Způsoby skončení pracovního poměru z praxe

Pracovní poměr může být rozvázán dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době. Pracovní poměr také končí uplynutím sjednané doby na dobu určitou. Na níže uvedených příkladech si přiblížíme, s jakým způsobem ukončení se můžete setkat.

Skončení pracovního poměru při odchodu do starobního důchodu

Důvodem ke skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele nemůže být sama o sobě skutečnost, že zaměstnanci vznikl nárok na starobní důchod. Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z důvodů vymezených v § 52 zákoníku práce. Nelze tedy dát tomuto zaměstnanci výpověď jen z důvodu, že dovršil důchodový věk.

Zaměstnavatel však může zaměstnanci dát výpověď pro nadbytečnost nebo nesplňování požadavků bez zavinění zaměstnavatele pro řádný výkon sjednané práce. Zaměstnanec může například vzhledem ke svému věku dosahovat bez zavinění zaměstnavatele neuspokojivých pracovních výsledků, může se zaměstnanec setkat s tím, že mu dá zaměstnavatel výpověď dle § 52 písm. f) zákoníku práce.

Skončení pracovního poměru v době pracovní neschopnosti zaměstnance ve zkušební době

Pracovní poměr s Vámi může zaměstnavatel rozvázat ve zkušební době kdykoliv, tedy i v době nemoci nebo čerpání mateřské dovolené či rodičovské dovolené.

Zkušební doba nesmí být delší než 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru.

Možnost skončení pracovního poměru dohodou v průběhu výpovědní doby

Pokud si v době běhu výpovědní doby najdete jiné zaměstnání, máte možnost bez ohledu na to, že Vám již běží výpovědní doba, navrhnout zaměstnavateli skončení pracovního poměru dohodou k dřívějšímu datu.

Skončení pracovního poměru z tzv. organizačních důvodů po rodičovské dovolené

Příklad: zaměstnavatel Vás zaměstnává na funkci, kterou máte uvedenou v pracovní smlouvě. Nyní jste na rodičovské dovolené a máte pracovní poměr na dobu neurčitou. Po dovršení 3 let věku dítěte se chcete vrátit zpět na svoji funkci. Na příslušném oddělení je však stav zaměstnanců naplněn. Je nezbytné v tomto případě, aby se s Vámi zaměstnavatel dohodl na změně druhu práce. Pokud však nedojde k dohodě, lze tuto situaci řešit dohodou o skončení pracovního poměru nebo výpovědí, v obou případech z důvodu organizačních změn. Pokud Váš pracovní poměr skončí dohodou nebo výpovědí dle § 52 písm. a) až c), náleží Vám odstupné.

Okamžité zrušení pracovního poměru pro nevyplacení mzdy

V případě, že Vám zaměstnavatel nevyplatil mzdu, můžete z Vaší strany okamžitě zrušit pracovní poměr. V tomto případě, při vyplacení mzdy, máte nárok na vyplacení odstupného.

Výpověď pro organizační změny a odškodnění nemoci z povolání

Příklad: byla Vám přiznána nemoc z povolání, v důsledku toho a na základě lékařského posudku jste byli převedeni na práci odpovídající Vašim schopnostem a zdravotnímu stavu. Toto místo je však později zrušeno a je Vám nabídnuto další pracovní místo. Toto místo však odmítáte přijmout. V tomto případě dochází k ukončení pracovního poměru v souvislosti s organizačními změnami. Zaměstnavatel s Vámi může ukončit pracovní poměr dohodou nebo výpovědí, v obou případech máte nárok na odstupné.

Uvedení dne skončení pracovního poměru na dobu určitou při pracovní neschopnosti zaměstnance

Na skončení pracovního poměru uzavřeného na dobu určitou nemá pracovní neschopnost žádný vliv. Pracovní poměr skončí dnem, který je uveden v pracovní smlouvě, i když nemocenské dávky budete dostávat i po skončení pracovního poměru, nejste-li ovšem poživatelem starobního nebo invalidního důchodu.

Skončení pracovního poměru se zaměstnancem ze zdravotních důvodů

V případě, že pozbudete vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče dlouhodobě způsobilost konat dosavadní práci, je zaměstnavatel povinen Vás převést na jinou práci. Pokud pro Vás zaměstnavatel nemá jinou vhodnou práci, je Vám poskytnuta náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku, a to až do doby, kdy pro Vás jinou vhodnou práci zajistí, popřípadě do skončení pracovního poměru.

