Mobbing na pracovišti

V každém kolektivu, kde spolu lidé pracují, dochází k menším či větším sporům. Konflikty k životu patří. Nebezpečí však začíná, když někdo systematicky a cíleně zasahuje do pracovního života jiného jedince. Přiblížíme Vám mobbing a jak mu čelit i zamezit.

Rozdíl mezi mobbing x bossing x staffing

Mobbing může mít několik podob

 • Mobbing - řada negativních komunikativních jednání, jichž se dopouští jednotlivec nebo několik osob vůči určitému člověku po delší dobu - nejméně půl roku a alespoň jednou týdně.
 • Bossing - mobbing provozovaný nadřízeným směrem k podřízenému.
 • Staffing - mobbing provozovaný podřízeným směrem k nadřízenému či k vedení podniku.

Cíl mobbingových aktivit

 • Zamezit oběti mobbingu mezilidskou komunikaci.
 • Snížit na minimum spolupráci s obětí lobbingu.
 • Zablokovat její sociální vazby a natrvalo poškodit její sociální vážnost.

Konflikt předchází mobbingu

 • Každému mobbingu předchází konflikt, který nebyl správně urovnán.

  Konflikty:

 • jsou poruchy, narušují běžný chod práce a způsobují dočasnou dezorientaci,

 • vyvolávají stres. V konfliktní situaci nemůžete být uvolnění ani veselí, naopak cítíte napětí a jednáte pod tlakem,
 • mají sklon k eskalaci, zasahují stále více lidí a témat, rozšiřují se a zintenzivňují,
 • nutí k řešení, nelze je prostě jen tak přejít, nýbrž je třeba je urovnat, aby bylo možné vrátit se k plnění každodenních úkolů.

Oběti mobbingu

Mobbingu čelí spíše mladší ženy (35 let) a starší muži (50 let), zatímco průměrný věk původců mobbingu činí 40 let. Neexistuje však žádný typický profil oběti, mobbing může postihnout skutečně každého. Je dobré si uvědomit svá slabá místa a snažte se změnit Vaše chování.

O co jde při mobbingu na pracovišti

 • Odstřelit
 • Vydusit
 • Vytěsnit
 • Vymanévrovat
 • Provádět zlomyslnosti
 • Pokořit
 • Vyhrožovat
 • Zhnusit
 • Nevražit
 • Odrovnat
 • Sprostota
 • Vynucený odchod do důchodu
 • Zostuzovat
 • Úskoky
 • Intriky
 • Boj mezi kolegy
 • Zesměšnění
 • Pohrdání
 • Nátlak
 • Psychické násilí
 • Psychologická válka
 • Psychický boj
 • Psychický stres
 • Úklady
 • Pomluvy
 • Šikana
 • Duševní teror
 • Sexuální obtěžování
 • Každodenní šarvátky
 • Klepy

Průběh mobbingu

Mobbing není krátká epizoda ani nenadálá přírodní katastrofa, nýbrž zdlouhavý vysilující proces vyznačující se nesmírnou dynamikou.

Psychologové práce sestavili po vyhodnocení velkého počtu případů model průběhu mobbingu. Podle něj má mobbing často čtyři vývojové fáze. Daný model není možné aplikovat na každý případ mobbingu, neboť různé faktory ovlivňující mobbing mohou způsobit jeho odlišný průběh.

  1. FÁZE - konflikt se konstruktivně neřeší
  1. FÁZE - systematicky se vykonává psychický teror
  1. FÁZE - reaguje personální vedení
  1. FÁZE - oběť mobbingu je vyloučena z podnikového společenství

  Strukturu průběhu mobbingu může významně ovlivnit, např.:

 • když se šikanovaná osoba začne na začátku druhé fáze vehementně bránit, pustí se do trýznění toho, kdo se na ní původně dopouštěl mobbingu,

 • zaměstnance vystaveného psychickému teroru, se zastane ve druhé fázi nadřízený nebo mu pomohou solidární kolegové; šikanovaná osoba včas změní pracovní prostředí,
 • nenastane třetí fáze, protože odpovědní personalisté zavřou oči a odmítnou vzít mobbing na vědomí,
 • odpovědní pracovníci zakročí ve třetí fázi proti mobbingu a zapůsobí na šikanující osobu personálními opatřeními - přeložením, napomenutím nebo propuštěním,zúčastněné strany mají propracovanou „kulturu řešení sporů", takže jsou schopny vyřešit konflikt konstruktivně už v první fázi a nemusí vůbec k mobbingu dojít.

Zlomyslnosti mobbéra

Mobbér poskytuje oběti stále menší prostor k vyjádření, nedovoluje oběti, aby si s ním promluvila.

