Magická řeč našeho těla

Tajuplnosti mezilidského styku ani zdaleka nekončí u slov. Spíše naopak. Při setkání člověka s člověkem si vyměňuje mnohem více informací beze slov. Hodně se lze dozvědět ze směru pohledu očí, výrazu tváře. Gesta naznačí další nevyřčené myšlenky.

Mluva těla

Někteří lidé mají přirozené psychologické nadání a dokážou mluvu těla docela dobře dešifrovat. Říkáme, že jsou empatičtí. Jsou však také jedinci, u nichž je empatie nulová či velmi nízká. Obecně platí, že ženy jsou na mimoslovní signály citlivější než muži. Umí si z tváře a pohybů těla odečíst řadu užitečných informací.

Co patří k mluvě těla

 • Pohled očí a oční kontakt
 • Mimika tváře
 • Gestikulace
 • Postoj
 • Poloha těla
 • Celkové tělesné pohyby
 • Orientace těla v prostoru
 • Orientace těla ve vztahu k jiným osobám
 • Vůně
 • Dotyky
 • Časově průběhové vlastnosti našeho chování (rychlá mluva, těžkopádné jednání atp.)

Účel mimoslovního dorozumívání (tzv. nonverbální komunikace)

 • sdělování postojů a citů
 • osobní náklonnosti
 • zájem o přiblížení
 • žádosti o zvětšení odstupu a podobně

Mimoslovními signály

 • dovršujeme a obohacujeme slovní vyjádření
 • navozujeme plynulou výměnu rolí (teď mluvím já, pak budeš ty)
 • získáváme zpětné informace o tom, jak působí naše sdělení
 • signalizujeme úroveň pozornosti (posloucháš mne vůbec?, zajímá tě to?)

Nonverbální komunikace

 • nahrazuje slovní projev vcelku (domlouvání se v hlučném prostředí anebo s někým, jehož mateřský jazyk neznáme)
 • sděluje osobní náklonnost, kladného nebo záporného citového vztahu (ustaví-li se kladný vztah, probíhá kontakt jinak, než když je vztah záporný).
 • sděluje osobní blízkost (intimitu)

Osobní náklonnost

Míru duševní spřízněnosti a citové blízkosti poznáme podle následujících příznaků:

 • Čím menší je vzájemná fyzická vzdálenost, tím bližší je i osobní vztah.
 • Zmenší-li se fyzická vzdálenost na nulu, jde o dotek .
 • Čím je doteků více, tím je vztah intimnější.
 • Čím více je jeden k druhému nakloněn, tím je vztah bližší (totéž platí o pootočení těl navzájem).
 • Čím větší je objem vzájemných pohledů (jejich častost a délka trvání), tím je osobní vztah vřelejší.
 • Čím je častější frekvence úsměvů, tím je vztah opět vřelejší.

Člověk může hrát, předstírat, ale jeho tělo jej v nestřeženém okamžiku zradí. Nelze kontrolovat všechno!

Rovnováha postojů

Při výměně mimoslovních signálů se ustavuje rovnováha vzájemných postojů. Pomocí různých nevyslovených signálů se stanoví oběma přijatelná míra osobní blízkosti.

Blízkost se vyjadřuje současně v několika rovinách, např. fyzicky, pohledem, úsměvem, nakloněním, gestikulací atd. Jestliže se stane, že na jedné rovině (např. fyzické blízkosti) dojde k ustavení nežádoucí větší vzdálenosti, na jiné rovině (např. v mimice) je možné tuto distanci vyrovnat. Tak je třeba fyzické odstoupení doprovázeno úsměvem, jenž může větší odstup vyrovnat.

Postavení těla

Svými postoji a polohou těla člověk svému okolí sděluje, jak mu je, jak se cítí.

Způsoby držení těla

 • ztrnulé nebo uvolněné
 • napjaté nebo ochablé
 • živé či mdlé
 • svěží nebo unavené
 • klidné či neklidné
 • pečlivé nebo ledabylé
 • nedbalé
 • vzpřímené či shrbené
 • vypjaté či skleslé
 • vyzývavé či stísněné
 • zpupné či prosebné
 • sebevědomé nebo skromné

Jinou tělesnou polohu zaujímá člověk, jenž se necítí dobře, jinou člověk veselý. Jinak se posadí jedinec ve vedoucí funkci, jinak podřízený.

Mluva gest

Gesto je pohyb ruky, paže, ramene či hlavy, který má někdy navíc i určitý symbolický význam. Gesty lze rozhodnout vše. Naráz a bez zakoktání. Mohou zcela nahradit naši řeč, i když postrádají bohatství mateřského jazyka. Vždy jsou však neodmyslitelným doprovodem naší mluvy a jsou pochopitelná i bez použití slovníku. Gestikulace není nikdy izolovaná, takže k nedorozumění dojde ve skutečnosti málokdy. Ze situace je zřejmé, jak to náš společník pravděpodobně myslel.

