Voda - neodmyslitelná součást planety

Kam se podíváme, je voda. Je součástí prakticky všeho. Bez vody by na naší planetě nevznikl a nepřetrvával život. Ti, kteří neznají, co je nedostatek vody, s ní často doslova plýtvají, znečišťují ji. Jiní lidé by za pitnou vodu, dali doslova všechno.

Voda představuje bezesporu životodárnou tekutinu. Naučili jsme se ji brát za samozřejmost. Může se však jednoho dne stát, že voda bude pro nás nedostatkovou surovinou, za kterou dáme veškeré naše úspory. Již v dnešní době je v některých oblastech světa voda opravdovou vzácností. Války o přírodní zdroje, nejsou ničím novým, kdy přijde na řadu boj o vodu?

Složení vody

Všichni jistě známe značku H20, chemický vzorec pro vodu. Jedná se o chemickou sloučeninu dvou atomů vodíku a jednoho atomu kyslíku. Voda vzniká prudkým až doslova explozivním slučováním vodíku s kyslíkem. Spolu se vzduchem, tj. zemskou atmosférou, tvoří voda základní podmínky pro existenci života. Za normální teploty a tlaku je voda bezbarvá, čirá kapalina bez zápachu, v silnější vrstvě namodralá.

Výskyt vody v přírodě

V přírodě se voda vyskytuje hned ve třech skupenstvích: v pevném, jako led, v kapalném, jako voda a v plynném, jako vodní pára. Mrznutím vody se její objem zvětšuje zhruba o jednu jedenáctinu.

Výskyt vody ve vesmíru

Ve vesmíru se voda ve velkém množství nachází v molekulárních mračnech v mezihvězdném prostoru. Slunce a celá sluneční soustava obsahují velké množství vody, z níž část se zachovala v Oortově oblaku, kde se z ní ještě dnes tvoří nové komety. Jádra jednotlivých komet obsahují až desítky procent vody. Některé měsíce planet, tělesa Kuiperova pásu, nebo některá tělesa za drahou planety Neptun jsou převážně tvořena vodou v pevném skupenství.

Výskyt vody v lidském organismu

 • V lidském těle voda odvádí z těla škodlivé látky, reguluje tělesnou teplotu, rozpouští živiny, posiluje přirozený proces regenerace těla aj. Vodu dodáváme do našeho těla prostřednictvím nápojů i potravin.
 • Obecně se udává spotřeba vody cca 2,5 l denně. Při práci, horku, sportu apod. je zvýšená spotřeby vody.
 • Vodu však nejen přijímáme, ale i vylučujeme, a to: dýcháním cca 300 ml, stolicí cca 200 ml, pocením cca 500 ml, močí cca 1,5 l.
 • Ročně umírají lidé na rakovinu. Bohužel nemalou měrou na tom mají podíl i těžké kovy (zinek, olovo, kadmium), obsažené v pitné vodě. Zmíněné jedy se usazují v lidském těle, nejčastěji v mozku, játrech, kostech, ledvinách. Voda tedy obsahuje určité množství, bohužel pro náš organismus nežádoucích látek.
 • Člověk bez vody vydrží zhruba pět dní.

Kapalné skupenství vody ve vesmíru

 • Země - 71% povrchu

Plynné skupenství vody ve vesmíru

 • Merkur - 3,4% v atmosféře
 • Jupiter - 0,1% v atmosféře
 • Saturn - 0,1% v atmosféře
 • Mars - 0,03% v atmosféře a pod povrchem
 • Země - souvisí s konkrétním podnebím

