Historie národů světa

Jako Češi jsme jedni z mnoha národů, který žije po celém světě. V podstatě můžeme cestovat, kam si jen zamaneme, do Egypta, do Francie, do Ameriky, do Řecka aj. Na každém místě se můžete setkat s jiným národem, odlišným svoji historií, tradicemi a zvyky.

Vysvětlení pojmu národ

Národ představuje společenství jedinců, kteří se hlásí ke stejné národnosti. Slovo národ může však znamenat v jiných, neevropských, společnostech něco jiného.

Znaky národa

Každý národ je jedinečný a odlišný od druhého svými určitými znaky. Za jeden ze znaků národa je považován společný jazyk, kterým se lidé dorozumívají. Za další znak národa jsou považovány národní zvyky, tradice. Jak tradice, tak zvyky jsou často ohroženy vlivem současným způsobem života. Tradice představuje mezigenerační předávání schopností, obyčejů a mravů v rámci dané kultury nebo skupiny. Zvyk představuje ustálený vzorec chování jednotlivců a celých kolektivů daného společenství, zdůvodněný tím, že takové chování bylo vždycky.

Američané

Národ je tvořen původními obyvateli (Inuitové, indiáni, Aleuťané), ale většinou přistěhovalci a jejich potomky. Američané hovoří anglicky, zčásti užívají i svůj mateřský jazyk. Jádro národa tvořili britští přistěhovalci ze 17. - 18. století, kteří se usazovali na východním pobřeží Nového světa a postupně kolonizovali vnitrozemí. Ještě dříve tu však žily rozličné indiánské kmeny. Od 2. poloviny 19. století se na formování národa podíleli černoši. Od 19. století je trvalý příliv přistěhovalců z Evropy, Tichomoří, Asie, Latinské Ameriky, kdy jednotlivé skupiny si velmi často uchovávají vědomí sounáležitosti i kulturní odlišnosti. Ve Spojených státech je otázka příslušnosti k Američanům záležitostí tradice a zvyklosti; na rozdíl od Evropy se zde obyvatelstvo nedělí na národnostní menšiny, mnozí imigranti však uchovávají své zvyky. Američané jsou proto kulturně i nábožensky velmi rozmanití a obyvatelstvo se liší velmi podle regionu. Lidé se v Americe stěhují průměrně jednou za pět let. Proces balení, vybírání nového města, nového domu není pro ně důležitou změnou v jejich životě. Spíš to pro ně představuje nutnou součást jejich života. To, že je Amerika stěhovavým státem, dokazuje například dokonalý systém stěhovacích firem, který celý proces usnadňuje. Podle sociologů se lidé nejčastěji stěhují v období mezi dvaceti a třiceti lety a pak v důchodu. Američané jsou národem imigrantů a každý z nich má proto kus odvahy a touhy po dobrodružství v genech. Každý Američan má minimálně jednoho předka, který se někdy rozhodl sbalit se a odjet začít nový život od nuly.

Češi

Geograficky a kulturně představují nejzápadnější slovanský národ. Jsou potomky kmenů, které se mezi 3. - 6. století n. l. přesouvaly z centrální Asie do střední Evropy. Zde se osadníci usazovali - Čechové, Charváti, Chebané, Lučané a další. V 9. - 10. století je sjednotil kmen Čechů pod vládou Přemyslovců. Morava se připojila v 1. polovině 11. století. Český národ se plně konstituoval v půli 19. století.

Egypťané

Egypt je jedna z nejstarších a nejznámějších civilizaci v moderním světě. Historie začala před 5500 roky. Tato civilizace se vyskytovala na severu Afriky, hlavně v zemi se stejným jménem. Egyptská kultura a budovy z této doby se v mnoha případech dožily dnešní doby. Z 90% převažují Arabové, kterých na světě žije kolem 290 miliónů. V Egyptě chyběly potraviny typu brambor, rýže a těstovin, proto velice důležitou potravinou se stal chleba, který se stal symbolem všech pokrmů. Egypťané byli známí svou spotřebou čerstvé zeleniny, ovoce, ořechů a luštěnin. Například takovou cibuli, která byla o něco menší a sladší, byla přidávána do téměř každého jídla. Chudší Egypťané zase nedali dopustit na luštěniny. Pěstovaly se například bob obecný, hnědé fazole a čočka.

