Rozdíly mužského a ženského mozku

Na téma rozdílů mužů a žen toho bylo publikováno již mnoho. Bohužel se však většina z nás při společném soužití dopouští pořád těch stejných chyb. Ujasněme si proto základní fakta.

Mozek

Mozek, řídící orgán našeho těla a hlavní část nervové soustavy je uložen v lebeční dutině.

Vzniká v embryonálním vývoji rozšířením neurální ploténky, kdy se v přední části vytvoří tři ze sebou uložené primární váčky a z nich vzniká přední, střední a zadní mozek. Později se zadní mozek rozděluje na prodlouženou míchu, mozeček a Varolův most. Střední se dále nedělí a přední je členěn na mozek koncový a mezimozek.

Prodloužená mícha

Prodloužená mícha spojuje míchu páteřní s Varolovým mostem. Vystupuje z ní sedm párů hlavových nervů a je centrum retikulární formace, tedy řízení životně důležitých funkcí jako je dýchání, trávicího ústrojí, srdeční frekvence a krevního tlaku. Při poškození prodloužené míchy dochází tedy ke smrti. Tato mícha je rovněž centrem obranných reflexů jako kýchání, kašlání či zvracení.

Mozeček

Již název napovídá, že mozeček je jakýmsi malým mozkem. A skutečně tomu tak je. Je také dělen na dvě hemisféry. Ty jsou spojeny červen mozečkovým. Povrch je tvořen kůrou mozečkovou. Kůra vytváří závity, ve kterých jsou uloženy Purkyňovy buňky, nesložitější v lidském těle. Ze všech mozkových buněk právě ony zajišťují největší počet spojení. Mozeček je i mimo jiné reflexní centrum pohybu, reguluje svalové napětí a slouží k udržení tělesné rovnováhy.

Varolův most

Varolův most, val nad prodlouženou míchou, spojuje koncový mozek s mozečkem a je přímým pokračováním prodloužené míchy. Mezi funkce této části mozku patří kontrola žláz produkujících sliny a slzy. Vytváří se zde retikulární formace, která pomocí podmětů neuronů aktivuje a udržuje mozkovou kůru v bdělém stavu, pokud podměty ochabují, dochází ke spánku.

Střední mozek

Z Varlova mostu vystupuje** Trojklaný nerv**. Nejmenší oddíl mozku, uložen mezi mostem a mezimozkem, se nazývá střední mozek. Skládá se ze čtverohrbolí. Vespod čtverohrbolí se nachází svazek dvou stonků mozkových. Ty jsou složeny z bílé hmoty a spojují koncový mozek s nižšími oddíly centrálního nervstva. Středem této části probíhá Sylviův kanálek. Střední mozek je centrem pro držení vzpřímené polohy těla a hlavy, pohybu očí a zraková a sluchová centra.

Koncový mozek

Při pohledu na snímek mozku shora, vidíme pouze koncový mozek, překrývající všechny další části ovládacího orgánu. U člověka je velmi vysoce vyvinut a skládá se ze dvou polokoulí navzájem propojených kalosním tělesem, tvořeným svazkem vláken bílé hmoty. Uvnitř obou hemisfér je dutina, v níž vzniká mozkomíšní mok. Na povrchu je plášť tvořen šedou hmotou, rozčleněn brázdami v laloky čelní, temenní, týlní a spánkový.

Mezimozek

Mezi hemisférami koncového mozku je uložen mezimozek. V něm se nachází III. Komora mozková. Spodinu této komory tvoří hypothalam, tenká stěna z šedé hmoty. V něm jsou reflexní centra pro řízení tělesné teploty, regulaci spánku a bdění a látkovou výměnu ve tkáních.

K hypotalamu je připojen podvěsek mozkový. Ke stropu komory se připojuje šišinka.

Mozek se tedy skládá z šesti částí, ale hlavní dělení spočívá v rozdělení na pravou a levou mozkovou hemisféru.

  • Pravá je centrem myšlení, představ, fantazie, prostorového a logického vnímání.

  • Levá je oproti tomu centrum pohybu, čtení, řeči, sluchu a vědomé kontroly, vůle.

U leváků jsou jednotlivá centra umístěna v opačných hemisférách.

Vývoj mozku

V evolučním vývoji se centra rozumu obou pohlaví vyvíjela každá zvlášť. Mužům se mozek zvětšoval více a nynější průměrná hmotnost dospělého muže je 1427 g. U žen toto číslo činní 1297g. Dalo by se tedy předpokládat, že mužská populace je na tom, co se týče rozumu lépe, ale hmotnost a výkonnost jsou dvě různé vlastnosti, spolu v tomto případě vůbec nesouvisející. Záleží na spojení obou hemisfér, neboli svazku nervových vláken, nazývající se vazník, který umožňuje vzájemnou komunikaci mezi oběma hemisférami a přenos informací obou polokoulí. U žen je tento svazek silnější. To znamená, že obě mozkové polokoule spolu navzájem velmi dobře spolupracují. Intenzivnější provázanost obou mozkových hemisfér se však nerovná výkonnějšímu nebo snad kvalitnějšímu mozku. Rozdíl je asi tak jako jablko a hruška. Každé má své specifické znaky, ale objektivně se nedá posoudit, které ovoce je lepší.

