Pojednání o chudobě

To, zda se člověk cítí chudým nebo bohatým, zda se řadí do nižší či střední třídy, a to, jak se cítí nejistý a bezmocný v dnešním světě, výrazně určuje postoj k chudobě. Co je označováno za chudobu, závisí i na tom, co chceme s chudobou dělat.

Existuje rčení „Chudý jako kostelní myš", s tímto pojmem by mohlo souviset i úsloví „Sytý hladovému nevěří". Chudoba ovšem nemusí souviset jenom s nízkým příjmem, můžeme být duševně chudí, trpět chudokrevností, být chudí na myšlenky, ale také můžeme svůj život prožít chudí tím, že si ho naplno neužijeme a nevychutnáme. Kde vzniklo rčení, kterým se řídí či řídila většina pohádek „Bohatým brát a chudým dávat"? Držíme se v dnešní době stále tohoto rčení, či jsou v dnešním světě tato slova ve větě zpřeházena? Chudí budou vždy chudí a není to jen tím, že by si vydělávali málo, jistě to souvisí s jejich způsobem skromnějšího žití, je snadné si zvyknout na lehčí a snadnější životní úroveň, než si udržet stálou hladinu skromnosti a spokojenosti života a nehnat se stále za ziskem a oceněním.

Příjmová nerovnost

Nejviditelnějšími formami nerovnosti jsou nerovnosti v bohatství a příjmu. Příjmem může být mzda, renta, podíl na zisku, dividenda, dávky sociální podpory. Majetek je sumou všech materiálních a nemateriálních hodnot, k nimž má jedinec vlastnické právo. Nerovnosti v příjmech jsou dány sociální pozicí, etnickou příslušností, pohlavím, věkem, profesí. Příjmy mohou být rozdílné v závislosti na regionu, typu a velikosti sídla, mohou variovat v čase v závislosti na ekonomickém cyklu, životním cyklu, pohybu cen a inflaci, změnách velikosti rodin. Na příjem ovšem má vliv i nemoc, rozvod, změna pracovního místa či nezaměstnanost. Každý z nás se během života stává chudým či bohatým na základě pohybu příjmů, ale i na základě výdajů.

Nerovnost ve schopnostech, vzdělání a v přístupu ke vzdělání

Vzdělání nám poskytuje získání základních dovedností a znalostí, ale i další prohloubení těchto vědomostí. Čím více člověk disponuje znalostmi nejen po teoretické stránce, ale hlavně je dokáže využít po praktické stránce, má větší šanci zaujmout hodnotnou pracovní pozici na své životní dráze. Tím, že jsem se přihlásila ke studiu na obor Andragogika v profilaci na personální management, jsem pocítila, že mne již v této době nestačí pouze dokončené úplné středoškolské vzdělání s maturitou. Pro nás všechny již dávno pominula doba, kdy nám stačilo to, co jsme se naučili ve škole. Dnes již tomu tak není, člověk by se měl neustále vzdělávat, pokud chce udržet nemalé tempo dnešního světa.

Nerovnost na trhu práce

Nerovné postavení osob na trhu práce plyne z jejich použitelnosti v produkci. Je to lidský kapitál, jehož velikost zařazuje jedince na trhu práce do výhodné či nevýhodné pozice a umožňuje mu menší či větší získání příjmu a jistoty v zaměstnání. Lidský kapitál je především spojován s výší stupně dokončeného vzdělání.

Nerovnost a chudoba

Chudoba je velmi spojována s nerovností. Je primárně vztažena k sociálnímu a třídnímu statusu. Nepředstavuje však pouze extrémní třídní a statusovou nerovnost určité skupiny obyvatelstva, ale i nerovnost společností neakceptovatelnou. Chudí byli, jsou a budou. Společnosti budou považovány za chudé, jestliže ve srovnání s průmyslově rozvinutými zeměmi bude zdravotní stav občanů horší, průměrná délka jejich života kratší, jejich výdělky nižší než průměrné.

