Povinnosti zaměstnavatele z hlediska BOZP - Teplice a okolí

Jste zaměstnanec a nevíte, jaké jsou povinnosti zaměstnavatele vůči Vám? Je dobré vědět, co Vám zaměstnavatel musí ze zákona poskytnout, ať můžete svých nároků řádně využívat. Čtěte dále.

Povinnosti zaměstnavatele z hlediska Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zkráceně BOZP) řeší Zákoník práce a v něm hned několik zákonů, nařízení vlády, paragrafů a vyhlášek.

Povinnosti zaměstnavatele zahrnují různé oblastí, mezi něž patří:

Pracovní doba, přestávky a lékařská péče

Mezi** povinnosti zaměstnavatele** náleží zajistit, aby se nový zaměstnanec před uzavřením pracovní smlouvy podrobil vstupní lékařské prohlídce u závodního lékaře a byl řádně seznámen se svými právy a povinnostmi, které pro něj z pracovní smlouvy vyplývají.

Pokud se jedná o práci v noci, musí být zaměstnanec závodním lékařem vyšetřen minimálně jednou ročně. Noční směna nesmí přesáhnout délku 8 hodin.

Zaměstnanci musí být nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce (bez ohledu na denní dobu) poskytnuta přestávka na jídlo a oddech v dálce minimálně 30 minut, přičemž tato přestávka se nezapočítává do pracovní doby. Pokud se však jedná o bezpečnostní přestávku, do pracovní doby se započítává. Připadne-li bezpečnostní přistávka na dobu přestávky na jídlo a oddech, započítá se přestávka na jídlo a oddech do pracovní doby.

Zaměstnanec musí mít mezi koncem jedné a začátkem následující směny nepřetržité volno minimálně 12 hodin, přičemž alespoň jednou za 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů musí být volno dlouhé minimálně 35 hodin.

Práci ve dnech pracovního klidu může zaměstnavatel nařídit jen výjimečně. Přesčas je možné nařídit jen výjimečně a nesmí trvat déle než 8 hodin týdně a 150 hodin ročně.

Výkon pracovních činnosti

Zaměstnavatel nesmí připustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce nebo práce, jejichž náročnost neodpovídá jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. Zaměstnanec musí být informován, do které kategorie byla zařazena jím vykonávaná práce.

Pokud jsou zaměstnanci při práci vystaveni zvýšenému nebezpečí újmy na zdraví, zaměstnavatel nesmí využívat takového typu odměňování prací, které by mohlo vést ke zvyšování pracovního úsilí a tím k ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců.

Zaměstnancům musejí být poskytovány osobní ochranné pracovní prostředky a zajištěno poskytnutí první pomoci.

Školení a dokumentace BOZP

Povinností zaměstnavatele je vést dokumentaci BOZP a umožnit nahlédnutí zaměstnanci do evidence, která je v souvislosti s ním a BOZP vedena.

Dále musí zaměstnavatel provádět školení BOZP zaměstnanců při nástupu na nové místo, při změně pracovního místa, při zavádění nových technologií anebo v jiných podstatných případech. Znalosti ze školení jsou ověřovány písemným nebo ústním testem.

Zákoník práce dále řeší pracovní úrazy, ochranu zdraví, chemické látky, značení a signály, skladování materiálu, nářadí a pracovní pomůcky, elektrická zařízení a práci ve výškách a nad volnou hloubkou.

Pakliže jste zaměstnavatel a chcete si být jisti, že náležitě splňujete všechny své povinnosti vůči zaměstnancům, podrobně si projděte Zákoník práce, anebo oslovte experty v oblasti BOZP a PO, kteří Vám se vším poradí, vypracují potřebné dokumenty, provedou školení zaměstnanců a vnitropodnikové kontroly, díky čemuž budete vědět, že je vše tak, jak má být.

Školení požární ochrany

Školení požární ochrany by mělo být součástí školení BOZP. Toto školení by mělo probíhat podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č.246/2001 Sb., o požární prevenci a výkonu státního požárního dozoru. I** školení požární ochrany** se upravuje podle zaměření firmy a vykonávané profese.

Obsah školení PO

Zaměstnanci jsou seznámeni s nebezpečím vzniku požáru, jsou upozorněni na přímá nebezpečí požáru související s pracovní činností, dále pak jsou seznámeni s předpisy požární ochrany, požárním řádem, požárními poplachovými směrnicemi, evakuačním plánem, s rozmístěním a se způsobem použití hasicích přístrojů a dalších prostředků požární ochrany přímo na daném pracovišti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18452 (novesluzby.cz#24420)


Přidat komentář