Efektivní vedení týmu

Jste vedoucím pracovníkem? Potřebujete zvýšit výkonnost, motivovanost, zapálenost Vašeho pracovního týmu? Prozradíme Vám tipy, co by měl úspěšný vedoucí ovládat, jak efektivně a s úspěchem by měl řídit a motivovat svůj tým.Rysy vedoucího pracovníka

Každý se od druhého jedince liší svými schopnostmi, vlastnostmi, zájmy apod., jedná se o rysy osobnosti. Vedoucího charakterizují jeho:

 • Schopnosti
 • Znalosti a dovednosti
 • Vlastnosti osobnosti
 • Postoje

Schopnost je kapacita osobnosti vykonávat nějakou činnost. Pro vedoucího mají význam především rozumové schopnosti (koncepční a strategické myšlení, operativní myšlení, pružnost myšlení).

Znalosti jsou teoretické informace, kterým se lze naučit studiem. Vedoucí pracovník potřebuje především odborné znalosti a znalost managementu.

Dovednosti jsou praktické návyky, které získáváme výcvikem a praxí

Vedoucí pracovníci by měli ovládat práci na PC, organizaci práce a řízení času, vedení lidí, jejich motivování a delegování, znalost cizího jazyka, komunikační dovednosti a vyjednávání.

Vlastnosti osobnosti vyjadřují stálý způsob chování člověka

Člověk jedná v určitých situacích podobným způsobem. Úspěšný vedoucí se vyznačuje asertivitou, vcítěním se do jiných lidí, citovou stabilitou, odpovědností, vytrvalostí a důsledností, připraveností přiměřeně zareagovat na neplánované změny situace.

Postoje posilují vztah jedince k jiným lidem, předmětům, skutečnostem. Pro vedoucího jsou významné postoje: orientace na výkon, na výsledek práce, orientace na zákazníka, orientace na tým, čestnost, oddanost vůči morálním hodnotám, oddanost vůči firmě.

Styl řízení vedoucího pracovníka

Základním kritériem pro rozlišení stylu řízení je:

 • Orientace na lidi, snaha o uspokojení všech potřeb pracovníků, o vytvoření a udržení přátelské atmosféry na pracovišti.
 • Orientace na úkol, úsilí splnit uložené úkoly a dosáhnout co nejvyššího pracovního výkonu.

Styl vedení vždy záleží na konkrétní situace a prostředí. Týmový styl není vždy nejvhodnější. Tam, kde je nutno rychle rozhodnout a kde je v ohrožení lidské zdraví, bude určitě vhodnější styl autoritativní. Při volbě stylu vedení je také nutné vzít v potaz míru zralosti podřízených pracovníků, jejich schopnost a připravenost plnit úkoly. Vedoucí by měl volit takový způsob vedení, aby rozvíjel právě zralost svého týmu.

Transakční styl vedení

Toto vedení spočívá ve vzájemné transakci, jak už název napovídá, neboli směně mezi vedoucím a podřízeným. Transakční vedení může mít dvě formy:

 • Řízení výjimkou - v případě, že se pracovníci odchylují od požadované normy, nezvládají stanovené požadavky na úkol a pracovní místo, vedoucí se uchyluje poté k přeřazení pracovníka na jiné pracovní místo, postih aj.
 • Podmíněné odměny - v případě, že pracovníci budou dosahovat dobrých výsledků, pak je vedoucí bude motivovat příslibem určitých výhod. Výhody mohou být rázu finančního, může jít o lepší práci, postavení aj.

Transformační styl vedení

Vedoucí s tímto stylem vedení se opírá o velmi jasnou a emocionální představu budoucího stavu firmy. Dokáže o své strategii přesvědčit svůj tým, strhnout je k následování jeho vize.

Přidělování úkolů pracovnímu týmu

Úkoly, které snižují kvalitu zadané práce

 • Pracovník pochopí úkol jinak, nesprávně
 • Úkol pracovníka nemotivuje
 • Úkol je z hlediska možností pracovníka nesplnitelný či velmi těžko splnitelný
 • Úkol je nejasný, chybí stanovený cíl,
 • Úkol je pro pracovníka příliš snadný, nerozvíjí jeho potenciál

Specifika úkolu

Zadaný úkol by měl splňovat určité rámce, ve zkratce se nazývají SMART, kdy jednotlivá písmena vyjadřují atributy úkolu.

 • S - specifičnost úkolu
 • M - měřitelnost úkolu
 • A - akceptovatelnost úkolu
 • R - reálnost úkolu
 • T - termínovanou úkolu

Jednotlivé úkoly by měly být pracovníkům předkládány průběžně. Vedoucí by měl s pracovníky průběžně konzultovat plnění úkolů. Každý úkol by měl mít zaznamenán způsob plnění a termín plnění.

Míra motivace k úkolu

Když má přidělený úkol ovlivnit aktivitu pracovníka, je nutné, aby jedinec úkol přijal za svůj a plně se mu věnoval.

