Teambuilding

V době, kdy jsou dobré mezilidské vztahy prioritou podniků, se začínají objevovat mnohé techniky vedoucí k jejich zlepšení. Takového zlepšení lze dosáhnout i tzv. teambuildingem, který se stal v několika posledních letech velmi populárním.

Co znamená teambuilding

Slovo teambuilding pochází z anglický slov „team“ a „build“. Slovo „team“ [tým] zní v českém jazyce stejně a není tedy nutné jej překládat. Slovo „build“ znamená stavět či budovat. V překladu se tedy jedná o budování týmu. Až při přejmutí tohoto výrazu do českého jazyka se teambuilding stal jedním slovem, budete-li ho hledat v jazyce anglickém, hledejte "team building".

K čemu slouží teambuilding

Teambuilding je označení pro různé aktivity, jež mají za cíl upevnit týmové vztahy a tím i výkon jednotlivých týmů. Nemusí se nutně jednat jen o týmy pracovní, ale i o školní, sportovní, týmy v neziskových organizacích či různých spolcích.

Obsah teambuildingových aktivit

Jedná se o aktivity, které vzdělávají jejich účastníky formou zážitků. Často  se tyto programy odehrávají v přírodě, kdy účastníci ve skupinách plní společnými silami určité úkoly a hledají řešení různých problémů. Těmito aktivitami se pak učí z vlastního jednání a následně si jsou schopni uvědomit svojí roli v týmu a dokáží lépe spolupracovat s ostatními členy.

Může se jednat o jednoduchá cvičení na posílení vztahů v týmu, ale také komplexní simulace trvající několik dní, které vždy slouží k rozvoji týmu. Není tedy možné plést si teambuildingové aktivity s rekreačními aktivitami probíhajícími v týmu.

Proč jsou důležité dobré vztahy v týmu?

Vytvoření efektivně fungujícího týmů může být pro podnik velkou výzvou. Ještě větší výzvou v případě, kdy lidé pracující v jednom týmu mají mezi sebou nějaké spory či si nedůvěřují. Takto nemůže být jejich práce kvalitní. Teambuilding pomáhá tyto vztahy upevnit a tím vytvořit kvalitní tým. Jedná se činnost, která zapříčíní vnitřní rozvoj jedinců, zlepší jejich vzájemnou komunikaci, schopnosti vést a zejména schopnost pracovat jako tým a řešit zadané úkoly.

Důvody teambuildingu

Mezi základní důvody teambuildingu patří následující:

  • zlepšení komunikace v týmu
  • lepší vztahy mezi jednotlivými členy týmu
  • zvýšení motivace
  • vytvoření lepšího pracovního prostředí
  • zvýšení týmové produktivity
  • identifikace a využití silných stránek jednotlivých členů týmu
  • zefektivnění práce členů týmu

Teambuildingové aktivity

Existuje mnoho typů teambuildingových aktivit, počínaje hrami pro děti, konče aktivitami, které obsahují originální úkoly navržené pro specifické potřeby týmu. Může se jednat o úkoly složené z několikanásobných cvičení, které mohou mít podobu určitých fyzických aktivit či jen jednoduché úkoly, ve kterých je nutno spolupracovat a nesnažit se řešit je individuální cestou.

Jednotlivé typy aktivit

V následujících odstavcích si představíme různé druhy aktivit, jejich příklady a zejména jakého výsledku jimi lze dosáhnout.

Poznávací aktivity

Mezi úvodní teambuildingové aktivity patří poznávací aktivity. Jedná se o cvičení probíhající formou her, v jejichž růběhu se účastníci lépe poznají. Je zjevné, že s těmito aktivitami je vhodné začít v těch případech, kdy se účastníci týmu vzájemně neznají a je nutné, aby se sblížili.

Cvičení v komunikaci

Tento typ cvičení pomáhá ke zlepšení komunikativních schopností pomocí plnění různých úkolů, které jsou zaměřeny na řešení zadaných problémů. Bez efektivní vzájemné komunikace nelze tento typ úkolu vyřešit. Může se jednat např. o vyřešení určitého detektivního příběhu, kdy každý člen týmu má určitou informaci a jen díky vzájemné spolupráci jsou schopni zápletku rozuzlit.

