Kalkulačky - výběr

I když máte doma i v práci počítač, zůstává kalkulačka nedílnou součástí vybavení účetních, matematiků, vědců, studentů. V dnešní době je velké množství kalkulaček, které jsou vybavené různými funkcemi. Jak si vybrat tu nejvhodnější pro Vás?

Typy kalkulaček

 • Kapesní kalkulačka
 • Stolní kalkulačka
 • Školní kalkulačka
 • Kalkulačka s tiskem
 • Vědecká kalkulačka

Kapesní kalkulačka - zahrnuje standardní funkce, paměťové klávesy.

Stolní kalkulačka - zahrnuje základní obchodní funkce a standardní funkce, paměťové klávesy.

Kalkulačka s tiskem - tisk jednobarevný nebo dvoubarevný, funkce pro přepočet měny, pro celkový součet, pro výpočet daně aj.

Vědecká kalkulačka - zobrazuje zlomky, exponenty, odmocniny. Počítá se zlomky. Disponuje logaritmickými, exponenciálními, hyperbolickými, trigonometrickými funkcemi. Možnost statistických výpočtů jednorozměrných, dvourozměrných. Výpočty s pamětí, pravděpodobnost, kombinace, variace, funkce vyvolání posledního výsledku, generování náhodného čísla aj.

Podle jakých parametrů vybírat kalkulačku

 • Typ kalkulačky - kapesní; stolní; školní; s tiskem; vědecká.
 • Kapacita displeje - kalkulačka může mít 8mi místný, až 16ti místný displej.
 • Obsažené funkce - základní operace; diskrétní funkce; trigonometrie; diferenciální funkce; konstanty; odkazy na jiné funkce aj.
 • Napájení kalkulačky - baterie; baterie + solární; síť.
 • Displej kalkulačky - možnost naklápění.
 • Rozměr kalkulačky
 • Hmotnost kalkulačky
 • Cena kalkulačky
 • Příslušenství kalkulačky - pouzdro.

Kalkulačka a její klávesové zkratky

MS = klávesová zkratka (S) - zapíše Vámi uvedené číslo do paměti. V případě, že je v paměti jiné uložené číslo, bude tímto novým přepsáno. Obsah paměti bývá zobrazen v levé části displeje. Je-li paměť prázdná, text není uveden.

M+ = klávesová zkratka (P) - přičte Vámi uvedené číslo k číslu, které je v paměti již uložené.

M- = klávesová zkratka (I) - odečte Vámi uvedené číslo od čísla, které máte uložené v paměti.

MR = klávesová zkratka (R) - vyvolá Vámi uložené číslo z paměti.

MC = klávesová zkratka (C) - vymaže Vámi uložené číslo z paměti.

Kurz = klávesová zkratka (Q) - nastaví kurz pro přepočet měny.

= klávesová zkratka (E) - konverze na €.

CZK = klávesová zkratka (K) - konverze na CZK.

Funkce kalkulaček

Nastavení počtu míst za desetinnou čárkou

% = zobrazení výsledku sčítání v procentech

Kurz = přepočet pro převody měn.

MATH = tzv. skryté funkce, kromě těch, které jsou vytištěny na klávesách, můžete vyvolat z menu. Obsah menu se liší podle konkrétního režimu.

2ndF = po stisku, budou platit funkce označené například oranžově.

HYP = po stisku, budou platit hyperbolické funkce.

DEG/RAD/GRAD = uvádění jednotek úhlu.

M = zobrazuje, že je v nezávislé paměti uloženo příslušné číslo.

W-VIEW = zobrazuje, že je vybrán editor WriteView.

BUSY = zobrazuje se během provádění určitého výpočtu.

ENG/SCI/FIX/N2/N1 = zobrazuje notaci, která je používána k zobrazení hodnot a změny nastavené v menu SETUP. N1 se zobrazuje jako NORM1. N2 se zobrazuje jako NORM2.

CNST = po stisku, vyvoláte konstantu.

ALGB = výpočet simulace

RANDOM = náhodné číslo.