Kinezika

Gesta pokládáme za tělesné pohyby, které studuje vědní odvětví - kineziologie.Počítají se kroky, jejich délka i směr, měří se rychlost pohybů, jejich průběh a rozsah.

 • Silné, energické pohyby jsou výrazem sebevědomí a uvědomělosti jednání. Dále síla poukazuje na vitalitu a mnohdy i pevnost vůle.
 • Rychlé pohyby jsou výrazem živého temperamentu, citové dynamiky, také výbušnosti, nervozity a netrpělivosti.
 • Pomalé pohyby svědčí o nižší vitalitě, chabosti a lenosti, o flegmatickém temperamentu nebo momentální únavě.
 • Synchronizace - dvě nebo více spolu hovořících osob (pokud si rozumí) slaďuje své pohyby do jednoho rytmu. K synchronizaci vede sympatie, porozumění, přátelství, ochota uzavřít kladně obchodní jednání.
 • Desynchronizace - poukazuje na opak.

Pozitivní náladu lze také navodit, takže manažeři, obchodníci, sociální pracovníci a podobně se učí zrcadlení pohybů u svých partnerů se záměrem vyvolat kladné postoje a zaměření.

Rozlišení gest

 • Gesta srozumitelná pouze v rámci konkrétního rozhovoru.
 • Zobrazující, jimiž naznačujeme či popisujeme předmět rozmluvy.
 • Příznaková např. tření rukou, salutování, poklona.
 • Ukazovací a kontaktová, pomocí nichž ukazujeme a udržujeme kontakt s partnerem.

Jsou gesta, která nás jasně vybízí k přiblížení, jiná jsou výrazem distance. Patří k nim spjaté ruce, zkřížené paže či nohy, propletené prsty, pohrávání s různými předměty. Gesty si může člověk udržovat žádoucí vzdálenost a budovat své „bariérové konstrukce", tj. přehrady mezi svou osobou a osobami přítomnými. ** **

Gestikulace je důležitým prostředkem projevu člověka, jenž je většinou těsně spjat s řečí.

Co říká Váš pohled

Oči byly vždy považovány za okna do duše. Zrak jiskřivý nebo kalný pohled vypovídají mnoho. Hodně se lze však také dozvědět ze směru pohledu očí a průběhu očního kontaktu.

Jak rozdělují praváci své pohledy

 • Hledá-li člověk některý ze svých zrakových zážitků v paměti, zaměří - nahlíženo z hlediska naproti stojícího pozorovatele - svůj pohled napravo nahoru.
 • Při zaměření pohledu nalevo nahoru nehledá člověk v paměti uložené obrazy, ale tyto obrazy konstruuje.
 • Chceme- li si tedy něco představit, něco zcela nového, co musíme ve své představě vytvořit, zaměřuje náš pohled nahoru doprava (z hlediska pozorovatele nahoru doleva).
 • Stejný směr mají vzpomínky a konstrukce sluchové s tím rozdílem, že pohled zůstává v rovině a pouze směřuje doprava či doleva.
 • Vzpomíná-li člověk na dojmy chuťové, dotykové, pachové a podobně, zaměřuje svůj pohled dolů doleva.
 • Pohledy dolů doprava jsou rezervovány pro samomluvu, tedy pro vlastní monolog.
 • Vnitřní monolog je doprovázen také krouživými pohledy nahoru nebo dolů.

Pozorování pohledu očí může hodně napovědět, i když jde pouze o pravděpodobnost. Navíc musíme ovšem vědět, jde-li o praváka či leváka. U leváků je význam směrování pohledů opačný.

Délka pohledu

Obecně platí, že naslouchající se dívá na hovořícího zhruba dvojnásobnou dobu než hovořící na naslouchajícího.

 • Delší pohledy jsou určeny lidem, kteří jsou preferováni, které máme rádi a kteří jsou pro nás autoritou, kterých si vážíme.
 • Nejdelší pohledy věnujeme lidem, o něž velmi stojíme, avšak nejsme si tak zcela jisti, že k nám již mají dobrý vztah.

Druhy pohledů

 • tázavý
 • s přimhouřenými víčky
 • plný údivu
 • těkavý
 • nepřítomný
 • zastřený
 • pichlavý
 • teplý
 • dobrácký atd.

Interpretace pohledu se provádí v kontextu mimiky tváře a určité situace.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18198 (novesluzby.cz#20332)


Přidat komentář