Utváření naší osobnosti

Osobnost každého člověka představuje harmonický celek. Každý z nás je individuální jednotou duševních vlastností, dějů založenou na jednotě těla, projevující se ve společenských vztazích. Vydejte se s námi odhalit zdroje osobnosti.

Zdroje osobnosti

Výsledná podoba každého člověka je určována jeho vnitřními a vnějšími činiteli. Co tvoří tyto činitele a jak se utváří na rozvoji osobnosti?

Vnitřní činitelé osobnosti

Rozvoj vnitřních činitelů (genová výbava, dědičná výbava, vrozená a konstituční výbava) se realizuje převážně v tzv. procesech zrání. Zrání je souhrn evolučních a involučních procesů, které jsou v nás geneticky naprogramovány. Zráním jsou určeny především obecnější předpoklady určitých způsobů našeho prožívání a chování, kdy konkrétní podoba je pak ovlivněna lidským učením od našeho narození.

Genová výbava

Genová výbava jedince zahrnuje navíc i změny dědičného vkladu, tyto změny jsou způsobeny mutacemi a segregacemi od rodičů předaných genů. Ve srovnání se svými předky jsme totiž všichni genetickými mutanty.  Dědičnou a genovou výbavou může být v některých případech zásadním způsobem určen vývoj individua, a to ať v kladném, tak i v záporném směru.

Dědičná výbava

Dědičnou výbavu přebíráme od našich zploditelů, rodičů při početí. Dědičná výbava nabývá podoby zakódovaného programu našeho dalšího vývoje. Daná zakódovanost v sobě obsahuje jak obecné, tak i specifické prvky vývoje individua. Výsledná naše podoba obsahuje shodné prvky s vývojem celé populace nebo alespoň určité skupiny jedinců v populaci, jakož i prvky vývoje, které jsou typické právě danému jedinci. Určité naše vlastnosti tedy nemůžeme u druhých vysledovat.

Dědičností se obecně rozumí přenos tělesných a psychických vlastností z jedné generace na druhou, obvykle z rodičů na děti, ale i z předků rodičů dítěte. Jednotkami dědičnosti jsou chromozomy. Chromozomy se nacházejí v jádru každé buňky našeho těla, buňka zpravidla obsahuje 46 chromozomů, které jsou spárovány. Proces dědičnosti je započat v tom okamžiku, kdy dochází ke zplození jedince. V okamžiku početí obdrží 23 chromozomů ze spermie otce a 23 chromozomů z vajíčka matky. Každý chromozom se pak skládá z dílčích jednotek dědičnosti zvaných gen, kdy chromozom obsahuje stovky genů. Geny jsou rovněž zdvojeny, opět jeden gen byl přijat z chromozomu spermie, druhý z chromozomu matčina vajíčka.

Vrozená výbava

Naše vrozená výbava zahrnuje navíc vývojové účinky prostředí negenové povahy během nitroděložního vývoje až do doby, než přijdeme na svět, a to v době, kdy může být náš plod nezvratně poškozen. Jiným příkladem vlivů negenové povahy na vývoj plodu jsou negativní účinky některých psychoaktivních látek na vývoj plodu, kdy psychoaktivní látkou rozumíme látky, které mají schopnost vyvolat změny v prožívání a chování jedince.

Konstituční výbava

Konstituční výbava si všímá vlivu našeho vývoje a aktuální podoby našeho organismu (tedy biologického základu jedince) na osobnost (psychický rozměr) konkrétního jedince. Za biologický základ osobnosti míníme především náš nervový i hormonální systém. Právě fungování tohoto dvojbloku nervového a hormonálního systému má přímý dopad na pozdější vlastnosti temperamentu a některé emoční projevy, nepřímo na veškeré naše prožívání a chování.

Vnější činitelé osobnosti

Vnější činitelé (fyzické a psychické vlivy) na nás každého z nás působí rozdílně. Vše se totiž prolíná a doplňuje.

Psychické vlivy působící na osobnost

Tyto vlivy zahrnují významovou stránku našeho spojení a působení na okolí, kde se nacházíme a působíme. Psychické vlivy se podílejí na utváření naší osobnosti především prostřednictvím učení, které začíná již od našeho narození.

