Adventisté sedmého dne, Armáda spásy, Wicca...

Ateismus zahrnuje i agnosticismus, skepticismus, pozitivismus a další myšlenkové směry. Nemáte-li přesvědčení či mínění, že neexistuje žádný bůh a neřadíte-li se mezi ateisty, jistě Vás zaujme i dnešní poslední příspěvek o různých církvích.

Jednota bratrská

Jednota bratrská je jednou z protestantských církví působících v České republice. Jedná se o církev vedoucí sbory k samostatnosti při zachování jednoty církve. Členové Jednoty bratrské zdůrazňovali trojí ideál víry, lásky a naděje, se silnějším důrazem na praktický křesťanský život než na učení nebo církevní tradici.

Od části Chelčického nauky, která odmítala prakticky veškeré vzdělávání, se ale postupně vzdálila. Jednota bratrská se od počátku své existence dostala do konfliktního vztahu nejen s katolíky, ale i s kališníky. Nezachovávala žádnou formální spojitost s katolickou církví, což komplikovalo její postavení na domácí i zahraniční půdě. První členové Jednoty byli jako sektáři pronásledováni husity, až později se církev dokázala v českých zemích obecněji etablovat.

Wicca

Wicca je novodobé náboženství, jež je rozšířeno především v anglosaských zemích. Bylo založeno G. B. Gardnerem kolem poloviny 20. století. Samotné slovo Wicca ve staré angličtině označuje čarodějnici nebo čaroděje. Samotní příslušníci tohoto náboženství se také označují za čarodějnice či čaroděje, ale neztotožňují se s veškerým čarodějnictvím.

Církev živého Boha

Církev živého Boha vznikla sjednocením dosud nezávislých sborů, vycházejících z křesťanského hnutí Víry. Toto hnutí navazuje na tradici, která zdůrazňuje zázračné působení Ducha svatého v prorokování, uzdravování, modlitbách v neznámých jazycích a v dalších mimořádných, zázračných jevech. Tuto křesťanskou tradici rozvíjí hnutí Víry myšlenkou, že Bohem přijatí křesťané mají nárok na všestrannou prosperitu. Z biblické školy v Tulse se toto učení rychle rozšířilo v podstatě do celého světa.

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů

Tato náboženská společnost založená J. Smithem v USA v roce 1830. Na celém světě žije přes 13 milionů členů Církve, z toho 5,5 milionu v USA, kde je čtvrtou největší církví. V České republice se v roce 2001 k této církvi při sčítání lidu přihlásilo 1366 obyvatel. Členové církve jsou známi spíše pod přezdívkou mormoni, ale sami sebe označují za Svaté posledních dnů. Výraz „Svatý“ se zde liší od katolického významu, ale je převzat z Nového zákona, kde se první křesťané nazývali Svatými. Výrazem „Svatí“ jsou zde míněni členové Církve, kteří se snaží žít čistým životem a následovat Ježíšovo učení.

Luteránství

Luteráni či luteránské církve jsou protestantským křesťanským vyznáním, které vychází z odkazu Martina Luthera a protestantské reformace. Luteráni bývají někdy označováni jako evangelíci.

Uniaté

Řeckokatolická církev katolická církev byzantského obřadu, je společné označení pro ty samosprávné východní katolické církve, které mají liturgií byzantského obřadu. Tyto církve působí zejména v zemích jako Polsko, Slovensko, Ukrajina atd... Římskokatolická církev s nimi úzce spolupracuje a považuje je za součást jediné katolické církve. Řeckokatolické církve uznávají autoritu papeže a sdílejí s římskokatolickou církví dogmatickou nauku. Liturgie je však slavena nikoli v latinském ritu, ale v ritu byzantském. Pravoslavné církve nazývají řeckokatolické církve uniatskými církvemi a považují je za odpadlíky od pravoslaví.

