Těhotenství v paragrafech

Zaměstnavatel má dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a vyhlášky č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným, kojícím a matkám do konce devátého měsíce po porodu, stanovenou řadu povinností k těhotným ženám.

Těhotenství a nástup na pracovní neschopnost

Těhotenství nepředstavuje nemoc, přesto však některé nastávající maminky mají potíže pracovat během těhotenství. Některé těhotné ženy prací doslova žijí, nemají žádné zdravotní omezení, vykonávají práci, kterou jako těhotné mohou vykonávat a neohrožuje je ani jejich plod. Jiné těhotné ženy mohou z práce chodit vyčerpané, vystresované, necítí se zdravotně dobře. Ošetřující lékař při vypsání pracovní neschopnosti přihlíží nejen k druhu zaměstnání, ale i k průběhu těhotenství.

Jak je to se skončením pracovního poměru s těhotnou ženou

Těhotná zaměstnankyně je proti jednostrannému skončení pracovního poměru chráněna. Existuje však několik výjimek, kdy zaměstnavatel může zrušit nebo dát výpověď těhotné ženě. Níže uvádíme možné příklady, kdy je zaměstnankyně chráněna proti zrušení a výpovědi, a kdy ne.

Zrušení pracovního poměru těhotné ve zkušební době

Když zjistíte, nebo Vám gynekolog potvrdí těhotenství, může s Vámi zaměstnavatel ve zkušební době skončit pracovní poměr, a to bez udání důvodů. Zaměstnavatel pouze nemůže ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti. Zkušební doba činí maximálně tři měsíce, může však být i kratší.

Skončení pracovního poměru na dobu určitou u těhotné zaměstnankyně

V případě, že máte sjednanou pracovní smlouvu na dobu určitou, končí Vám pracovní poměr, i když zjistíte, že jste těhotná, k datu ukončení, který je na pracovní smlouvě. V tomto případě zaměstnavatel nemá povinnost držet zaměstnankyni pracovní místo do doby tří let věku dítěte.

Rozvázání pracovního poměru s těhotnou z důvodu nadbytečnosti

Pokud se ruší Vaše pracovní místo, tj. důvodem k rozvázání pracovního poměru je nadbytečnost a Vy v době rozvázání pracovního poměru zjistíte, že jste těhotná, zaměstnavatel Vám nesmí dát výpověď z pracovního poměru. V případě, že tak zaměstnavatel učinil, je výpověď neplatná a Vy se můžete obrátit na soud, nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit. Zaměstnavateli současně ihned oznámíte, že trváte na pracovním poměru a sdělíte mu důvody. Výpověď Vám může dát zaměstnavatel až po skončení rodičovské dovolené.

Výpověď těhotné zaměstnankyně v případě porušení pracovních povinností

Zaměstnavatel může dát těhotné zaměstnankyni výpověď, ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část, nebo se přemísťuje zaměstnavatel nebo jeho část.

Ochranná lhůta pro těhotné ženy

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) Vám náleží i z tzv. ochranné lhůty ze skončeného zaměstnání. Ta činí zpravidla 180 kalendářních dnů ode dne skončení pracovního poměru. V případě, že by Váš pracovní poměr byl kratší než 180 dnů, je rovněž kratší tato ochranná lhůta, která činí tolik kalendářních dnů, kolik činil pracovní poměr. Na mateřskou dovolenou nastupujete v lhůtě šest až osm týdnů před očekávaným dnem porodu. Pokud Vám bude počátek nástupu na peněžitou pomoc spadat do ochranné lhůty, vznikne Vám nárok na PPM. Nárok na PPM pak uplatníte u svého bývalého zaměstnavatele, který formulář žádosti dodá k vyplacení na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení.

Ohlášení těhotenství zaměstnavateli

Povinnost, kdy nahlásit zaměstnavateli těhotenství není uzákoněna. Žena by však měla zaměstnavatele informovat o svém těhotenství v případě, že by konala nebo měla konat práci, která je těhotným zakázána, nebo je těhotná žena vysílána na pracovní cesty, vykonává práci přesčas, vykonává noční práci apod.

