Presbyteriáni, Církev bratrská, Anglikánská církev

Všeobecně lze říci, že ať už se jedná o první nebo poslední námi jmenovanou církev, každá vytváří řád a pravidla pro své ovečky. Potřebuje-li člověk někam patřit, může mu přinést i jistý druh zázemí.

Kalvinisté – Presbyteriáni

Kalvínskému náboženství se také říká Kalvinismus nebo Reformovaná církev, případně také Presbyteriánská církev (v anglo-americkém prostředí), či Helvetská církev. Kalvinistům se někdy říká také hugenoti.

Náboženství vzniklo v 16. století, největšího úspěchu se dočkalo ve Švýcarsku. Šiřitelem byl Jan Kalvín. Věrouka je definována v helvetském vyznání víry. Kalvínské náboženství vyznává na základě Bible spasení z Boží milosti, které člověk přijímá vírou, zdůrazňuje svrchovanou Boží vládu nad světem. Církev nesmí být řízena světskou mocí. Jejich bohoslužby jsou prosté, bez ceremonií. Večeři Páně chápou jako symbolické připomínání Kristovy oběti a jeho přítomnosti v církvi.

U církve je presbyterní zřízení tedy rada starších věřící se dělí na podskupiny (5–7 rodin) a volí jednoho ze svého středu a ten se účastní presbyterní rady. Presbyteři dohlíží na duchovní péči a hmotné potřeby sboru, snaží se o udržení kázně v církvi i v osobním životě věřících. Kalvínismus vyžaduje od věřících askezi a klade důraz na pracovitost (těch, kteří pracovat mohou). Z reformovaných kostelů byly odstraněny sochy a obrazy, místo oltáře zaujala kazatelna. Reformovaná církev (Kalvinisté) v českých zemích se v roce 1918 spojila s církví luterskou a vytvořili Českobratrskou církev evangelickou.

Církev bratrská

Církev bratrská je reformovaná a evangelikální církev, která vznikla roku 1892 sloučením Svobodné evangelické církve české (založena 1868) a Svobodné reformované církve (založena 1880). Působí v České republice a na Slovensku. Při sčítáních lidu v roce 2001 se k církvi bratrské přihlásilo 9 931 obyvatel ČR - včetně dětí přihlášených rodiči a 3 217 obyvatel Slovenska. V lednu 2010 se česká část církve členila na 73 sborů sdružených v 12 seniorátech a předsedou Rady Církve bratrské je Daniel Fajfr. Církev je členem České evangelikální aliance a Ekumenické rady církví. Církev vydává měsíčník Brána dříve Bratrská rodina.

Církev bratrská jako součást Kristovy církve

 • je svazek samostatných sborů v České republice, které se dobrovolně zavázaly k jednomyslnosti víry, k službě Bohu a lidem a k bratrskému soužití podle příkladu novozákonní církve
 • za pravidlo víry a života přijímá Písmo svaté - Bibli
 • hlásí se k základním starokřesťanským vyznáním víry, k dědictví světové i domácí reformace, zvláště pak k odkazu Jednoty bratrské a k zásadám evangelikálního hnutí
 • je dobrovolné sdružení osob stejné náboženské víry, které respektuje ústavu státu a zákony a toleruje ostatní církve a náboženské společnosti a osoby bez vyznání.
 • základním společenstvím v Církvi bratrské, v němž se rozvíjí duchovní život členů církve, je sbor. Společenství sboru tvoří členové Církve bratrské (včetně přípravných) a jejich děti. Své záležitosti si sbory spravují samostatně v souladu s touto Ústavou.
 • Sbory Církve bratrské se v zájmu duchovní jednoty a spolupráce řídí společnou Ústavou, Vyznáním, Řádem a dále usneseními Konference a Společné konference. Jejich plnění zajišťuje Rada Církve bratrské. Sbory se mohou sdružovat do regionálních celků – seniorátů.
 • Pro plnění úkolů v jednotlivých oborech činnosti může Rada Církve bratrské i jednotlivé sbory Církve bratrské podle potřeby zřizovat příslušná účelová zařízení.

Anglikánská církev

Anglikánská církev je mateřskou církví anglikánského společenství církví, která je v Anglii podřízena panovníkově moci. Anglikánská církev je dnes přítomná v Anglii, Skotsku a Walesu a jedná se o státní církev v klasickém smyslu. V jejím čele stojí britský monarcha, který má titul Supreme Governor = nejvyšší panovník nebo také Defensor Fidei = ochránce víry.

