Návrat nezaměstnaných do práce

Pokud se sami neocitneme bez práce, nezažijeme na vlastní kůži, jaké to je, být bez práce a stát doslova na pokraji společnosti (cítit svoji bezmocnost a pocit, že jsme na danou situaci sami), nepochopíme v plném rozsahu ty, kteří někdy o práci přišli.

Dobře míněná rada typu „Kdo chce, tak si práci najde", kterou slyšíme, či jsme někdy sami použili, ztrácí význam ve smyslu „rady". Neboť toto není rada pro nezaměstnané, či dokonce jim nabízená pomoc. Naopak touto větou jako bychom se snažili zavřít oči nad danou problematikou, jako kdybychom se prostě nechtěli zabývat problémem, který se nás netýká - danou větou prostě nezaměstnaného odsunujeme ještě o něco dál od nás, ač si to možná neuvědomujeme.

Nezaměstnanost jako problém společnosti

Nezaměstnanost ovšem není jen problémem daného jedince. Nezaměstnanost trápí celou společnost a ta by se k ní měla adekvátně postavit. Míra nezaměstnanosti je v podstatě vizitkou dané společnosti. Danou nezaměstnanost by měli řešit jak samotní nezaměstnaní, kteří se ocitli bez práce, tak by jim měla být nápomocna i společnost.

V dnešní době rostou neustále nároky na pracovní místa

To, s čím uchazeč o místo uspěl (svým vzděláním a dovednostmi) při výběrovém pohovoru dříve, již nyní nevystačí. Jsou kladeny vyšší nároky (znalost světového jazyka, kolikráte i dvou je v dnešní době podmínkou u profesí, kdy dříve daná znalost nebyla vyžadována, případně byla „jen" výhodou; vysokoškolské vzdělání je také často preferováno více než dříve u určitých profesí).

Pokrok technologie a nezaměstnanost

Na druhou stranu vlivem pokroku technologie, mají i nezaměstnaní více možností hledání práce. Dříve nebyla možnost hledat zaměstnání na internetových pracovních portálech. Nyní může uchazeč najít na webových stránkách rady, jak postupovat při hledání práce, jak sepsat správně životopis a průvodní dopis, jak se připravit na přijímací pohovor, jak se chovat při pohovoru aj.

 • Každá doba nám přináší něco nového a něco nám bere. Jde o to, být ve správný čas na správném místě.

Rovnováha zaměstnanosti na trhu práce

Kdybychom se podívali na otázku zaměstnanosti z jiného úhlu, než na jaký jsme zvyklí, dal by se trh práce přirovnat k tzv. vzájemnému přetahování. Na jedné straně „bojují" o pracovní místo uchazeči o zaměstnání, na druhé straně pracovního trhu zaměstnavatelé „bojují či se přetahují" o lepší, pro ně vhodné pracovníky.

Hovoříme-li o jakémkoliv boji, je zřejmé, že jsou vítězové (jednak uchazeči o zaměstnání, kteří uspěli u výběrového pohovoru a získali tak pracovní místo, tak i zaměstnavatelé, kteří získali právě takové pracovníky, které potřebují) a poražení (hlavně uchazeči o zaměstnání, kteří nemohou najít pro ně vhodné pracovní místo, či neuspěli při výběrovém pohovoru).

Společnost by si měla uvědomit, že nejde jen tak „odsoudit" nezaměstnaného a myslet si o něm, že je „povaleč" a že si může za svoji situaci sám. Bohužel je pro společnost jednodušší a rychlejší udělat nad takovouto osobou daný ortel, než si dát práci a zkoumat, proč se v dané situaci ocitl či mu dokonce aktivně pomoci. Nezaměstnanost není jen záležitostí jedince, ale odráží se v celé společnosti a je-li nezaměstnanost vysoká v dané lokalitě/regionu, bude se negativně odrážet na celé ekonomice.

