Lidský potenciál ve firmě

Člověk jako pracovník by měl být schopen dělat to, co od něj jeho pracovní zařazení objektivně vyžaduje, na druhou stranu jsou tu však jeho možnosti, inteligence a dovednosti. Lidským potenciálem se jednotlivec uplatňuje v práci i společnosti jako celku.

Atributem žití člověka je činnost. Tou přetváří svoje prostředí a zároveň, vědomě či nevědomě i sám sebe.

Význam slova lidský potenciál

Lidský potenciál je soustava dispozic a sklonů člověka k činnostem. Rozvoj lidského potenciálu i možnosti jeho uplatnění jsou závislé na stupni rozvoje společnosti. Lidský potenciál je zároveň výsledkem životních činností lidí, protože teprve v činném uplatnění se mohou tyto dispozice a sklony rozvíjet.

Složky lidského potenciálu

 • potenciál zdraví,
 • poznatkový a dovedností potenciál,
 • hodnotově orientační potenciál,
 • sociálně participační potenciál,
 • individuálně integrativní a regulační potenciál,
 • tvořivý potenciál.

Potenciál zdraví - je tvořen geneticky, behaviorální i sociálně podmíněnou fyzickou a psychickou odolností a zdatností a aktivním přístupem k formování zdraví.

Poznatkový a dovedností potenciál - představuje disponibilitu s poznatky a dovednostmi nezbytnými pro realizaci diferencovaných lidských činností a vztahů včetně připravenosti vhodně je uplatňovat. Zahrnuje jednak vzdělanostní stránku, jednak zkušeností stránku.

Hodnotově orientační - reprezentuje sklon věnovat se pouze těm životním aktivitám, které jsou v souladu s jeho soustavou hodnot. Je založen na schopnosti přikládat diferencovaný význam všemu, co souvisí se životem.

Sociálně participační potenciál - je dán dispozicemi a sklony navazovat širší sociální vazby, rozvíjet je a uplatňovat se v nich a zároveň respektovat nároky, vyplývající z účasti na fungování sociálních útvarů, které tyto vazby zprostředkovávají.

Individuálně integrativní a regulační potenciál - představuje schopnost ovlivňovat běh vlastního života tak, aby se LP kultivoval a uplatňoval efektivně. Lze je rozčlenit na 4 části: sebepojetí, obraz a pojetí světa, autoregulace a regulace činnosti.  

Tvořivý potenciál - je vybavenost člověka k vyhledávání, vnímání a rozpoznávání podnětů k tvůrčímu myšlení i k fyzické tvůrčí aktivitě, schopnost tyto podněty transformovat k okamžitému činu.

Pracovník a jeho kvalifikační potenciál

Nároky a požadavky vyplývající z pracovní pozice

Požadavky na činnost pracovníka

Vědomosti:

 • druh a výsledky všeobecného školního vzdělání,
 • druh a výsledky specializovaného profesního vzdělání,
 • cizí jazyk, práce s počítačem.

Zkušenosti a dovednosti:

 • rozsah obecných pracovních zkušeností,
 • rozsah organizačních zkušeností a zkušeností v oblasti řízení lidí,
 • rozsah zkušeností v dané pracovní činnosti.

Požadavky na osobnost pracovníka

 • reprodukční schopnost a schopnost řešit rutinní úkoly,
 • kreativita a inovační potenciál,
 • schopnost plánovat a organizovat,
 • ochota delegovat a schopnost koordinovat,
 • citové vnímání problémů a schopnost jejich řešení,
 • vyjadřovací schopnosti,
 • samostatnost a ochota přebírat odpovědnost,
 • snaha o dosažení cílů, cílevědomost,
 • sebevědomí,
 • spolehlivost,
 • odpovědnost,
 • kritičnost,
 • schopnost přijímat riziko,
 • rozhodnost, rychlost rozhodování,
 • odolnost vůči zátěži, vůči stresu,
 • vitalita,
 • osobní vystupování a schopnost reprezentace,
 • adaptabilita.

Sociálně podmíněné nároky a požadavky

 • na interakční chování a jednání,
 • na schopnost navazovat kontakty,
 • na schopnost vyjednávání,
 • na schopnost a ochotu poskytovat informace,
 • na schopnost kooperace,
 • na schopnost vést lidi.

Nároky a požadavky vyplývající ze specifických charakteristik podniku

Požadavky vyplývající ze systému podnikových norem

 • na základě převažujícího stylu vedení,
 • na základě postojů k soutěži, ke konkurenci a k zákazníkům,
 • na základě specifik podnikové kultury (rituálů, neformálních pravidel jednání v podniku aj.).

Požadavky vyplývající z cílové orientace podniku pro danou pracovní pozici

 • požadavky relevantní ve vztahu k podnikovým zásadám povyšování,
 • požadavky vyplývající ze stanovených vývojových cílů podniku,
 • požadavky vyplývající z potřeb zvýšení nedostatečné produktivity,
 • požadavky vyplývající z potřeby dosažení zamýšlených cílů.

Význam člověka v organizaci

Osobnost člověka v organizaci je jedinečné spojení psychických rysů, které charakterizuje jednotlivce. Znalosti osobnosti umožňují předvídat nebo dodatečně vysvětlovat chování jedince v různých situacích.

Psychické rysy člověka

Psychické rysy člověka tvoří: schopnosti, dovednosti, znalosti, vlastnosti, potřeby, motivy, postoje, hodnoty.

