Význam státu při vzdělávání dospělých

Efektivní úloha státu při financování nebo poskytování vzdělávání dospělých se v jednotlivých zemích liší, měla by však odrážet měnící se potřeby uvnitř státu, a to podle stupně ekonomického a institucionálního rozvoje.

Vzdělávání dospělých je součástí vzdělávací soustavy, a tím i součástí státní infrastruktury. Stát má odpovědnost, prostřednictvím kompetentních orgánů za rozvoj vzdělávání dospělých. Vlády většiny zemí přijaly aktivní úlohu ve vzdělávání dospělých.

Funkce České republiky ve vzdělávání dospělých

 • V České republice státní politika v oblasti vzdělávání dospělých neexistuje.

Politika a programy vzdělávání dospělých

Výzkumná zpráva, zpracovaná firmou AFPA (1994), definovala funkce státu v oblasti vzdělávání dospělých:

 • funkce systémotvorná - legislativa, definování zpráv, povinností
  a odpovědností,
 • funkce koordinační, iniciační, vzdělávací - informační systém, profesní sdružování, spolupráce se sociálními partnery a nevládními organizacemi,
 • funkce observační, analytická - sběr dat o vývoji na trhu dalšího vzdělávání, zpracovávání podkladových analýz a studií,
 • funkce koncepční, strategická,
 • funkce metodologická, pedagogická, programátorská - tvorba metodiky, programů, definování rozvoje jednotlivých součástí vzdělávání dospělých,
 • funkce definování kritérií a obecná garance kvality,
 • funkce informační a propagační - motivační,
 • funkce realizační, výkonná - v některých případech s celostátní působností,
 • funkce kontrolní a hodnotící,

Funkcí státu je i pomoc v plnění funkcí ostatních participantů, proto jeho úkolem musí být posilování odpovědnosti vzdělávacích institucí vůči zákazníkům i vůči sociálním partnerům. Nástroje jsou především v řešení problematiky evaluační, akreditační a examinační. Tyto tři problémy jsou podmíněny legislativně a ekonomicky.

Rekvalifikační kurzy

*** *Rekvalifikace je příležitost k novému začátku. Může se stát i Vám, že Vaši kvalifikaci nemohou v současnosti zaměstnavatelé využít. Jedním z možných způsobů řešení takové situace je získání nových dovedností a znalostí pro další zaměstnání nebo pro zvýšení zaměstnanosti – rekvalifikace.

Aktivní úloha státu ve vzdělávání dospělých

Aktivní úloha zahrnuje tři odlišné okruhy činnosti: **
**

Poskytování podpůrných služeb

představuje velký počet podpůrných služeb, zejména vytváření příznivého názorového klimatu pro vzdělávání, podpora tripartitní spolupráce mezi zaměstnavateli, zaměstnanci a vládou; zvyšování přitažlivosti profesní kariéry a vzdělávání; stát může též plnit regulační funkce orientované na kvalitu a rozvoj vzdělávání (nezávislé zkoušky, certifikace, výzkum, rozvoj kurikula...), může podporovat vzdělávání v podnicích poskytováním know-how, poradenských služeb či poskytováním dotací na základní přípravu vzdělavatelů dospělých.**
**

Poskytování vzdělávání dospělých

stát může poskytovat vzdělávání dospělých přímo prostřednictvím vzdělávacích institucí veřejného sektoru a státních odborných škol či může plně nebo částečně financovat široký okruh vzdělávacích aktivit, zejména poskytováním vlastních vzdělávacích kurzů. Stát může také poskytovat dotace na kurzy pořádané nevládními institucemi (soukromé odborné školy, specializované vzdělávací instituce či podnikové vzdělávání).**
**

Financování vzdělávání dospělých

financování a poskytování vzdělávání dospělých má dvě odlišné oblasti, které jsou však úzce propojeny, tj.: pokud stát financuje vzdělávání, nemusí to ještě znamenat, že by je měl poskytovat (a naopak). Je nutné si uvědomit, zda aktivní role státu při poskytování a financování vzdělávání je opodstatněná jeho efektivitou a co je důvodem pro účast státu na trhu vzdělávání.