Pevné skupenství vody ve vesmíru

 • Pluto - cca 30%

Rozdělení vody podle vlastností

 • Tvrdá voda: pochází z podzemních pramenů. Obsahuje více minerálních látek. Máte-li doma tvrdou vodu, jistě znáte vodní kámen, který postupně vytvoří na kohoutku, hlavici sprchy, varné konvici atd. nevzhledné fleky. Proti tvrdé vodě a vodnímu kameni můžete bojovat i technickými prostředky.
 • Měkké voda: obsahuje málo minerálních látek. Měkká voda, oproti tvrdé vodě se postará, aby Vaše prádlo bylo měkčí a barvy jasnější. Chrání Vaše spotřebiče před hromaděním vodního kamene, jsou tedy čisté a stále ve skvělém stavu, a jako bonus se nezvyšuje spotřeba energie. Abyste docílili větší měkkosti vody, můžete využít nejrůznějších změkčovačů. Existují dva druhy změkčování vody: změkčování, při kterém se odstraňují z vody minerály způsobující tvrdost vody, či změkčení vody, při kterém zůstává obsah minerálů ve vodě před změkčením i po změkčení stejný, mění se však forma sloučenin.
 • Destilovaná voda: je zbavena minerálních látek. Je určena pro technické účely, například do chladičů, akumulátorů aut, do napařovacích žehliček, zvlhčovačů vzduchu, pro fotografické účely, v laboratořích aj. Ačkoliv se jedná o chemickou čistou látku, není destilovaná voda vhodná k dlouhodobému pití, je totiž našemu organismu nebezpečná tím, že neobsahuje žádné minerály, čímž může být narušen náš metabolismus.
 • Minerální voda: obsahuje mnoho minerálních látek. Minerální vody se dále dělí na přírodní minerální vody, přírodní minerální vody léčivé, přírodní minerální vody stolní.
 • Napájecí voda: zbavená minerálních solí, aby nevznikl kotelní kámen, který zanáší potrubí. Voda je využívána například pro velkochovy zvířat nebo při zavlažování rostlin.
 • Pitná voda: vhodná ke každodennímu použití. Je zbavená nečistot. Obsahuje vyvážené množství minerálních látek tak, aby neškodily našemu zdraví. Pitná voda neobsahuje patogenní organismy ani chemické látky škodlivé zdraví. Náleží sem voda studniční neboli spodní, pramenitá voda. Jako indikátor znečištění vody slouží detekce anterobakterií (skupiny coli aerogenes), které kolonizují střevní trakt a mohou indikovat fekální znečištění. Přítomnost těchto bakterií signalizuje, že jsou přítomny i zárodky některých patogenních bakterií.
 • Užitková voda: využívá se v průmyslových závodech. Užitkovou vodu rozhodně nepijeme. Množství bakterií v 1ml vody užitkové může být 1000× vyšší než ve vodě pitné, může obsahovat fekální mikroflóru, případně i choroboplodné zárodky. Tuto vodu je nutné přečistit, sterilizovat a dezinfikovat.
 • Odpadní voda: voda z městských kanalizací.

Pití vody z kohoutku nebo balených lahví

Záleží na Vás, čemu dáte přednost. Jak se říká, každá strana má dvě strany, rub a líc, ne jinak je tomu u výběru vody pro pití.

 • Voda z kohoutku je oproti balené vodě výrazně levnější.
 •  Je rozhodně i ekologičtější, a to z důvodu, že ji žádné auto nedováží a nespotřebovává se žádný benzín, jehož zplodiny jdou do vzduchu.
 • Při pití vody z kohoutku i odpadá následná likvidace plastových lahví. Plastové obaly jsou z hlediska jednoho lidského života bohužel věcné. A jelikož jich produkujeme neuvěřitelné množství, hrozí nám nebezpečí, že se jednoho krásného dne „ztratíme" v odpadcích.
 • Voda z kohoutku je již rozhodně srovnatelná s vodou balenou.

Tvrdost vody

 • Kvalitu vody ovlivňuje obsah anorganických i organických látek, dále rozpuštěné plynné látky. Pro hodnocení kvality vody slouží stupnice její tvrdosti: voda velmi měkká, měkká, středně tvrdá, tvrdá a velmi tvrdá. Tvrdost vody není zcela ten správný termín, je však obecně vžitý, proto se stále používá. Vyjadřuje obsah ve vodě rozpuštěných nerostů, z nichž převažuje vápník a hořčík, v malém množství jsou zastoupeny i hliník, mangan, zinek, baryum, stroncium a železo. Především kvůli obsahu vápníku je pro náš organismus prospěšnější voda tvrdší, neboť účinně zabraňuje odvápnění kostí.
 • Tvrdost vody ovlivňuje chuťové vlastnosti i možnosti jejího využití pro užitkové účely. Přílišná tvrdost vody, stejně jako voda velmi měkká, není žádoucí z hlediska zdravotního ani technického.
 • Zmírnění tvrdosti vody je problematické, optimální není ani použití tzv. domácích vodních filtrů. Ty totiž zbaví vodu většiny minerálních látek, což není dobré ze zdravotního hlediska, ani z důvodu příjemné chuti vody. Voda příliš měkká může mít dokonce nepříjemnou, někdy až mýdlovou chuť.
 • Tvrdost vody způsobují hydrogenuhličitany různých minerálů, které do vody pronikají prosakováním z půdy. Většinou převažují sloučeniny vápníku, hořčíku. Nejsou však stálé a při nedostatku oxidu uhličitého se rozkládají na nerozpustné uhličitany. K jejich rozkladu může dojít také jednoduchým zahříváním vody.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18220 (novesluzby.cz#20476)


Přidat komentář