Pojištění na mateřské

Zdravotní pojišťovna každý měsíc počítá s platbou od pojištěnce (platit může přímo pojištěnec, zaměstnavatel nebo stát). Platba je zkrátka povinná. Jak se bude postupovat v situaci, kdy jste s miminkem na mateřské? To se dočtete v tomto článku.

Kdy platí za rodiče pojištění stát?

Zdravotní pojištění musíte v České republice ze zákona platit, ale jsou určeny i situace, ve kterých jej za Vás zaplatí stát. V průběhu života se mohou lidé ocitnout v situaci, kdy by pro ně byla povinnost placení zdravotního pojištění velikou přítěží. Stát proto stanovil okruh osob, za které pojištění zaplatí, ovšem i oni musí dodržet jisté podmínky. My se nyní zaměříme na to, kdy odvede stát pojistné za rodiče. Stát odvede zdravotní pojištění za rodiče, který pečuje o děti na mateřské a rodičovské dovolené. Dále za rodiče, který celodenně, osobně a řádně pečuje o jedno dítě do 7 let, nebo o dvě a více dětí do 15 let.

Co si představit pod pojmy celodenní, osobní a řádná péče?

Znamená to skutečnost, že péči o dítě zajistí přímo rodič, ne chůva ani rodinný příslušník apod. Dítěti je dovoleno navštěvovat mateřskou školu nejvýše 4 hodiny denně a pokud už chodí do základní školy, je ve škole jen po dobu vyučování (čili nemůže chodit například do družiny).

Za koho ještě, mimo rodiče, platí pojistné stát?

1.) Nezaopatřené děti. Za takové děti se pro dané účely považují děti do skončení povinné školní docházky a děti maximálně do 26 let, které se soustavně připravují na budoucí povolání.

2.) Uchazeče o zaměstnání. Tím se člověk stane až po zařazení do evidence na příslušném úřadu, nikoliv automaticky ihned po ukončení pracovního poměru.

3.) Důchodce. Placení zdravotního pojištění státem se týká starobních a invalidních důchodců a poživatelů vdovského a sirotčího důchodu. Pojištění se přitom hradí od okamžiku přiznání důchodu až do odebrání důchodu.

4.) Osoby, které potřebují péči jiné osoby (2.- 4. stupeň) a jejich pečovatele a osoby, které pečují o dítě do 10 let (i s 1.stupněm). Stupeň závislosti se určí dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

5.) Osoby, které pobírají dávky v hmotné nouzi a společně posuzované osoby.

6.) Mladistvé, kteří se nacházejí v ústavní výchově.

7.) Osoby ve vazbě.

Muž na „mateřské“ a zdravotní pojištění

Za ženy na mateřské a rodičovské dovolené a za osoby, které pobírají peněžitou pomoc v mateřství (PPM) platí zdravotní pojištění stát. Tato skutečnost je určena předpisy o nemocenském pojištění. Jestliže tedy bude příjemcem peněžité podpory v mateřství otec, stát za něj bude pojistné hradit. Za ženu pak odvádí pojistné její zaměstnavatel.

Co když nastoupíte do práce

Jestliže rodič, který pečuje o dítě a splňuje nárok na hrazení zdravotního pojištění státem, nastoupí do zaměstnání, odvádí se z jeho příjmu standardně zdravotní pojištění. Má pouze tu výhodu, že se na něj nevztahuje minimální vyměřovací základ pro platbu pojištění. Pojistné pro samoplátce není nijak zanedbatelné. Jeho výše je stanovena na 1080 Kč za měsíc. Pokud by si rodič dítěte vzal v práci neplacené volno a neměl by ze zaměstnání žádný příjem, zdravotní pojištění za něj bude opět hradit stát. Může to nastat třeba tehdy, když bude chtít prodlouženě pečovat o dítě.

Od kdy je pojištěno narozené dítě?

