Jak postupovat při ztrátě zaměstnání

Pro většinu z nás znamená ztráta zaměstnání nepříjemné období. Ať už byl za skončením pracovního poměru jakýkoliv důvod (doba určitá, snižování stavu, skončení ve zkušební době aj.), dáme Vám tipy, jak postupovat, abyste co nejdříve našli nové zaměstnání.

I když je ztráta zaměstnání velmi nepříjemná a ocitáte se najednou v nejistotě, snažte se myslet pozitivně a berte tuto životní etapu jako zkušenost, díky které zjistíte nejen situaci na trhu práce, ale nabízejí se Vám i nové dveře, které byste třeba jinak neotevřeli.

Kdy začít hledat nové zaměstnání

Nejlepší je začít hledat novou práci hned, jakmile se dozvíte, či se rozhodnete ukončit pracovní poměr. Prvním krokem je zaktualizování Vašeho profesního životopisu a vytvoření motivačního dopisu. Při tvorbě zapomeňte na motivační dopis typu "Narodil jsem se v ..., bydlím s rodinou a ..., děti studují ... apod." Jak životopis, tak motivační dopis napište na počítači, případně psacím stroji. Může se stát, že počítač ani psací stroj nevlastníte, v tom případě požádejte kamarády nebo navštivte internetovou kavárnu nebo knihovnu. Ručně psané resumé již také není v módě. Výjimečně se však můžete setkat s žádostí potenciálního zaměstnavatele, kde požaduje ručně psaný motivační dopis. V tomto případě bude zkoumat Vaše písmo a využije grafologie.

Nezapomeňte se zaevidovat na úřadu práce

Již před uplynutím výpovědní doby se můžete přihlásit na úřad práce v místě Vašeho trvalého bydliště. Při evidenci Vás čeká vyplnění Žádosti o zprostředkování zaměstnání a Žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Obě žádosti si můžete vyplnit již předem v elektronické verzi, kterou naleznete na stránkách úřadu práce.  Kromě žádostí si s sebou vezměte občanský průkaz nebo jiný doklad, kterým prokážete svoji totožnost a místo trvalého pobytu, zápočtový list z posledního zaměstnání, potvrzení o výši průměrného výdělku, případně doklad o výkonu jiné výdělečné činnosti, evidenční list důchodového pojištění, potvrzení o ukončení náhradní době (návrat z mateřské dovolené, péče o osobu blízkou aj.). Zaevidovat se musíte osobně.

 • Nejpozději se však zaevidujte do evidence uchazečů o zaměstnání do tří pracovních dnů po skončení zaměstnání.

Povinnost evidence na úřadu práce sice nemáte, ovšem zbytečně byste se tak ochuzovali o pomoc ze strany úřadu práce. Dále byste si museli sami platit zdravotní pojištění u pojišťovny, u které jste registrovaný. A v neposlední řadě, byste nedostávali hmotnou podporu v nezaměstnanosti, budete-li na ni mít nárok.

Mám nárok na hmotnou podporu v nezaměstnanosti?

Nárok na podporu v nezaměstnanosti nevzniká automaticky. Podívejme se nyní na podmínky, které musíte splnit pro přiznání dávky:

 • musíte prokázat, že v uplynulých třech letech jste byli alespoň rok plátcem důchodového pojištění (zaměstnanecký poměr nebo jiná výdělečná činnost, z níž se odvádí pojistné na důchodové pojištění).
 • opakovaně máte nárok na podporu v nezaměstnanosti, prokážete-li, že jste pracovali nebo vykonávali jinou výdělečnou činnost alespoň 6 měsíců poté, co Vám byla vyplácena předchozí podpora. Opakovanou podporu v nezaměstnanosti máte i víckrát po sobě, splníte-li opakovaně podmínku práce alespoň 6 měsíců.

