Evropská unie - historie a instituce

Česká republika vstoupila do EU k 1.5.2004. V této době ale nastoupila do již dávno rozjetého vlaku - počátky EU totiž sahají až do období poválečné obnovy. V následujícím článku budou nastíněny okolnosti jejího vzniku a její fungování v současnosti.

  Jak to vlastně začalo - Evropská unie

První počátky o snahu určitého spojenectví se projevily v roce 1950, kdy francouzský ministr Robert Schuman pronesl proslov, kterým navrhoval integraci v průmyslu uhlí a oceli v západní Evropě (a to z důvodu kontroly těchto odvětví, které jsou zásadní pro válku). Hned následujícího roku byla v Paříži podepsána smlouva o vzniku Evropského společenství uhlí a oceli, jejímiž členy se stala Francie, Německo, Itálie, Belgie, Nizozemsko a Lucembursko. Cílem této smlouvy bylo odstranit cla a kvóty (vznikla tedy celní unie).

Vznik dvou společenství

Díky úspěchu tohoto seskupení se země rozhodly k ještě rozsáhlejší integraci a v roce 1957 podepsaly tzv. Římské smlouvy, kterými vytvořily Evropské hospodářské společenství (EHS) a Evropské společenství pro atomovou energii (EUROATOM). Cílem těchto smluv bylo vytvoření společného trhu do konce 70. let (jedná se o vyšší integrační celek než celní unie - je zde možnost volného pohybu kapitálu, pracovních sil, zboží a služeb). Tento plán se však nepodařilo v důsledku hospodářských krizí splnit.

Evropské společenství

Zásadní událostí bylo sloučení institucí těchto tří společenství a vytvoření Evropského společenství (ES) v roce 1967. Od té doby existuje jak Komise, Rada i Parlament (ale o těch si povíme až na konci článku). V této době měla Evropská společenství stále původních 6 členů, i když Velká Británie se o členství neúspěšně ucházela již na začátku 60. let.

V roce 1973 se jí konečně, spolu s Dánskem a Irskem, podařilo přistoupit. Další rozšíření proběhlo v roce 1981, kdy přistoupilo Řecko a v roce 1986, kdy se přidalo Španělsko a Portugalsko.

Jednotný Evropský akt

V roce 1986 byl zveřejněn Jednotný evropský akt, který vytyčoval cíle do roku 1993. Jednalo se zejména o vytvoření společného trhu do roku 1992. Bylo tedy nutné zrušit hraniční kontroly (to zajišťovala Schengenská dohoda), zavést eruronormy a sladit sazby nepřímých daní.

Vznik Evropské unie

Na začátku 90. let bylo jasné, že po kolapsu komunismu budou mít v dalších letech zájem přistoupit i nově vzniklé demokratické země. Bylo tedy nutné upravit dosavadní koncepci.
7. února 1992 byla podepsána Maastrichtská dohoda, kterou byla** vytvořena Evropská unie** jako vyšší vývojové stádium Evropského společenství.

Tato smlouva vstoupila v platnost 1. listopadu 1993 a přinesla několik nových věcí. Byl zde nastíněn přechod k hospodářské unii (vyšší integrační celek než společný trh - má společnou měnu), členské země musí uplatňovat společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a je nutné koordinovat justici a vnitřní věci. Občané EU mají od té doby také dvojí občanství - evropské a občanství vlastní země.

Kodaňská kritéria

Bylo také nutné stanovit podmínky vstupu dalších zemí do EU a tak byla v roce 1993 stanovena tzv. Kodaňská kritéria. Jedná se o politické kritérium (stát musí být demokratický, musí zde být dodržována lidská práva apod.), ekonomické kritérium (stabilní tržní ekonomika, konkurenceschopné firmy) a právní kritérium (země musí být schopná převzít všechny závazky vyplývající z členství).

Tato kritéria vstupu už byla platná pro další tři země vstupující v roce 1995 - Rakousko, Finsko, Švédsko.