Fyzické vlivy působící na osobnost

Fyzické vlivy zahrnují hmotnou stránku našeho působení na okolí, kde působíme. Mezi fyzické vlivy patří například působení klimatu na jedince, snadnost obstarání přirozené obživy aj. Existují situace, kdy fyzické vlivy mohou významnou měrou podporovat nebo naopak bránit našemu tělesnému a duševnímu vývoji. Čím více se budeme snažit přírodní vlivy ovládnout ve svůj prospěch bez ohledu na možné narušení rovnováhy, tím více se tyto vlivy budou vymykat naší kontrole. Dosáhneme pak paradoxně opaku našeho snažení.

Struktura osobnosti

Jako osobnost se projevujeme směrem navenek. Je u nás zakódováno stabilní jednání, dále se projevujeme na základě měnícího se prostředí. Reálná struktura naší osobnosti je vždy dynamická, v každém okamžiku zaznamenáváme v našich psychických projevech určitou proměnlivost. Naše interpretace prožívání a chování vychází ze zachycení formálních charakteristik a jejich vzájemných vztahů. Jednou z formálních stabilních (statických) charakteristik každé z nás jsou psychické vlastnosti. Jednou z nejobvyklejších psychických vlastností je agresivita jedince. Jestliže tuto vlastnost u sebe zaznamenáme, budeme její projevy očekávat i v budoucnu.

Duševní vlastnosti osobnosti

Naše duševní vlastnosti se projevují jako opakující se dispozice k prožívání a chování. Náš výsledný projev vlastnosti je převážně ovlivněn charakteristikami situace, v níž se nacházíme. Každá z našich psychických vlastností může dosahovat rozličných hodnot. Každá vlastnost má také svůj protiklad. Čím je situace, ve které se nacházíme pro nás běžnější, a nevymyká se situaci, kterou jsme již prožili, je projev dané vlastnosti konzistentnější.

Psychické procesy osobnosti

Psychické procesy mají tendenci, abychom dosáhli vnitřní a vnější rovnováhy. Je na nás nahlíženo jako na systém fungující podle tzv. homeostatického modelu. Jedná se o ty aktivity, které nám přinášejí uspokojení již díky průběhu samotné činnosti, kterou vykonáváme.

Duševní děje osobnosti

Duševní děje dělíme na poznávací, citové, psychomotorické a snahové. Náš počáteční duševní stavy vykazuje jistou nestabilitu, kdežto konečný duševní stav představuje již stav rovnovážný, či se rovnováze blížící.

Duševní stavy osobnosti

Duševních stavů zažíváme neuvěřitelné množství. Vystihuje-li náš psychický stav rovnováhu, zažíváme libé pozitivní emoce, je-li tomu naopak, zažíváme nelibé negativní emoce.

Seberealizace osobnosti

pro každého z nás je typické, že usilujeme o dosažení určitého cíle nebo cílů. Jednotlivé cíle si volíme na základě našich individuálních zkušeností. Celá řada cílů je nám nabízena společností, ve které žijeme (rodina, pracovní kolektiv, okruh přátel), mají pak podobu úkolů nebo možností. Společnost nám také nabízí cesty, ale i překážky k dosažení cílů. Jako jedinci jsme v neustálé interakci s naším prostředím, okolím. Naší vnitřní řečí komunikujeme sami se sebou, vyměňujeme si informace, formulujeme závěry o sobě i druhých jedincích. Dokonce se ovlivňujeme a přesvědčujeme, že určitou činnost musíme udělat, či je dobré ji udělat. Každé prostředí, ve kterém se pohybujeme, na nás působí, a naopak i my na něj působí, jedná se tedy o tzv. vzájemnou interakci, dosahující rovnováhy i odchylek.

Temperament osobnosti

Jedna z vlastností, která nás charakterizuje, je temperament, který je spojován s emocemi, kterými se navenek projevujeme. Temperament dodává našemu chování energii a je dán vlastnostmi centrálního nervového systému i vlastnostmi hormonálního systému, kdy tyto systémy pracují jako jeden blok.

Po mnoha staletí se užívají základní typy temperamentu: sangvinik, cholerik, melancholik, flegmatik. Každý z těchto temperamentů je charakterizován jedinečnými projevy. Sangvinik je jedince veselý, společenský, nestálý. Cholerik se snadno rozhněvá, je vzteklý, podrážděný. U melancholika převládá smutná, zádumčivá nálada, projevuje se pomalým jednáním. Flegmatik je převážně netečný, pomalý, ale spolehlivý.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18210 (novesluzby.cz#20427)


Přidat komentář