U narozeného miminka platí, že od okamžiku narození je pojištěno u té pojišťovny, u které je pojištěna matka. Rodiče mají povinnost (do 8 dnů po narození dítěte) kontaktovat zdravotní pojišťovnu a dítě přihlásit. K prvnímu dni ve čtvrtletí je možné dítěti provést změnu zdravotní pojišťovny, ovšem budou potřebovat rodný list a rodné číslo dítěte. Pokud tyto náležitosti ještě nejsou vyřízeny, budou muset počkat.

Z jakých příjmů se neplatí zdravotní pojištění?

Spadají zde příjmy z kapitálového majetku, například úroky, výnosy, dividendy, pojistné plnění z životního pojištění, dávky penze apod. Pojistné se neodvádí z příjmu z pronájmu a to jak z nemovitosti, tak i movitých věcí. Zdravotnímu pojištění nepodléhají příjmy z příležitostné činnosti, z převodu nemovitosti, z převodu účasti na s . r. o., z výhry, z veřejné soutěže a také vypořádací podíl při zániku obchodní společnosti.

Jiné druhy příjmů, na které se zdravotní pojištění nevztahuje

Patří zde příjmy na základě dohody o provedení práce. Dohoda je většinou určena k jednorázovým pracím a rozsah práce je určen maximálně na 150 hodin za rok u každého zaměstnavatele (v průběhu roku je možné sjednat si ji i s více zaměstnavateli). Dohoda o provedení práce nesouvisí s účastí na nemocenském a důchodovém pojištění, a proto se neodvádí ani zdravotní pojištění. Výše odměny přitom není důležitá. Dále se jedná o příjmy z jednorázového zaměstnání, kdy se smlouva uzavírá na méně než 7 dní. Na výši příjmu se nepřihlíží, ale takový pracovní vztah se nesmí pravidelně opakovat. Zdravotnímu pojištění rovněž nepodléhají příjmy nižší než 400 Kč za měsíc.

Na co všechno má plátce zdravotního pojištění nárok?

Zdravotní pojištění musí uhradit každý. Pokud OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná) nebo OBZP (osoba bez zdanitelných příjmů) nezaplatí pojištění včas, hrozí jí penále. U zaměstnanců je to trochu jednodušší, protože se jim pojistné strhá každý měsíc ze mzdy.

Pojištěnci ale nejsou zatíženi jen povinnostmi, nýbrž mají i svá práva.

Vše řeší zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění. Kromě jiného má občan právo, aby mu na jeho vyžádání, vystavila zdravotní pojišťovna doklad o úhradě financí za poslední rok.

1.) Primární právo pojištěnce je právo na plnou zdravotní péči.

2.) Pojištěnec má právo si zvolit zdravotní pojišťovnu.

3.) Pojištěnec má právo vybrat si lékaře.

4.) Pojištěnec má právo na volbu dopravní služby.

5.) Pojištěnec má právo na zdravotní péči bez přímého uhrazení.

6.) Pojištěnec má právo na vydání léčivých přípravků.

7.) Pojištěnec má právo určité účasti na kontrole poskytnuté péče uhrazené pojištěním.

8.) Pojištěnec má právo na výdej dokladu o zaplacení poplatků.

Co dělat, když nejsme se zdravotní péčí spokojeni?

Občan si může samozřejmě stěžovat. Buď se obrátí na Českou lékařskou či lékárnickou komoru, Českou stomatologickou komoru, svou zdravotní pojišťovnu nebo na příslušný orgán státní správy. Může podat návrh na přezkoumání zdravotnického zařízení příslušnému vedoucímu.

Řádná platba zdravotního pojištění je důležitá

Platbu zdravotního pojištění se nevyplácí podceňovat, protože to může s sebou přinést řadu problémů. Pokud se v problematice dostatečně neorientujete, raději požádejte o radu přímo Vaši pojišťovnu, kde by Vám měli poskytnout potřebné informace.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18143 (novesluzby.cz#20003)


Přidat komentář