Termografické měření

Termografické měření a jeho diagnostika umí získat informace o stavu budov a dalších přístrojů. Dokáže najít chyby a velmi názorně je barevně rozlišit tak, že jsou výsledky měření jasné i laikovi.

Termografické měření - pro zjištění poruch

Nejde jen o tak nějaké měření. Ani nejde o zábavu, nebo o měření pro orientaci. Termografické měření a jeho diagnostika** zcela jasně vypovídá o stavu měřené věci**. Využívá se v celé řadě případů. Může jít o určení, jak velká je tepelná ztráta budovy, nalezení tepelných mostů budovy, naplánování potřebné tepelné izolace, zjištění prasklin a trhlin na budově, energetický audit budov, kontrolu pravdivosti zateplení pro případnou reklamaci objektu, prevenci požáru vyhledáním rizikových míst, nalezení vedení instalací, jejich chyb a poruch a mnohé další. Mimo to slouží termovizní měření pro zjištění energetické náročnosti objektu. Tato skutečnost by měla být provedena vždy při prodeji budov. Termografické měření je tedy moderní potřebnou možností, která odhalí poruchy a dokáže tak přesně ukázat na nutnost oprav či možnost jejich odstranění.

Termografické měření při oceňování budov, reklamací

Pomáhá, kde může. Tedy pomáhá tam, kde lze měřit tepelné záření. Proto je nejvhodnější měření staveb ve chladných měsících roku. Zde je měření nejjasnější. Termografické měření je možné využít i u sporů ohledně ceny budov, u reklamací proklamovaných vlastností budovy, které se nezakládaly na pravdě. Termografické měření je však nutné provádět odborně. Tedy odborníky, kteří měření také vyhodnotí. Tak měření slouží jako věrohodný doklad o stavu měřené věci.

Co je termovize?

Termovizní měření a systémy, kterými se provádí, jsou založeny na zviditelnění tepelného záření, které vyzařují měřené objekty. Termovizní přístroje zobrazují tepelné rozdíly jednotlivých částí objektů. K přesnému měření nepotřebují žádné osvětlení objektu. Vše se odvíjí pouhým bezkontaktním snímáním měřeného předmětu. Termokamera tedy snímá povrchovou teplotu předmětů z určité vzdálenosti a vyhodnotí ji jako barevný obraz tepelného pole, kde je nejchladnější místo označené černou barvou a nejteplejší bílou. Naměřený výsledek se nazývá termogram.

Co termografické měření odhalí?

Termografické měření odhalí zjevná i skrytá místa, kde uniká teplo. Na měřeném obrazu se ukáží všechny úniky tepla staveb. Ukáží se chyby na konstrukci stavby, špatná izolace stavebních otvorů, špatné odizolování spár, tepelné mosty, i všechny tepelné ztráty. Kromě stavu nemovitostí odhalí termografické měření i různé poruchy. Přímo záchranou je odhalení poruch u podlahového nebo stěnového topení. Problémem není ani odhalení poruch vedení elektroinstalace. Právě zde odhalí měření zahřívané spoje, nadměrné oteplení vedení, které může vést i ke vzniku požáru.

Zmapování současného stavu nemovitosti

Pokud chcete prodat nemovitost, nebo ji koupit, je dobré pořídit si termografické měření, které zcela jasně ukáže stav budovy. Odhalí veškeré tepelné úniky, zhodnotí tepelnou náročnost budovy, odhalí i všechny praskliny, trhliny a také vadné elektroinstalační vedení. Tak můžete posunout cenu budovy výše, nebo ji naopak můžete snížit.

Termovizní měření zateplení

Chcete-li snížit roční náklady na zateplení, mělo by být odrazovým můstkem právě termovizní měření. To jasně ukáže a vyhodnotí veškeré úniky tepla. Termokamera ukáže, kde uniká teplo u zateplených i nezateplených budov.** U zateplených budov**, nebo budov nově postavených to mohou být zejména místa, kde vznikají v důsledku chybně provedené izolace tepelné mosty, pak může jít o nevhodnou izolaci, nekvalitní těsnění stavebních otvorů, špatně zvolenou izolaci. U již postavených budov se jasně ukáže** tepelná náročnost budovy a nutnost zateplení**.

Úniky tepla ve stavebnictví

U nezateplených budov jde zejména o úniky tepla okny, dveřmi, tedy všemi špatně izolovanými stavebními otvory, stěnami, stropy, podlahou a samozřejmě střechou.

Jak odhalit plíseň a vodu v objektu?

Kromě zateplení odhalí termokamery a jejich měření i plíseň, vodu a zatékání. Po změření a vyhodnocení celé stavby, se ukáží místa, kde zatéká, kde je vzlínající vlhkost, kde se vlhko udržuje stále a také kde vzniká plíseň.

Termovize a požár - kontrola stavu komína

Měření termovizní kamerou pomáhá také při zjišťování** nedostatků požární bezpečnosti budovy** a zejména při kontrole stavu komína. Termokamera vidí v komíně to, co pravidelná prohlídka kominíkem nemůže nikdy vidět. Odhalí veškeré praskliny i větší problémy, které mohou způsobit požár nebo otravu nájemníků domu kouřem.

Reklamace budovy s termovizní zprávou

Pokud jste koupili dům se zateplením, nebo jste si nechali dům zateplit a máte pocit, že zateplení není podle vašeho očekávání, pak můžete nechat provést** termovizní měření a využít ho jako argument a doklad o špatně provedené práci**. Zde je jen nutné vybrat si kvalitní firmu, která vám měření provede. Je důležité, aby měření prováděla kvalitními přístroji s velmi citlivým rozlišením. Je dobré, pokud firma dokáže vyhodnotit celé měření a určit úniky tepla a také říci, jak jim bylo možné zabránit.

Zmapování současného stavu strojního zařízení

Stejně jako ve stavebnictví lze termografické měření provádět u strojních zařízení. Měření umožňuje posouzení stavu zahřívání u zařízení nízkého, středního a vysokého napětí. Výsledky pak ukáží vadné součásti nebo kontakty, a tak je možné včas odstranit závady, které by jinak mohly znamenat zkázu zařízení nebo například možnost vzniku požáru. Zmapování stavu strojního zařízení je možné provádět pravidelně jako součást prevence závad.

Termovizní měření elektrických strojů, přístrojů a rozvodů

Veškerá termovizní měření týkající se strojních zařízení mají za úkol předcházet závadám a chybám, které by mohly pomoci vzniknout jakémukoli ohrožení. Měření lze provádět pravidelně i nahodile. Je možné ho provést jako diagnostické měření, a záznamy vyhodnotit uschovat a později porovnat. Termovizní měření strojních zařízení je často** jedinou možností,** jak včas odhalit závadu.

Výhody termografických měření

Ve stavebnictví jasně ukáží energetickou náročnost budovy a kvalitní firma vyhodnotí i možnosti řešení. Tak snížíte náklady na roční spotřebu za vytápění a za další energie. Měření zajistí i spolehlivost instalačních rozvodů. Včas odhalí možné chyby a vyhodnotí je. Odhalí také nedostatky komínů a požární nebezpečí. Měření je prováděno s přesností na 0,2 °C, je digitální, záznam je možné uchovávat a porovnávat v budoucnu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17811 (novesluzby.cz#24189)


Přidat komentář