Advokátní kancelář - Pardubice

Každý z nás se v podstatě kdykoliv může dostat do situace, kdy bude potřebovat advokáta. Můžete být předvoláni k soudu, v horším případě obžalováni ze spáchání trestného činu nebo třeba jen budete potřebovat poradit se smlouvou.

Advokát Pardubice

Advokátem je člověk s právnickým vzděláním, který poskytuje fyzickým a právnickým osobám své právní služby. V případě nutnosti zpravidla zastupuje svého klienta před soudem nebo před správními orgány, sepisuje listiny a zpracovává klientům právní rozbory. V neposlední řadě vás bude obhajovat, pokud budete obviněni ze spáchání trestného činu.

Advokát je nezávislý, jedná podle příkazů svého klienta, pokud tyto příkazy nejsou v rozporu s legislativními předpisy.

Kromě právnického vzdělání je pro vykonávání advokacie nutná minimálně tříletá praxe jako advokátní koncipient. Poté musí budoucí advokát složit advokátní zkoušku a složit slib advokátní komoře.

Jak najít a vybrat advokáta na Pardubicku?

Pokud hledáte advokáta, zeptejte se na reference lidí v okolí. Pokud neuspějete u známých, určitě si advokáta najdete na internetu.

Dobrý advokát má mít zkušenosti, musí být ochotný s vámi průběžně komunikovat. Jedním ze základních kritérií pro výběr** advokáta** je jeho specializace. Každý advokát se během své praxe specializuje na některou z právních oblastí. Určitě tedy hledejte advokáta podle problému, který vás trápí. Advokát, který se zaměřuje právě na danou oblast práva, vám poskytne lepší služby.

Většina obyčejných lidí, kteří vyhledají služby právníka, žádají radu v oblasti** rodinného práva**. Pojďme si nyní tuto právní oblast trošku přiblížit.

Co je rodinné právo?

Rodinné právo patří do odvětví soukromého práva a zabývá se jím občanský zákoník. Zjednodušeně řečeno rodinné právo řeší práva a povinnosti osob v rodině. Zejména se jedná o následující vztahy:

 • Mezi manžely navzájem
 • Mezi dětmi a rodiči
 • Mezi dětmi a dalším osobami, které je mají v péči.

Čím se zabývá rodinné právo?

Rodinné právo upravuje:

 • Manželství
 • Manželské majetkové právo
 • Určování rodičovství
 • Osvojení dítěte
 • Výživné

Rodinné právo Pardubice - manželství

Manželství je svazek mezi mužem a ženou. Manželský svazek musí být uzavřen podle zákonem stanovených podmínek. K uzavření manželství je zapotřebí svobodný souhlas obou partnerů. Manželství je uzavřeno sňatkem. Právní řád České republiky specifikuje dva typy sňatků: církevní a civilní. V případě civilního sňatku je manželství uzavřeno před starostou, místostarostou nebo jinou pověřenou úřední osobou. Církevní sňatek je možné uzavřít před zástupci registrované církve.

manželství mají muž i žena stejné práva a povinnosti. Jsou povinni se navzájem respektovat, navzájem si pomáhat, vychovávat společně děti a vytvářet zdravé rodinné prostředí.  O rodinných záležitostech rozhodují společně a bez rozdílu. Oba manželé mají vyživovací povinnost vůči případným potomkům.

Manželství zaniká buď smrtí, nebo rozvodem. K rozvodu dochází, pokud soud manželství zruší. Soud rozvede manželství, pokud je vztah mezi manželi natolik rozvrácený, že manželství nadále nemůže plnit svou funkci.

Manželské majetkové právo, urovnávání mezi manželi

Manželské majetkové právo urovnává majetkové poměry manželů. Definuje termín společné jmění manželů.

Do společného jmění manželů patří zejména:

 • Věci
 • Práva, která mají majetkovou hodnotu
 • Dluhy

Do společného jmění manželů nepatří:

 • Věci, které jsou určeny k osobní potřebě jednoho z manželů
 • Dary nebo dědictví jednoho z manželů
 • Majetek, který jeden z manželů nabyl do svého výlučného vlastnictví.

