Judaismus, Pravoslavná církev, Katolíci a Protestanti

Kdo věří v nějakého boha, povede prý spokojenější život, vyplývá z nejnovější vědecké studie. Věřící lidé prý lépe zvládají stres, jako je ztráta zaměstnání a rozvod. Data od tisíců Evropanů odhalila mezi věřícími vyšší úroveň spokojenosti se životem.

Výzkum mezi věřícími

Není to první výzkum, který takovou souvislost naznačuje. Autoři studie použili informace získané v evropských domácnostech, aby analyzovali postoje křesťanů - katolíků i protestantů - nejen k pocitu štěstí, ale i dalším otázkám, jako je například nezaměstnanost uvádí agentura BBC.

Jste věřící? A ke které církvi patříte? Znáte i jiná vyznání než to své? Shromáždili jsme církve z různých zemí světa.

Křesťanství

Křesťanství je monoteistické, univerzální, historicky založené a misijní náboženství, které je soustředěno kolem života a učení Ježíše z Nazareta, kterého chápe jako mesiáše - Krista, spasitele světa, Božího syna a samotného Boha, který se v Kristu zjevil. Křesťanství vzniklo z židovství na území Palestiny, kde Ježíš působil. Toto působení a počátky křesťanství zachycuje Nový zákon, mladší část křesťanské Bible.

Příslušnost ke křesťanství není dána původem nebo narozením, nýbrž křtem a osobním přijetím určitého vyznání víry také nauky nebo životní praxe. Všichni křesťané věří v jednoho Boha, vyznávají Ježíše Krista jako Spasitele a Božího syna, uznávají křest a další svátosti, věří v možnost odpuštění hříchů a spásy a očekávají druhý příchod Kristův

Původní jednotné křesťanské uskupení se postupem času rozdělilo do několika větví, které se dnes zpravidla označují jako církve. Většina křesťanů patří k jedné ze tří hlavních skupin církví: ke katolické církvi, pravoslavné církvi, nebo k některé z církví vzešlých z protestantské reformace. Jednotlivé církve však různě chápou samy sebe a svůj vztah k ostatním.

O sbližování křesťanských církví se snaží ekumenismus. Jako celek je křesťanství nejrozšířenějším světovým náboženstvím s více než 2 miliardami věřících.

Křesťanské symboly

 • INRI - je zkratka latinských slov Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, česky Ježíš Nazaretský, král židovský
 • kříž
 • ryba
 • A Ω = alfa a ómega
 • beránek
 • kalich
 • snubní prsten
 • holubice
 • Bible

Katolicismus

Katolictví či katolicismus je dnes nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost, častěji se však užívá pro označení církví ve společenství s římským biskupem tedy papežem - pro katolické církve.

Obecně pojem katolictví vyjadřuje přesvědčení křesťanské církve, že je přístupná nikoliv jedné rase nebo národu nýbrž všem lidem.

Desatero přikázání

 1. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne -Neuctívej jiné bohy
 2. Nevezmeš jména Božího nadarmo - Nezneužívej Boží jméno
 3. Pomni, abys den sváteční světil - Zasvěť jeden den v týdnu Bohu
 4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi
 5. Nezabiješ - Nebudeš vraždit
 6. Nesesmilníš - Měj v úctě lásku mezi mužem a ženou
 7. Nepokradeš - Nezcizuj majetek druhých lidí
 8. Nepromluvíš křivého svědectví - Nemluv o jiných lidech nepravdivě
 9. Nepožádáš manželky bližního svého - Měj v úctě lásku mezi mužem a ženou
 10. Nepožádáš statku bližního svého - Nezcizuj majetek druhých lidí

Protestantismus

Protestantismus je jeden z hlavních směrů křesťanství, vycházející z náboženských reformních hnutí západní Evropy pozdního středověku a raného novověku, především z reformace, zahájené vystoupením Martina Luthera proti prodeji odpustků roku 1517. Jiné označení pro protestanty je evangelíci, což odkazuje k jejich důrazu na bibli, evangelium.

Víra má proti katolicismu vyjadřovat teologickou, náboženskou a kulturní pospolitost reformačních církví, jakož i sekt a malých náboženských společenství, vyznačovaných reformací, na rozdíl od sebepochopení římskokatolické církve, která je právně a hierarchicky vyznačována papežským primátem a církevním právem. V celku tedy říci, že Protestantismus znamená křesťanský individualismus, duchovní autonomii věřicího = jeho právo a povinnost osvoboditi se od každého dogma řídit se jedině svým svědomím, které by vedl Bůh svým Slovem a Duchem s jedinou podmínkou, aby nebyla zapřena a opuštěna základní idea evangelia.

