Lidské vlastnosti

Každému člověku byly dány do vínku nějaké vlohy. Ty je potřeba rozvíjet a k tomu potřebujeme buď záměrné nebo náhodné působení prostředí. Jaký charakter člověk bude mít, záleží hlavně na výchově. Víte jaký temperament máte sami?

Temperament a lidské vlastnosti

Vrozené předpoklady nebo schopnosti, charakter, rysy osobnosti a temperament.

Temperament je souhrn vlastností, určujících dynamiku celého prožívání a chování osobnosti. Tempo průběhu a střídání psychických procesů, stavů, činností a jednání a jejich intenzitu. Dynamika spočívá v rychlosti a intenzitě reakcí člověka na různé podněty, délce trvání, různých duševních zážitků a jak výrazně je člověk projevuje navenek.

Každému člověku byly dány do vínku nějaké vlohy. Ty je potřeba rozvíjet a k tomu potřebujeme buď záměrné nebo náhodné působení prostředí. Někdo má nadaní, jiný talent a pro jiného z nás si sudičky připravily genialitu. Důležitým aspektem pro rozvinutí našich schopností je inteligence, tedy rozumové schopnosti jedince. Což znamená, že můžeme kombinovat poznatky již nabyté, vyvozovat důsledky, chápat souvislosti a přizpůsobovat se okolnostem nebo se v nich orientovat.

Rysy osobnosti

Lidé nás posuzují podle našeho chování, podle povahových vlastností. Jak jednáme, jak se chováme, a jak určité situace prožíváme. Dále záleží také na intenzitě projevů. Ovlivňují nás jak vrozené předpoklady, tak sociální okolí v němž žijeme a samozřejmě výchova.

Základní rozdělení

Melancholik

je tichý člověk, který o všem až příliš přemýšlí. Někdy se může okolí jevit jako přecitlivělý. Jeho skvělou vlastností je, že dokáže naslouchat lidem a pochopit jejich problémy a vcítit se do nich. Jejich okolí je považuje tak trochu za vrbu, které se mohou svěřit a ví, že u nich to bude v bezpečí. Život takového člověka bývá plný obav, těžkomyslnosti, zádumčivosti trudomyslnosti a starostí, konfliktů a ran osudu.

Bývá to psychicky labilní člověk. Melancholik snadno a často podléhá depresím. Snadno se uráží a ve všem hned hledá problémy. Mívá nízké sebevědomí, myslí si, že ho všichni pomlouvají, trpí vnitřní nejistotou. Uznává pevný řád, oceňuje krásu a inteligenci. Klade důraz na duševní činnost. Je vážný, stanovuje si dlouhodobé cíle a zabývá se jen věcmi, které mají trvalý význam. Má sklon ke genialitě. Rád poslouchá hudbu.

Miluje čísla, grafy, mapy, plánky, seznamy. Dokonalá vnitřní organizovanost pro něj představuje základ jeho existence. Je to puntičkář, postřehne detaily, které ostatní ani nestačí zaregistrovat. Nemá rád plýtvání a miluje výhodné koupě. Umí být starostlivý a soucitný s upřímným zájmem o jiné lidi. Svého partnera si vybírá obezřetně, aby splňoval všechny jeho nároky.

Flegmatik

ten se na první pohled může jevit jako zakřiknutá osůbka, která nemá svůj vlastní názor. Opak je ale pravdou. Flegmatik má svůj názor, ale většinou nepovažuje za důležité ho vyslovit. Jeho skvělou vlastností je, že za každou cenu zachová svůj klid. Nikdy nepanikaří, je obezřetný, spolehlivý, smířlivý, vyrovnaný a klidný.

Prožívá povrchně a pomalu, což znamená, že nepříjemné věci ho příliš nezasáhnou a příjemné ho nijak zvlášť nepotěší. Přijímá, co je tak, jak to je a jeho reakce nejsou nijak hluboké. Má dar vyrovnat se se vším s chladnou hlavou a velmi zřídka zapojuje emoce.

Rozhodně to není inovátor a neumí se nadchnout. Bývá často velmi líný. Nerad rozhoduje zásadní věci. Je cílevědomí a umí se soustředit.

Cholerik

nesnese, když nemá pravdu, nepřipouští si své omyly. Cholerici jsou asi nejzvláštnější a nevypočitatelnější. Někdy se stane, že vybuchnou pro nic za nic, jindy jsou zase vzorem dobroty. Jejich skvělou vlastností je, že se dokáží zapálit pro každý podnik. Svým nadšením většinou strhnou i ostatní. Hledají jak zvítězit a zachovat si tvář. Vše prožívají hluboce a rychle. Špatně vycházejí s pomalejšími a nerozhodnými lidmi, protože jejich vlastnosti neumějí tolerovat. Cholerik mívá přehnané reakce, které mohou hraničit až s agresí, ale za okamžik se uklidní a jedná opět normálně.

