Přínosy a rizika médií

Média, se kterými se můžeme setkat, nám přináší přínosy i rizika. Chceme-li najít rychle, konkrétní informace, obrátíme se s největší pravděpodobností na internet. Po zadání dotazu nám však internet nabídne nespočet odkazů. Vyznáte se v nich?

Z historie písma, tisku a internetu

Vznik písma a tisku

Kdy vzniklo písmo a tisk? Písmo vzniklo v Číně ve 2. století n. l., kdy bylo vyrýváno na kamenné desky a skládáno do kamenných knihoven. První české noviny vydal český novinář a nakladatel Václav Matěj Kramerius v roce 1786. V roce 1791 si zřídil malý obchod s názvem Česká expedice, jako první novodobé české nakladatelství. Založením nakladatelství, byl učiněn jeden z nejvýznamnějších kroků, které vedly k úspěšnému rozvoji českého jazyka.

Vznik internetu

Kdy vznikl internet? Roku 1969 byla spuštěna experimentální síť ARPAnet, kterou provozovalo ministerstvo obrany USA. Záměrem bylo umožnění propojení vědeckých pracovišť s vládními úřady. Tato síť však byla využívána i soukromě, tím, že zvýšil počet připojených počítačů a síť se rozšířila i mimo stát USA. Rok 1983 je datován jako letopočet vzniku internetu tak, jak je znám v dnešní podobě.

 • Internet, jako elektronické médium obsahuje velké množství informací, rozhodně více, než jsme schopni pojmout. Stal se pro nás nedílnou součástí života. Využíváme jej v práci i v soukromém životě.
 • Může se kolikráte stát, že strávíme na internetu delší dobu, než jsme měli původně naplánováno.
 • V roce 1992 existovalo na světě kolem 50 webových serverů. V roce 1995 bylo na světě kolem 100 000 webových serverů.
 • Internet nahrazuje do určité míry tisková média. Noviny, časopisy, ale i některé knihy jsou již dostupné v on-line formě. V některém případě, v plném měřítku, srovnatelném s tiskovým exponátem, v jiném případě ve formě mutace. Bude záležet do jisté míry na nás, jak se budeme chovat „na trhu", zda bude z naší strany zájem kupovat noviny, časopisy a knihy v tištěné podobě. Byla by jistě škoda, kdybychom se do budoucna s tištěnými knihami setkali již jen v knihovnách a s novinami v archivech. Uvidíme, co nám budoucnost přinese. Je třeba si ovšem uvědomit, že budoucnost utváříme my lidé.

Vymezení druhů médií

Tisková media

Zpravodajství

 • celoplošné deníky
 • regionální deníky
 • regionální noviny
 • časopisy
 • cizojazyčné
 • dětské
 • filmové a televizní
 • hudební
 • inzertní
 • literární
 • o kultuře, umění
 • odborné
 • společenské
 • sportovní
 • studentské
 • zahraniční
 • zábavné
 • zájmové

Knižní publikace

 • cizojazyčné
 • naučná literatura
 • odborné
 • osobnosti, fakta
 • pro děti a mládež
 • poezie
 • pro volný čas
 • zájmové

Informační, reklamní

 • informační brožury
 • letáky
 • plakáty

Elektronická média

Internet

 • business
 • chat
 • diskusní fóra
 • e-learning
 • email
 • informační portály
 • justice, právo
 • kariéra
 • komerce
 • obchody on-line
 • on-line zpravodajství
 • reklama
 • seznamky
 • tiskové zprávy
 • vzdělávání
 • zábava

Rozhlas

 • reklama
 • zábava
 • zpravodajství

Televize

 • dětské pořady
 • diskusní pořady
 • publicistické pořady
 • reklama
 • teletext
 • vzdělávací pořady
 • zábava
 • zpravodajství

Přínosy a rizika vybraného zástupce tiskových médií

regionální noviny

Silné stránky regionálních novin

 • informace zacílené na určité oblasti
 • dostupné informace bez nutnosti přístupu na internet
 • nízký pořizovací náklad na zakoupení novin

