Co lze vyčíst z obalu potravin

Někteří z nás nakupují potraviny tzv. automaticky, dáváme do košíku zboží, které kupujeme již delší dobu, které nás upoutá novým obalem apod. Jiní si naopak pečlivě prostudují obal potraviny. Ovšem ruku na srdce, máme na toto čas v dnešní uspěchané době?

Rozdělení potravin pro jejich označování

 • Potravina balená - potravina, která je zabalena přímo u výrobce, popřípadě v balírně.
 • Potravina zabalená - potravina, která je zabalena jinde, než u výrobce.
 • Potravina nebalená

U potravin balených, musí být údaje uvedeny na spotřebitelském obalu jednotlivého výrobku, nebo na vnějším obalu celého balení. V případě, že je pro údaje příliš malá plocha, a to menší než 10 cm2, jsou stanoveny výjimky.

Údaje na zabalených potravinách

Na těchto potravinách se uvádí:

 • název firmy, která potravinu zabalila,
 • název potraviny,
 • údaj o množství,
 • datum použitelnosti, trvanlivosti.

Údaje na nebalených potravinách

U** nebalených potravin** by měly být údaje o nich na dostupném a viditelném místě. U těchto potravin se uvádí:

 • název potraviny,
 • množství,
 • datum použitelnosti, trvanlivosti.

Co musí splňovat údaj na potravinách

Údaj musí být:

 • srozumitelný,
 • napsaný v českém jazyce,
 • na viditelném místě,
 • snadno čitelný,
 • nezakrytý,
 • nesmazatelný.

Jaké údaje musí být vyznačené na obalech potravin

Označování potravin je v České republice řízeno základními předpisy: zákon o potravinách č. 110/1997 Sb., a prováděcí vyhláška 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin.

Základní údaje, které musejí být na potravinách uvedeny:

 • Obchodní jméno výrobce nebo dovozce, popřípadě prodávajícího, dále sídlo jeho firmy, u dovážených potravin musí být uvedena země původu nebo vzniku potraviny.
 • Název druhu, skupina nebo podskupiny potraviny, pod nímž je potravina uváděna do oběhu. Také údaj o způsobu její úpravy.
 • Údaj o množství výrobku.
 • Datum použitelnosti u druhů potravin podléhajících rychlé zkáze, uvádí se slovy „spotřebujte do“ a doplňuje se teplotou skladování.
 • Datum minimální trvanlivosti u jiných než rychle zkazitelných potravin – proces kažení u těchto výrobků probíhá velmi pomalu, uvádí se slovy „minimální trvanlivost do“. U některých potravin stanovených vyhláškou, jako je čerstvé ovoce, zelenina, lihoviny, víno, žvýkačky aj. se údaj o době minimální trvanlivosti nevyžaduje.
 • Údaj o způsobu skladování.
 • Údaj o způsobu použití.
 • Údaj o určení potraviny pro zvláštní výživu, například, že potravina je určena pro diabetiky, kojence.
 • Údaj o složení potraviny podle použitých surovin a přídatných látek, látek určených k aromatizaci a potravních doplňků.
 • Údaj o možnosti nepříznivého ovlivnění zdraví lidí.
 • Údaj o výživové (nutriční) hodnotě potraviny.

Co se skrývá pod údajem složení potraviny

Složení potraviny zahrnuje použité suroviny, přídatné látky, dále látky určené k aromatizaci, potravní doplňky. Údaje o jednotlivých složkách se řadí sestupně, a to podle obsahu jejich jednotlivých složek. Voda přidávaná do potraviny, se na obal označí jako složka, v případě, že její obsah v konečném výrobku představuje více než 5%.

Co znamenají některé termíny na potravinách

 • Čerstvé máslo - máslo, které je do 20 dnů od data výroby.
 • Čerstvý sýr - nezrající sýr, který je tepelně neošetřený po prokysání.
 • Přírodní sýr - sýr, s výjimkou syrovátkového a taveného.
 • Čerstvé ryby - chlazené ryby.
 • Domácí těstoviny - těstoviny, které jsou vyrobené ručně, a to při použití nejméně 6 vajec na 1 kg mouky.
 • Přírodní sladidla - látky sladce chutnající, rozpustné ve vodě, na bázi přírodních sacharidů, jako je cukr v pevném nebo tekutém stavu, dextróza, fruktóza, glukózový sirup.

