Hinduismus,Taoismus, Svědci Jehovovi

Další studie ukázala, že Evropané jsou pohodlní, nechce se jim za nic bojovat a lehko se poddají komukoliv. Nejsou schopni asimilovat přistěhovalce. Nemají děti. Neprodukují věci, mající kulturní nebo vědecký význam. Pojem Bůh jim často moc neříká.

Taoismus

Taoismus označuje filosofickou školu založenou na textech Tao te ťing = Kniha o cestě a ctnosti. Dále také rodinu čínských náboženských hnutí jako např. Zhengyi = ortodoxe nebo Quanzhen = celá skutečnost, která společně vedou k Zhang Daoling v pozdní dynastii Han. Slovo taoismus se používá k přeložení čínského Daojiao a Daojia. Což znamená „cesta“, ale v čínském náboženství a filosofii získal mnohem abstraktnější význam.

Hlavni kniha „Tao te tingu“ - Kniha o Tao a ctnosti, nás učí, že člověk se nemá dát omezovat věcmi tohoto světa, ale osvobodit se od nich. Učinit v sobě vnitřní klid a osvobodit se od žádostí a vášní. Nechtít nic více, než-li potřebujeme. Být trvale skromný a pokorný a neuchýlit se od své přirozenosti a nebýt na nikom závislí. Vztah člověka a přírody je jedním ze základních rozdílu mezi východní a zapadni filosofií.

Význam v češtině

Tao = pralátka

te = vesmírná síla

ting = je cesta

Kniha proměn

Je to kniha věštebná, ale zároveň i kniha moudrosti, říkající, jak se má člověk chovat v souladu s konstelací věcí a vlastní přirozeností, a vedoucí ho k sebepoznávání a sebe zušlechťování. Vychází z myšlenky, že předvídat budoucnost lze jen na základě určitého řádu, daného nejzazším principem všeho, nazvaným Tao = Cesta, dle něhož se přítomnost vyvíjí v budoucnost a jenž zahrnuje též naprostou souvislost všech jevů současnosti, konstelaci věcí, do nichž je zapojen i člověk.

Cílem tohoto poměrně jednoduchého, lidového náboženství je naprosté splynutí člověka s přírodou, které má zajistit nesmrtelnost nebo alespoň dlouhý život. Tohoto splynutí je dosaženo pomocí meditací, duchovních i tělesných cvičení, diet a vzděláváním. Taoističtí vědci slavili velké úspěchy především v chemii a medicíně - akupunktura, akupresura.

Svědci Jehovovi

Hanlivě nazýváni jehovisté, jsou celosvětová náboženská společnost, která neuznává výsledky poapoštolských koncilů. Počet jejích členů se odhaduje na sedm milionů, ústředí mají v New Yorku. Jsou známi svou evangelizační a publikační aktivitou (mj. časopisy Strážná věž a Probuďte se!).

Neoslavují narozeniny, vánoce ani velikonoce, nezúčastňují se vyučování náboženství ve školách, ani v nejnutnějších případech nedovolují přijmout transfuzi krve, odmítají vykonávat vojenskou službu, odmítají volit, nebo vyjádřit příslušnost k nějaké zemi nebo praporu.
Byli často pronásledováni, hlavně v Hitlerovských koncentračních táborech. Donedávna trpěli za „železnou oponou“ a v některých afrických zemích trpí dodnes. Mají nejvíce členů hlavně v Anglii, USA, Německu a v Kanadě.

Svědci Jehovovi jsou nejzapálenějšími misionáři ze všech náboženských skupin. Každý jejich člen je pokládán za posla a nikdo se nemůže stát členem dříve, než vykoná první návštěvy v domácnostech. Řadoví členové se mají věnovat návštěvám 10 hodin měsíčně a rozdat aspoň 12 časopisů. Od průkopníků se očekává 100 hodin návštěv měsíčně, přičemž si mohou přivydělávat

Svědkové slaví jen jeden náboženský svátek židovského původu. Jedná se o svátek Pasach, v češtině známý jako Památná slavnost. Tento svátek připadá na 14. nisana podle židovského kalendáře, kdy se připomíná obětní smrt Ježíše Krista. Průběh této slavnosti je dle biblických záznamů a tak se jej Svědkové snaží slavit jako kdysi Ježíš se svými učedníky.

