Lyžařské vleky a sjezdovky

V zimních měsících můžeme vyrazit do nepřeberného množství sportovních areálů. Sněhová nadílka vyláká lyžaře a snowboardisty na hory. Dnes tedy přinášíme článek o tom, jak se chovat na sjezdovkách a příště první pozvánka do lyžařského střediska.

Lyžařský vlek, sjezdovka, lanovka

Dovedete si představit, že pro radost z jízdy na lyžích, či jiné rychlojízdě šlapete na sjezdovku pěšky? Mnohde jistě není zbytí, ale tam kde je lyžařský vlek – mají návštěvníci hor úžasného pomocníka. I když ruku na srdce, mnohým by šlapání na sjezdovku jen zdravotně prospělo.

Lyžařský vlek je pevné dopravní zařízení z kategorie zdvihadel, je to vlastně lanovka, která Vás vyveze po zasněženém povrchu na start lyžařských tratí. U nás se nejčastěji používá dvojmístná kotva, ale například v Alpách se spíše setkáte právě s lanovkou.

S jakými typy vleků se setkáme na horách?

 • kotvový s kotvou pro dvě osoby
 • kotvový s kotvou pro jednu osobu
 • talířový
 • se snímací kotvou která se posílá klouzavým samospádem zpět

Jak zajistit bezpečnost při jízdě na vleku?

 • nesmí se vybočovat z vyjeté stopy, slalomovat, houpat se na závěsu
 • nastupuje a vystupuje se jen na určených místech
 • závěs se pouští zvolna a opatrně
 • po pádu se lyžař musí pustit závěsu a opustit dráhu, nesmí být tažen vleže
 • u některých vleků jsou po zastavení vleku lyžaři povinni opustit dráhu a je zakázáno spouštět vlek se zavěšenými lyžaři.
 • lyžařské hole má lyžař držet v jedné ruce, aby se druhou rukou mohl držet závěsu
 • začátečníci mají být pod dozorem zkušeného vlekaře
 • na některých vlecích je zakázána, na jiných povolena spolujízda dospělého s tlačeným malým dítětem.
 • Značení lyžařských - sjezdových tratích
 • zvláštní bezpečnostní pravidla vzhledem ke specifickým rizikům platí u vleků se snímacími kotvami.

Jak se označují sjezdové tratě podle náročnosti?

 • modře značené tratě - velmi lehké tratě, turistické, s malým sklonem svahu, určené pro lyžaře a snowboardisty se základními dovednostmi
 • červeně značené tratě - středně obtížné tratě se středním sklonem svahu, vyžadující u lyžařů a snowboardistů vyšší úroveň dovedností se
  schopností spolehlivě napojovat oblouky i ve vyšších rychlostech
 • zvětšenou pozorností
 • černě značené tratě - obtížné tratě s velkým sklonem svahu, vyžadující u lyžařů a snowboardistů velmi dobrou úroveň dovedností a jízdu se

Bílý kodex - pravidla pro sjezdovku

 • Ohled na jiné. Každý se musí chovat tak, aby neohrozil jinou osobu a nezpůsobil škodu.Výzbroj musí být provozně bezpečná, lyže opatřené 
  bezpečnostní brzdou nebo řemínkem, snowboard přichycen k přední noze řemínkem.
 • Přiměřená rychlost a chování. Každý musí jet rychlostí a způsobem odpovídajícím jeho možnostem, podmínkám a počasí.
 • Volba směru. Každý má možnost vybrat si na svahu svůj směr jízdy. Musí však jet tak, aby se vyhnul nebezpečí srážky s osobou pohybující se
  pod ním.
 • Předjíždění. Předjíždět se může zleva i zprava, ale vždy s takovým odstupem, aby bylo možné zareagovat na pohyb předjížděné osoby.
 • Přejíždění svahu a křížení cesty. Každý, kdo vjíždí na sjezdovou trať nebo ji přejíždí, musí dávat pozor a sledovat vše pod sebou i nad sebou,
  aby tak mohl učinit bez nebezpečí pro svou osobu i ostatní. Stejně je třeba se zachovat při zahájení jízdy po každé zastávce.
 • Zastavení. Nikdo nesmí zastavovat na sjezdové trati, na přejezdech a místech, která nedovolují dobrou viditelnost. V případě pádu se musí co
  nejrychleji zvednout. Zastavit a stát se může pouze na okraji sjezdové tratě.
 • Stoupání. Stoupat po trati se smí pouze po okraji, se zvláštní opatrností v místech se zhoršenou viditelností. Totéž platí i pro sestup.
 • Respektování signalizace. Všichni musí respektovat veškerá značení umístěná na sjezdových tratích a lyžařských cestách. Na křižovatkách s
  veřejnou komunikací nebo trasou lyžařského vleku má přednost účastník silničního provozu a lyžař na vleku.
 • Případ nehody. Každý je povinen v případě nehody a zranění jiného účastníka na sjezdové trati poskytnout první pomoc.