Žijeme spolu - soužití partnerů

Soužití obou pohlaví není zas tak jednoduché, jak se na počátku láskyplného vztahu zdá. Základy tomuto přičinění byly položeny již v prehistorickém období. Mozek tehdejších jedinců nenabýval takové velikosti a výkonnosti, jak je tomu nyní a stejně tak, jak se vyvíjel člověk, vyvíjel se i mozek. U rozdílných pohlaví tomu bylo ale trochu jinak. V pravěku spočíval hlavní úkol mužů v ochraňování svého kmene a lovu zvěře, proto se od nich čekala hrubost, síla a bezcitnost. Ženy oproti tomu sbíraly plody a staraly se o děti, nemocné a staré z čehož se dá usoudit, proč jsou ženy více emotivní, snáze se vcítí se do pocitů druhých, lépe umí projevit své city a vycítí náladu.

Výčitky - rodina

Ovšem ženy nejsou nositelky jen kladných vlastností. Dalo by se tvrdit, že vyčítání a sekýrování je především jejich záležitost. Jen málokdo z nás nikdy neslyšelo vtipy a narážky na ženskou populaci, jenž při pozdním příchodu svého muže, zůstanou pouze u jedné věty. Spustí nával slov, výčitek i výhružek. Jenže muž, obdařen jednostopým mozkem (využívání pouze jedné mozkové hemisféry), jímž nedokáže zachytit vše, co žena říká a z jejího monologu si vybere asi pouze 30 % informací, a to mu stačí mnohokráte na to, aby se na místě „obžalovaného“ déle nezdržoval a odchází. To ženu ještě více znepokojí a projev nabývá na vyčítavosti, hlasitosti a hysteričnosti.

Nedá se přesně určit, kdo je v tomto případě na vině. Muž raději stráví chvíle u piva s kamarády, než doma plném „výčitek, co prý zas neudělal a že na svou ženu a děti nemá čas. Poseděním v hostinci situaci ještě přiostřuje, ale raději si své neschopnosti poslechne hodinku před spánkem, opojen alkoholickým nápojem. Po této myšlence je tedy o další jeho aktivitě rozhodnuto.

No a žena na tento děj apeluje sekýrováním, jen co se dotyčný ve vchodových dveří objeví. Laik mužského pohlaví by s okamžitým přesvědčením tvrdil, že na straně pachatele sporu je jistojistě žena. Ta by ale přesvědčeně oznámila, že neexistují vůbec pochyby o mužské vině. Je to totiž právě ona, které byla do vínku dána starostlivost a pečlivost. V dobách vývoje mozku to byla něžná část populace, která panovala v příbytku. Muži trávili čas na lovu a ženě zbývalo uspořádat práci pro nejvýhodnější fungování. Nosiči chromozomů XY (muži) tedy nemohou zas až tak opovrhovat starostlivostí dvojiksových lidských bytostí. Usilují o pořádek domova, a pokud systém dostatečně nefunguje, přichází na řadu kárání. Dle jejího názoru nejde o nic špatného, dává tak pouze najevo, že představovaná si soustava krachne. Je tedy jasné, že hubování je spojeno s nespokojeností ženy. postarat se o zbylé příslušníky rodu a

Práce a domácnost

Může se jednat i o práci. Z průzkumů vyplývá, že ženy úspěšné v zaměstnání se k roztržkám neuchylují tak často, v některých případech i vůbec. Žena mající na této parketě trable, touží alespoň po dokonale fungující domácnosti a i případné maličkosti vidí jako nepřekonatelné překážky, které se více a více stupňují. Skutečnost částečně souvisí i s diskriminací.

Není tomu dlouho, co ženy byly zaměstnány pouze v domácnostech a případné vyskytnutí se ženy „v mužských věcech“ neslo toto pohlaví s nelibostí. Chápali to jako částečný výsměch, že na starosti, zastávajících v předchozích generacích pouze muži, již nestačí. Chtěli si své postavení udržet, aby nebyli představováni za nemohoucí.

I v této době existuje řada povolání, ve kterých muži neradi vidí ženy ve stejné pozici. V případě, že se ženy proti takovému zacházení ohradí, pohlavní protějšky tomuto rozumí jako projev feminismu, či že ta určitá feministka má „své dny“. Částečně to pravda být může, i když žena bývá nejvíce podrážděna v předmenstruačním období.

Proč ženy dokážou dělat více věcí současně

Pravěká žena, odkázána na péči o děti, staré a nemocné, se zároveň starala o obživu a ochranu ohně (světla, tepla). Prováděla tak více aktivit současně. Proto se o ženách říká, že dokážou vařit, hovořit s jinou osobou a zapisovat, co se musí koupit. Jsou totiž nositelky vícestopého mozku, což je v případě dělání několika činností současně jistá výhoda. Jenže součástí této vlastnosti je taky skutečnost, že žena na rozdíl od muže, který dokáže oddělit starosti a práci, se tím tak nezatěžuje a má život klidnější než žena, která to neumí. Na veškeré potíže musí neustále myslet, a proto bývá podrážděnější než muž. Muž si dokáže splnit myšlenku: „Teď se budu věnovat práci a rodinné trable nechám stranou“. Žena na nesnáz pořád myslí a v případě, že nedochází k žádnému kloudnému závěru ji znepokojující děj více a více dráždí.

  • V článku se pracovalo se základní hypotézou klasického mozku muže a ženy. Je samozřejmé, že ne všichni jsou si rovni a že reagují na podměty stejným způsobem.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18188 (novesluzby.cz#20178)


Přidat komentář