Stará a nová chudoba

Stará chudoba je nezávislá na trhu práce. Může být stavem či způsobem trvalé existence. Do této chudoby může spadat řada rodin při koupi bytu, při zařizování domácnosti, při založení rodiny. I v současné době tato chudoba tvoří velkou část chudých. Patří sem nemocní, tělesně či duševně handicapovaní, osamělé matky s dětmi, důchodci a staří lidé, příslušníci etnických minorit, imigranti.

Nová chudoba je spojena s pozicí jedinců na trhu práce. Patří sem nezaměstnaní, neúplné rodiny, osoby s nízkými příjmy, osoby znevýhodňované na trhu práce. O nové chudobě se hovoří proto, že neexistovala před industrializací, tak jako neexistoval trh práce.

Růst nezaměstnanosti je základem nové chudoby a je spojována s technickým rozvojem, který umožňuje nahradit lidskou práci technikou a procesem globalizace ekonomiky. Na ni doplácejí zejména ti, jejichž lidský kapitál je tak nízký, že nemůže být nahrazen pracovní silou kdekoliv jinde na světě. Ovšem ne vždy chrání zaměstnání před chudobou. Některá zaměstnání a pracovní pozice nezaručují standardní uspokojování potřeb ani ekonomickou jistotu.  Tyto pracovní pozice jsou často podhodnocovány a je na ně pohlíženo jako na podřadné, vzpomeňme např.: funkce uklizečky, myčky nádobí, vrátného, hlídače, správce, vyvážeče odpadů, ovšem i funkce pečovatelky. Tím, že jsou tyto pozice špatně placeny a v ČR rozhodně nedosahují úrovně průměrného platu, ovšem neznačí, že by skutečně byli podřadné. Představme si, jak by vypadala společnost, kdyby řekněme po měsíci všechny tyto profese přestali naráz existovat a byli by pouze jen významné manažerské posty.

Vztah mezi chudobou a stářím

Riziko a rozsah chudoby se mění v závislosti na věku. Ve třech obdobích životního cyklu je člověk nejvíce ohrožen chudobou: v dětství, rodičovství a ve stáří. Je to dáno hlavně poklesem příjmu. Staří lidé tvoří nejčetnější skupinu chudých. Chudoba těchto lidí vyplývá z jejich vyloučení na trhu práce. Důchody jsou nižší než mzdy a tím vedou k poklesu životní úrovně. Každý z nás si během svého produktivního života spoří, aby byl měl k důchodu, který mu bude vyměřen, ještě přilepšení, a to formou: životního pojištění, penzijního pojištění, ale i stavebního spoření, které nemusí využít na renovaci či stavbu bytu, ovšem i přes tato spoření se budeme muset omezit v životním standardu, na jaký jsme, nebo byli zvyklí.

Vztah mezi chudobou a dětmi

Chudoba dětí je především spojována se statusem jejich rodiny, s jejich velikostí a s postavením dětí uvnitř rodiny. Jelikož děti většinou do svých osmnácti let nepřinášejí žádné příjmy, je samozřejmé, že čím víc bude dětí v rodině, tím i životní úroveň této rodiny bude nižší a o to vyšší bude riziko chudoby. Rodiny s dětmi potřebují více zdrojů než rodiny bez dětí. Je zcela logické, že s každým narozením dítěte nastává poklesnutí životní úrovně, neboť matka místo mzdy, kterou pobírala, nyní dostává mateřský příspěvek, který je sice totožný v prvních šesti měsících s příjmem v zaměstnání, ale po půl roce dostává rodičovský příspěvek, kde tomu již tak není. Od roku 2009 si ovšem mohou osoby, které pobírají rodičovský příspěvek neomezeně přivydělávat. Toto rozhodnutí vlády bude velikým přínosem pro rodiny s malými dětmi.

Děti se také stávají chudými v neúplných rodinách, neboť počet jejich příjmů je v rodině snížen na jeden a tím, že ve většině případů je matka s dítětem sama, tak se její uplatnění na trhu práce stává ještě nižším. Nejenže se zaměstnavatel brání vzít do pracovněprávního poměru matku, která má malé dítě, ale se zjištěním, že matka je na výchovu dítěte sama, mu bude zřejmé, že při jakékoli nemoci s ním bude doma, a toto zaměstnavatel těžko akceptuje.