Převody jednotek úhlů

Výpočty s pamětí

Řešení funkcí

Výpočty s fyzikálními konstanty = fyzikální konstanty: rychlost světla ve vakuu; Newtonova gravitační konstanta; Hmotnost elektronu; Hmotnost protonu; Hmotnost neutronu; Hmotnost mezonu; Elementární náboj; Magnetická konstanta; Elektrická konstanta; Avogadrova konstanta; Molární konstanta plynu; Kvantum oběhu; Elektronvolt; Teplota ve stupních Celsia; Astronomická jednotka; Paprsek; Standardní atmosféra; Magnetický moment mezonu; Magnetický moment neutronu; Magnetický moment protonu; Jaderný magneton a mnohé další.

Převod metrických jednotek = in (palec); cm (centimetr); ft (stopa); m (metr); yd (yard); m (metr); mi (míle); km (kilometr); n mi (námořní míle); m2 (čtvereční metr); oz (unce); g (gram); lb (libra); kg (kilogram); mL (mililitr); J (Joule); hp (koňská síla); W (Watt); Pa (Pascal); N-m (Newtonmetr); L (litr) aj.

Převody souřadnic = zobrazují se jako desetinná čísla.

Výpočty se zlomky

Zřetězení výpočtů

Časové výpočty v desítkové soustavě, šedesátkové soustavě = možnost převádět mezi hodnotami v desítkové a šedesátkové soustavě, i mezi čísly v šedesátkové soustavě a sekundami a minutami.

Výpočty v dvojkové, pětkové, osmičkové, desítkové, šestnáctkové soustavě

Integrální funkce

Diferenciální funkce

Víceřádkové přehrávání

Aritmetické výpočty

Výpočty s konstantou

Výpočty s technickými předponami = typy předpon: k (kilo); M (Mega); G (Giga); T (Tera); m (mili); µ (mikro); n (nano); p (piko); f (femto).

Funkce modifikace

PI = konstanta 3.14159265359 - tzv. číslo Ludolfovo.

Pow (number, 2) = mocnina čísla number přičemž 2 je exponent tedy v našem případě na druhou a můžete jej nahradit jinou hodnotou.

Sqrt (number, 2) = odmocnina čísla "number" v našem případě druhá - číslo 2 můžete nahradit např. 3 a získat tak třetí odmocninu z "number" atd.

Sin (value) = sinus úhlu o hodnotě value ve stupních ° Degrees.

Cos (value) = cosinus úhlu o hodnotě value ve stupních ° Degrees.

Tan (value) = tangens úhlu o hodnotě value ve stupních ° Degrees.

Asin (value) = převrácená hodnota sinus úhlu o hodnotě value ve stupních ° Degrees, tedy zadáte 1 a získáte 90°.

e nebo E = a číslo za tímto písmenem zobrazuje, kolik nul se nachází za E - např. 2e3 se rovná 2000

ln (value) = logaritmus čísla - příklad: ln (10) dá výsledek 2.30258509299.

CylinderV (radius, height) = radius nahradíte průměrem a height výškou válce, počitá objem válce

SphereV (radius) = radius nahradíte průměrem koule, počítá objem koule.

ConeV (radius) = radius nahradíte průměrem a height výškou, počítá objem jehlanu.

PyramidV (areaOfbase, height) = areaOfbase obsahem základny a height výškou, počítá objem jehlanu.

Péče o kalkulačku

 • I o kalkulačku je potřeba náležitě pečovat a zacházet s ní. Kalkulačka, zvláště ta vědecká není žádnou levnou záležitostí.
 • Kalkulačku ochraňujte před extrémním horkem, jako je místo na palubní desce auta, poblíž topení aj.
 • Nevystavujte kalkulačku prašnému prostředí a nadměrné vlhkosti.
 • Nenoste kalkulačku po kapsách, především v zadní kapse kalhot, kde hrozí její zničení, může Vám vypadnout, nebo si na ni sednete.
 • Nepoužívejte kalkulačku na místech, kde by na ni mohla stříknout jakákoliv tekutina.
 • Dávejte pozor, abyste na kalkulačku nerozlili pití.
 • Poruchu kalkulačky může zapříčinit také pára, pot aj.
 • Chraňte kalkulačku před případnými pády i působením nadměrných sil.
 • Použité baterie z kalkulačky neodhazujte do ohně, uchovávejte je mimo dosah Vašich dětí.

Údržba kalkulačky

 • Čistěte kalkulačku pouze měkkým suchým hadříkem.
 • Nikdy nepoužívejte na kalkulačku navlhčený hadřík, nebo jakákoliv rozpouštědla.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18265 (novesluzby.cz#21332)


Přidat komentář