Důvod proč neslaví Vánoce, Velikonoce, narozeniny apod. jsou převážně tyto

  1. nechtějí vyvyšovat žádného člověka nad jakýmkoliv jiným člověkem.
  2. jsou přesvědčeni o tom, že svátky jako velikonoce a vánoce patří původem mezi pohanské svátky a proto je neslaví.

Bůh Jehova

Věří v jediného Boha, který má jméno Jehova. Svědkové Jehovovi oznamují toto jméno, všem, jak napsal biblický žalmista David v knize žalmů:

  • "aby lidé poznali, že ty, jehož jméno je Jehova, ty sám jsi Nejvyšší nad celou zemí.
  • "A tak ať poznají, že ty, kterýž sám jméno máš Hospodin, jsi nejvyšší nade vší zemí."
  • "Tak aby poznali, že ty jediný, který máš jméno Hospodin, jsi nade vší zemí Nejvyšší!"

Hinduismus

Hinduismus je politicky nekorektní, ale v Evropě obvyklé označení pro tradiční indický filosofický a náboženský koncept založený na historických duchovních praktikách, které jsou součástí životního stylu. Hinduismus není možno považovat za náboženství v evropském smyslu. Toto slovo překládal přední český indolog Vladimír Miltner do češtiny jako držmo a definuje jej jako to, čehož jest se držeti a vysvětluje jej jako všeindické pojetí vesmírného řádu, zákonů přírody i společnosti.

Hinduistické pojmy

Guru

kastovnictví

Kršna

Šiva

spalování mrtvol u Gangu

Velký rozdíl od ostatních náboženství, je např vtom, že se člověk jako hinduista narodí, nemůže se jím stát. Základem je náhled na svět a jeho podstatu. Svět je tvořen dvěma aspekty, a to jsou znovuzrození a karma. Jejich základem je představa rytmického, uspořádaného vesmíru, který vzniká a zaniká podle pravidelného vzorce, který nemá počátek ani konec. Hinduisté věří v reinkarnaci, tedy znovuzrození. Člověk je pro ně nejvyšší možná forma života, protože jen on dokáže poznat i duchovní stránky života a jen on může docílit mókši. V koloběhu převtělování je dost možné, že nynější člověk byl v mnoha předchozích životech zvířetem, či ještě menším tvorem. Naši podobu v příštím životě určuje karma, tvořená vásánami.

Vásána je „psychologické podmiňování v podobě tendence uložené hluboko v mysli, výsledek ulpívání a emočních reakcí.“ Z věčného koloběhu převtělování se můžeme dostat dosažením již zmíněné mókši, která spočívá v odhalení určitého duchovna uvnitř nás, které je trvale přítomné a je přirozeným cílem naší cesty. Ačkoli se zde nabízí paralela s buddhistickou nirvánou, je mókša něco mnohem pozitivnějšího. Nepředstavuje jen konec utrpení, ale i radostnou událost.

Duchovního cíle života lze dosáhnout pomocí jógy, která se vyskytuje ve třech formách: karmajóga, bhaktijóga a džňánajóga. Karmajóga je cesta nezúčastněných činů. Protože jak již bylo řečeno výše, karma je tvořena vásánami, které se vytvářejí na základě emocí. Nejsou to tedy naše činy, které nás vážou ke světu, ale prožitky s nimi spojené. Ať děláme cokoli, měli bychom stále vnímat svou vnitřní neměnnou realitu. Jakmile se ztotožníme s činy, vznikají emoce. Skrze ně si sami utváříme karmu a svazujeme se s životem.

Cvičení jogy

Hinduista považuje jógu za techniku nebo metodu, která vede ke spojení s nadpřirozenou silou nebo duchovní bytostí. Bývá popisována jako „splynutí veškerých tělesných, duševních a duchovních sil s Bohem“. Hinduisté tvrdí, že postavy sedící v jógových pozicích znázorňují boha Šivu, pána zvířat a velkého jogína, který je často uctíván v podobě lingamu neboli falického symbolu

K hinduismu se hlásí cca. 900 milionů osob a je tím třetím největším společenstvím na světě.

Příště o scientologii, Baptistech, Konfucianismu a Šintoismu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18242 (novesluzby.cz#20853)


Přidat komentář