Pravoslavní

Pravoslaví, pravoslavná církev či ortodoxní církev je křesťanská církev složená z vícero územních církví, které dohromady tvoří pravoslavné společenství. Pravoslavné církve sdílejí církevní nauku a praxi, proto se o nich někdy hovoří jako o jediné pravoslavné církvi. Přesto se mezi jednotlivými místními církvemi objevují odlišnosti - různé místní tradice, zvyklosti …

Pravoslavná církev zachovává apoštolskou posloupnost a její učení bylo formulováno na církevních sněmech, koncilech, mezi nimiž má význačné místo sedm ekumenických koncilů. K pravoslaví se hlásí především obyvatelé Řecka, Ruska a dalších slovanských zemí. Pravoslavní věřící, původně emigranti, však obývají i mnoho jiných zemí, velké komunity pravoslavných věřících existují např. v USA, Kanadě nebo Austrálii.

Podle pravoslavných rozvod a nové manželství vychází z předpokladu, že manželství jako svátost není nějakým magickým aktem, ale darem lásky Boží. Člověk je ale tvorem velmi nestálým a křehkým, který často hřeší. V této situaci může prosit Boha o proniknutí manželství láskou, ale může se také ukázat neschopný rozvíjet lásku ve společném životě. V této situaci má církev možnost potvrdit, že Boží láska nebyla přijata, a může tolerovat rozluku a povolit nové manželství.

Judaismus

Judaismus je termín, který označuje náboženství židovského národa – Izraele. Je třeba rozlišovat mezi judaismem jako náboženstvím, a židovstvím jako kulturně-nábožensko-nacionálním souborem, zahrnujícím historii, jazyk -hebrejštinu,, zemi - státní útvar, liturgii, filozofii, umění, soubor etických zásad, náboženských praktik... Teologie judaismu slouží jako základ mnoha jiných náboženství včetně dvou nejrozšířenějších, křesťanství a islámu.

Judaismus je monoteistické náboženství, mezi jehož hlavní znaky patří 1. víra v jednoho Boha 2. víra v odměnu a trest 3. víra v Boží komunikaci s člověkem prostřednictvím Tóry a proroků V judaismu je důležita i představa, že si Bůh vybral židovský národ, který hraje roli jakési modelové společnosti fungující na základě Božích příkazů - micvot. Tomuto národu Bůh v Tóře zaslíbil zemi Izrael. V praktickém slova smyslu je judaismus náboženstvím výhradně židovského národa, byť i ostatním nabízí cestu plněním sedmi noachických příkazů. - víra v jednoho Boha - zákaz modloslužby - zákaz profanace Božího jména - zákaz vraždit - zákaz krást - zákaz smilnit - povinnost vytvořit funkční soudní systém Za prvního vyznavače čistého monoteismu a zároveň za praotce židovského národa je považován Avraham, česky často označovaný jako Abrahám. To s ním Bůh uzavřel smlouvu, jejímž znamením je dodnes obřízka. Obřízka, hebrejsky brit mila = smlouva obřízky, je jedním z klíčových příkazů judaismu. Obřízka je symbolem smlouvy, kterou Bůh uzavřel s praotcem Avrahamem. Obřízku, tedy odstranění předkožky penisu, provádí osmý den života židovského chlapce mohel. Při obřízce drží chlapce na kolenou jeho sandak (kmotr). Při obřízce dostává chlapec jméno. Nejvýznamnějším z proroků judaismu je ale až Moše , v hebrejštině označovaný jako Moše Rabejnu doslova Mojžíš, náš učitel. Právě jeho prostřednictvím daroval Bůh Židům na hoře Sinaj Tóru. Kromě psané tradice - bible, hebrejsky Tanach, je pro judaismus důležitá i ústní tradice, zformulovaná později do Mišny a Talmudu. Judaismus bývá označován za ortopraktické náboženství, protože vyžaduje konání přesně stanovaných příkazů, kterých je podle židovské tradice 613. Z toho 248 příkazů a 365 zákazů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18240 (novesluzby.cz#20851)


Přidat komentář