Chování při partnerských i pracovních problémech

Každý z nás se dostane do určité stresové situace. Ať už vlivem nejrůznějších událostí či v důsledku jednání jiných lidí. Jsou mezi námi i jedinci, co vytvářejí stresové situace, aniž by sami stres prožívali a trpěli jím. Jak s nimi jednat?

Vysvětlení agrese

Agrese představuje emocionálně iniciované aktivní chování, které může být účelné nebo neúčelné.

Určitá agrese patří k základnímu vybavení člověka, je to jeho přirozená hnací síla, kterou je však třeba usměrňovat. Agrese Je nepostradatelná pro lidský rozvoj, může však působit až destruktivně, pokud ji nekočírujeme.

Vysvětlení agresivity

Agresivita poškozuje jinou osobu, porušuje dané normy. Agresivita může být přímá, nepřímá, aktivní, pasivní, verbální, fyzická. Příčinou agresivity může být strach, úzkost, špatná výchova, vliv part, léky, alkohol, drogy, vliv médií (televize, internet, bulvár aj.).

Skrytě agresivní chování

Lidé s potlačenou, skrytou agresivitou, rádi zesměšňují druhé ponižujícími poznámkami: vtipy, často volí suverénní, úsečný, ironický, zesměšňující nebo povýšený tón hlasu. Sami však na uštěpačnou či kritickou poznámku reagují někdy úplnou ztrátou sebekontroly a výbuchem. Skrytě agresivní člověk tedy může reagovat i otevřenou agresivitou, často s ještě ničivějšími účinky než lidé otevřeně agresivní, protože napětí v něm narůstá v období latence. Jejich kritika má osobní zabarvení, na místo, aby byla věcná. Vůči podřízeným bývají otevřeně agresivní a svého partnera se snaží manipulovat do podřízené role. Nadřízené, pokud se s nimi dostanou do konfliktu, postranně zesměšňují. Potlačená agresivita může doprovázet některé neurózy nebo psychózy, či jiné duševně-povahové vady.

 

Tipy, jak jednat se skrytě agresivními jedinci

 • Pokuste se je během hovoru přerušit, až zdánlivě nezdvořile. Například hlučně upusťte tužku nebo knihu, vstaňte, nebo je požádejte, aby si sedli. Pokud sedí, nebývají tolik hlučně agresivní.
  Nebojte se vyjádřit svůj názor, řekněte například: „Teď si poslechněte, co si o problému myslím já."
 • Rozhodně nedoporučujeme, abyste zvyšovali hlas, nebo křičeli. To k ničemu nepovede.
 • Snažte se vyhnout kolizním a konfliktním situacím. V boji totiž nelze stále vítězit a případná porážka rozhodně skrytě agresivního člověka nikterak nepotěší. Je dobré při vzrušené situaci navrhnout přestávku.
 • Přijměte případné přátelské gesto skrytě agresivního jedince. Při neúspěchu může agresivní člověk změnit své chování. Je daleko lepší být s takovým člověkem v přátelském vztahu, byť jen zdánlivém, než naopak.
 • Abyste předešli kritice nebo pomluvám za vašimi zády, snažte se rozběhnout diskusi s ostatními. Nebudou-li totiž ostatní jedinci se skrytě agresivním člověkem souhlasit, sám se svými výpady přestane.
 • Se skrytě agresivním partnerem nechoďte do společnosti o samotě. Ve skupině bude rozhodně příjemnější a méně útočnější.

Provokatérské jednání

Takovýchto lidí je ve společnosti skutečně mnoho. Charakteristické pro ně je, že se nikdy nesnaží daný problém, na který si stěžují, rozřešit. Neustálým poukazováním získávají pocit morální nadřazenosti. Ve skutečnosti je problémy nestresují, své emoce dovedou většinou kontrolovat a dobře vědí, jaké řešení je nejvhodnější. Způsob prezentace je pro jejich nejbližší okolí nesnesitelný, vedoucí ke stresu. Toto provokatérské jednání může být součástí neurózy nebo psychózy - nejčastěji jde o neurózu provokační.