Kdy je však ten pravý čas sdělit zaměstnavateli, že jste těhotná? První tři měsíce, tzv. první trimestr bývá nejrizikovější. Gynekolog Vám většinou vystaví těhotenskou průkazku okolo 12. týdne těhotenství. Je vhodné oznámit zaměstnavateli těhotenství, jakmile je stabilní, tj. po ukončení prvního trimestru.

Převedení těhotné ženy na jinou práci

Zaměstnavatel je povinen Vás převést na jinou práci, pokud konáte práci, kterou jako těhotná nesmíte konat.  Jako těhotná nesmíte pracovat pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol. Těhotné ženy nesmějí pracovat v rizikovém prostředí, například tam, kde je nižší koncentrace kyslíku, v nadlimitním hluku, ve vyšších teplotách. Dále nesmějí pracovat s různými chemickými látkami aj. Další okruh zakázaných prací je spojen s fyzickou zátěží kladenou na Vás, jako těhotnou zaměstnankyni. Jde například o zvedání těžkých břemen, úkony spojené s tlakem na břicho, rychlé a stresující pracovní tempo aj. Zákaz těchto prací musí trvat po celou dobu, než nastoupí zaměstnankyně na mateřskou dovolenou.

Převedení na jinou práci zaměstnavatelem

Dále je povinen Vás převést na jinou práci, pokud zaměstnavateli předložíte lékařský posudek, podle kterého práce, kterou vykonáváte, ohrožuje Vaše těhotenství. Dále máte právo na převedení na jinou práci, pokud pracujete v noci, a to na základě Vaší žádosti na zařazení na denní práci. V případě, že by pro Vás jinou vhodnou práci, kterou byste mohla vykonávat, neměl, jedná se o překážku na straně zaměstnavatele a zůstáváte doma, se 100% náhradou mzdy do doby, než Vám najde jinou vhodnou práci, nebo do doby, než nastoupíte na mateřskou dovolenou.

Převedení těhotné ženy na jinou práci a dosažení nižšího výdělku

Jste-li jako těhotná žena převedena na jinou práci, která je pro Vás vhodná, avšak na tomto pracovním místě byste brala menší mzdu, máte právo na vyrovnávací příspěvek.

Jaká práva má těhotná zaměstnankyně

  • Jako těhotná žena můžete být vysílána na pracovní cestu mimo Vaše bydliště nebo obce Vašeho pracoviště, uvedeného v pracovní smlouvě, lze toto jen s Vaším souhlasem.
  • Máte právo požádat zaměstnavatele o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby. Zaměstnavatel je povinen Vaší žádosti vyhovět, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.
  • Jako těhotná žena Vám zaměstnavatel nemůže nařizovat práci přesčas.
  • Jako těhotná zaměstnankyně máte nárok na pracovní volno s náhradou mzdy v případě návštěv těhotenské poradny a dalších vyšetření souvisejících s těhotenstvím.

Zařazení do práce po skončení rodičovské dovolené

Vracíte-li se** do zaměstnání po rodičovské dovolené**, zaměstnavatel nemá povinnost Vás zařadit na původní práci a pracoviště. Má však povinnost Vám přidělovat práci podle pracovní smlouvy. Nenabídne-li zaměstnavatel zaměstnanci vhodnou práci, nedojde-li ke vzájemné dohodě, půjde o jiné překážky na straně zaměstnavatele. V tomto případě má zaměstnavatel povinnost Vám poskytnout 100% náhradu mzdy. Zaměstnavatel Vám pak může dát výpověď z důvodu nadbytečnosti.

Nástup na další mateřskou dovolenou z rodičovské dovolené

V případě, že nastupujete na mateřskou dovolenou z rodičovské dovolené, čekáte dalšího potomka, platí, že na PPM budete mít nárok, pokud na další mateřskou nastoupíte do 3 let věku předcházejícího dítěte.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18154 (novesluzby.cz#20162)


Diskuze a zkušenosti

Carol | 31.10.2013 13:49
Re: Těhotenství v paragrafech Hm, je vidět, že je to všude stejná bída: http://www.emimino.cz/diskuse/tehotne-na-pn-mely-jste-kontrolu-36689/. Já bych je hnala!


Přidat komentář