Efektivní verbální komunikace

Naše neverbální projevy bývají často nevědomé, nepodléhají v takové míře sebekontrole jako verbální projev. Verbální komunikaci vyjadřujeme pomocí slov a jazyka. Jak užíváme jazyk, je dáno naší osobností. Přiblížíme Vám komunikační pravidla.

Jazykové prostředí

Mluvíme-li specializovaným jazykem, v oboru, ve kterém se pohybujeme a pracujeme, může se náš jazyk lišit v rámci daného jazykového prostředí. Například programátoři mají svůj specifický jazyk, kterým ostatní nerozumí. Někdy se záměrně snažíme vytvářet specifikované formy jazyka, abychom vyřadili z komunikace ostatní. Jazyk měníme ve vztahu prostředí, v němž se nacházíme. Jazyk, který použijeme v jedné situaci, může být naprosto nevhodný pro situaci jinou. Pokud se nám nedaří přizpůsobovat různým situacím, nemáme moc šancí efektivně komunikovat.

Komunikační styly

Rozlišujeme několik komunikačních stylů, které jsou dány účelem, společenskými pozicemi, emocemi.

  • Konvenční komunikace - mluví se krátce, jde o větší odstup mezi komunikujícími, používají se pouze formální věty, zdvořilostní pozdravy.
  • Operativní komunikace - probíhá v asymetrických vztazích: nadřízený a podřízený, rodič a dítě apod.
  • Konverzační komunikace - probíhá mezi přáteli, bližšími kolegy v práci. Vyměňujeme si informační zajímavosti, jde o pobavení.
  • Osobní komunikace - naplnění citových vztahů.

Slova, která během hovoru používáme, jsou dána našimi dosavadními zkušenostmi, tím, co jsme dosud prožili. Už jako malí se učíme slova, abychom mohli vyjádřit své myšlenky. Myšlení a jazyk jsou na sobě závislé. Způsoby, jakými uvažujeme, jak mluvíme, vyjadřují Váš charakteristický styl. Někdy může styl řeči potlačit naše ostatní kvality. Můžeme být velmi vzdělaní a inteligentní, ale mluvíme způsobem, že nejsme schopni se dostat k jádru věci. Když o někom například řekneme, že je strohý a formální, náš dojem pravděpodobně vznikl z toho, jak daný jedinec mluví. Mezi našimi nejbližšími volíme styl neformální, nenucený. Měli bychom však vždy mluvit tak, jak se od nás očekává? Je zajímavé, že pokud se žena nachází ve stejném postavení jako muž, přebírá jeho způsoby vyjadřování, často přebírá i jeho způsob chování.

Aspekty verbálního projevu

Paralingvistika

Paralingvistika se projevuje zesílením, zeslabením, zpochybněním, potvrzením v obsahu řečníkova projevu. Jedinec nám dává najevo svůj postoj, zaujetí, sympatii, hněv apod. Ten, kdo se může považovat za dobrého řečníka, ovládá paralingvistické prvky, které užívá ve své mluvě.

Výška tónu řeči

Každý z nás má svoji specifickou výšku hlasu. Kromě výšky hlasu, máme i specifické zabarvení hlasu (čistý, ostrý tón hlasu, sametový hlas, hluboký hlas, pištivý hlas, chraptivý, skuhravý aj.). Přesvědčivěji a důvěryhodněji působí na druhé hlas hlubší než vyšší.

Rychlost verbálního projevu

Hovoříme-li příliš rychle, obtížně nás ostatní vnímají, a to především Ti, kteří mají své osobní tempo pomalejší. Nejenže nás ostatní hůře vnímají, ale brzo je dovede k únavě, neboť je nutí se více soustředit a podchytit veškeré informace, které jim sdělujeme.  Je vždy v průběhu projevu, prezentace měnit tempo řeči, zejména s ohledem na to, co říkáme. Obtížnější obsah řeči je vhodné říkat pomaleji a důrazněji. Shodně i významné a důležité informace, na které chceme upozornit, je vhodné zpomalit a zdůraznit je. To, co říkáme rychle, může být druhými vnímáno, že je pro nás citově vzrušující. Důležité je i odpověď na otázku, která nám je při naší prezentaci položena. Rychlé tempo řeči je charakteristické pro jedince impulzivní, imperativní. Rychlé tempo však může značit i nervozitu řečníka. Pomalé tempo je charakteristické pro jedince rozvážného, vyrovnaného, ale značí i váhavost.