Argumenty pro účast státu na financování vzdělávání dospělých

 • Nepřímé výhody - zainteresovanost lidí na dalším vzdělávání může přispět k dosažení makro-ekonomických cílů společnosti (zvýšená produktivita)
  a vytvoření kvalifikační základny schopné reagovat na rychlý vývoj nových technologií.
 • Nedostatky trhu vzdělávání - nefunguje-li trh vzdělávání dokonale, dochází k nedostatečnému investování do lidského kapitálu, vzdělávací systém pak není schopen poskytnout kvalifikovanou pracovní sílu nezbytnou pro rozvoj ekonomiky.
 • Nedostatečná vzdělávací kapacita podniků - neochota či neschopnost podniků adekvátně plnit vzdělávací roli - tyto situace mohou být důvodem ke vstupu státu.
 • Argumenty spravedlnosti - rozsáhlý, otevřený a efektivně dotovaný vzdělávací systém by mohl významně přispět ke zlepšení životních šancí značné části populace, zejména pak i znevýhodněných či nezaměstnaných osob.

Nové problémy a úlohy států

 • Uplatnění strategie celoživotního učení.
 • Posouzení role státu při podpoře rozvoje využívání informačních a komunikačních technologií; tj. důraz na unifikovanou strategii rozvoje sítí s detailní analýzou výuky, učení, administrativních aplikací a investic.

Tento trend rozvoje komunikačních sítí na celostátní a mezinárodní úrovni má sloužit širokému okruhu zájemců ve všech oblastech školství a vzdělávání dospělých.

Očekávané výhody vzdělávání dospělých

 • Efektivnější využití lidských a vzdělávacích zdrojů.
 • Zlepšení znalostí, dovedností a kvalifikací ve státě.
 • Zlepšení gramotnosti ve využívání počítačů, informačních technologií a informací.
 • Užší pracovní vztahy mezi různými sektory vzdělávání, z čehož bude mít užitek společnost jako celek.
 • Zlepšení poskytování knihovnických a informačních služeb.

Úroveň vzdělávání dospělých je odrazem společenských vztahů ve státě

které jsou dány právním systémem, ekonomickou vyspělostí a současnou politikou státu. V liberalistickém prostředí se vztah člověka a společnosti vyznačuje respektováním míry účasti a odpovědnosti na vzdělávání dospělých za sama sebe.

Vliv a role státu ve vyspělých evropských zemích

 • Vliv státu v oblasti vzdělávání dospělých je ve všech vyspělých evropských zemích neobyčejně významný.
 • Stát je nositelem zákonodárných kompetencí a rozhodujícím finančním faktorem v oblasti vzdělávání dospělých.
 • Stát je nositelem komplexních úkolů v oblasti vzdělávání některých skupin obyvatelstva (mladistvých, nezaměstnaných a osob ohrožených nezaměstnaností, specifických cílových skupin).
 • Bezprostředními nositeli úkolů státu v oblasti vzdělávání dospělých jsou ministerstva školství
  a vzdělávání a ministerstva práce.

V zemích s vysokým vlivem státu na další vzdělávání

(Švédsko, Dánsko, Nizozemí, Španělsko) vytváří ministerstva sítě státních organizací po celém území.

 • V Dánsku řídí ministerstvo práce 24 středisek profesního vzdělávání pro potřeby trhu práce, stát je jediným místem pro certifikaci a celostátní uznávání vzdělávacích programů.
 • Ve Švédsku řídí Ústřední úřad práce 24 oblastních úřadů.
 • V Nizozemí má Ústřední úřad pro podporu zaměstnanosti 28 regionálních úřadů, které připravují, nabízejí a realizují programy vzdělávání dospělých nebo je nakupují u dalších státem uznávaných vzdělávacích institucí.
 • Ve Velké Británii přenáší stát své kompetence na místní úřady a organizace, péče
  o úkoly veřejného zájmu je zde svěřena místním úřadům pro vzdělávání (jejich působnost sahá od předškolní výchovy a profesní přípravy až ke všeobecnému vzdělávání důchodců na lidových vysokých školách; tyto úřady mají ze zákona povinnost pečovat o dostatečnou a potřebám odpovídající nabídku vzdělávacích příležitostí a zabezpečovat dlouhodobé strategické plánování v oblasti celoživotního vzdělávání.
 • Ve Francii stát stimuluje a zabezpečuje uzavírání smluv mezi státem a jednotlivými odvětvími (dále mezi státem, regiony a podniky) k zabezpečení úkolů vzdělávání dospělých.

V evropských zemích existují rady pro oblast dalšího (profesního) vzdělávání, které
ve většině případů fungují na úrovni státu.

Ve většině evropských zemí, tedy i v těch, kde je vysoký stupeň decentralizace státní správy

a samosprávy fungují mechanizmy, jimiž se stát všestranně podílí
na zabezpečení a rozvoji vzdělávání dospělých, kdy vzdělávání dospělých je zde chápáno jako strategický nástroj hospodářského a sociálního rozvoje.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18209 (novesluzby.cz#20408)


Přidat komentář