikálních a chemických karcinogenů přímé poškození buněčné genetické hmoty, v případě virových karcinogenů vnesení cizorodé genetické informace do buňky.

Kategorie karcinogenů dle Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny

Skupina 1 - prokázaný karcinogen pro člověka.

Skupina 2A - pravděpodobně karcinogenní pro člověka.

Skupina 2B - podezřelý karcinogen pro člověka.

Skupina 3 - neklasifikovaný.

Skupina 4 - pravděpodobně není karcinogenní pro člověka.

Příklad zařazení do kategorie karcinogenů

 • Skupina 1 - solárium; arsen, azbest, benzen, butan, dehet, destiláty (ropné, lehké parafinické, nerafinovaný nebo mírně rafinovaný základový olej, těžké parafinické), erionit, ethylenoxid, formaldehyd, chrom, kadmium, oxid (chromový, nikelnatý, nikličitý, niklitý, arsenitý, arseničný), kyselina arseničná, hydrogenarseničnan olovnatý, soli benzidinu, vinylchlorid.
 • Skupina 2 - akrylamid, akrylonitril, cytostatika, prach tvrdých dřev, tetrachlorethylen (používá se jako rozpouštědlo v chemických čistírnách a ve strojírenství).

Příklady karcinogenů

 • Alkohol - podílí se na rakovinách dutiny ústní, nosohltanu, hrtanu, jícnu, jater.
 • Anilín - jedná se o jedovatou látku, která se získává redukcí nitrobenzenu. Jedna ze základních surovin chemického průmyslu: barviva, vulkanizační činidla, léčiva. Nalézá se v malém množství v dehtu, vyrábí se v továrnách z dehtového benzolu.
 • Azbest - patří mezi přírodní látky, z toho důvodu se může dostávat do prostřední rozpouštěním azbestových minerálů. Azbestové minerály se ze 40-60% skládají z křemíku, zbylou část tvoří oxidy železa, hořčíku, ostatních kovů. Při namáhání azbestových materiálů se mohou uvolňovat ostrá vlákénka, která mohou způsobovat rakovinu plic. Azbestová vlákna se uvolňují do ovzduší při mechanickém nebo tepelném namáhání. Azbestová vlákna byla používána jako izolační materiál, brzdové obložení, těsnící vložky, materiál pro zpevnění trubek, ohnivzdorné textilie. V budovách ho lze spatřit ve střešních, podlahových krytinách, ventilačních rourách, dlaždicích, tepelné izolaci kotlů, vodovodních, odpadních trubkách, požárních uzávěrech, elektrické izolaci, stoupačkách aj. V současnosti je uvádění výrobků, které obsahují azbest na trh v ČR, zakázáno. Vyskytují se však stále výrobky i stavby s obsahem azbestu, které byly vyrobeny, postaveny před tímto zákazem.
 • Benzen - jedná se o čirou, bezbarvou kapalinu, která může způsobit rakovinu. Hlavním zdrojem emisí benzenu do atmosféry jsou výfukové plyny automobilů, emise způsobené těkáním benzinu z palivové nádrže, během tankování, dále úniky pocházející z chemického průmyslu, rafinerií ropy, plynu, spalování paliv (uhlí, oleje). Benzen poškozuje centrální nervovou soustavu, krvetvorbu, imunitní systém.
 • Dehet - jedná se o hnědočernou až černou, viskózní hořlavou kapalinu, která odpadá při tepelném rozkladu organických látek za nepřístupu vzduchu. Dehet obsahuje i pevné částečky, jako jsou prach, saze, úlety. Složení dehtu závisí především na teplotě samotného rozkladu, dále době jejího působní na výchozí i vznikající produkty tepelného rozkladu. Dehet i jeho páry jsou karcinogenní a toxické. Dehet se dělí podle výchozí suroviny na: černouhelný, hnědouhelný, koksárenský, plynárenský, generátorový, silniční, preparovaný.
 • Dřevěný prach - karcinogenita prachu buku, dubu může způsobovat rakovinu vedlejších nosních dutin.
 • Kadmium - detoxikace kadmiem je pomalá, ovšem hrozí nebezpečí chronických otrav, kdy mohou být poškozeny ledviny, játra, dále kosti, plíce, srdce, imunitní systém. Riziko spočívá v rakovině prostaty a plic.
 • Kouření - zvyšuje pravděpodobnost malignit ústní dutiny, hlavně rakoviny plic.
 • Minerální oleje - patří mezi vedlejší produkt při destilaci ropy k výrobě benzinu. Podílejí se na rakovině kůže.
 • Ultrafialové paprsky - ultrafialová složka je zodpovědná za vznik až 90% karcinomu rtu a 80% nádorů kůže. Zvyk opalovat se je asi příčinou trvalého nárůstu kožních nádorů, k němuž dochází od počátku tohoto století. Protože však je jejich převážná většina dobře léčitelná, má záření na svědomí pouze asi 1-2% smrtících nádorů. Jde převážně o obávaný melanom.

Karcinogenní látky v potravinách

 • Akrylamid - tvoří se například v bramborách, jsou-li zpracovány při vysokých teplotách.
 • Aflatoxiny - vytváří plísně, které přirozeně napadají a rozkládají skladované potraviny: arašídové máslo, obilí, semena bavlníku, burské oříšky, ořechy stromů.

Grilování masa a karcinogeny

Středně nebo silně propečený steak čelí trojnásobnému riziku rakoviny žaludku, než maso nedopečené, či středně propečené. Ke grilování používejte vhodný gril a kvalitní dřevěné uhlí. Grilujte tak, aby maso nebylo ve styku s plameny, dále aby nedocházelo k odkapávání tuku na rozžhavené uhlí. Maso ke grilování používejte libové, odstraňte kůži z drůbeže a tučné okraje masa. Je také vhodné před samotným grilováním, nechat maso marinovat.

Kvalita prostředí a výskyt zhoubných novotvarů

Vztah mezi kvalitou prostředí a výskytem zhoubných nádorů byl zjištěn již před dvěma, třemi stoletími: Ramazini 1700: rakovina prsu u jeptišek. Skutečný vědecký zájem o studium příčin maligních nádorových onemocnění však začíná, podobně jako v případě látek s nekarcinogenními účinky, až koncem 19. století, v souvislosti s rozvojem průmyslové výroby a expozicemi v pracovním prostředí. První experimentální důkaz o karcinogenních účincích uhelného dehtu na zvířata pochází z Japonska z r. 1915.

Jaké jsou příčiny lidských nádorů

 • Vykonávaná profese - odhaduje se, že kolem 4 až 5% veškerých zhoubných nádorů souvisí s vykonávanou profesí.
 • Kouření - podle odhadů je kouření zodpovědné za 30 až 40% všech smrtících případů nádorů.
 • Výživa - zhruba 40 až 50% všech zhoubných nádorů má co dočinění s výživou.
 • Fyziologické změny - zhruba 5% všech nádorů souvisí s fyziologickými změnami, které provázejí těhotenství. Těhotenství a porod, zvláště v raném věku, snižuje výskyt nádorů vaječníků, prsu, a některých děložních nádorů, ale zvyšuje pravděpodobnost jiných nádorů dělohy.
 • Průmyslové exhalace - kolem 3% nádorů způsobují průmyslové exhalace.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18788 (novesluzby.cz#21407)


Přidat komentář