Odstupné při skončení pracovního poměru

Odstupné představuje formu odškodnění zaměstnance při ztrátě zaměstnání. Jedná se o jednorázový finanční příspěvek, který náleží zaměstnanci při skončení pracovněprávního vztahu. Skončil-li Váš pracovní poměr výpovědí ze strany zaměstnavatele nebo dohodou pro organizační změny dle § 52 písm. a) až c) zákoníku práce, máte nárok na odstupné ve výši trojnásobku průměrného měsíčního výdělku.

Dojde-li k rozvázání pracovního poměru výpovědí nebo dohodou ze strany zaměstnavatele z důvodu nemožnosti konat dále dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nebo ohrožení nemocí z povolání, náleží Vám odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku.

Odstupné nebo jeho poměrnou část vracíte v případě, že nastoupíte po skončení pracovního poměru opět do zaměstnání k dosavadnímu zaměstnavateli před uplynutím doby dvou měsíců.

Odstupné Vám však nenáleží v případě, že jste pracovali na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (Dohoda o pracovní činnosti, Dohoda o provedení práce).

Vydání zápočtového listu při skončení pracovního poměru

Při skončení pracovního poměru Vám zaměstnavatel musí vydat potvrzení o zaměstnání, tzv. zápočtový list. Zápočtový list Vám vydává automaticky, bez jakékoliv žádosti. S vydáním zápočtového listu nelze operovat, i když máte k zaměstnavateli jisté závazky. V případě, že Vám bude zaměstnavatel klást určité podmínky, než Vám vydá zápočtový list, můžete se obrátit o pomoc příslušný úřad práce.

Uzavření navazujícího pracovního poměru

V případě, že Váš pracovní poměr u zaměstnavatele skončí k určitému datu a následně je s Vámi uzavřen další pracovní poměr u téhož zaměstnavatele, oba pracovní poměry na sebe bezprostředně navazují.

Změna zaměstnání

Změna zaměstnání představuje skončení pracovního poměru u dosavadního zaměstnavatele a bezprostřední navázání vzniku pracovního poměru u nového zaměstnavatele.

Onemocnění po skončení pracovního poměru

V případě, že onemocníte po skončení pracovního poměru, obdržíte nemocenské dávky až od 15. dne nemoci. Do té doby si musíte sami platit zdravotní pojištění.

V případě, že onemocníte před skončením pracovního poměru, první tři pracovní dny nedostanete nic, od čtvrtého pracovního dne Vám bude zaměstnavatel vyplácet náhradu mzdy. Jestliže Váš pracovní poměr skončí dříve, než vyprší lhůta pro vyplacení náhrady mzdy, zaměstnavatel s vyplacením náhrady přestane. Následně Vám jsou až od 15. dne pracovní neschopnosti vypláceny nemocenské dávky okresní sociální správou. Jste však v pracovní neschopnosti a nemůžete se zaregistrovat do evidence uchazečů o zaměstnání na úřadu práce. Registrovat se můžete až po skončení pracovní neschopnosti.

Onemocníte-li v ochranné lhůtě, maximálně 7 dnů po ukončení pracovního poměru

máte nárok na nemocenské dávky. Po uplynutí ochranné lhůty nárok ztrácíte. Zaregistrujete-li se však po ukončení pracovního poměru na úřadu práce onemocníte v ochranné lhůtě, přeruší se Vám poskytování podpory v nezaměstnanosti. Opětovně Vám bude podpora poskytována poté, co Vám bude ukončeno vyplácení nemocenských dávek.

Podpůrčí doba představuje dobu, po kterou můžete maximálně marodit a je Vám vyplácena nemocenská dávky. Podpůrčí doba činí 380 kalendářních dnů.

Jak správně formulovat dohodu o skončení pracovního poměru

Dohoda o rozvázání pracovního poměru se využívá velmi často. V dohodě musí být označen přesný kalendářní den ukončení pracovního poměru, nebo formulace „ukončení určitých prací", „návrat ženy z mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené", „ukončení pracovní neschopnosti" apod. V případě, že podává dohodu zaměstnanec, stává se, že chybně uvede formulaci, že dává „výpověď dohodou".


Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18474 (novesluzby.cz#20164)


Přidat komentář