Vstup ČR do EU

Největší rozšíření EU proběhlo v roce 2004, kdy současně vstoupilo 10 zemí. Byla to Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko. Pro Česko republiku to znamenalo nutnost přizpůsobit se požadavkům EU, které mnoha lidem připadají často přehnané. Evropská unie však může mnohé poskytnout.

Následné rozšíření a žadatelé o vstup

Evropská unie se od roku 2004 rozšířila ještě jednou, a to v roce 2007, kdy přistoupilo Bulharsko a Rumunsko. V současné době usilují o vstup Chorvatsko, Makedonie a Turecko. Ohledně Turecka se vedou dlouholeté spory (např. věděli jste, že první přihlášku podala již v roce 1959?) a existuje stále mnoho odpůrců jeho vstupu (např. spory s Kyprem).

EURO

Společná měna byla zavedena do oběhu 1.1.2002. Platila pro země, které se staly členy Evropské měnové unie a splnily tzv. Konvergenční kritéria, tedy pro 11 z 15 tehdejších členů (Řecko nesplnilo kritéria a vstoupit nechtěla Velká Británie, Dánsko a nakonec odmítlo i Švédsko). Přesto v roce 2002 měla EMU 12 členů (Řecko vstoupilo). V roce 2007 přistoupilo Slovinsko, které bylo první zemí přijímající Euro z 10 přistupující zemí v roce 2004. Dalším byl v roce 2008 Kypr a Malta a posledním členem se zatím stalo v roce 2009 Slovensko.

Instituce EU

Evropská unie je řízena několika institucemi již od dob Evropských společenství. Mezi nejdůležitější patří Evropský parlament, Evropská komise, Rada EU, Evropský soudní dvůr a Evropský účetní dvůr. Dále existují různé poradní orgány, jako např. Hospodářský a sociální výbor či Výbor regionů.

Evropský parlament - European Parliament

Jedná se o orgán zastupující nadnárodní zájmy (spolu s Evropskou komisí), který zasedá ve Štrasburku, Bruselu a Lucemburku. Jeho hlavním posláním je schvalování legislativy, schvalování rozpočtu spolu s Radou EU a má pravomoc kontrolovat ostatní instituce EU. Parlament má v současnosti 736 členů a počet míst každého státu je odvozen od velikosti jeho populace. Volby se konají jednou za pět let (poslední byly podzim loňského roku) a pokud jste s něčím ohledně EU nespokojeni, neměli  byste je podceňovat (nebo dokonce ignorovat).

Rada EU - The council of the European Union

Tento orgán, také někdy nazývaný Radou ministrů, umožňuje členským státům reprezentovat vlastní zájmy. Jeho sídlo je v Bruselu a jednotlivé země se střídají v jeho předsednictví po půl roce (ČR předsedala první polovinu roku 2009). Mezi její hlavní úkoly patří schvalování rozpočtu a zákonů (spolu s parlamentem).

Rada EU vs. Rada Evropy vs. Evropská rada

Co je Rada EU jsme si vysvětlili v předchozím odstavci, aby toho ale nebylo málo existují ještě další 2 instituce s podobným názvem. Evropská rada (European Council) se schází 4krát ročně na summitu. Jejím hlavním úkolem je určovat směr rozvoje Evropské unie. Jejími členy jsou představitelé členských zemí EU.

Na druhou stranu Rada Evropy nemá s EU nic společného. Tato rada sdružuje 47 zemí, které jsou demokratickými státy a dodržují základní lidská práva a svobody. Mezi její nejznámější instituce patří Evropský soud pro lidská práva.

Evropská komise

Druhý orgán, který zastupuje obecné evropské zájmy, sídlí v Bruselu. Má 27 členů (eurokomisařů) a jeho hlavním posláním je navrhování zákonů parlamentu a radě.

Evropský soudní dvůr a Evropský účetní dvůr

Obě tyto instituce sídlí v Lucemburku. Evropský soudní dvůr má za úkol výklad práva EU a je složen z 27 soudců (z každé země jeden). Účetní dvůr pak má za úkol, jako nezávislá instituce, kontrolovat příjmy a výdaje unie.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18192 (novesluzby.cz#20229)


Přidat komentář