Japonci

Japonci jako národ čítá kolem 130 miliónů lidí. Domovinou většiny z nich je jejich vlastní stát. Jejich jazykem je japonština. Obyvatelé země vycházející slunce. V mnohém se zde od 5. století n. l. projevoval vliv nedaleké Číny. První lidé se do Japonska nejspíš dostali z jihovýchodní Asie a postupovali od jihozápadu osídlujíce nejprve souostroví Rjúkjú a ostrov Kjúšú. Zatímco materiální stránka této kultury je dobře dokumentována, její původ zůstává sporný. V polovině 1. tisíciletí se též utvořil jednotný stát a začala vznikat první literatura v místním jazyce, zapisovaném prostřednictvím čínských znaků, souvisleji dochovaná od 8. století. V pozdějších staletích se japonská kultura a společnost stávaly čím dál nezávislejší na čínských vzorech.

Maďaři

Původ více než 11,5 miliónů obyvatel se odvozuje od Uhrů. Jednoho z nejvýznamnějších kmenů, které opustily stepi centrální Asie. Roku 896 dorazily do střední Evropy. Nejstarší písemné památky se datují k roku 1200. Jazykově jsou příbuzní sibiřským nomádům. Početné skupiny Maďarů žijí i v blízkých zemích, jako je Slovensko, Rumunsko, bývalá Jugoslávie. Maďaři jsou původem kočovnické národy patřící k ugrofinským a uralským národům. Maďaři jsou velmi vlasteneckým národem, jsou hrdí na svůj jazyk, vlast, původ, dějiny.

Řekové

Řekové jsou potomci starých kmenů, které přišly na Balkán ze severu počátkem 2. tis. př. n. l. Řekové si podrobili původní obyvatele - Hélóty aj. V 8. - 6. Století př. n. l. vznikla jednotná řecká kultura. Jde o jednu z největších civilizací v dějinách lidstva. Dnešní počet Řeků dosahuje kolem 11,5 miliónů. Ve starověku se Řekové původně nazývali Achájové nebo Danaové. Řecko je často nazýváno kolébkou evropské kultury. Řekové jisté dovednosti a zvyky přejali například od Egypťanů či Féničanů. Řecké sochařství se vyznačovalo realističností a věrností.

Slováci

Potomci slovanských kmenů, které se na území Slovenska usazovaly asi od 4. - 6. století n. l. v 9. - 10. století část Slovenska byla součástí Velkomoravské říše. V letech 1025 - 1918 žili Slováci pod nadvládou Maďarů. Když se roku 1918 zrodila Československá republika, uvítali spojení s příbuznými Čechy.

Turci

Turci obývají území dnešního Turecka od roku 800 n. l., kdy muslimské kmeny začaly pronikat z centrální Asie a bojovaly s upadající Byzantskou říší.

Ukrajinci

Samostatným státem se Ukrajina, domov 36 miliónů lidí, stala v roce 1991. Ukrajina předtím dlouho patřila do Svazu sovětských socialistických republik. Jejich jazykem je ukrajinština, části Ukrajinců je však rodným jazykem ruština. 78 % Ukrajinců žije na Ukrajině.

Židé

Potomci izraelských kmenů, které v 15. - 14. století př. n. l. osídlily území historické Palestiny. Tam se počet kmenů ustálil na symbolické dvanáctce. Po sjednocení v 10. století př. n. l. vytvořily stát. Od 6. století př. n. l. se Židé začali usazovat i mimo Palestinu, na různých světadílech. Občas se pro Židy používá i označení Hebrejové či Hebrejci. Nejstarší záznamy o existenci izraelského národa spadají do 2. tisíciletí př. n. l. Během 3 000 let se Židé ze své pravlasti - Izraele rozšířili do celého světa. Kromě národnostně-etnické skupiny tvoří Židé také skupinu náboženskou.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18219 (novesluzby.cz#20470)


Přidat komentář