Vztah mezi chudobou a etnickou minoritou a rasismu

Etnická příslušnost neboli rasa je v evropské populaci významným rysem struktury chudoby a nerovnosti. Chudoba těchto skupin se projevuje: nerovností v přístupu ke vzdělání, nejistotou v zaměstnání, nezaměstnaností, snížením životních šancí. Tito příslušníci jsou často diskriminováni na trhu práce i v jiných oblastech společenského života, ovšem na druhou stranu nemůžeme přehlížet, že mají svoji kulturu, která se od naší významně liší. Jako rčení „Každá mince má svůj rub a líc", tak i odpověď na otázku zda si mohou příslušníci minorit za své postavení ve společnosti sami, není jednoznačná.

Vztah mezi chudobou a bezdomovci

Mezi bezdomovcem a chudobou můžeme zcela jistě udělat matematické rovnítko. Naše společnost chápe tyto lidi jako osoby, které si za vzniklou situaci mohou sami. „Přeci kdyby chtěli, tak práci si najdou, bydlení také...", společnost je vidí jako povaleče, vandráky, alkoholiky apod. Pro bezdomovce jsou sice zřízeny Azylové domy, ovšem ani zde není ubytování zcela bezplatné, tudíž ti, kteří skutečně nemají žádný příjem, tu nemohou pobývat. Velký počet těchto lidí je důsledkem toho, že není dostatek finančně dostupných bytů či nájemného, je vysoká nezaměstnanost a zaměstnavatel si spíše vybere „solidně vyhlížejícího" uchazeče o místo, než muže či ženu, kteří vzezřením mohou kolikrát odpuzovat. Nesmíme ovšem zapomínat na jednu malou skutečnost, že mezi těmito lidmi, kde je jistě procento, které skutečně nechce pracovat, kteří si skutečně za svoji životní úroveň mohou sami, či měli nedostatek šancí či příležitostí než ostatní, tak je mezi nimi i ti, kteří mohli přijít o práci ne z vlastní viny, mohli přijít o byt, mohli být okradeni či vykradeni. Nedívejme se prosím na tyto lidi skrz prsty, jako bychom je chtěli vymazat ze světa, jsou to jedni z nás, jsou to lidé a mají jako každý z nás právo na život, na soukromí, na rovné zacházení.

Proč jsou lidé vlastně chudí

Lidé mohou být chudí v důsledku uspořádání ekonomického a sociálního systému společnosti, či v důsledku toho, že jsou líní a nechtějí pracovat či jsou nemohoucí - chtějí pracovat, ale nemohou. Chudoba může být způsobena i z vnějšku, ne naším vlastním přičiněním - vykradením, vyhořením, zemětřesením aj.

Nástroje sociální politiky

Stát může pomáhat jedincům uspokojovat jejich potřeby různými dávkami: od dávek v nezaměstnanosti, doplatku do životního minima, přídavku na dítě, sociálního příplatku, příplatku na bydlení, tak také zajišťuje výši minimální mzdy pro případ, aby nemohl zaměstnavatel „vykořisťovat" svoji „pracovní sílu". Občané, kteří odpracují vládou stanovený počet let, mají nárok na výplatu důchodu, pro důchodce je řada úlev např. bezplatné cestovné v MHD, výrazná sleva pro cestování ve vlacích aj. Pro všechny občany ČR je zajištěna bezplatná lékařská péče (s výjimkou doplatků u léků, s přivoláním lékaře aj.), některé pojišťovny hradí různé očkování, některé hradí plně antikoncepci aj. Stát dále poskytuje mateřský a rodičovský příspěvek, kompenzuje ztráty schopnosti výdělku: pracovní úrazy, nemoci z povolání. Jistě bychom v tomto výčtu mohli pokračovat, jedno nám je už zřejmé, že ač se nám nelíbí neustálé zdražování, či krácení dávek, kontroly pro skutečné využívání dávek, tak stát výrazně pomáhá občanům, aby se jim žilo lépe.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18475 (novesluzby.cz#20172)


Přidat komentář