Hlasitost verbálního projevu

Intenzita projevu určuje, zda Váš projev pro poslouchajícího je příjemný nebo nepříjemný. Může napovídat také o tom, jak silně je mluvčí zaujat věcí, o níž mluví, nebo jak silně chce zapůsobit na ostatní, aby přilákal jejich pozornost. Zejména při delší řeči a prezentaci je vhodné hlasitost projevu měnit, protože monotónnost může posluchače nudit, či dokonce uspat. Samotná tichá řeč může být projevem nesmělosti, stydlivosti řečníka, ale také i rozhodnost a důraznost. Hlasitá řeč může signalizovat vitalitu, sebevědomí řečníka, ale také přátelskost, uvolněnost, nebo naopak špatné sebeovládání.

Plynulost řeči

Pomlky v řeči mohou být úmyslné nebo neúmyslné. Objeví-li se nám v řeči neúmyslné pomlky, většinou působí celkově rušivě. Značí projev nižší úrovně mluvy. Úmyslné pomlky naopak zesilují účinnost našeho projevu. Správné členění slov a pomlk upřesňuje to, jak chceme, aby byl chápán obsah naší zprávy. Pomlka může být výzvou, očekáváním, požadavkem pro zvýšení pozornosti poslouchajících. Pomlka může být také projevem bezradnosti, váhání, nejistoty, rozpaků, nesoustředěnosti, hledáním správného výrazu.

Na druhou stranu přílišná plynulost řeči není nejlepším způsobem, jak upoutat pozornost našich posluchačů. Vhodnější je tedy střídání rychlosti, tempa, plynulosti s pomlkami, s vyšším a nižším důrazem, s ohledem na obsah projevu. Pokud někoho posloucháme se zaujetím, není to proto, že by hovořil plynule, ale proto, že dovede měnit tempo řeči, zdůraznit akcent, měnit zabarvení hlasu a rychlost řeči.

Barva hlasu

Proměnlivost hlasového zabarvení je často projevem emočního prožitku hovořícího. Určitá složka barvy našeho hlasu je konstantní, díky tomu jsme schopni poznat člověka, který za námi mluví. Když mluvíme monotónně, působí náš projev na ostatní jako hypnotikum a nudí. Pokud však s barvou hlasu přeháníme, působí to příliš nepřirozeně.

Kvalita řeči

Jde o to, zda je sdělení věcné a srozumitelné, či rozvláčné, neurčité, nepřesné. Zda je naše sdělení přiléhavé k tomu, o čem vypovídá, anebo odtažité.

Chyby v řeči

Chyby mohou být artikulační, s nesprávnou výslovností (huhlání, přeříkávání, zadrhávání, koktání, polykání koncovek), nevhodně použitá slova, přehnané artikulování. Můžeme vydávat během řeči i různé zvuky, které nemají nic společného s artikulovanou řečí (ááá, ehm apod.). Hodnotíme také chybně, když mluvčí začne hovořit během projevu o odlišné věci, tzv. zahýbá od tématu. Chybou je také, když mluvčí něco opomene, i když na začátku projevu sdělí, o čem bude hovořit.

Slovní vata

Mnoho z nás používá během řeči tzv. slovní vatu. Jedná se o stereotypní výplň mezi slovy a celými větami. Když vkládáme do řeči slovní vatu, znamená to, že hledáme ta správná slova. Často to jsou různá citoslovce, adjektiva (tedy, jaksi, co, prostě, že ano apod.).

Porozumění řeči

Porozumění ostatním není jednoduchá záležitost. Porozumění nezávisí pouze na samotném řečníkovi, ale i na posluchačích, kteří mohou naši řeč nesprávně interpretovat, nesprávně pochopit. Ten, kdo mluví, nedovede vždy přesně vyjádřit jednoznačné pocity.

Naše osobnost při komunikaci

Abychom dovedli dobře komunikovat a vytvářet pozitivní vztahy mezi lidmi, musíme mít v prvé řadě pozitivní pohled na sebe sama. Důležité je si uvědomit naši vlastní hodnotu. Pozitivní pohled znamená, že očekáváme, že uspějeme, obstojíme. Samotná komunikace a míra sebevědomí jsou typem naučeného chování. Návody na to, jak se chovat, nám nedávají jen rodiče, ale později i ostatní lidé a masmédia.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18479 (novesluzby.cz#20311)


Diskuze a zkušenosti

Janka | 22.03.2011 20:18
Verbální komunikace Moc pěkně napsaný článek :o))) Janka


Přidat komentář