Irisdiagnostika - diagnostika zdravotního stavu

Stejně tak, jako je každý z nás jedinečný, jsou jedinečné i naše oči. V duhovce oka se objevují mráčky nebo znaménka, která se mění v závislosti na našem zdravotním stavu a věku. Oči nám umožňují diagnostikovat nejen nemoci, ale i jejich příčiny.

Irisdiagnostika (iridologie)

Irisdiagnostika patří do oblasti alternativní medicíny. Jde o diagnostikování celkového zdravotního stavu člověka pomocí určitých barev, znamének a značek, které se nacházejí v oční duhovce, pomocí stavu a tvaru oční panenky a vzhledu očního bělma (iris = duhovka). Iridologie zpravidla neodhaluje specifické choroby, ale především stav orgánů a tělních systémů. Tato metoda nenabízí jen léčbu příznaků, ale nabízí celkové holistické zjišťování příčin nemocí.

Z historie irisdiagnostiky

Souvislost mezi částmi těla a oční duhovkou byla známá již ve starověku. Rozkvětu dosáhla irisdiagnostika po druhé světové válce. Kolem deseti tisíc lékařů ji začalo využívat jako svou hlavní diagnostickou metodu. Dnes se používá po celém světě. U nás je nejznámějším průkopníkem iridologie světově uznávaný poradce pro výživu Frank Navrátil, BSc., N.D.


Genetické oční konstituceDuhovka je složena z vláken paprsčitě vybíhajících z panenky. U některých očí jsou tato vlákna nahuštěna na sobě, u jiných jsou daleko od sebe. Tato vlastnost určuje sílu genetické konstituce. Existuje pět stupňů hustoty očních vláken.

Pět stupňů hustoty očních vláken

 • Stupeň A - velmi řídký. Vyskytuje se u úplně zdravých osob. Duhovková vlákna jsou nahuštěna v bezprostřední blízkosti, barva duhovky je jednotná a neobjevují se znaky porušení vláken ani odbarvení.** **
 • Stupeň B - řídký. U osob, které zřídka mívají zdravotní problémy. Barva je celistvá, ale vlákna začínají vykazovat uvolněnou stavbu.
 • Stupeň C - běžný. Objevují se odbarvení, mraky, pigmentová ložiska nebo laguny (dutinky). Časté jsou deformace v šikmo probíhajících vláknech. Osoby jsou náchylné k onemocněním.
 • Stupeň D - u duhovky jsou pouze volně seskupená vlákna, mraky, laguny, nerovnoměrné zabarvení, pigmentace a vlákna, která často probíhají spíše příčně než paprsčitě. Tito lidé mají obvykle metabolické problémy, překyselený organismus a potíže s vylučováním odpadních látek z těla. Trpí jaterními, ledvinovými a svalovými potížemi.
 • Stupeň E - hranice okružní zóny se stává nerovnou a vnější kruh duhovky je tmavší. Velké mezery mezi vlákny. Na duhovce jsou patrné defekty. Pacienti mají hormonální a metabolické problémy a zhoršující se nervový systém.

Oční mapa

Oční mapa popisuje pravou a levou duhovku. Orgány ležící v levé části těla vidíme v mapě pro levou duhovku, orgány ležící v pravé části těla se nachází v mapě pro duhovku pravou. Párové orgány (plíce, ledviny) a orgány ležící uprostřed těla (mozek, střeva, páteř) jsou vyznačeny v obou duhovkách.