Dále mají rozhodující vliv na dění v církvi dva arcibiskupové a biskupové 24 nejstarších biskupských sídel, kteří jsou zastoupeni ve Sněmovně lordů. Mezi členy církve se dnes počítá již méně než polovina obyvatelstva Anglie a těchto členů nadále zřetelně ubývá. Důvodem není jen postupující omezování církevního vlivu britské společnosti, ale zejména krize a rozpad celé církve, jejíž jednotu rozbily spory o kněžská a biskupská svěcení žen a necelibátních homosexuálů.

Řada konzervativnějších věřících či celé farnosti přechází buďto ke konzervativnějším církvím anglikánského společenství, nebo k římskokatolické církvi. Po posledním zasedání synodu, který schválil biskupské svěcení žen, hrozí opuštěním církve již i celé diecéze. V církevních záležitostech círvi předsedá arcibiskup z Canterbury jakožto primas, kterému v anglikánském společenství přísluší také nejvyšší úcta. Anglikánská církev se skládá ze dvou církevních provincíí, Canterbury a Yorku, které obsahují celkem 43 diecézí. V současnosti k ní patří asi 25 miliónů věřících, anglikánská církev je tak největší církví anglikánského společenství.

Kristadelfiáni

Kristadelfiáni či Bratři v Kristu, je křesťanské hnutí založené v polovině 19. století ve Spojených státech. Počet jejich stoupenců se odhaduje na 55 až 60000 ve 120 zemích světa. Kristadelfiáni se striktně přidržují Bible. Považují ji za jediný pravý zdroj Slova Božího

 • Bůh - Odmítají pojetí Trojice tak, jak ji chápou katolíci. Učení o Trojici a jejich vztahu totiž zformulovali Církevní Otcové a ne bible. Ježíš před svým narozením neexistoval – s výjimkou místa v Božím plánu.
 • Ježíš - Podle kristadelfiáni Ježíš je Syn člověka, syn Adama, a doslovný syn Marie. Odmítají myšlenku, že Ježíš existoval v nebi před svým narozením. Stejně tak Ježíš doslovně zemřel na kříži, a Bůh doslovně ho vzkřísil.
 • Kristadelfiáni nevěří v nesmrtelnost duše, ani v peklo, kterým je prostě hrob. Nevěří v nebe jako místo věčné odměny. Jsou přesvědčeni, že království nebeské, bude přišel na zem z nebe.
 • Ďábel je metaforou pokušení.
 • Zdůrazňují význam Židů, ve kterých Kristadelfiáni do jisté míry spatřují vyvolený národ

Společenství má kongregacionalistický způsob zřízení. Každá kongregace je zcela nezávislá a odpovědná sama za sebe. V záležitostech víry usilují o návrat ke kořenům biblického učení - tak, jak bylo chápáno a praktikováno apoštoly v prvním století. To není samozřejmě jednoduché, protože se v průběhu století objevilo v křesťanské církvi mnoho nových doktrín a praktik, které vážně narušily původní evangelijní zvěst i charakter víry, žité a prožívané konkrétními lidmi.

Višva Nirmala Dharma

Višva Nirmala Dharma je celkově již třetí registrovanou náboženskou společností čerpající z indické tradice. Narozdíl od dvou dříve registrovaných společností s indickými kořeny vychází Višva Nirmala Dharma z neortodoxní, esoterní indické náboženské tradice, z tantry.

Jejím specifikem v rámci tantrických škol je vazba na osobnost Nirmaly Salvé-Šrívastavy (*1923), která od roku 1970 vystupuje jako Šrí Mátadží Nirmala Déví. Společenství sahadža jóginů proto často prezentuje učení své zakladatelky spíše jako léčitelskou metodu než jako náboženský systém. Také v případě této náboženské společnosti poukazuje odborný posudek, vypracovaný pro registrující orgán, na několik kontroverzních bodů, celkově ale registraci doporučuje.

Kontroverze vyplývají hlavně z oddanosti, kterou sahadža jógini projevují Šrí Mátadží. Ta v roli Božské Matky poskytuje svým následovníkům normy nejen pro duchovní život, ale i pro výchovu dětí, pro vztahy k rodičům, pro výběr partnera (někdy ho výslovně určuje sama) apod. Sahadža jógini mají být připraveni vzdát se všeho, včetně svých nejbližších. Jako znepokojivý je hodnocen způsob výchovy dětí, které mohou být v nízkém věku připraveny o přítomnost rodičů a vychovávány kolektivně v prostředí značného vlivu indické kultury a jazyka

... příště telegraficky o dalších církvích.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18244 (novesluzby.cz#20862)


Přidat komentář