  Do předchozího zaměstnání se započítává i tzv. náhradní doba, tj. doba:

 • přípravy osoby se zdravotním postižením k práci

 • pobírání plného invalidního důchodu
 • osobní péče o dítě do 4 let věku
 • osobní péče o osobu, které se podle zvláštních předpisů považuje za osobu závislou na pomoci jiné osoby
 • výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby, a to alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu
 • soustavné přípravy na budoucí povolání v maximální délce 6 měsíců

Podpora v nezaměstnanosti se neposkytuje při pobírání

 • starobního důchodu
 • plného invalidního důchodu
 • nemocenských dávek
 • podpory při rekvalifikaci
 • výsluhového příspěvku, je-li tento příspěvek vyšší než podpora v nezaměstnanosti

  Dále se podpora v nezaměstnanosti neposkytuje:

 • po dobu výkonu vazby

 • pokud Váš pracovní poměr byl, v posledních 6 měsících před zařazením do evidence uchazečů, zaměstnavatelem skončen z důvodu porušení povinnosti vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem

Podpora v nezaměstnanosti a rodičovská dovolená

Jak již bylo výše uvedeno, starání se o osobu do čtyř let se započítává jako náhradní doba, tudíž rodič po rodičovské dovolené má nárok na podporu v nezaměstnanosti. Můžete souběžně pobírat rodičovský příspěvek a podporu v nezaměstnanosti, v případě, že během rodičovské dovolené přijdete o práci.  

Podporu v nezaměstnanosti nemají rodiče, kteří po rodičovské dovolené:

 • pobírali plný invalidní důchod
 • pečovali ve společné domácnosti o tělesně nebo mentálně postiženou osobu
 • vykonávali dobrovolnickou činnost na základě smlouvy

Podpora v nezaměstnanosti a absolventi

Dříve absolventům stačilo k přidělení podpory šest měsíců zaměstnání, neboť k tomu se připočítávalo šest měsíců přípravy na budoucí povolání. **Nyní absolventi dostanou podporu v nezaměstnanosti jen v případě, že během posledních tří let studia alespoň 12 měsíců pracovali a odváděli sociální pojištění. **

Výše podpory v nezaměstnanosti

Výše podpory se Vám stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku. Výše podpory činí:

 • první dva měsíce 65%,
 • další dva měsíce 50%
 • po zbývající dobu 45% průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

Délka poskytování hmotné podpory

je u osob:

 • do 50 let 5 měsíců,
 • od 50 do 55 let 8 měsíců
 • u osob nad 55 let 11 měsíců.

  Aktuální maximální měsíční dávka činí 13 307 Kč.

Mohu si přivydělat, pobírám-li podporu v nezaměstnanosti?

Během pobírání podpory v nezaměstnanosti si můžete přivydělat, aniž byste o podporu přišli, za podmínky, že výše měsíčních přivýdělků nesmí přesáhnout polovinu minimální mzdy za měsíc. Aktuální minimální mzda činí 8 000 Kč za měsíc.

Nezapomeňte však do 8 kalendářních dnů nahlásit na úřadu práce, že jste uzavřeli dohodu o provedení práce (DPP) nebo dohodu o pracovní činnosti (DPČ) a předat jim kopii příslušné dohody. Měsíčně pak budete úřadu dokládat výši měsíčního výdělku nebo odměny.

Kde hledat novou práci?

Kromě úřadu práce se Vám nabízí několik dalších možností:

 • portál MPSV, kde si můžete vložit CV
 • speciální pracovní portály na internetu, kde si také můžete vložit CV
 • personální agentury, kde se můžete zaevidovat a ony Vám budou vyhledávat vhodné pracovní místo
 • denní tisk
 • rádio
 • známí

  Nejlepší je využít všech dostupných možností. Čím větší aktivitu vyvinete, tím dříve si novou práci najdete.

