Gesta a jejich význam - gestikulace

Neverbální signály jsou důležitou složkou mezilidské komunikace. Gesta se mohou v jednotlivých kulturách dost lišit. Chybně vyložená gesta mohou člověka dostat do lecjaké trapné situace.

Základ gest

Základní gesta v mezilidské komunikaci jsou stejná na celém světě. Úsměv značí štěstí, mračení smutek, skoro vždy je pokývání hlavou potvrzení, zatímco otáčení hlavou ze strany na stranu nesouhlas (výjimkou jsou některé státy).

Předpokládá se, že otáčení hlavou ze strany na stranu jako nesouhlas má základ už v raném dětství – když je dítě nasyceno mateřským mlékem, tak obrací hlavičku do stran, kroutí se a dál už odmítá jíst. Dítě se tak velmi rychle naučí, že tímto gestem se vyjadřuje nesouhlas a odmítavý postoj.

Některá gesta jsou spojena s dávnou zvířecí minulostí. Při útočném aktu docházelo k obnažení zubů – dnešní podobou jsou různé úšklebky a jiná nepřátelská gesta.

Pokrčení ramen (spolu s roztažením rukou a zvednutím obočí) je dalším obecně platným gestem, kterým říkáme, že něco nechápeme nebo nevíme.

Můžeme se ocitnout v situaci, kdy má totéž gesto v různých kulturách zcela odlišný význam (třeba i úplně opačný).

Gesto „kroužek z prstů“ – O.K.

Gesto, kdy zvedneme ruku asi do výšky hlavy a dáme palec a ukazováček k sobě (čímž ukážeme jakoby kruh), se rozšířilo v USA počátkem 19. století, a to ve spojitosti s novinami, které se snažily o zkracování běžných frází. Gesto chápeme jako O.K. (vše v pořádku). Podle jedné teorie je to údajně opak K.O. (knock – out). Ať už je to jakkoliv, význam zkratky OK je zcela běžný ve všech anglicky hovořících zemích.

Co se týká samotného gesta, je v různých zemích vykládáno trochu jinak. Francie chápe gesto jako nulu nebo nic, Japonsko jako peníze a ve státech kolem Středozemního moře je to znamení pro otvor a vyjadřuje, že muž je homosexuálně zaměřený. Pokud tedy bude cestovatel toto gesto používat jako univerzální, může se dostat do dost trapných situací…

Gesto vztyčený palec

Vztyčený palec může mít v různých kulturách tři významy:

  • Znamení při stopování
  • „Vše v pořádku“
  • „Trhni si“ – pokud palec prudce vztyčíme

Když toto gesto ukážete v Řecku, jakoby jste řekli „jdi se vycpat“. Zvláštností je, že Australané a Američané při počítání na prstech vztyčí palec až při čísle pět (kdežto my použijeme palec jako první).

Gesto „písmeno V“

Mluvíme o gestu, kdy vztyčíme pouze ukazováček a prostředník a vznikne tak jakoby písmeno V. Toto gesto je populární v Austrálii, Velké Británii a na Novém Zélandu a překládá se jako „trhni si“.

Signál V jako vítězství byl používán W. Churchillem v období druhé světové války. Jeho dlaň vždy směřovala ven – pokud byla dlaň namířená k mluvčímu, šlo by o gesto vulgární a urážlivé.

Pro Evropany znamená gesto „vítězství“, ať už je postavení dlaně jakékoliv. Představte si situaci, kdy Angličan ukáže Evropanovi, ať se jde vycpat a Evropan bude přemýšlet nad tím, jaké vítězství měl dotyčný na mysli.

Gesto může znamenat i číslo dvě – pro výčepního v hospodě znamená, že chcete dvě piva.

