Životopisem můžete zaujmout i odradit

Životopis je prvním materiálem, který drží personalista v ruce dříve, než se setkáte tváří v tvář. Životopis o vás mnohé prozradí, vyjdou na povrch vaše přednosti i nedostatky.

Strukturovaný životopis

Strukturovaný životopis patří k nejčastěji používaným typům životopisů, neboť ve strukturální podobě můžeme zmínit vše podstatné.

Hlavním rysem strukturovaného životopisu je heslovité obsažení vašeho studia a pracovních úspěchů.

K výhodám strukturovaného životopisu patří přehlednost, rychlé pozření obsahu a možnost hromadného členění s ostatnímu životopisy.

Jednotný obsahová norma strukturovaných životopisů neexistuje, některé životopisy obsahují více informací, některé méně informací. Existuje však několik údajů, které nesmí v žádném životopisu chybět.

Základní schéma strukturovaného životopisu by mělo být následující:

Označení - životopis

Životopis bývá velmi často nazýván cizím slovem - Curriculum Vitae, což je v našich podmínkách nežádoucí. Vhodnějším označením bude stoprocentně ŽIVOTOPIS, tedy pokud se nebudeme ucházet o pozici, která vyžaduje angličtinu jako hlavní jazyk. Pokud tedy bude přijímací pohovor veden v angličtině, poté samozřejmě označení Curriculum Vitae, je žádoucí a vhodné.

Osobní a kontaktní údaje

Strukturovaný životopis, stejně jako ostatní typy životopisů, musí obsahovat alespoň základní osobní údaje.

  • #### celé jméno (jméno + příjmení) včetně titulu

Titulem se rozumí titul akademický, tedy Ing., Mgr., Bc., apod. Velmi často se stává, že lidé jako titul označují současný životní stav, tedy: paní, slečna, pan. Tomuto se vyvarujte, jelikož uvést do kolonky „titul" slečna je dosti výsměšné a především personalisté jsou na tuto skutečnost hákliví.

  • #### adresa

Do životopisu uvádějme adresu trvalého i přechodného bydliště, jelikož ve většině případech slouží životopis jako podklad pro přípravu pracovní smlouvy.

  • #### telefonní kontakt

Uvádějte telefonní kontakt pouze na sebe, nejlépe na mobilní telefon. Velmi často se stává, že uchazeči uvádějí kontakt i na pevnou linku, na které během dne nejsou přítomni, nebo tel. číslo na kamaráda, maminku apod. jelikož v tuto chvíli nedisponují telefonem. Pokud tedy nemáte telefon, raději nechejte kolonku prázdnou.

  • #### datum narození

Datum narození slouží jednak jako údaj k přípravě pracovní smlouvy a jednak jako údaj, který nám sdělí věk uchazeče. Ač chceme nebo nechceme, ve většině firmách hraje věk důležitou roli, některé firmy vyžadují mladý kolektiv, jiné naopak kolektiv ve středním věku. V některých firmách je kolektiv namíchán v různých věkových kategorií. Věk je v podstatě jedním z prvních bodů, na které se personalista dívá a podle čeho v prvním výběru životopisu selektuje.

  • #### občanství

Důležité pro další kroky, v případě, že uchazeč nebude české národnosti nebo ze země EU.

  • #### rodinný stav

Dnes se do životopisu rodinný stav uvádět nemusí. Toto upřesnění se v případě potřeby vypisuje do osobního dotazníku.

Přehled dosažených vzdělání

Uvádí se všechna dosažená vzdělání, které uchazeč úspěšně absolvoval. Velmi často se stává, že uchazeč uvádí i školu, kterou sice započal, ale nedokončil. Této chyby se raději vyvarujme a pamatujme, že do životopisu vpisujeme pouze školy úspěšně zakončené. Na nedodělané školy se personalisté mnohdy dívají skrze prsty a jejich závěr je takový, že uchazeči bude chybět píle, cílevědomost a schopnost dotáhnout věci do zdárného konce.

  • #### název a adresa jednotlivých škol

Vpisujeme od nejvyššího dosaženého vzdělání k tomu nejnižšímu. Základní školu neuvádíme, neboť se předpokládá, že tou automaticky prošel každý. Velmi často se však stává, že základní škola v životopisu uvedena je. Tento údaj není na škodu, ale nikterak nedodá na kvalitě a schopnosti plnohodnotného napsání životopisu. K jednotlivým školám uvádějte časový úsek, od kdy do kdy, jste danou školu navštěvovali. Stačí uvádět roční rozmezí, měsíce ani dny, nejsou zapotřebí, jelikož ne vždy škola začínala 1.9 a končila 30.6.

  • #### typ závěrečné zkoušky, kvalifikace, získání akademického titulu

K jednotlivým školám vepisujeme, jakým způsobem byla zakončena. Střední školy jsou zakončeny maturitní zkouškou, učební obory výučním listem, popř. výučním listem a posléze maturitní zkouškou - nástavbové studium. Vyšší odborné školy jsou zakončeny titulem DiS, v tomto případě uvádějte kvalifikaci. Vysoké školy jsou zakončeny akademickým titulem různého znění - Ing., Mgr. Bc., ....