Tipy, jak jednat s provokatéry

 • Snažte se je pozorně a klidně vyslechnout a, když sdělí všechny své názory, přerušte je. Vlastními slovy věcně a stručně jejich informace a názory zopakujte, bez jakéhokoliv náznaku přitakání či souhlasu.
  Ptejte se na daný problém věcnými otázkami - kdy, kde, jak, ovšem nikdy ne proč. Hledejte věcné, konstruktivní východisko.
 • Naučte se s přehledem reagovat na jejich jízlivé poznámky, buďte na ně připraveni.
 • Nepouštějte se do konfrontací při provokaci, která může rychle přerůst nebo již překračuje meze slušnosti.
 • Pokračují-li provokatéři neustále v dalších a dalších stížnostech, otevřeně se zeptejte, jak míní celou záležitost uzavřít s důvodem, že diskuse nikam nevede.

Jednání, při kterém aktér mlčí

Tito lidé reagují na všechna vysvětlování a argumenty mlčením. Neptají se, nekomentují, nediskutují. Neodpovídají Vám záměrně, důvody však mohou mít různé. Tyto důvody si ovšem nemusí připustit, mohou tyto důvody sledovat i podvědomě: aby se vyhnuli lži, zakryli pravdu, pokořili vás, nebo jde o připravenou, promyšlenou formu jejich agrese. Základy jejich jednání ovšem nemusí být v momentální situaci, ale v jejich osobnostní poruše, která může pramenit z uplynulých událostí. Protože většinu problémů můžeme řešit jen komunikací, je bohužel jejich postoj velkou brzdou řešení všech problémů a často vyvolává problémy nové nebo staré naopak vystupňuje.

U mlčících jedinců však neplatí rovnítko, že jim jsou věci volné, a že jsou pokorní. Naopak můžete být překvapeni, jak tito jedinci mohou být zapáleni pro věc a bohužel i, jsou-li dotlačeni do kouta, velmi agresivní. Kolikráte tito jedinci mlčí, protože se nechtějí pouštět do konfliktu, ovšem pozorně naslouchají, vše ukládají do svého nitra a nepouští, neventilují ven, což může být pro ně i pro okolí problém.

Tipy, jak jednat s mlčícím jedincem

 • Snažte se nepoužívat otázky s možností odpovědí ano-ne. Použijte místo "Souhlasíte s mým názorem?" se jich zeptejte "Co tomu říkáte pane XY?"
 • Mlčte, dokud nedostanete odpověď. Trpělivě čekejte a dívejte se na dotyčného s tázavým výrazem do jeho očí. Uvidíte, že Vašemu tlaku dříve nebo později podlehne a odpoví Vám.
 • Je-li třeba, začněte znovu a případně poznamenejte, že čekáte na jeho vyjádření. Zeptejte se, je-li mu o tom zatěžko mluvit. A znovu trpělivě čekejte na odpověď.
 • Není-li jiné východisko, konstatujte přímo: „Z Vašeho mlčení soudím, že nejspíš souhlasíte, či se mýlím?" Pak můžete jen čekat, zda se přeci jen diskuse nerozvine a jedinec Vám neodpoví.

Jednání plné slibů

Ti jedinci, kteří se vším souhlasí, obvykle nic nesplní, slíbené věci nedodají. Mají velkou touhu být oblíbeni vždy a všemi. Obávají se, nebo prostě nechtějí nic odmítnout a slibují a zavazují se zcela nerealisticky k tomu, co nemohou splnit. Může jít o osoby přecitlivělé, neurotické či přehnaně zdvořilé.

Tipy, jak jednat s člověkem, co neustále slibuje

 • Podpořte Vaši upřímnost přátelským chováním a zájmem snížit jejich tenzi.
 • Neakceptujte nesplnitelné sliby, stanovte realističtější podmínky, dopřejte jim více času, abyste je nenutili slib nesplnit a znovu slibovat.