Více gest najednou a gesta v kontextu

Jednotlivá gesta je vždy nutné interpretovat s ohledem na jiné doprovodné signály a celkovou situaci. Když se někdo škrábe ve vlasech, příčin může být hned několik: lupy, blechy, nejistota, lhaní atd. Když má člověk překřížené nohy a svěšenou bradu, může jít o obranný a odmítavý postoj, ale také nemusí – když sedí v mrazivém počasí na zastávce, patrně mu bude jen zima. Když si s vámi někdo potřese rukou ve stylu „leklé ryby“, pravděpodobně ho budete zkoumat jako člověka s nevýrazným charakterem, ale co když má třeba jen zánět kloubů a jen se snaží vyhnout bolesti? Gesta je zkrátka vždy zapotřebí posuzovat jako celek.

Shlukem několika gest, které vyznačují kritický postoj, mohou být:

  • Ruka přiložená k obličeji, ukazováček se vztyčený vzhůru, palec podpírá bradu a prostředníček nebo prsteníček přikrývá rty
  • Překřížené nohy
  • Ruce pevně založené na hrudi
  • Svěšená hlava a brada

Prostor, osobní zóna

Zvířata i lidé si kolem sebe udržují určitý prostor, který považují za svůj. Velikost této zóny vychází z toho, v jakých podmínkách jedinec vyrůstal, vše je tedy kulturně podmíněné. Kupříkladu Japonci jsou zvyklí na přelidněné podmínky, kdežto příslušníci jiného národu budou mít raději odstup.

Obecně rozlišujeme intimní prostor (nejmenší vzdálenost), osobní prostor, společenský prostor a veřejný prostor (více jak 3,5 metru).

Cizí člověk je tolerován ve všech prostorech, kromě intimního. Do intimního prostoru se mají šanci dostat pouze naši blízcí či příbuzní, anebo nepřítel, který tak učiní násilím. Specifickým případem je tlačenice třeba na koncertu nebo diskotéce – zde bude váš intimní prostor patrně narušen.

Platí, že aby se ostatní v naší společnosti cítili dobře, měli bychom si udržovat odstup. Vstřícnost a odmítavost ostatních se bude totiž odvíjet i od toho, jaký ohled bereme na jejich osobní prostor.

Nepsaná pravidla zaujímání prostoru

Člověk, který chce zaujmout nějaké místo mezi cizími lidmi, si zpravidla vyhledá největší dostupný prostor mezi dvěma lidmi a zvolí místo uprostřed. To lze pozorovat například při výběru sedadel v kině, nebo věšáků v kabině v posilovně apod.

Gesta – otevřené a skryté dlaně

Otevřené dlaně jsou dávány do souvislosti s pravdivostí, upřímností, oddaností a podřízeností. Také pokud přísahá svědek u soudu, tak pravou ruku drží dlaní vzhůru.

Pokud chce pes vyjádřit svou oddanost a podřízenost, lehne si na záda a odhalí hrdlo. Člověk pro tento účel používá dlaně. Kdo chce mluvit naprosto otevřeně a pravdivě, nevědomě obrátí k protějšku jednu nebo obě otevřené dlaně. Toto neuvědomělé gesto vzbuzuje dojem, že člověk mluví skutečně pravdu.

Jestliže dítě lže, či chce něco utajit, často skryje ruce za záda. U dospělých se setkáme s rukama skrytýma v kapsách, či založenýma na hrudi. Skryté dlaně jsou varovným signálem, že člověk nemluví pravdu.

Co když ale tohoto nepsaného pravidla bude chtít někdo zneužít a zkrátka se bude soustředit na to, aby při lži nechal otevřené dlaně? Uvěří mu pak ostatní? Zde jsou zase důležité jiné doprovodné signály, které naznačují upřímnost a signály, které svědčí ve prospěch lži.

Pokud budete vést rozhovory s otevřenými dlaněmi, budete vypadat důvěryhodněji.

Víte, že…?

…podle výzkumů jsou neverbální signály daleko významnější než ty verbální a pokud jsou tedy lidé na pochybách, věnují větší pozornost neverbální složce a více se na ni spoléhají?

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18501 (novesluzby.cz#21719)


Přidat komentář