Datové schránky a otázky

Od 1. července 2009 vstoupil v platnost zákon č. 300/2008 Sb., který zahrnuje povinnost doručování a příjímání elektronické verze dokumentů pomocí datové schránky. Zakládáte firmu, nebo máte otázky k datovým schránkám? Pak čtěte dál.

Co je datová schránka

Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování orgány veřejné moci a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Datové schránky zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra.

Kdo může a kdo je povinen mít datovou schránku

Datová schránka je povinná pro právnické osoby zřízené zákonem a pro právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku. Datovou schránku mohou dobrovolně také bezplatně získat ostatní právnické osoby, fyzické osoby či podnikající fyzické osoby, naopak zřízení je povinné pro orgány veřejné moci. Datovou schránku zřizuje Ministerstvo vnitra. Vyplněnou žádost můžete donést osobně na podatelnu ministerstva vnitra, podat žádost o zřízení na kontaktních místech veřejné správy (Czech POINT), zaslat poštou na adresu ministerstva vnitra nebo zaslat elektronickou žádost obsahující kvalifikovaný elektronický podpis elektronickou poštou na adresu posta@mvcr.cz.

Spuštění datových schránek

Plná funkčnost systému s napojením všech povinných subjektů je dle** ** zákona 300/2008 Sb. 1. 11. 2009

Formulář žádosti ke zřízení datové schránky

Formulář žádosti ke zřízení datové schránky je možné stáhnout na webové adrese stránce: http://www.datoveschranky.info/.

Náklady se zřízením datové schránky

Samotná aktivace datové schránky je zdarma. Poplatek za zřízení** ** elektronického podpisu je od 150 Kč.

Rozdíl mezi datovou schránkou a e-mailem

Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování dokumentů datových zpráv orgány veřejné moci, k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Zjednodušeně řečeno, datová schránka slouží k přijímání a posílání úředních elektronických dopisů mezi vámi a orgány veřejné moci.

E-mail slouží ke komunikaci, má nižší zabezpečení proti neoprávněnému vstupu.

Datové schránky fyzické osoby

Datovou schránku fyzické osoby zřídí ministerstvo bezplatně na žádost fyzické osobě do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti. Fyzická osoba má nárok na zřízení jedné datové schránky fyzické osoby.

Datová schránka podnikající fyzické osoby

Datovou schránku podnikající fyzické osoby zřídí ministerstvo bezplatně na žádost této osoby do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti. Podnikající fyzická osoba má nárok na zřízení jedné datové schránky podnikající fyzické osoby. Datovou schránku podnikající fyzické osoby zřídí ministerstvo bezplatně advokátu, daňovému poradci a insolventnímu správci.

Datová schránka právnické osoby

Datovou schránku právnické osoby zřídí ministerstvo bezplatně právnické osobě zřízené zákonem, právnické osobě zapsané v obchodním rejstříku a organizační složce podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, a to v případě právnické osoby zřízené zákonem bezodkladně po jejím vzniku, v případě právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku a organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku bezodkladně poté, co obdrží informaci o jejím zapsání do obchodního rejstříku. Jiné právnické osobě zřídí ministerstvo datovou schránku právnické osoby bezplatně na žádost této osoby do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti. Právnická osoba má nárok má zřízení jedné datové schránky právnické osoby.

Datová schránka orgánu veřejné moci

Datovou schránku orgánu veřejné moci zřídí ministerstvo bezodkladně po jejím vzniku, v případě notářů a soudních exekutorů bezodkladně poté, co obdrží informaci o jejich zapsání do zákonem stanovené evidence.