 • Pravé oko
 • 01 - 02 hod. - přední hlavová oblast
 • 02 - 03 hod. - oblast pro ústa a krk
 • 03 - 05 hod. - míšní oblast
 • 05 - 06 hod. - ledvinově-sexuální oblast
 • 06 - 07 hod. - dolní břišní oblast
 • 07 - 08 hod. - horní břišní oblast
 • 08 - 09 hod. - dýchání
 • 09 - 10 hod. - srdeční činnost
 • 10 - 11 hod. - rameno, krk
 • 11 - 01 hod. - mozková oblast
 • Levé oko
 • 01 -02 hod. - rameno, krk
 • 02 -03 hod. - dýchání
 • 03 - 04 hod. - srdeční oblast
 • 04 - 05 hod. - horní břišní oblast
 • 05 - 06 hod. - dolní břišní oblast
 • 06 - 07 hod. - ledvinově-sexuální oblast
 • 07 - 09 hod. - míšní oblast
 • 09 - 10 hod. - ústa, krk
 • 10 - 11 hod. - přední hlavová oblast
 • 11 - 01 hod. - mozková oblast

Barva očí

Existují stovky, ne-li tisíce odstínů. Frank Navrátil však během mnohaletého zkoumání duhovky a barvy oka došel (stejně jako mnoho iridologů) k názoru, že existují pouze dvě opravdové barvy očí, hnědá a modrá. Pokud odmyslíme barvu oka, která je způsobena naším genetickým charakterem, zůstanou nám barvy, jež mohou představovat zdravotní změny v našem těle.

 • Hnědá - jaterní potíže
 • Oranžová - oslabená funkce slinivky
 • Žlutá - oslabení ledvin
 • Červená - potíže hormonální soustavy
 • Bílá - akutní zánět v dané oblasti
 • Šedá - poškození tkání
 • Černá - závažné poškození orgánů

Oční duhovka

Oční duhovka může být rozdělena na několik zón. Skládá se (směrem od panenky) z:

 • oční panenky
 • hranice oční panenky
 • okružní zóny
 • hranice okružní zóny
 • ciliární zóny
 • lymfatické a krevní zóny
 • kožní zóny
 • očního bělma

Ve středu duhovky se nachází oční panenka a její hranice.

 • Oční panenka a její hranice - odhalují stav páteře, nervového systému a psychologického ukazatele zdravotního stavu.** **
 • Okružní zóna - odhaluje stav trávicího systému.** **
 • Hranice okružní zóny - představuje náš autonomní nervový systém.** **
 • Ciliární zóna - uvnitř ciliární zóny leží všechny orgány: ledviny, játra, srdce, mozek, plíce, žlázy a další. Právě v této zóně se objevuje tisíce znaků a značek, jejichž prostřednictvím duhovka vypovídá o stavu našich orgánů. Další kruh kolem duhovky odhaluje lymfatický a krevní oběh. Stav kůže se ukazuje v nejkrajnějším kruhu.** **

Základní znaky duhovky

Povrch duhovky není hladký. Při bližším pohledu zjistíme, že v duhovce jsou kopce, údolí a prolákliny připomínající povrch měsíce. Značky v duhovce neznamenají poškození duhovky nebo oka, ale odrážejí stavy, které aktuálně probíhají v těle.