Co znamená termín - se sníženým, nízkým obsahem

Jedná se o údaj, který značí, že v příslušné potravině je snížen obsah určité živiny, a to o více než 25% oproti hodnotě stanovené pro tuto skupinu potravin vyhláškou, nebo proti obvyklé hodnotě.

 • Máslo se sníženým obsahem tuku - obsahuje 62 až 60% tuku.
 • Máslo s nízkým obsahem tuku - obsahuje 41 až 39% tuku.
 • Vysokotučný sýr - obsahuje nejméně 60% tuku v sušině.
 • Nízkotučný tavený sýr - obsahuje nejvýše 30% tuku v sušině.
 • Potravina s nízkým obsahem bílkovin - obsahuje nejvýše 2 g bílkovin na 1000 kJ energetické hodnoty.
 • Potravina s nízkým obsahem laktózy - obsahuje nejvýše 1 g laktózy ve 100 g nebo 100 ml potraviny.
 • Potravina s nízkým obsahem sodíku - obsahuje 120 mg sodíku ve 100 g nebo 100 ml.
 • Potravina bezlaktózová - obsahuje nejvýše 10 mg laktózy ve 100 g nebo 100 ml potraviny.

Jak je to s označováním masa, masných výrobků

Balené maso se označuje kromě základních údajů i živočišným druhem, tržním druhem, informací, zda je bez kostí či bez kůže. U celých jatečně zpracovaných těl drůbeže, se uvádí třída jakosti, dále také, zda jsou přibaleny droby. U hovězího masa se uvádí kategorie: mladý skot, mladý býk, jalovice, kráva, volek, dále registrační číslo zvířete, název země, číslo jatek, bourárny, označení země, kde se zvíře narodilo a bylo krmeno**. Zmrazené maso** se označuje datem minimální trvanlivosti, a při jaké teplotě se má skladovat. Mleté maso je možné prodávat jen 24 hodin od zabalení, a to při současné teplotě, která nepřesahuje +2°C. U mletého masa musí být ještě uveden obsah tuku a podíly jednotlivých druhů použitých mas (vepřové, hovězí). U balených masných výrobků, se většinou uvádí datum použitelnosti. U masových konzerv a trvanlivých masných výrobků, se uvádí datum minimální trvanlivosti. U nebalených masných výrobků je nutné, aby bylo na viditelném místě uvedeno: název výrobku, datum použitelnosti, trvanlivosti.

Jak je to s označováním vajec

Některé údaje se uvádějí přímo na vejcích, některé na obalu. Některé údaje se musí uvádět, některé se mohou uvádět, některé se naopak nesmějí uvádět, a to z důvodu, aby nedocházelo k matení spotřebitelů.

Označení způsobu chovu:

 • Ekologické zemědělství - 0
 • Nosnice ve volném výběhu - 1
 • Nosnice v halách - 2
 • Nosnice v klecích - 3

Vejce se třídí podle jakosti:

 • Třída A - čerstvá vejce. Vejce se musí uchovávat při nekolísavé teplotě v rozmezí od +5°C do +18°C.
 • Třída B - nižší jakost vajec, nebo konzervovaná vejce. Chladírenská vejce třídy B se uchovávají při teplotě od -1,5°C do +5°C.
 • Třída C - vejce určená pro průmyslové zpracování.

Třída hmotností - uvádí se pod označením S až XL.

Na obalu vajec skupinovém nebo spotřebitelském, musí být uveden:

 • název či obchodní značka a adresa podniku, případně balírny,
 • rozlišovací číslo třídírny,
 • třída jakosti,
 • třída hmotnostní,
 • skupina,
 • počet vajec,
 • datum minimální trvanlivosti nebo datum balení.

Jak je to s označováním másla, margarínu

 • Máslo - výrobek musí obsahovat minimálně 80%, ovšem méně než 90%, mléčného tuku, maximálně 16% vody. Čerstvé máslo - máslo do 20 dnů od data výroby. Stolní máslo - máslo skladované nejdéle do 24 měsíců při mrazírenských teplotách.
 • Margarín - výrobek nemusí vůbec obsahovat mléčný tuk, musí obsahovat minimálně 80%, ovšem méně než 90%, tuku rostlinného a/nebo živočišného.
 • Směsný tuk - výrobek s obsahem nejméně 10 a nejvýše 80% mléčného tuku, s celkovým obsahem tuku rostlinného a/nebo živočišného minimálně 80%, ovšem méně než 90%.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18793 (novesluzby.cz#21425)


Přidat komentář