Čemu se vyhnout při psaní CV

Potenciálním zaměstnavatelům, respektive personalistům, kteří první budou číst Vaše zaslané materiály, bude jasné, že nereagujete pouze a jen na jejich vypsané místo. V dnešní době se ani nelze spoléhat na to, že napíšete na jedno místo a hned Vás přijmou do pracovního poměru. Naopak se Vám může stát to, že někdy nedostanete ani zpětnou vazbu na Vaše CV. Před odesláním životopisu a motivačního dopisu si nezapomeňte pečlivě zkontrolovat, zda jste skutečně napsali správné jméno kontaktní osoby, datum a druh pracovního místa, na které reagujete. Nepůsobí rozhodně dobře, když budete psát na určité místo, ale v motivačním dopisu zapomenete změnit údaje, které jste poslali jinému potenciálnímu zaměstnavateli. Není ani šťastným krokem rozesílání životopisu a motivačního dopisu "hromadně". Samozřejmě Vám tento krok výrazně ušetří čas, ovšem nedoporučujeme ho. Personalisti tím nabudou dojmu, že Vám právě na jejich volném místě nezáleží a plusové body tímto rozhodně nezískáte.

Reakce zaměstnavatele na Vaše CV

Kladete si otázku, jak dál postupovat po zaslání CV a motivačního dopisu? V dnešní době většina personalistů využívá automatické odpovědi, kterou dostanete na e-mail (poslal-li jste CV v elektronické podobě) s ujištěním, že Vaše materiály obdrželi v pořádku a budou se jimi zabývat v určité době. Může tam být i poznámka, že když se Vám neozvou do například 14 dnů, tak bohužel Váš profesní profil nevyhovoval jejich požadavkům a dali přednost jinému kandidátovi.

Neobdržíte-li tuto automatickou odpověď a potenciální zaměstnavatel se Vám do týdne sám neozval, určitě nic nezkazíte, když si zavoláte do firmy a zeptáte se na aktuální stav výběrového řízení. Personalista Vám například sdělí, že výběrové řízení ještě probíhá, či Vás požádá o trochu strpení s tím, že se Vám sdělí výsledek výběrového řízení.

Jak probíhá výběrové řízení

Nyní s námi nahlédnete do tajů personální práce. Zajímá Vás, jak probíhá ve většině firem výběrové řízení?

I. kolo je nazýváno předvýběrem, a to na základě zaslaných CV a motivačních dopisů. V I. kole personalisté zkoumají, zda Vaše profesní znalosti a zkušenosti odpovídají nabízenému volnému pracovnímu místu.  Kandidáti, kteří splňují požadavky na dané místo, jsou pozváni na výběrový pohovor,

II. kolo. Zde může kandidát čekat pohovor s personalistou, za účelem zjištění detailů o dosavadním průběhu zaměstnání. Toto kolo však může být spojeno i s praktickou testovací částí, například z práce na PC, jazykové vybavenosti, odborného testu dle oboru, na který se kandidát hlásí. Většinou je kandidát personalistou informován při pozvání do II. kola, co všechno bude toto kolo obsahovat. Po tomto kole již může vzejít vybraný kandidát, případně probíhá ještě další kolo, a to pohovor s vedením firmy, a to především u manažerských pozicí.

Nevěste hlavu, nevyjde-li Vám hned první, druhé, ..., výběrové řízení. Pracovních míst není na trhu práce dostatek. Z Vaší strany to chce trpělivost a pozitivní přístup. Uvidíte, že dříve nebo později uspějete a získáte zaměstnání.

Nahlášení nově získané práce na úřadu práce

Jakmile uspějete ve výběrovém řízení a dohodnete se s novým zaměstnavatelem na uzavření pracovně právního poměru, máte povinnost vůči úřadu práce, jste-li veden v evidenci uchazečů. Nezapomeňte tuto změnu nahlásit na úřad nejpozději do 8 kalendářních dnů. Záleží na konkrétním úřadu práce, někde musíte osobně donést kopii nové pracovní smlouvy, jinde postačí, když pracovní smlouvy zašlete oskenovanou mailem.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18469 (novesluzby.cz#20098)


Přidat komentář