Dotazníky osobnosti u pohovoru

Budoucí zaměstnavatel si Vás může při přijímacím pohovoru otestovat formou osobnostních dotazníků. Dotazníky poskytnou informace, jak se budete pravděpodobně v příštích měsících, letech chovat a projevovat. Přiblížíme Vám, co můžete očekávat u dotazníků.

Osobnost lze rozčlenit na pět hlavních oblastí: způsob uvažování jedince (jeho myšlení), projevy emocí jedince (jeho pocity), chování jedince ke druhým lidem (jeho vztahy), sebeovládání jedince (jeho přizpůsobení).

Význam osobnostních dotazníků

Osobnostní dotazníky představují standardizovaný a objektivní způsob posuzování upřednostňovaných chování a jednání s druhými lidmi. S dotazníky pracují všechny typy organizací, malé, střední i velké. Oblíbené jsou především proto, že představují rychlý a objektivní způsob získávání komplexních informací o kandidátovi. Výsledky lze snadno porovnat s požadavky profese. Na základě výsledků lze činit předpoklady o projevech, chování jedince v různých situacích, činnostech.

Druhy osobnostních dotazníků

Dotazníky mohou mít různé podoby i formáty. Většina však spadá do jedné ze dvou kategorií. První přiřazuje osobnost k určitému typu, druhá sleduje její vlastnosti.

Typové dotazníky

Hodně dotazníků vychází z typového přístupu. Cílem těchto dotazníků je postihnout předvídatelné rozdíly mezi způsoby, jakými se jedinci chovají v různých situacích. Rozdíly v chování jsou způsobeny preferencemi v aktivaci mysli. Pokud je jedinec zaměřen na vnímání, pak přijímá informace buď smysly, nebo intuitivně. Dalším rozlišujícím prvkem je zaměřenost jedince vůči světu. Jedná se o protiklad extroverze a introverze. Neznamená to však, že by extrovertní osobnost uměla dobře jednat s lidmi, zatímco introvertní je stydlivá, bázlivá, úzkostná. Každý z nás je jiný a chová se jinak.

Typ osobnosti je zcela nezávislý na schopnostech. Ani inteligence není podmíněna typem osobnosti. Typové dotazníky jsou zaměřeny na nitro osobnosti, jejich cílem je poznávání vývoje a rozvoje osobnosti. Typové dotazníky jsou široce využívané pro účely dalšího rozvoje zaměstnanců.

Druh typového dotazníku

MBTI - tento test umožňuje určit až šestnáct různých typů osobnosti, podle extroverze, introverze, smyslu, intuici, převaze myšlení, převaze cítění, vnímání a usuzování.

 • Usuzování

  Jedinec, který preferuje usuzovací styl, rád žije strukturovaně a uspořádaně. Připravují si seznamy, dělají si plány apod. V práci vyžaduje pořádek, harmonogram, rád dotahuje věci do konce.

 • Vnímání

  Jedinec, který preferuje vnímání, reaguje spontánně, flexibilně. Vše plánují na poslední chvíli. V práci může mít někdy problémy, a to především, když je potřeba splnit jisté termíny.

 • Intuice

  Intuitivní jedinec mívá abstraktnější přístup, zajímá se o vzájemné vztahy mezi věcmi, zajímá se o celkový obraz.

 • Extroverze

  Takovýto jedinec se aktivně zajímá o okolní svět, rád je s druhými lidmi. V práci bývají aktivní, jsou orientovaní na lidi. Nemají rádi pomalou a stereotypní práci.

 • Introverze

  Introvert bývá pozorován do vlastního světa. Preferují písemnou komunikaci před ústní. Někdy působí odtažitě, jedinec bývá proto hodnocen jako nevlídný, odtažitý. V práci preferuje takový jedinec klid, aby se mohl soustředit.

Formy dotazníků

Jednotlivé otázky v dotazníku mívají různé podoby. Může jít o nucenou volbu, kdy si jedinec vybírá pouze z nabízených možností, či se jednotlivé položky hodnotí podle významu pro daného jedince. Nebo může jít o tzv. volbu přiřazováním, kdy jedinec označuje preference.

Dotazníky zaměřené na vlastnosti jedince

Tyto dotazníky posuzují, v jaké míře se vyskytují u jedince vlastnosti, které mají všichni lidé. Dotazníky hodnotí, jaké množství určité vlastnosti jedinec má. Mohou například porovnávat, nakolik je testovaný jedinec oproti ostatním kolegům introvert, nakolik je oproti nim duševně vyrovnaný, úzkostný, starostlivý, pečlivý apod.

Druhy otázek v dotaznících zaměřené na vlastnosti jedince

U těchto dotazníků se můžete setkat se dvěma formáty otázek

 • Posuzování seznamu výroků a výpovědí (například: výrok „nerad riskuji", možnost výběru 1 až 5. Pokud s daným výrokem zcela souhlasíte, zaškrtnete číslo 1, pokud s daným výrokem souhlasíte, zaškrtnete číslo 2, nejste-li si jisti, zaškrtnete 3, nesouhlasíte-li, zaškrtnete 4, zcela nesouhlasíte, zaškrtnete 5. Otázky mohou mít někdy namísto výše uvedeného výroku podobu přídavných jmen, například: nervózní, aktivní, společenský, citlivý, bázlivý a další. I v těchto případech označujete míru souhlasu a nesouhlasu).
 • Volba z nabízených možností (například: výrok „rád dělám věci novými způsoby", možnost ze dvou voleb - pravda a nepravda. Výrok „při samostatné práci jsem výkonnější", možnost ze dvou voleb - pravda a nepravda).