Rizikové skupiny nezaměstnaných

 • dlouhodobě nezaměstnaní (dobrovolně, nedobrovolně, sezónní pracovníci)
 • nekvalifikovaná pracovní síla
 • jednostranné profesní zaměření
 • absolventi škol a mladiství
 • věková skupina nad 50 let
 • osoby pečující o děti mladší 15 let
 • osoby se zdravotním postižením
 • příslušníci etnických minorit
 • osoby se zápisem v trestním rejstříku
 • obyvatelé malých měst či vzdálených vesnic do hlavní lokality
 • nevhodné osoby (svým stylem chování)
 • často fluktující zaměstnanci

Příčiny nezaměstnanosti

 • nedostatečný počet pracovních sil v určitých městech, vesnicích
 • nepokrytá škála profesí v určitých městech, vesnicích
 • nedostatečný počet škol (SŠ, VŠ) pokrývající profesní poptávku
 • stále zvyšující se nároky na pracovní místa (již třeba středoškolské vzdělání, které dosud stačilo, již nestačí znalost jednoho světového jazyka aj.)
 • příliv pracovní síly z jiných států, z toho pak plyne důsledek: méně pracovních sil pro místní pracovní sílu
 • přesun firmy (většinou se zahraničním kapitálem) do jiné lokality či zpátky do mateřské firmy či dokonce zrušení firmy
 • konkurence zaměstnavatelů z jiných měst
 • otevření trhu práce v EV
 • celková ekonomická situace státu

Důsledky nezaměstnanosti

 • odliv pracovních sil z určitých měst, vesnic (do jiných měst, kde je nabídka pracovních míst, která jinde nejsou nebo více atraktivní výdělky. Dojíždění řeší příspěvky na ubytování či na dopravu od zaměstnavatele).
 • větší míra výskytu trestních činů (z důsledku frustrace nemožnosti najít pracovní místo - může dospět až do delikvence, výtržnictví, napadení až v krajních případech může končit i sebevraždou)

Osobní postoj nezaměstnaných

Každému z nás ztráta zaměstnání ovlivní život. V různé míře se ovšem budeme mezi sebou lišit v pojetí, jak danou ztrátu poneseme, jak se k ní postavíme a co uděláme, abychom opět získali pracovní místo. Ve velké míře závisí na nás, za jak dlouhou dobu budeme zpátky na pracovním trhu.

Je důležité nepropadnout panice a pocitu neúspěchu při hledání nového pracovního místa a při nezdaru u výběrového pohovoru. Dá-li se mluvit o vůbec o nezdaru, neboť nesmíme zapomínat na to, že nejsme sami nezaměstnaní a je tedy zřejmé, že výběrových pohovorů se bude účastnit více uchazečů o dané místo. A o co lukrativnější místo se budeme ucházet, o to budou nastaveny vyšší nároky na získání daného místa.

Někteří budou svojí ztrátou zaměstnání hluboce zasaženi a nebudou se moci zaměřit a myslet na nic jiného, než na např. svoji bezmocnost, nespravedlnost, beznadějnou situaci. Někteří se z tohoto stavu dostanou po krátké době, po odeznění „šoku", některým bude trvat delší dobu, než se zadaptují s novou životní situací. Právě první skupina je více ohrožená z případného neúspěchu při hledání pracovního místa, protože již svým odevzdaným postojem bude působit pesimisticky a vyzařovat jakousi apatií, nebojovností.

Někteří naopak danou situaci přijmou jako výzvu, jako nový začátek jejich životní etapy. Budou nejen aktivně vyhledávat práci, ale využijí i možnosti náhlého volného času - budou se více věnovat rodině, koníčkům, vzdělávat se aj.

Dalším bude daná situace „vyhovovat" - využijí možnosti dávek v nezaměstnanosti, budou si užívat volného času a nebudou se příliš starat o to, co bude v budoucnu.

Ztráta zaměstnání není rozhodně záviděníhodná situace, nicméně patří k životu a je potřeba se s danou překážkou poprat a dostatečně vyrovnat. Ač si to daný jedinec nemusí připouštět, daná situace je hodně stresující pro každého a bude ovlivňovat jeho dušení i fyzické zdraví. Bude se muset na čas (možná i delší dobu) uskrovnit z důvodu nové finanční situace.