Podrývačné jednání

Tito lidé jsou nedůvěřiví vůči všem konstruktivním návrhům ostatních. Názory ostatních jsou pro ně špatné, rozhodně se nic díky nim nepovede, nedopadne to dobře atp. Říkají to však tak přesvědčivě, že mohou dokonce zvrátit názor celé skupiny. Často si neuvědomují, že jejich názor vychází z předsudků či emocí, které mohou mít kořeny v osobnostní poruše či depresi, ale i např. v poruše funkce orgánů způsobující malomyslnost, těžkomyslnost a pesimistické nálady. Pesimismus může vyvolat i nedostatek vitamínů B, minerálů (hořčíku).

Někdo chce svým podrývačným chováním jen upozornit na nespokojenost s okolnostmi, které s řešeným problémem nemusí souviset.

Tipy, jak jednat s podrývači

 • Každý má určitý sklon k malomyslnosti, nenechte se jimi stáhnout dolů. 
  Sami podpořte skupinu výroky typu: „Musí existovat zcela jistě nějaké řešení, určitě na některé společně přijdeme. Máš nějaký nápad?"
 • Vůči pesimistovi neargumentujte, je to ztráta času. I jeho argumenty mohou být nakonec logické. Snažte se přimět skupinu, nebo sebe k nové analýze problémů. Pesimista se přitom dá ovlivnit ke změně názorů.
 • Nepodaří-li se Vám přemluvit celou skupinu, pokuste se o vlastní strategii řešení: „Myslím, že to půjde, na něco jsem přišel - pomůže mi někdo z Vás?" Nebo si ke spolupráci můžete najít 
  nové partnery.

Nekompromisní jednání

Tito jedinci tvrdě požadují, aby vše bylo podle jejich vlastních představ. Neakceptují v žádném případě jiné návrhy, nedají se přesvědčit žádným argumentem. Jedná se však obvykle o schopné lidi, vyznají se velmi dobře ve svém oboru, ale mají však neomezenou sebedůvěru.

Tipy, jak jednat s nekompromisním jedincem

 • Velice dobře se připravit na tyto jedince. Mějte u sebe konkrétní čísla, fakta, vše hmatatelné, žádné vzdušné zámky.
 • Pozorně je vyslechněte a uznejte jejich znalosti a autoritu. Ptejte se jich, nekonfrontujte je. Nesnažte se být jejich konkurenčním expertem.
 • Nabídněte jim spolupráci, případně pomoc, předejdete tím napětí a případným špatným vztahům.

Přechytralé jednání

Jsou to lidé, kteří po přečtení článku v novinách, po sledování zprávy v televizi apod., ihned rozumějí dané problematice. Hovoří velice přesvědčivě, chytře a zapáleným způsobem. Lidé neznalí jim mohou snadno podlehnout. Nenechte se oklamat.

Tipy, jak jednat s chytrolíny

 • Rozhodně je neberte vážně, pokud je znáte. Nenechte je příliš rozmluvit.
 • Nekonfrontujte je s jejich faktickou neznalostí problému, naopak jim dovolte zachovat si tvář, aby nepřešli v obraně k primitivnímu až agresivnímu chování a nezačali Vás slovně napadat.

Váhavé jednání

Jedinci, kteří často odkládají svoje rozhodnutí, mají kolikráte snahu ostatním pomoci, ovšem rozpor mezi přáním být upřímný, resp. pomoci a přitom nikoho nepoškodit, resp. neprovinit se svým zásadám, postojům, předsudkům, jim nedovolí učinit konečné rozhodnutí. Nenechte se zmást, jejich váhavé, nejisté jednání je jedním ze zdrojů skryté agresivity.

Tipy, jak jednat s váhajícím jedincem

 • Ujistěte je, že za upřímnost je rozhodně nikdo nebude postihovat. Jemně a taktně se snažte dovědět více o jejich konfliktu.
 • Stanovte pořadí alternativ, ulehčete jim jejich rozhodování.
 • Poskytněte jim podporu, musí cítit Vaší důvěru, ale nepřetěžujte je.
 • Vyžadujte záruky za jejich rozhodnutí a závazky z nich vyplývající.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18075 (novesluzby.cz#20527)


Přidat komentář