Dynamická osobnost , která dosahuje svých cílů. Je to člověk vstřícný a optimistický. Je rozený vůdce, a to již od nejútlejšího věku. Má podvědomou a silnou touhu po změně. Nebývá apatický nebo lhostejný. Má rozhodnost a silnou vůli, problémy řeší rychle. Rád překonává překážky, miluje boj a také konkurenci. Obejde se bez přátel a diváků, stačí mu jeho cíl. Má dobrou intuici pro odhad dané situace a obvykle má pravdu. Miluje krizové situace, ve kterých často exceluje.

Sangvinik

je společenský, přístupný, činorodý, veselý, bezstarostný, živě reagující, nenucený, čilý, hovorný optimista. Zaobírá se především sám sebou, je sebestředný. Prožívá povrchně a krátce, což znamená, že nepříjemné věci ho příliš nezasáhnou, zároveň ho však příjemné nijak nepotěší. Navenek se umí radovat, i smutnit ale uvnitř ho to doopravdy příliš nerozhodí. Často mění své postoje a názory. Nedodržuje termíny. Je citový a okázalý, dokáže vše přeměnit v legraci. Nachází v životě spoustu vzrušení a dokáže své zážitky zajímavě a pestře vyprávět.

Je vždy vstřícný a optimistický. Sangvinik kolem sebe šíří naprostou pozitivní energii. Jejich nefalšovaná radost ze života většinou spolehlivě nakazí i ostatní. Tito lidé jsou většinou oblíbení v kolektivu, mají mnoho přátel, nebo řekněme až mnoho přátel. Jejich slabou stránkou je, že jen těžko dokáží porozumět cizím problémům. Také různá tajemství si většinou nenechají pro sebe a jsou k ostatním málo vnímavý. Neumí naslouchat a ani nemá zájem, proto si také nepamatuje přesně jména.

Jako přítel je nestálý a zapomnětlivý. Skáče lidem do řeči a často mluví a odpovídá za ostatní. Má vrozený smysl pro dramatičnost a může být vynikajícím hercem. Sangvinik má naivní povahu a i v dospělosti si zachovává dětskou prostotu. Bez váhání umí nabídnout svou pomoc, příliš však nedomýšlí důsledky své ochoty. Je tvůrčí a neustále tvoří nové a nové vzrušující nápady. Je pro něj přirozený fyzický kontakt s ostatními lidmi, doteky, objetí, hlazení.

Teorie podle Junga rozlišuje dva typy osobnosti

  • Introvert 
  • Extrovert

Extrovert

je takříkajíc otevřený světu, má rád společnost, je pružný a družný, snadno navazuje společenské kontakty, ale tyto kontakty bývají často povrchní i z toho důvodu, že extrovert má rád změnu a nestačí citově do větší hloubky prožít přátelství, lásku apod.

Má rád vzrušení, a proto mnohdy riskuje, je převážně optimistický. I jeho zájmy jsou směřovány především k lidem. Člověk, který se zaměřuje na vnější svět, je otevřený k ostatním, aktivní, snadno se přizpůsobuje změnám, velice přístupný. Aktivní až agresivní, lehkovážný, povrchní, citově nestálý.

Introvert

je spíše zdrženlivý k lidem, ve společnosti je plachý. Nejedná pod dojmem bezprostředně působící reality, ale svá rozhodnutí dlouze zvažuje. Rád plánuje a klade důraz na pravidelnost a rytmus v každodenním životě. Usiluje o kontrolu svých citů a důležitá je pro něho etická stránka věci.

Nemá rád vzrušení a má tendence k mírnému pesimizmu. Člověk, který je zaměřený do svého nitra, je plachý, ve společnosti nejistý, velice málo průbojný, prožívá bohatý a intenzivní vnitřní život s hlubokými city. Ve větší společnosti nejistý, v nedůležitých záležitostech velice málo průbojný, empatický, velmi vnímavý ke svému okolí.

Charakter člověka

Je souhrn psychických vlastností, které umožňují kontrolu a řízení, jednání či chování člověka, podle společenských a morálních požadavků. Charakterové vlastnosti se formují především výchovou. Charakter souvisí s individuální morálkou jedince.

S charakterem velice úzce souvisí svědomí, které plní při narušení morálních hodnot člověka funkci alarmu. Charakter vyjadřuje vztah k druhým lidem, k práci, k prostředí i k sobě samým.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18066 (novesluzby.cz#20271)


Přidat komentář