Adventisté sedmého dne

Církev Adventistů sedmého dne vznikla ve Spojených státech v 19. století. Počet členů se odhaduje na 15 milionů, v Česku má zhruba stovku kazatelů a podle posledních výsledků sčítání lidu počet jejích členů roste, v roce 1991 se k ní přihlásilo 7674 obyvatel, v roce 2001 9757. Měřítkem jejich života je Boží slovo – Bible. Očekávají druhý příchod Ježíše Krista a světí sobotu na oslavu Božího stvořitelského díla.

Významnou roli při formování církve sehrála Ellen G. Whiteová (1827-1915), o které adventisté věří, že byla prorocky inspirovaná. Církev ovlivnila především po organizační stránce a vnesla do adventismu důraz na harmonický životní styl a zdravou životosprávu. Adventisté se angažují ve veřejném životě, zejména v oblasti humanitární práce - založili a řídí humanitární organizaci ADRA.

Armáda spásy

Armáda spásy je křesťanská organizace s polovojenskou strukturou. Hnutí se dobře zavedlo hlavně v Británii a Severní Americe. Armáda spásy zahájila svoji činnost v Československu v roce 1919. Přečkala obtížnou dobu okupace (1939 až 1945). Komunistický režim však její existenci v tehdejším Československu zcela ukončil. Početná skupina jejích členů byla dokonce uvězněna. Až v roce 1990 byla její činnost obnovena v České republice.

Zásady Armády spásy

 • Věří, že Písma Starého i Nového zákona byla dána vnuknutím Božím; jenom ona ustavují Boží pravidla křesťanské víry a křesťanského života.
 • Věří, že je jediný Bůh, který je nekonečně dokonalý, je stvořitelem, zachovávatelem a vládcem všech věcí a kromě něho nemá být uctíván nikdo jiný.
 • Věří, že se Bůh zjevil ve třech osobách jako Otec, Syn a Duch svatý, a tyto tři osoby jsou nerozdělené ve své podstatě a jsou si rovné ve své moci a slávě.
 • Věří, že v osobě Ježíše Krista je spojena Boží i lidská přirozenost, takže on je současně celý a pravý Bůh a celý a pravý člověk.
 • Věří, že naši prvotní rodiče byli stvořeni ve stavu nevinnosti, ale svou neposlušností se připravili o čistotu a radost; následkem jejich pádu se všichni lidé stali hříšníky, zcela zkaženými, a proto právem vystavenými Božímu hněvu.
 • Věří, že Ježíš Kristus svým utrpením a smrtí vykoupil celý svět, takže každý, kdo opravdu chce, může být spasen.
 • Věří, že ke spasení je nezbytné pokání před Bohem, víra v našeho Pána Ježíše Krista a znovuzrození z Ducha svatého.
 • Věří, že jsme ospravedlněni milostí skrze víru v našeho Pána Ježíše Krista a že každý, kdo věří, má svědectví sám v sobě.
 • Věří, že setrvání ve stavu spasení je závislé na trvající poslušné víře v Ježíše Krista.
 • Věří, že plné posvěcení je výsadou všech věřících a že celý jejich duch, duše i tělo mohou být zachovány bez poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. 
 • Věří v nesmrtelnost duše, ve vzkříšení těla, v poslední soud na konci světa, ve věčnou radost spravedlivých a v nekončící potrestání zlých.

Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny - Hnutí Hare Krišna

Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny , často nazývaná Hare Krišna nebo Hare Kršna, je vaišnavské hnutí, které v roce 1966 založil v USA A. C. Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda. Hnutí bývá označováno jako jedno z tzv. nových náboženských hnutí; jeho kořeny jsou ve védské tradici. Veřejnosti je známo zejména díky průvodům v ulicích měst se zpěvem mahámantry a tancem.

Hlavní zásady hnutí

 1. Jedení masa – vyznavači vegetariánství
 2. Nezákonný sex - Čím víc si někdo užívá v mládí, tím víc bude ve stáří trpět
 3. Intoxikace - Problémy nepřinášejí jen drogy a alkohol, ale i cigarety, káva a dokonce i čaj.
 4. Hazard - Kdekoli je hazard, následují ho i podvod a pokrytectví.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18245 (novesluzby.cz#20863)


Přidat komentář