Osoby oprávněné k přístupu do datové schránky

  • K přístupu do datové schránky fyzické osoby je oprávněna podnikající fyzická osoba, pro niž byla datová schránka zřízena.
  • K přístupu do datové schránky právnické osoby je oprávněn statutární orgán právnické osoby, člen statutárního orgánu právnické osoby nebo vedoucí organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, pro něž byla datová schránka zřízena.
  • K přístupu do datové schránky orgánu veřejné moci je oprávněn vedoucí orgánu veřejné moci, pro něhož byla datová schránka zřízena.
  • K přístupu do datové schránky je dále oprávněna pověřená osoba, která je pověřena oprávněnou osobou a to v rozsahu vyplývajícího z pověření.

    Osoby oprávněné k přístupu do datové schránky jsou povinny využívat datovou schránku způsobem, který neohrožuje bezpečnost informačního systému datových schránek, uvědomit neprodleně ministerstvo o tom, že hrozí nebezpečí zneužití datové schránky; pověřená osoba uvědomí rovněž toho, kdo ji určil pověřenou osobou.

Zpřístupnění datové schránky

Ministerstvo znepřístupní datovou schránku fyzické osoby a podnikající fyzické osoby, a to případně i zpětně ke dni úmrtí. Ministerstvo dále znepřístupní datovou schránku podnikající fyzické osoby a právnické osoby, a to případně i zpětně, ke dni jejího výmazu ze zákonem stanovené evidence. Ministerstvo znepřístupní datovou schránku právnické osoby zřízené zákonem a datovou schránku orgánu veřejné moci dnem jejich zrušení, a jde-li o notáře nebo soudního exekutora, ke dni zániku funkce, a to případně i zpětně. Ministerstvo znepřístupní datovou schránku fyzické osoby, podnikající fyzické osoby a právnické osoby rovněž na žádost osoby, jíž byla datová schránka zřízena, jde-li o datovou schránku, kterou ministerstvo zřizuje na žádost. Takto znepřístupněnou schránku lze zpřístupnit opakovaně, platí však, byla-li datová schránka na žádost znepřístupněna dvakrát za poslední rok, lze ji zpřístupnit nejdříve uplynutím 1 roku od jejího posledního znepřístupnění.

Zneplatnění přístupových údajů

Ministerstvo zneplatní přístupové údaje osoby oprávněné k přístupu do datové schránky neprodleně po jejím oznámení, zejména při ztrátě či odcizení přístupových údajů, a současně zašle této osobě do vlastních rukou nové přístupové údaje.

Ministerstvo zneplatní přístupové údaje statutárnímu orgánu právnické osoby nebo jeho členu, přestane-li být statutárním orgánem právnické osoby nebo jeho členem neprodleně po oznámení této skutečnosti novým statutárním orgánem právnické osoby. Ministerstvo současně zašle novému statutárnímu orgánu právnické osoby nové přístupové údaje do vlastních rukou.

Doručování dokumentů orgánů veřejné moci prostřednictvím datové schránky

Umožňuje-li to povaha dokumentu a má-li fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba zpřístupněnu svou datovou schránku, orgán veřejné moci doručuje dokument této osobě prostřednictvím datové schránky, pokud se nedoručuje veřejnou vyhláškou nebo na místě.

Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Takové doručení dokumentu má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou.

Provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci

Fyzická osoba, podnikající fyzická osoba a právnická osoba může provádět úkon vůči orgánu veřejné moci, má-li zpřístupněnu svou datovou schránku a umožňuje-li to povaha tohoto úkonu, prostřednictvím datové schránky. Úkon učiněný oprávněnou nebo pověřenou osobou má stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný.

Konverze

Konverzí se rozumí úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě, ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky, nebo úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě a ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky.

Dokument, který provedením konverze vznikl „výstup", má stejné právní účinky jako ověřená kopie dokumentu, jehož převedením výstup vznikl. Konverzi na žádost provádějí kontaktní místa veřejné správy a konverzi z moci úřední provádějí orgány veřejné moci pro výkon své působnosti. Subjekt provádějící konverzi vede evidenci provedených konverzí. Tyto údaje jsou v evidenci provedených konverzí uchovávány po dobu 10 let od provedení konverze.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18208 (novesluzby.cz#20401)


Přidat komentář