Dosaženým výsledkem může být právě to, že si členové uvědomí důležitost vzájemné komunikace či možné problémy, které mohou vzniknout v průběhu špatné komunikace.

Cvičení v rozhodování a řešení problémů

Cvičení tohoto typu může speciálně pomoci skupinám, které se zabývají zejména řešením problémů. Jedná se o jedny z nejčastějších cvičení v podnikové praxi, jelikož mají přímé spojení s tím, co zaměstnavatelé od svých zaměstnanců požadují.

V průběhu cvičení je týmu předložen určitý problém, jehož řešení není zjevné a vyžaduje, aby tým přišel s kreativním řešením.

Cvičení v plánování a přizpůsobování se

Vzhledem k tomu, že důležitými schopnostmi v týmu je přizpůsobení se změně, jeden typ cvičení se zaměřuje i na zlepšení této schopnosti. Cvičení  zejména ukazuje důležitost plánování před přistoupením k samotnému řešení.

Cvičení v důvěře

Velmi populární jsou i cvičení v důvěře. Jedná se o cvičení zaměřená na vytvoření vzájemné důvěry mezi členy týmu. Při jejich plnění je nutné dokázat se spolehnou na ostatním členy týmu.

Komplexní případové studie

Určitou odnoží předchozích cvičení jsou komplexní aktivity, které rozvíjí různé schopnosti a často mohou trvat i několik dní. V mnoha případech jsou vymyšleny tak, že vychází z reálných situací, a proto jsou také nazývány případovými studiemi.

Expedice

Dalšími obsáhlejšími teambuildingovými aktivitami mohou být expedice. Nejedná se o žádný přenesený význam, ale o opravdové expedice s určitým cílem jako např. kempování, výlet do hor apod. Tyto programy mohu být vícedenní, ale i jednodenní a k lepším vztahům v týmu mohou pomoci tak, že členové společnými silami překonávají různé překážky a tím se učí vzájemně spolupracovat.

Odpočinek a společenské aktivity

Nedílnou součástí teambuildingových aktivit je i následný odpočinek, a to jak psychický, tak fyzický. Zvláště pokud je teambuilding prováděn v rámci několika dnů a je fyzicky náročný, je vhodné každý den ukončit relaxací.

Teambuildingový konzultant

Každou teambuildingovou aktivitu musí řídit určitá osoba, která je zodpovědná za její správný průběh. Tato osoba (konzultant, instruktor) může ovlivňovat práci daného týmu, ale má jen určité pravomoci (např. není zplnomocněna zadaný úkol vyřešit). Avšak její základní zodpovědností je, aby skupina vyřešila zadaný úkol. Konzultant tedy může navést tým na správnou cestu a v případě nutnosti dávat rady.

Průběh teambuildingu

Každá teambuildingová aktivita má určitý řád, dle kterého probíhá. V první řadě musí členové týmu obdržet informace o tom, co je čeká, dále splnit úkol a následně je provedena určitá zpětná vazba.

Pokyny

Na začátku každé teambuildingové aktivity je nutné, aby konzultant seznámil účastníky s požadovaným úkolem. Tato část je velmi důležitá, jelikož je nezbytné, aby všichni účastníci pochopili, co je přesně čeká a byli schopni úkol řešit správnou cestou.

Aktivity

Samotné aktivity jsou nejdůležitější částí. Právě při nich vznikají nová pouta uvnitř týmu, formují se vztahy a skupina se učí jak spolupracovat.

Následná analýza

Po ukončení jakékoliv teambuildingové aktivity je nutné provést zpětnou analýzu jejího průběhu. Tuto část nelze podceňovat, jelikož se díky ní mohou účastníci poučit a využít získané zkušenosti v praxi. Konzultant zde zhodnotí výkon skupiny, přičemž je vhodné aby i sami účastníci vyjádřili svůj postoj a spokojenost se splněným úkolem.

Kdy není teambuilding vhodný

V některých případech však ani teambuilding nemůže pomoci. Např. pokud jsou některé vztahy uvnitř skupiny na bodu mrazu, nebude právě vhodné snažit se je zlepšit teambuildingem. V daném případě je nutné vyřešit spory nejprve jinou cestou a až poté uskutečnit teambuilding.** **

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18503 (novesluzby.cz#22063)


Přidat komentář