 • Identifikace. Každý účastník i svědek nehody je povinen poskytnout základní údaje o své osobě.

Kodex pro jízdu na snowboardu

 • Změna směru jízdy. Každý snowboardista má vlivem boční postavení na snowboardu částečně omezený výhled při jízdě na hraně u špiček
  nohou. Je třeba důsledně dodržovat zvýšenou pozornost při zatáčení na tuto stranu s omezeným výhledem.
 • Způsob jízdy. Snowboardista musí při jízdě počítat s tím, že uvedení snowboardu do změny směru jízdy je poněkud složitější a snowboard
  pomaleji reaguje než při jízdě na lyžích. Z tohoto důvodu je potřeba zahajovat změnu směru jízdy s dostatečným předstihem.
 • Rovnováha. Snowboardista má ke snowboardu připevněny obě nohy a tím se stává poněkud složitější udržování rovnováhy.
 • Použití vleků a lanovek. Lyžařský vlek či lanovku lze při snowboardingu použít tehdy, kdy snowboardista dostatečně zvládá jízdu s jednou
  nohou upevněnou ve vázání a druhou uvolněnou, volně se opírající o nekluzný povrch podložky mezi vázáními uprostřed snowboardu.
 • dostatečným prostorem pro jízdu ostatních účastníků provozu na sjezdové trati.
 • Nastoupení a vystoupení ze snowboardu. Z důvodu bezpečnosti musí být provedeno na okraji sjezdové tratě a na viditelném místě s

Jste-li již zkušení lyžaři nebo snowbordisté, jistě znáte i další zásady chování v lyžařských areálech, pro ty kteří se letos rozhodly vyrazit poprvé, nebo pro ty, kteří se zatím chovají nestandardně, přinášíme ještě několik dalších doporučení.

Na co nezapomínat při jízdě na sjezdovce?

  1. Brát ohled na ostatní lyžaře a snowboardisty - chovat tak, aby neohrožoval a nepoškozoval někoho jiného. To co nechceš, aby ostatní činili
   Tobě, nečiň Ty jim
  1. Ovládání se - přizpůsobit svou rychlost a způsob jízdy svým schopnostem a také terénu, sněhovým a povětrnostním podmínkám i hustotě     
   provozu.
  1. Výstup a sestup – pro sportovce, kteří jdou pěšky - musí používat okraj sjezdovky.
  1. Dbát na značky a na znamení - dbát na značení a na signalizaci.
  1. Máš-li na výběr, míjíš kolegu snowboardistu po jeho pohledové straně a ne za zády, snowboardista má tzv. jiné periferní vidění, nejde 
   samozřejmě o periferní vidění, ale o zorné pole při poloze hlavy v oblouku po zádech, kde při boční souběžné jízdě už můžete u kolegy
   lyžaře trošku počítat s jeho zorným polem, v případě kolegy snowboardisty jste stále za jeho
  1. Chovej se ohleduplně k přírodě.
  1. Kdo má něco v hlavě, nosí na ní helmu!
  1. Nezapomínejte dodržovat denní režim a zásady životosprávy, související s dostatečným odpočinkem před lyžováním či snowboardingem, dodržování pravidelného pitného a stravovacího režimu.
  1. Pozor! Zajištěním dostatečné regenerace se vyhnete nepříjemnostem – běžte na sjezdovku odpočinutí
  1. Před i v průběhu jízdy se vyvarujte konzumaci alkoholických nápojů a omamných látek.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18008 (novesluzby.cz#21826)


Přidat komentář