Způsoby, jak najít zaměstnání

Možných způsobů, jak a kde hledat nové zaměstnání je celá řada. Podívejme se postupně na jednotlivé možnosti:

Žádost o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání na příslušném úřadu práce

 • možnost získání podpory v nezaměstnanosti

Osobní či písemné/ emailové kontaktování zaměstnavatelů

 • oslovení náhodných zaměstnavatelů
 • oslovení vytipovaných zaměstnavatelů (zájem např. z důvodu atraktivnosti  zaměstnavatele, oboru činnosti zaměstnavatele,místa výkonu práce aj.)

Sledování pracovní nabídky v tisku

 • vytipování novin s profesní přílohou
 • nezaměřovat se pouze na jeden druh titulu
 • sledování tisku v delším časovém úseku

Sledování pracovní nabídky na internetových pracovních portálech

 • možnost cíleného vyhledávání
 • možnost vyvěšení vlastního životopisu na internetových stránkách
 • v podstatě nepřetržitá dostupnost na dané portály
 • stálá aktualizace pracovních nabídek
 • rychlost zjištění aktuální nabídky
 • nízká cena

Oslovení personální agentury

 • výhoda  (pro žadatele i zaměstnavatele) - doporučení personální agenturou při výběrovém pohovoru
 • výhoda (pro zaměstnavatele) - vstupní „selektivní" pohovor (zda je uchazeč vhodný pro dané místo či nikoliv) se uskuteční již v personální agentuře
 • nevýhoda (pro zaměstnavatele) - provize za najití vhodného zaměstnance v násobcích nástupního platu

Zvažování pracovních nabídek

Při odpovídání na pracovní nabídky:

 • odpovídat skutečně jen na ty, o které jevíme vážný zájem
 • odpovídat jen na ty, u kterých splňujeme požadavky zaměstnavatele
 • zvážit, komu odpovídáme (zajímat se o původce inzerátu, zda se jedná o seriózní pracovní nabídku)
 • sestavení strukturovaného životopisu (chronologické sestavení, ne delší než na dvě stránky A4) a průvodního motivačního dopisu (s odůvodněním, proč se právě o dané pracovní místo ucházíme, co můžeme nabídnout novému zaměstnavateli, jaké máme vzdělání a dosavadní praxi aj., nezapomenout na kontaktní údaje)

Nezaměstnanost se může týkat každého

Na ztrátu zaměstnání nejsme připraveni. Možná si říkáme a sami sebe přesvědčujeme, že nám se nemůže stát, že přijdeme o zaměstnání, že budeme vyhozeni - vždyť jsme přeci svědomitými, pečlivými pracovníky. Nebo prostě nad tímto problémem vůbec nepřemýšlíme, nebo naopak přemýšlíme až moc často. Do jisté míry naše uvažování o této otázce závisí na tom, v jakém prostředí se pohybujeme (v místě s jakou mírou nezaměstnanosti), s jakými lidmi se setkáváme, v jaké oblasti pracujeme.

Měli bychom si ale uvědomit, že nestačí být „jenom" svědomitým, pečlivým, loajálním pracovníkem - můžeme se ocitnout bez práce i právě z tohoto důvodu (z naší velké pečlivosti a z toho, že pracujeme nad své možnosti. Budeme unaveni, přetaženi a jednoho dne si můžeme třeba přivodit úraz - z přepracovanosti, vyčerpanosti). Měli bychom vědět a připustit si, že život není pouze černobílý, je potřeba vidět širší souvislosti a přemýšlet o nich.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18470 (novesluzby.cz#20103)


Diskuze a zkušenosti

Lydyna | 07.01.2014 23:23
Re: Návrat nezaměstnaných do práce Opravdu dobré rady, al nic z toho není pravda.jemi 53, jsem středoškolačka a všechny tyto varianty jsem již vyzkoušela. Úřad práce nic nenabízí, nic nemají. Nevím již jak dál, asiby to vyřešil skok z mostu.

Anonym | 01.04.2014 16:12
Re: Návrat nezaměstnaných do práce v české republice při tomto bordelu si myslím, že pracovitý člověk o práci nezavadí.úřady nefungují, jen čekají na dotace EU

Anonym | 01.04.2014 16:12
Re: Návrat nezaměstnaných do práce v české republice při tomto bordelu si myslím, že pracovitý člověk o práci nezavadí.úřady nefungují, jen čekají na dotace EU


Přidat komentář