  Někdy je u výroků možnost volby „nevím". Mohlo by se však stát, že tuto volbu zaškrtnete u většího počtu otázek, nebo všech otázek. V tom případě by však nebylo možné provést vyhodnocení Vašeho dotazníku s vypovídající hodnotou.

Sebeposuzovací dotazník

Vedle osobnosti kandidáta o pracovní pozici, se posuzují další jeho aspekty: motivace, zájmy, integrita a další.

 • Motivace jedince ve vztahu k práci a pracovní pozici. Zjišťuje se míra motivace u těchto aspektů:
 • touha uspět,
 • tvořivá a podnětná práce,
 • dobrý výdělek,
 • překonávání osobních cílů,
 • odpovědnost a autorita,
 • dobrá pozice,
 • možnost pracovního postupu aj.
 • Hodnoty jedince, jak přistupuje k druhým lidem a úkolům. Zjišťuje se jedincova:
 • upřímnost,
 • nezávislost,
 • pomoc druhým,
 • sebeúcta,
 • rovnoprávnost,
 • orientace na cíl aj.
 • Integrita jedince. Zjišťují se aspekty jedincova chování, které jsou pro zaměstnavatele nejvíce obávaná. Kandidát odpovídá na otázky typu:
 • Znáte někoho, kdo krade?
 • Upozornil byste pokladní na chybu, kdyby Vám vrátila více peněz, než by měla?
 • Kdybyste na ulici našel peněženku s penězi, nechal byste si ji?

Vyplňování osobnostních dotazníků

Většina těchto dotazníků se skládá ze souboru otázek a vyhodnocovacího archu. Vždy si přečtete danou otázku a příslušnou odpověď zaškrtnete do vyhodnocovacího archu. Můžete se také setkat s tím, že místo papírové podoby dotazníků, Vás posadí před počítač, v němž budou tyto dotazníky uloženy. Vy budete vyplňovat odpovědi buď do papírového vyhodnocovacího archu, nebo přímo do počítače.

 • Na otázky odpovídejte otevřeně, nepátrejte po určitých záludnostech.
 • Neodpovídejte tak, jak si myslíte, že byste měli odpovídat.
 • Otázky v dotaznících se mohou opakovat, v určitém slovním pozměnění. Je to záměr, který sleduje, zda vždy odpovíte stejně, nebo „spekulujte" s odpověďmi. Hodnotitel to pozná a bude Vám narůstat, tzv. lži skór, tj. hodnocení tendence jevit se v příznivějším světle. Tento lži skór se zjišťuje právě odlišně formulovanými otázkami dotazujícími se na totéž, i když se Vám zdá, že jde o zcela jiné otázky, například: „nikdy jsem nepřišel na žádnou schůzku pozdě", „nikdy jsem nevyslovil dobře míněnou lež".
 • Neznáte ideální profil pozice, o níž se ucházíte, mohlo by se tedy stát, že si nepravdivými odpověďmi naopak ublížíte a nevyberou Vás jako vhodného kandidáta, ač jím můžete ve skutečnosti být.
 • Většina osobnostních dotazníků nemá časový limit, přesto je lepší pracovat na nich rychle a nad odpověďmi příliš nehloubat.
 • Vždy si pozorně přečtěte otázky. Při pečivém přečtení nezřídka lze odhadnout, na jaké aspekty osobnosti je daný test zaměřený. Například otázky na extroverzi zpravidla odkazují na společenskost, impulzivnost, riskování, energii aj.
 • Zodpovězte všechny otázky v dotazníku. Pokud byste všechny otázky nezodpověděli, nebyl by bohužel Váš obraz osobnosti úplný a validní pro zhodnocení.
 • Zjistěte si co nejvíce informací o pozici, na kterou se hlásíte. Zjistěte si nejvíce informací i o firmě, do které se hlásíte, například z internetu. Využijte i referencí od známých, znají-li danou firmu a poměry ve firmě. Zde však můžete narazit však na jednostranný pohled.
 • Naučte se poznávat. Čím více se budete znát sami, tím přesnější odpovědi můžete ve veškerých testech poskytnout. Dotazníky osobnosti se totiž ptají na Vás samotné. Opravdu je na místě, víte-li toho o sobě maximum. Můžete využít nejrůznější knihy s testy, internet s testy, přátel, kteří Vám řeknou, jak Vás vidí apod.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18494 (novesluzby.cz#20541)


Diskuze a zkušenosti

Šárka | 20.06.2010 18:18
Přijímací pohovor a intimní otázky Setkali jste se už taky někdy u psychologických testů, předložených v rámci přijímacího pohovoru na pozici asistentky ředitele s otázkami typu: "Máte něco proti mazlení a hlazení?" ... ? Já poprvé a dost jsem z toho v šoku. Je to normální nebo mám správný pocit, že společnost zasahuje do intimity člověka? Šárka


Přidat komentář