Faktory formující osobnost člověka

 • faktory biologické: genetické zvláštnosti nervové soustavy a hormonální soustavy, důsledky onemocnění a úrazů,
 • faktory sociální: působení rodičů, spolužáků, přátel, později spolupracovníků a nově založené rodiny,
 • faktory kulturní: kultura národa a společenské skupiny (zvyky, normy, očekávané jednání, jazyk atd.).

Schopnosti člověka

je kapacita osobnosti vykonávat nějakou činnost. Vzniká z vlohy, která je v organismu zakódována geneticky. V průběhu života může být vloha uplatňována a tak se rozvíjí - vzniká schopnost.

Členění schopností

 • rozumové: intelektuální, které jsou důležité pro řešení problémů,
 • mechanické: zahrnují porozumění vztahům mezi předměty a manipulaci s jejich částmi,
 • psychomotorické: zručnost, koordinace očí a rukou, motorické a manipulační schopnosti,
 • kognitivní zahrnují: pružnost a rychlost usuzování, plynulost, bezprostřední paměť, dlouhodobou paměť, numerickou schopnost, rychlost vnímání, prostorovou orientaci a vizuální schopnosti, slovní porozumění, verbální usuzování, vizuální paměť.

Inteligence člověka

Rozumové schopnosti jsou zahrnovány pod pojem inteligence. Je to globální schopnost jedince myslet racionálně, jednat účelově a zacházet efektivně se svým okolím. Její mírou je inteligenční kvocient. Průměrný inteligenční kvocient v populaci se pohybuje od 90 do 110. V pásmu od 110 do 120 mluvíme o nadprůměru, do 120 výše pak o vysokém nadprůměru. Inteligence se s věkem nemění, ale mění se její struktura. Snižuje se rychlost a pružnost, na druhé straně však přibývá zkušeností.

Inteligence se skládá z řady dílčích rozumových schopností. Inteligence ovlivňuje efektivní výkon řady činností, zejména manažerských a odborných. Mezi inteligencí a úspěchem však není bezprostřední vztah. Určitá práce vyžaduje určité zaměření inteligence a k úspěchu jsou vedle inteligence potřebné ještě další proměnné: vhodné vlastnosti osobnosti, dostatečná motivace.

Inteligence je velmi obecná schopnost. Z obecných schopností lze odvozovat řadu specifických pracovních schopností. Ty mají konkrétní charakter a často souvisejí přímo s určitým povoláním. Jde například o schopnost získávat zákazníky, hledat závady na strojích aj.

Znalosti a dovednosti člověka

Znalosti jsou vědomosti, které člověk získává studiem. Určitým výcvikem získává dovednost. V organizacích jsou důležité dovednosti jako vyjednávání, efektivní naslouchání, komunikace aj.

Vlastnosti osobnosti

Vyjadřují relativně stálý způsob chování jednotlivce. Člověk s určitou vlastností jedná v podobných situacích standardním způsobem

 • Dominance: znamená soutěživost, sebejistotu a agresivitu.
 • Asertivita: je přiměřenou úrovní dominance. Vyjadřuje takové jednání, které nemanipuluje s ostatními a přitom brání jedince proti manipulaci ze strany ostatních.
 • Emocionální labilita: může mít různé formy jako je nedostatek sebejistoty, přílišná opatrnost, nedůvěřivost, úzkostnost aj.
 • Extroverze: znamená orientaci na venek, na lidi, na společnost na rozdíl od introverze, která znamená stažení do sebe.
 • Volní vlastnosti: vytrvalost, odpovědnost, svědomitost, sebekontrola jsou s větší části získané výchovou a mají velký význam pro úspěšnost ve většině profesí.

Postoje osobnosti

Postoje vyjadřují vztah jedince k určitému objektu, jevu, předmětu nebo jinému člověku. Postoje mají složku:

 • kognitivní: názor na objekt,
 • emocionální: citový vztah k objektu,
 • konativní: chování vůči objektu.

  Z hlediska firmy jsou důležité zejména postoje jedince vůči organizaci, spolupracovníkům, nadřízeným, své práci a sobě samému.

Zvláštní dimenze člověka

Osobnost vykazuje řadu rysů, které lze obtížně zařadit mezi jiné kategorie.

 • Machiavelismus: pro machiavelistickou osobnost není podstatné, jakými prostředky se k cíli dostane - hlavní je, že dosáhne svého. Tito lidé mohou mít úspěch v budování své kariéry, nicméně jejich taktizování, intriky vyvolávají na pracovišti konflikty.
 • Dogmatismus: projevuje se lpěním na určitém systému názorů, hodnot a přesvědčení. Dogmatikovi stačí velmi málo informací k tomu, aby udělal unáhlený závěr. Dává přednost zavedeným pravidlům a nechápe věci nové.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18489 (novesluzby.cz#20410)


Diskuze a zkušenosti

Anonym | 01.06.2014 14:26
Re: Lidský potenciál ve firmě Hezký článek.

Anonym | 01.06.2014 14:28
Re: Lidský potenciál ve firmě Jedná se o nějaký komerční projekt?

Jaroslav Erhard ADVOKÁT | 06.08.2017 16:04
Velmi pěkně shrnuto. Jako nelze něco uvařit či upést bez připravených surovin či jako nelze vést jakoukoliv válku bez dostatku zbraní a střeliva, STEJNĚ TAK NELZE COKOLIV TVOŘIT ČI VYRÁBĚT BEZ SAMOSTATNĚ MÝSLÍCÍCH A VYSTUPUJÍCÍCH LIDÍ V JAKÉMKOLIV PRACOVNÍM KOLEKTIVU.


Přidat komentář