Oběť mobbingu:

 • není zvána na porady, pracovní setkání ani meetingy,
 • je odsunuta do odlehlé kanceláře a izolována,
 • nemůže se účastnit společenských firemních akcí,
 • jsou jí zatajovány informace potřebné k plnění úkolů,
 • kdykoli hovoří, je přerušována,
 • se stává terčem ustavičných posměšků,
 • je terorizována také po telefonu (anonymní obtěžování)
 • je ponižována a ostouzena, očerňována u nadřízeného, trýzněna a šikanována,
 • je zesměšňována nějaká její vada,
 • může být naopak zbavena všech úkolů a odsunuta na vedlejší kolej,
 • dostává v krátkých intervalech nové a nové úkoly, aby si nemohla ani na chvilku vydechnout.

  Mobbér:

 • se na oběť znenadání rozkřičí nebo jí nadává,

 • neustále se vtipkuje na účet jejích životních přesvědčení, její názory a postoje jsou veřejně zesměšňovány,
 • zakazuje nezúčastněným spolupracovníkům mluvit s postiženým,
 • intrikuje za jeho zády oběti,
 • napodobuje chůzi, hlas, nebo gesta svého terče, aby zdůraznil jeho směšnost,
 • snaží se vyprovokovat postiženého k nepředloženému jednání, aby „ospravedlnil" další útoky,
 • náhle oběti energicky vytýká dosud běžné chování (čtení novin na pracovišti, občasný soukromý telefonát),
 • neustále zpochybňuje profesní kvalifikaci a odbornou kompetenci oběti
 • deleguje na oběť zvlášť rozsáhlé úkoly, které nelze splnit v zadaném termínu, aby mohl následně poukázat na jeho neschopnost.

Vliv mobbingu na vznik nemoci

Lidé mohou onemocnět v zaměstnání nejen kvůli pracovním podmínkám (tělesná námaha, nezdravé pracovní prostředí, noční práce) a individuálním faktorům (zvláštní alergie, úrazy, následky infekčních chorob), ale také kvůli sociálním stresovým faktorům, jež působí zvlášť intenzivně právě na oběti mobbingu.

Onemocnění vyvolaná nebo podpořená mobbingem se vyvíjejí zprvu pomalu, ale jejich příznaky jsou čím dál závažnější a zjevnější:

 • Celková nevolnost (např.poruchy spánku, bolesti hlavy, záchvaty migrény, apatie, bušení srdce, žaludeční problémy)
 • Poruchy duševní rovnováhy (poruchy koncentrace a paměti)
 • Všeobecné stavy úzkosti
 • Projevy závislosti (zvýšené pití kávy, zneužívání léků a alkoholu, anorexie, bulimie)

Nový zaměstnanec ve firmě jako oběť mobbingu

Nastupujete-li do nového zaměstnání, kromě očekávání od vedoucích, Vás sledují, měří a zkouší Vaši spolupracovníci. Může se stát, že právě Vy se stanete terčem a cílem mobbéra. Jak se projevovat chovat v novém zaměstnání?

 • Neodhalujte svá slabá místa, když se začleňujete do nového týmu.
 • Nepracujte přehnaně horlivě - spíše vyčkávejte, pozorujte, vyptávejte se, učte se.
 • Snažte se navázat pozitivní vztah k nadřízeným, kolegům, v žádném případě se neuzavírejte do sebe.
 • Snažte se zjistit, kdo udává tón v neformální organizaci - neformální vůdce.
 • Vyhýbejte se všem hádkám.
 • Snažte se vystupovat sebevědomě.
 • Zaměřte se na svoji řeč těla, nedávejte najevo nejistotu.
 • Promluvte si s původcem mobbingu o jeho jednání.
 • Dodržujte skupinové normy - nevybočujte z řady. Přílišná aktivita, horlivost, ale i pomalost se nevyplácí.

Vliv vedoucího k průběhu mobbingu

Jste-li řídícím pracovníkem, je na Vás, kromě plnění cílů i odpovědnost týmu, jeho souhra a harmonie.

 • Zajistěte úspěšnou adaptaci nových pracovníků do Vašeho týmu. Určete novému zaměstnanci vhodného pracovníka, který bude nováčkovi zodpovídat jeho otázky, ukáže mu firmu, představí ho kolegům aj. Zajímejte se, jak se pracovník cítí ve firmě, pracovním kolektivu aj.
 • Účinně bojujte proti donášení, podlézání a pletichářství.
 • Rozhodně nezlehčujte stížnosti Vašich podřízených. Naučte se rozlišovat, co je pouhé „naříkání" a co má širší souvislosti.
 • Sledujte pracovní klima celého Vašeho týmu, neuzavírejte se do sebe. Mějte dveře Vaší kanceláře „otevřené". Buďte zde nejen pro firmu, ale i pro Vaše pracovníky.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18488 (novesluzby.cz#20402)


Diskuze a zkušenosti

Pája | 03.05.2014 13:59
Re: Mobbing na pracovišti Já to zažila,když prý nezačnu dělat práci špatně,tak udělají za prvé,druhé,třetí a půjdu,soustavné řešení mého soukrom.života,osočování z nenormálnosti,prolézání stolu apod.,bránit se nelze,nejsou důkazy..


Přidat komentář