Další podmínky úkolu, aby působil motivačně:

 • Pravidlo SMART úkolu
 • Zpětná vazba úkolu - informace o tom, jak plnění úkolu pokračuje, stimuluje k vyšším výkonům.
 • Obtížnost úkolu - čím je úkol obtížnější, tím silnější je úsilí dané pracovníka, aby jej splnil. Ten, kdo dostává na starost důležitější a obtížnější úkoly, více se mu věnuje a angažuje.
 • Účast při stanovení úkolu - pokud má pracovník možnost účastnit se stanovení svého úkolu, je mnohem více motivován.

Motivace pracovníků v zaměstnání

Většina řídících pracovníků si myslí, že jedinou motivací pracovníků v zaměstnání jsou peníze. Výplata má samozřejmě stěžejní význam, ale není to zdaleka jediný prostředek motivace. Jak již bylo jednou řečeno, každý z nás je jiný, a proto každého mohou imponovat různé motivační faktory:

 • Peníze - lidé silně motivováni penězi jsou pro vedoucího velkým přínosem a posilou. Dostanete z nich maximum.
 • Osobní postavení - někdo se snaží být úspěšný kvůli svému postavení. Horší a nebezpečné je, když o osobní postavení pracovník usiluje nikoliv pílí a prací, ale nejrůznějšími intrikami.
 • Přátelství - pro tohoto pracovníka je velmi důležité, jak se cítí v kolektivu kolegů. Záleží mu na přátelských vztazích než na pracovních výsledcích nebo penězích.
 • Jistota - pracovník, který je zaměřen na jistotu, netouží po vysokém výdělku, úspěchu, postaví. Raději se spokojí s málem, aby měl své jisté.
 • Pracovní výsledky - ten, kdo má rád svoji práci, je motorem týmu a celé firmy. Pracovník se často srovnává s ostatními kolegy, dělá mu dobře, když je lepší.
 • Samostatnost - některý pracovník těžko snáší, že je někomu podřízen. Chce sám o všem rozhodovat.
 • Tvořivost - takový pracovník preferuje a má rád práci, která je různorodá, přináší nové poznatky, myšlenky, způsoby uchopení.

Aby pracovník vyvinul úsilí k plnění dalšího úkolu, je nutné, aby jeho snaha byla následována přiměřeným výsledkem, výsledek činnosti byla následována odměnou, a tato odměna měla pro daného pracovníka význam.

Motivace formou chvály

Pochvala patří mezi jeden z nejsilnějších motivačních nástrojů, přestože Vás nic nestojí. Pochvala by měla pracovníka nakopnout a poskytnout mu sílu pro další plnění úkolu

 • Pochvala by měla být konkrétní - pracovník musí vědět, za co přesně je chválen.
 • Včasné vyřčení pochvaly - vedoucí by měl pracovníka pochválit nejlépe ihned po splnění úkolu.
 • Adresná pochvala - za určitých okolností je dobré pochválit tým jako celek, a to zvláště, pracují-li na větším společném projektu. Po pochválení týmu jako celku, by měl vedoucí pochválit i ty pracovníky, kteří se na úkolu nejvíce podíleli.
 • Veřejnost pochvaly - učiníte-li pracovníkovi pochvalu před celým týmem, uvidíte, s jakou vervou a nadšením se daný pochválený pracovník pustí do dalšího úkolu, a jak ostatní členové týmu budou chtít být také pochváleni.

Zásady správného vytýkání

Jako pochvala, i výtka má svá pravidla, aby byla účinná a dopadla na úrodnou půdu.

 • Adresnost výtky - spustíte-li kritiku hromadně, na celý tým a nebudete mluvit adresně, vzbudíte v týmu jen dohady a stejně se nemusíte dočkat nápravy, naopak může v týmu vzniknout skrytá, až otevřená rivalita. Ti, kteří problém nezpůsobili, se budou právem cítit demotivováni Vaším činem.
 • Výtka bez osobního napadení - při výtce poukazujeme na nedostatky práce. Vyhneme se osobní kritice, která pracovníka jenom urazí a začne se cítit nesvůj a nedobře vůči Vám i ostatním pracovníkům.
 • Vytýkání konkrétních věcí - vytknete-li pracovníkovi jeho činnost obecně, nesdělíte mu, co udělal špatně, čeho se má napříště vyvarovat, nebudete správně pochopeni a sám pracovník nebude vědět, za co je trestán a na co si dát pozor.
 • Poskytnutí prostoru pracovníkovi před výtkou - je důležité, aby pracovník měl možnost Vám vysvětlit, proč a jak k dané chybě došlo.

Demotivace na pracovišti

Na cestě k cíli, dosažení motivace se pracovníkům často objeví překážka. Místo úspěchu může být demotivován. Motivační nevybitá energie zůstává v pracovníkovi nahromaděna. Tím, že je každý jedinec jiný, reaguje také odlišným způsobem na překážku:

 • Vybíjí potlačenou energii násilím
 • Hledá náhradní cíle
 • Vzdává se svého záměru
 • Zesiluje své úsilí, aby překážku překonal
 • Sám sebe přesvědčuje, že cíl, o který usiloval, nestojí za tu námahu, a je dobře, že cíle nedosáhl

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18487 (novesluzby.cz#20400)


Přidat komentář