Canisterapie, léčebná metoda

Potkáváte nevidomé, které doprovází speciálně vycvičený pejsek? Může jít jak o asistenčního psa, tak právě psa, který byl vycvičen canisterapeutem. Canisterapie, jako léčebná metoda, má však mnohem širší pole působnosti.

Co je Canisterapie?

Canisterapie - pro někoho pojem zcela neznámý, pro jiného naopak běžně používaný. Slovo je možné rozdělit na dvě, a to: canis, nebo-li pes a terapie, nebo-li léčení. Canisterapie jako taková, představuje metodu léčení, jenž využívá pozitivního ovlivnění psa na naše zdraví. Je také jednou ze složek zooterapie.

Z historie Canisterapie

Canisterapie se ve velké míře rozvinula v 50tých letech 20. století, u nás se dostala do širšího povědomí nedávno, po roce 1990.

S jakými zvířaty se provádí Canisterapie

V největší míře se využívají schopnosti psa, ovšem je možné metodu léčení provádět** i s jinými domácími mazlíčky,** kupříkladu s kočkou, morčetem, králíkem a další. Ovšem pro canisterapii, jak již název napovídá, se používá především pes.

Co se týká pejska, ale i dalších zvířat, ty, na rozdíl od nás lidí, nemají špatnou náladu, jsou přítulní a připravení se s Vámi mazlit, zlepší Vaši náladu, pomohou Vám vyrovnat se s případnou ztrátou blízké osoby, ale také pomohou v dalších, ne zrovna veselých, životních etapách, kdy se musíme vypořádávat s nejrůznějšími chorobami.

Rozdělení Canisterapie

 • Terapie za pomoci využití psa – zde Canisterapie představuje podpůrnou metodou celkové rehabilitace klientů.
 • Aktivity za pomoci využití psa – zaměření se na přirozený, nenásilný kontakt psa a klienta, z něhož vyplyne celkové zlepšení kvality života příslušného klienta.
 • Vzdělávání za pomoci využití psa – využití pejska jako součásti zážitkové výuky.

Přehled využití canisterapie

Léčebná metoda se nejčastěji a úspěšně praktikuje u jedinců, jenž jsou:

 • mentálně postiženi,
 • tělesně postiženi,
 • sluchově postiženi,
 • smyslově postiženi,

 • mají problémy s výslovností (logopedie)

Dále u osob, jenž trpí:

 • autismem,
 • epilepsií.

Kromě toho nabývá canisterapie nemalý význam u seniorů, kteří mají kolikráte pocit, že jsou již na světě zbyteční, cítí se osaměle, opuštěně, podléhají depresi, pocitu beznaděje, smutku...

Výhody využití Canisterapie

Účinky Canisterapie mají významný vliv v oblastech sociálně integračních; citových; psychologických:

 • U tělesně, mentálně, smyslově postižených - zvýšení soběstačnosti; zmenšení míry závislosti na druhých; včasné varování před překážkou; zvýšení chuti do života, snížení apatie, deprese, zádumčivosti; motivace ke cvičení; prolomení bariér samoty; zlepšení navazování komunikace s vnějším světem aj.
 • U autistů – snížení pocitu osamění; pozitivní účinky při samotné léčbě autismu; navození citové a psychologické rovnováhy.
 • U epileptiků – pozitivní účinek co se týče četnosti nových záchvatů.
 • U seniorů – v podstatě, jako u tělesně, mentálně, smyslově postižených, tj. zvýšení chuti do života, snížení apatie, deprese, zádumčivosti; motivace ke cvičení; prolomení bariér samoty; zlepšení navazování komunikace s vnějším světem aj.
 • U všech, ne jen u nemocných jedinců – canisterapie pozitivně přispívají k duševní rovnováze; rozvíjí sociální cítění; podněcuje rozvoj jemné a hrubé motoriky; pomáhá při nácviku koncentrace; podněcuje verbální i neverbální komunikaci; přispívá k odbourání nahromaděného stresu a mnoho dalšího.

Co je cílem Canisterapie?

 • V oblasti rozvoje citových schopností – projevování a uspokojování potřeb něžného doteku, mazlení; vybudování pečovatelského a ochranitelského postoje, v případě léčby malých dětí; získání pocitu bezpečí; odbourávání pocitu strachu, osamění, smutku.
 • V oblasti rozvoje rozumových schopností – umění sebeovládání, disciplíny; rozšíření slovní zásoby; zdokonalení se ve vyjadřovacích schopnostech; prohloubení pozorovacích schopností; naučení se správného chování nejen k lidem, ale i zvířatům; zvýšení míry soustředění se na určitou činnost.
 • V oblasti rozvoje pohybových schopností – přispění k rozvoji hrubé a jemné motoriky; zvládnutí umění správné relaxace, vypnutí; naladění k pohybové činnosti.