Určování rodičovství, advokát Pardubice

V našich podmínkách je matkou žena, která dítě porodila. Na** advokáty se proto častěji obracejí lidé, kteří mají problém týkající se určení otcovství. Určit otce někdy nebývá jednoduché. Podle **českého rodinného práva je otcem dítěte:

 • Manžel, pokud se dítě narodilo během manželství nebo do 300 dnů po rozvodu manželství.
 • Muž, kterého žena písemným prohlášením určí za otce dítěte, pokud tento muž prohlásí, že je otcem dítěte.
 • Muž, o jehož otcovství rozhodl soud.

Osvojení dítěte, advokát Pardubice

Spousta dětí v naší republice žije z rozličných důvodů bez rodičů v dětských domovech. Těmto dětem může být umožněno žít v rodině osvojením.  Legislativa upravuje dva druhy osvojení – pěstounskou péči a adopci.

Pěstounská péče je dočasná, zaniká v den, kdy dítě dosáhne plnoletosti. O dítě se starají pěstouni, rodičem zůstává biologická matka a otec.  Pěstouni jsou za péči o dítě odměňováni státem, pobírají tzv. pěstounský příspěvek.

Druhou formou osvojení je podle rodinného práva adopce. K adopci dochází, pokud manželé přijmou za vlastní cizí dítě. O adopci rozhoduje vždy soud. Pokud dítě adoptujete, dítě dostane vaše příjmení, bude mu vystaven nový rodný list a veškeré příbuzenské vztahy s původní rodinou zanikají. Český právní řád upravuje dva druhy adopce: zrušitelnou a nezrušitelnou. O zrušitelné adopce se jedná, pokud je dítě mladší jednoho roku. Nezrušitelná adopce se týká dětí starších.

Vztahy mezi rodičem a dětmi

Příbuzenský vztah mezi dítětem a rodičem vzniká buď narozením dítěte, nebo jeho adopcí. Rodiče a děti mají k sobě navzájem práva a povinnosti, kterých se nemohou jen tak zříci.

Podle** rodinného práva** je jednou z hlavních povinností rodičů zajistit morální a hmotný prospěch dítěte. Rodiče jsou povinni o dítě pečovat tak, aby byl zajištěn jeho zdravotní, morální, citový a tělesný vývoj. Rodiče dítě zastupují před úřady a spravují jeho majetek.

Nejen rodiče vůči dětem, ale také děti mají k rodičům vyživovací povinnost, pokud to rodiče potřebují. Vyživovací povinnost mají mezi sebou také manželé navzájem.  Manželství není možné rozvést, pokud není vyřešena vyživovací povinnost.

Děti mají právo žít společně s rodičem, nebýt odděleni od rodiny. Mají právo na důstojné životní podmínky, vyjádřit svůj názor a také právo na soukromí. Jejich povinností je ctít rodiče, podle svých schopností a možností jim pomáhat a zajistit jim důstojné podmínky ve stáří.

Vyživovací povinnost, advokát Pardubice

V neposlední řadě rodinné právo upravuje také výživné. Občanský zákoník upravuje vyživovací povinnost:

 • Mezi rodiči a dětmi
 • Mezi manžely navzájem
 • Mezi manžely po rozvodu
 • Mezi dalšími potomky a předky
 • Výživné neprovdané matky

Vyživovací povinnost je povinností poskytnout jeden druhému prostředky k uspokojení osobních potřeb. Rozsah vyživovací povinnosti je stanoven rodinným právem a ve sporných případech o ní rozhoduje soud.

Proč spolupracovat s advokáty?

V tomto článku jsme si přiblížili pouze základní pojmy rodinného práva, které je jednou ze součástí občanského zákoníku. Rodinné právo, stejně jako jiné části českého právního systému není jednoduché. Pro běžného smrtelníka může být těžké se v právu vyznat. A právě proto jsou tu advokáti, aby nám pomohli vyřešit naše problémy, které se práva týkají.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18118 (novesluzby.cz#22770)


Diskuze a zkušenosti

Jana | 31.03.2014 11:32
Re: Advokátní kancelář - Pardubice Dobrý den,chtěla bych se zeptat jak je to s současné době s vyměrováním výzivného u člověka který jezdí MKD,zda se výzivné počítá ze základu nebo i z diet,které jsou pouze a výhradně na pouzití chlapa v zahraničí na stravu,pití,wc a sprchu??? Děkuji za odpověd. Jana


Přidat komentář