Školení BOZP a požární ochrany - Ústí nad Labem a okolí

Co zahrnuje školení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci? Jaké jsou požadavky na školitele BOZP a PO? Jaké jsou výhody spolupráce s externí firmou v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Školením BOZP a PO, tedy školením bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, si musí projít všichni, kteří nastupují do nového zaměstnání. Toto školení je nutné také při změně pracovního zařazení nebo při zavádění nových pracovních technologií. Školením BOZP a PO si dále musí projít brigádníci, zaměstnanci přes pracovní agentury a stážisti. Na začátku pracovního procesu nás čeká vstupní školení a po určité době periodické školení BOZP.

Školení BOZP vychází z několika právních podkladů a to z Ústavy České republiky, směrnic Rady Evropských společenství „O provádění opatření ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci“. BOZP dále vychází z Občanského zákoníku, Zákoníku práce a dalších. Bezpečnost a ochranu zdraví při práci vyžaduje stát a Oblastní inspektorát práce je pověřen kontrolou zaměstnavatelů. Soubor pravidel a norem, které vytváří bezpečnost a ochranu zdraví při práci, je vytvořen především pro zaměstnance a jejich bezpečí a zdraví. BOZP se např. snaží vyhledávat rizika, dále je odstranit nebo minimalizovat. BOZP je zde v druhé řadě také pro zaměstnavatele. Poučení zaměstnanci se lépe chovají k vybavení pracoviště a předcházejí tak jeho poškození.

Školení BOZP – vstupní a periodické

Ještě jednou si zopakujme pro koho je nutné vstupní školení BOZP. Vstupním školením BOZP musí projít každý zaměstnanec, který nastupuje na nové pracovní místo, toto školení je dále nutné při změně pracovního zařazení, při zavádění nových technologií. Školení BOZP je také povinné pro zaměstnance přes pracovní agenturu, brigádníky a stážisty. Dle zákona má každý zaměstnavatel povinnost proškolit své zaměstnance v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Osnova školení BOZP by měla být přibližně stejná. Samotný obsah školení je však na jednotlivých pracovištích odlišný. Školení BOZP vyžaduje také dokumentaci, nutná je např. prezenční listina a osnova školení. Školení BOZP by mělo být zakončeno ústní zkoušku nebo písemným testem. Ověřením znalostí se potvrdí, zda zaměstnanci pochopili principy bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

Jaký je obsah školení BOZP

Obsah školení na jednotlivých pracovištích je odlišný. Úkolem školitele BOZP je vypracovat individuální osnovu. Osnova školení BOZP daného pracoviště vychází ze způsobu řízení BOZP na pracovišti. Školení BOZP např. obsahuje specifická nebezpečí ohrožující život a zdraví, právní předpisy BOZP, postupy při mimořádných událostech. Vstupní školení seznamuje zaměstnance s pracovním řádem a s právními předpisy k zajištění BOZP.

Kdo má na starosti školení BOZP

Školení BOZP by měla mít na starosti osoba s dostatečným odborným vzděláním a se zkouškou odborné způsobilosti (po absolvování odborného kurzu). Dále je nutná dostatečná praxe.

Někteří zaměstnavatelé si na BOZP mohou najmout externí firmu, která zajistí vše potřebné, stejně tak i školení BOZP.

Požární ochrana – PO

Předpisy požární ochrany musí respektovat všichni zaměstnavatelé. Předpisy jsou závazné pro velké firmy, středně velké firmy a malé firmy. Na pracovišti je vhodné mít vyškoleného jednoho pracovníka, který má na starosti požární ochranu. Stejně jako u BOZP i u PO je možné obrátit se na profesionální firmu, která zajistí komplexní servis v oblasti BOZP a PO.  Kontrolu požární ochrany má na starosti státní požární dozor. V případě, že během kontroly státní požární dozor narazí na nedostatky, má zaměstnavatel za úkol je odstranit. V případě nedodržení požadavků na odstranění požadavků přichází sankce.

Státní požární dozor bude především kontrolovat dokumentaci požární ochrany. Kontrola zahrnuje také revizi spotřebičů a zařízení. Při kontrole se bude Státní požární dozor také zajímat o požární techniku a bezpečnostní zařízení.

**Kontrola požární ochrany*** ***

Kontrola požární ochrany státním požárním dozorem je zakončena zápisem o výsledku kontroly. Všechny nedostatky jsou uvedeny v zápise, dále jsou zde uvedeny také opatření a lhůty k odstranění všech nedostatků. Výsledek kontroly je poté projednán se statutárním orgánem právnické osoby nebo s podnikající fyzickou osobou. Zaměstnavatel má poté povinnost vypracovat písemnou zprávu o tom, jak byly závady a nedostatky odstraněny a to vše v dané lhůtě.

Jak časté jsou kontroly požární ochrany

Četnost preventivních požárních prohlídek vždy vychází z míry požárního nebezpečí. V objektech a zařízeních, kde jsou provozovány*** *činnosti s vysokým požárním nebezpečím, jsou nutné kontroly jednou za tři měsíce. V objektech a zařízeních, kde jsou provozovány*** ***činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím**, jsou požární prohlídky jednou za*** ***šest měsíců**. V objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti*** ***bez zvýšeného požárního nebezpečí**, stačí kontrola požární ochrany *** ***jednou za 12 měsíců**. Tyto termíny se však mohou změnit v závislosti na dokumentaci požární ochrany.

Funkce požárního technika

Na pracovišti může být zvolen požární technik, který má na starosti např. zajištění požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních. Požární technik má na starosti dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti. Technik má na starosti označené pracoviště a dalších prostor bezpečnostními cedulkami. Požární technik má dále na starosti preventivní požární prohlídky, umožňuje orgánům státního požárního dozoru provedení kontrol. Požární technik spolupracuje se státním požárním dozorem a poskytuje mu dokumentaci, doklady a další informace. Požární technik má také povinnost bezodkladně oznámit případný požár příslušnému hasičskému sboru.

Nabízené služby v oblasti BOZP

Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stejně tak jako problematika požární bezpečnosti je značně složitá a prochází neustálými změnami. Pracovník, který má na starosti BOZP a PO se musí velmi dobře orientovat v zákonech a jejich novelách. BOZP a PO je spojeno s dokumentací a s častými školeními. Vše je značně náročné na čas a tak se někteří zaměstnavatelé rozhodují pro spolupráci s externí firmou. Firmy nabízí komplexní profesionální servis v oblasti BOZP a PO. Externí firma vám zajistí školení pro vaše zaměstnance (vstupní i periodická) a dále také vedení dokumentace BOZP a PO. Dokumentace BOZP např. musí obsahovat posuzování pracovních rizik, postupy, které povedou k jejich odstranění či minimalizaci. V dokumentaci BOZP bychom dále měli najít organizační směrnice při řízení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Dokumentace BOZP obsahuje firemní předpisy, směrnice, postupy a pokyny BOZP. Zapomenout nesmíme na směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP). Dále BOZP obsahuje směrnice pro práce zakázané ženám a mladistvým, ruční manipulace s břemeny, směrnice pro práce ve výškách, směrnice pro poskytování ochranných nápojů a zajišťování první pomoci.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17957 (novesluzby.cz#24449)


Přidat komentář