 • Laguny (dutinky) - jsou prasklinky ve vláknech duhovky. Tvoří buď otevřený, nebo uzavřený oválný útvar. V místě, kde se nacházejí, určují oslabení dané oblasti. Stupeň oslabení je vyznačen typem laguny.
 • Transverzály (příčné rovnoběžky) - jsou bílá vlákna protínající přirozený směr duhových vláken. Často značí pooperační srůsty, zpomalení toku krve v orgánech, kde se nacházejí záněty, nebo nerovnováhu nervového systému.
 • Lymfatické mraky - bývají v zóně pro krev a lymfatický oběh a mívají tvar růžence nebo mraků, které obklopují tuto ránu nebo celou oblast duhovky. Obvykle označují nedostatečnou funkci lymfatického systému majícího sklon ke zduřelým nebo zablokovaným lymfatickým uzlinám.
 • Oblouk senility - ukazuje se v nejvyšší části duhovky jako bílý oblouk. Vyznačuje nedostatečné okysličení mozku a extrémní nahromadění cholesterolu. Je to výsledek nezdravého způsobu života, nedostatečné výživy a tělesné aktivity.
 • Cholesterolový kruh - vyskytuje se v podobě bílého kruhu kolem okraje duhovky. Předznamenává srdeční nebo kloubní problémy.
 • Nervové kruhy - jsou to kanály, které probíhají podél obvodu duhovky, obvykle v ciliární zóně. Vytvářejí se následkem křečí duhovkových vláken způsobených nervovým napětím v těle.
 • Sluneční parsky - nebo kanály, které vybíhají z okružní zóny do ciliární zóny. Určují závažnou toxicitu trávicí soustavy.
 • Ztmavení hranice ciliární zóny - objeví-li se v zóně pro kůži tmavá kružnice, znamená to nedostatečné odstraňování jedovatých látek z kůže.
 • Výduť duhovky - duhovka má tvar vejce, u něhož jsou jedna nebo obě strany zevně vypouklé. Tento znak určuje snížený oběh krve v oblasti hlavy a nedostatek vitaminu B3, kombinovaný s trávicími problémy.
 • Hranice okružní zóny - zastupuje autonomní nervový systém. Lze z ní diagnostikovat zánět nervů, snížené nervové zásobení orgánů ležících v oblasti vzniklé prasklinky, také však střevní nedostatečnost a nedostatečné vstřebávání živin.

Oční panenka

Oční panenka je otvor, kterým světlo prochází do sítnice oka. Při zkoumání oční panenky si iridolog všímá její velikosti, posunu, okružní zóny, oploštění a jejích hranic. Můžou nastat situace, kdy je jedna panenka větší než druhá, kdy osciluje mezi miózou a mydriázou, kdy je v duhovce posunutá. Vyšetřující si také všímá vztahu velikosti panenky a okružní zóny.

 • Mióza - je extrémní stažení panenky. To může znamenat zpomalený tep, zvýšenou chuť k sexu, zvýšenou potřebu kvalitní výživy.** **
 • Mydriáza - je abnormální rozšíření panenky. Znamená například zrychlený tep, sníženou chuť k sexu a k jídlu, zvýšenou potřebu vitaminů a minerálů. Pacienti často trpí střevními a žaludečními potížemi, infekcemi močové trubice.** **

Nástroje používané iridologem k vyšetření duhovky

Dříve se k vyšetření duhovky používaly zvětšovací čočky. Dnes iridologové používají mikroskopickou kameru a také oční mapy, které jim pomáhají najít oblasti odpovídající různým orgánům.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18264 (novesluzby.cz#21282)


Diskuze a zkušenosti

kateřina tučková | 23.08.2010 22:50
posilovat Není marné brát i něco na imunitu při oslabení, aby se člověk posílil i zevnitř. Já mám zkušenost s enzymy- curenzymem. Není chemický, je rostlinný.

PaedDr.Ivana Lissniková | 06.10.2010 10:13
Irisdiagnostika Právě proto,že oči jsou jedinečné,těžko se dají použít jako biometrické znaky, jako například otisky jedince.Probíhají v nich změny podle probíhajících procesů v organismu-až už zánětlivých procesů,či procesů nádorového bujení,výrazné změny probíhají i v sektoru trávícího systému.Naopak by se daly použít výborně ke stanovení paternity,díky jasným znakům genetiky.V současné době jsou výborné i pro stanovení nyní častých ložisek infekce - typu chlamýdií,streptokoků,stafylokoků... Každý typ této infekce má své znaky v duhovce.Irisdiagnostika jednou bude velkým pomocníkem medicíny a pomůže hledat pacientům novou cestu ke zlepšení jeho zdraví.

Jiřina | 21.06.2012 23:04
Re: Irisdiagnostika - diagnostika zdravotního stavu Dobrý den, je možné někde toto vyšetření podstoupit? Děkuji za tip.


Přidat komentář