Slabé stránky regionálních novin

 • neskladná archivace
 • náklady na nákup
 • malý rozsah informací
 • aktualizace dat je omezená (aktuální informace jsou mnohdy již druhý den neaktuální)

Hrozby regionálních novin

 • nahrazení internetovým on-line zpravodajstvím
 • zánik tištěných novin
 • zánik pracovních míst, profesí, v případě zániku novin

Přínosy a rizika vybraného zástupce elektronických médií

Internet

Silné stránky internetu

 • velké množství informací
 • jednoduché vyhledávání informací
 • individuální, svobodný výběr informací každého recipienta
 • rychlá aktuálnost informací
 • internetbanking
 • internetové telefonování
 • komunikace s úřady
 • on-line vzdělávání
 • on-line nakupování
 • menší spotřeba papíru (recipient si vytiskne jen informace, které jsou pro něj zajímavé)

Slabé stránky internetu

 • velké množství informací, nepřehlednost
 • míra podloženosti informací
 • redukované, překopírované informace
 • dostupnost na internetovou síť
 • náklady na elektrickou energii, připojení
 • případné náklady na tisk
 • omezená komunikace s úřady
 • větší spotřeba papíru (recipient si může tisknout informace, které v tištěných novinách nejsou uveřejněny, ať už z důvodu kapacity stránek)
 • informace, které jsou určené pouze pro dospělé, jsou dostupné i dětem
 • rušící reklamy, které se zobrazí na stránkách, které zobrazujeme. S tímto souvisí ovlivňování recipientů pro nákup produktů, služeb

Příležitosti internetu

 • kompletní vyřizování záležitostí s úřady on-line
 • rozšíření on-line vzdělávání
 • větší zajištění a zabezpečení dat
 • možnost e-learningového vzdělávání cíleně zaměřeného pro starší občany
 • možnost větší možnosti práce z domu (vzdálené připojení k síti zaměstnavatele)
 • zpřístupnění přesných a podložených informací bez nutnosti placení

Hrozby internetu

 • zveřejňování záměrných falešných zpráv
 • zneužití osobních dat
 • zneužití platebních karet při nakupování on-line
 • kopírování autorských stránek
 • zavirování PC, sítí
 • neinformovanost starších občanů, kteří nebudou schopni držet krok s technologickým rozvojem
 • vytvoření závislosti na internetovém světě
 • potenciální nástroj, návod ke spáchání kriminality

Porovnání přínosů a rizik novin a internetu

Z uvedených analýz při porovnání regionálních novin jako tiskového média a internetu jako elektronického média vyplývá, že nám internet jako doposud nejmladší médium přináší hodně možností. Nelze ovšem opomíjet hrozby, které jsou spojeny s užíváním internetu a odsunutím regionálních novin do pozadí zájmu. Tisková a elektronická média jsou velmi odlišná svou povahou a možnostmi, které nabízejí.

Shrnutí vlivu médií v dnešní době

Expanze technologického pokroku dnešní doby zákonitě souvisí s novými možnostmi šíření komunikace mezi lidmi, mezi předávání informací mezi sebou. Potřebujeme se stále rychleji a efektivněji rozhodovat. Rychlost získaných informací je pro nás důležitým faktorem. Tisková média pro nás sice zůstanou pasivním druhem komunikace, nelze ovšem opomíjet a neměli bychom zapomenout na bohatství knih, které nám doposud přinášejí.

Vše se postupně vyvíjí, záleží na nás, jak uchopíme nové možnosti, které nám jsou umožněny. Každý nový objev, vynález s sebou přináší přínosy i rizika s ním spojená. Vše má dvě stránky, rub i líc. Je na nás, naší volbě, jak se budeme chovat a zaujmeme postoj k novým technologiím, zda v nich budeme hledat spíše klady a přínosy, než se zabývat možnostmi, jak je zneužít.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18213 (novesluzby.cz#20430)


Přidat komentář