Jak se provádí Canisterapie

Jedná se** o řízenou, cílenou léčbu**, nic samovolného, a to po většinou pod vedením zkušeného canisterapeuta. Co se týče šíře záběru, může být individuální, ale také hromadná, tj. skupinová.

Canisterapeut s vycvičeným pejskem navštěvuje domovy důchodců, nemocnice a další sociální zařízení, kde pomáhá jedincům, jenž jsou různě postiženi, či jsou osamělí, smutní apod. Po celou dobu, kdy probíhá terapie pejska s příslušným jedincem, je canisterapeut přítomen.

Pravidla Canisterapie

 • Canisterapie se uskutečňuje vždy pod dohledem a nápomocí zkušeného canisterapeuta.
 • Canisterapeut dohlíží, aby nebylo psovi úmyslně/ neúmyslně ubližováno během léčby.
 • Pes nesetrvává v příslušném zařízení do svého úplného vyčerpání. Je třeba poznamenat, že nejen pro „nemocného“ je terapie svým způsobem namáhavá a vyčerpávající.

Vhodný pes pro Canisterapii

Ne každý pes může být využit pro Canisterapii. Psi, kteří budou pomáhat různě postižením, nemocným, nebo osamělým jedincům, musí úspěšně složit speciální zkoušky, které se především zaměřují na povahu pejska. Tzv. zkušební řád, který si sestavují společnosti, zabývající se Canisterapií, není jednotný, ale musí být následně schválen Ministerstvem vnitra ČR. Na Canisterapii se pejsci připravují již jako štěňátka, a to z důvodu, aby byli později psi zvyklí na nejrůznější situace, ale i prostředí. Pes musí být například zvyklý, že si na něj někdo lehne, položí si na něj ruce, nohy, zatahá ho za uši, ocas apod. Pes musí být klidný, kdy v některé poloze by měl setrvat po delší dobu, třeba i dvacet minut.

Pes musí být zvyklý a nesmí ho rozházet jakýkoli zvuk a hlasová intenzita projevu nemocného jedince. Pes, který bude využíván pro Canisterapii, musí být především vyrovnaný, klidný, trpělivý, společenský, hodný nejen k lidem, jenž zná, ale i cizím, ke kterým půjde pomáhat, nesmí se lekat apod.

Kde všude se můžete setkat s Canisterapií?

Léčebnou metodu Canisterapie je možné aplikovat v nejrůznějších zařízeních, jako je dětský domov, domov důchodců, dům s pečovatelskou službou, mateřské školy, ústav pro tělesně postižené, ústav pro mentálně postižené a další.

Canisterapie jako povolání

Canisterapie patří k dobrovolnictví. Léčebná metoda, jako taková, není nijak zakotvena v sociálním, nebo jiném zákoně. Canisterapeutem je tedy osoba, dobrovolník, který prošel speciálním školením. Kdo se může stát canisterapeutem? Jste-li starší 18ti let, máte čistý trestní rejstřík, máte vhodného pejska (dozvíte se na v dobrovolnickém zařízení/ centru/ kurzu apod.), a v neposlední řadě, máte trpělivost, vůli pomoci, není Vám lhostejný osud nemocných dětí, dospělých, starších osob apod., pak Vám teoreticky nic nebrání v tom, se vydat na dráhu canisterapeuta.

Kromě výše uvedeného se zúčastníte speciálního programu/ výcviku, včetně Vašeho pejska, a to nejen po teoretické, ale i praktické stránce. Po úspěšném absolvování závěrečných zkouškách, obdržíte certifikát, jenž Vás bude opravňovat k práci dobrovolníka canisterapeuta.

Vaše první samostatná práce s pejskem bude probíhat ještě pod dohledem zkušeného canisterapeuta, abyste si byli jisti nejen Vy s pejskem, ale i zařízení/ centrum, kde jste prošli výcvikem.

Ale, jak již to bývá, chcete-li být dobří a nezůstat pozadu při nových poznatcích v canisterapii, je důležité, abyste se nespoléhali jen na prvotní výcvik, ale dál se zajímali a vzdělávali v tomto oboru, účastnili se nejrůznějších odborných školeních, seminářů, četli odbornou literaturu apod. Nejen totiž technologický pokrok jde mílovými kroky dopředu, ale i medicína a jednotlivé, alternativní způsoby léčení.

Canisterapie jako léčebná metoda

Canisterapie, jako léčebná metoda, má důležitý význam pro klienty, ať už z pohledu rozvoje rozumových schopností, pohybových nebo citových schopností. To, že pes je přítelem člověka se traduje od pradávna a Canisterapie, její výsledky, jsou toho „jen“ důkazem.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18417 (novesluzby.cz#22556)


Přidat komentář