Předchozí zaměstnání

Kolonka předchozího zaměstnání slouží pro uvedení všech prošlých zaměstnání. Jednotlivá zaměstná je nutné seřadit chronologicky, začínáme tedy od toho úplně prvního. Pokud jste v životě vystřídali několik desítek zaměstnání, uveďte pouze ty nejvýznamnější. Není žádoucí uvádět zaměstnání, ve kterém jste setrvali pouze po dobu zkušební, a to z jakéhokoliv důvodu.

  • #### pracovní zkušenosti, náplň práce

Ke každému zaměstnání je zapotřebí uvést krátkou charakteristiku pracovní pozice a pracovní náplně. Vámi vykonávané pracovní úkoly uvádějte v bodech a pravdivě. Velmi často se stává, že uchazeči, chtějí personalistu zaujmout a pracovní náplň zkreslují. Tomuto nedostatku se snažte vyhnout, jelikož, pokud se pro vás zaměstnavatel rozhodne, bude chtít vše předvést v praxi, což by mohl být pro někoho problém.

Pokud se hlásíte do prvního zaměstnání, tedy bez předchozích pracovních zkušeností, můžete zmínit významné brigády. Vždy však uvádějte pouze brigády související s danou pozicí. Pokud se hlásíte do kanceláře na místo office asistentky, je téměř bezpředmětné zmiňovat, brigádu jako pokladní.

  • #### reference

V dosti velkém rozsahu se do životopisů uvádějí kontakty na referenční osobu stávajícího nebo minulého zaměstnání. Tato osoba může být v uvozovkách pouze osobou virtuální, se kterou je uchazeč domluven. Může to být jeho kolega, který uchazeče vychválí do nebes, ba to dokonce může být jeho kamarád, který ve společnosti nepracuje.

Cizí jazyky

Cizí jazyky uvádějte pouze v případě, že se jimi domluvíte, tedy pokud jimi dokážete běžně komunikovat. V případě, že znáte základní fráze nebo několik málo slovíček, je téměř zbytečné a spíše na škodu, tuto skutečnost zmiňovat. Pokud dokážete alespoň částečně v daném jazyce komunikovat, definujte tuto schopnost. Velkou chybou bývá označení AJ - pasivně, NJ - aktivně. Nikdo nedokáže posoudit, nakolik a do jaké míry jste schopni v daném jazyce komunikovat.

Z toho tedy vyplývá, že k uvedenému jazyku je lepší napsat krátkou charakteristiku, tedy: AJ na komunikativní úrovni, slovem i písmem. NJ - dorozumím se, nikoli však písemně.

Práce s PC

Práce s počítačem je nezbytně nutná téměř ve všech profesích, bez počítačů se dnes již téměř neobejdeme. Zde opět platí stejné pravidlo jako v případě jazykových znalostí. Schopnosti a dovednosti je nutné více rozhrnout, to, že počítač ovládáte na uživatelském rozhraní, není pro personalisty žádnou odpovědí. Napište, co přesně umíte, které programy ovládáte, zda umíte vytvářet jednoduché či složitější tabulky, apod.

Pokud se hlásíte např. na pozici mzdové účetní, je nutné zmínit, v jakém programu jste doposud pracovala a jaké s ním máte zkušenosti.

Další znalosti a dovednosti - životopis

Do této kolonky vypisujte, co všechno ještě umíte, tedy vše, co by mohlo souviset s danou pozicí. Dost často se stává, že uchazeči do této kolonky vpisují svůj hudební talent nebo sportovní výsledky. Tato kolonka by měla sloužit pouze pro upřesnění a vyzdvihnutí vašich profesních zkušeností.

Závěr životopisu

Stejně jako ostatní dokumenty, tak i strukturovaný životopis je zapotřebí důkladně a s jistou náležitostí zakončit.

Na závěr se uvede datum vyhotovení životopisu, které by mělo být přibližně stejného data, kdy životopis odesíláte nebo předáváte. Pokud životopis odesíláte elektronicky dne 14.5.2010, nemělo by datum vyhotovení být starší než 1.5.2010.

Závěr životopisu doplníme o vlastnoruční podpis. Pokud životopis posíláme elektronicky a máme možnost naskenování, je polepší volba, jelikož zaměstnavatel bude mít dokument i s podpisem.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18483 (novesluzby.cz#20348)


Diskuze a zkušenosti

Anonym | 02.11.2013 21:20
Re: Životopisem můžete zaujmout i odradit Zcela souhlasím. Jako personalista doporučuji službu pro tvorbu životopisu http://www.ceevee.cz . Každý životopis vzor obsahuje všechny důležité informace, které personalista potřebuje vědět.


Přidat komentář