Odvoz odpadu a suti Mělník - kontejnerová doprava

S kontejnerovou dopravou se v současné době setkáváme téměř denně. Můžeme ji vidět v každém sběrném dvoře, při rekonstrukcích domů, v kovošrotech apod. Odvoz materiálu a odpadů pomocí kontejnerů je velmi oblíbený, výhodný a pohodlný.

Kontejnerová doprava na Mělnicku

Kontejnerová doprava je moderní, oblíbený a jednoduchý způsob, jak přepravit objemný náklad. Kontejnerová doprava je velice oblíbená při sběru a odvozu stavebního odpadu, jenž vzniká při bouracích pracích, dále při odvozu sypkých materiálů, stavebních materiálů a mnoho dalšího. Jestliže tedy provádíte nějakou rekonstrukci, demolici, apod., při které vzniká stavební odpad, je možné si nechat na určitou dobu přistavit kontejner, který po naplnění specializovaná firma odveze a ekologicky zlikviduje. Je možné použít nízkoobjemové a velkoobjemové kontejnery Mělník, které umožní přepravu sypkého materiálu o objemu od 8 kubických metrů až po  15 metrů kubických najednou.

Odvoz odpadu a suti - Mělník

Jak je již výše uvedeno, pomocí kontejnerové dopravy je možné se pohodlně zbavit odpadu či suti. Prostřednictvím tohoto  způsobu dopravy je možné si také nechat dovést rozmanitý sypký a stavební materiál. Mezi firmy, které se tomuto způsobu dopravy věnují, patří firma PEKEBO s.r.o. Firma** PEKEBO s.r.o.** nabízí pro své zákazníky kompletní služby v oblasti kontejnerové dopravy, a to na vysoké úrovni.

Firma Vás díky** přistavení kontejneru** jednoduše zbaví stavebního odpadu a suti. Mimo uvedené se firma PEKEBO také zabývá dovozem stavebního materiálu apod. Jestliže oslovíte tuto firmu, můžete si být jisti profesionálním a vstřícným jednáním. Firmu PEKEBO s.r.o. naleznete na adrese: Mělnická 362/30, 277 11 Libiš. S uvedenou firmou je také možné se spojit prostřednictvím e-mailu: j.dodo@seznam.cz nebo telefonicky na čísle: +420 603 569 362.

Velkoobjemový kontejner, přistavení kontejneru Mělník

Kontejner bývá definován jako standardizovaná přepravní jednotka, která nachází své uplatnění v lodní, železniční nebo silniční dopravě. Při silniční dopravě je hojně využíván velkoobjemový kontejner, což je v podstatě nádoba na převoz stavební suti, staveních materiálů, šrotu a mnoho dalšího. Kontejner je přizpůsoben pro nakládání jednoramenným hákovým mechanismem, jenž  je nainstalován na univerzálním podvozku. Tento hákový mechanismus kontejner na jedné straně nadzvedne a skrz kladky umístěné  na podvozku jej táhne. Druhý, vzdálenější konec kontejneru se jak při skládání tak i při nakládání odvaluje na zemi pomocí válců, jež jsou součástí kontejneru. Dalším typem je kontejner určený pro dvouramenné řetězové nosiče, které kontejner zvednou do výšky a uloží na plochu vozidla. U tohoto typu kontejneru nejsou přítomny žádné válce ani kladky, jen je na vozidle namontován dvouramenný mechanismus. Při správné volbě kontejneru, si zcela jistě nechte specializovanou firmou poradit.

Odvoz kovového šrotu kontejnerem Mělník

Kontejnery jsou schopné v určitých ohledech nahradit valníkové a sklápěčové nákladní automobily. Velkou výhodou je, že automobil nemusí být při nakládání kontejneru na místě přítomen. To znamená, je dopravce kontejner přistaví na určené místo k naložení a mezitím může odjet pro jiný. Tím, že jsou kontejnery položené na zemi, a jejich podlaha je přibližně 20 cm nad úrovní vozovky, je možné je plnit i ručně nebo navážet kolečkem. Velkoobjemové kontejnery určené pro dvouramenné nosiče jsou pro svou vysokou nosnost také často využívány pro odvoz kovového šrotu. Vozidla, která jsou přizpůsobena převozu kontejnerů, bývají také často vybavena tzv. hydraulickou rukou s hákem, díky čemuž je možné nakládat a vykládat i těžká břemena.

Opady stavební, zemědělské, průmyslové, z výroby

Odpady jsou movité věci, jichž se člověk z nějakého důvodu zbavuje. Odpady jsou přesně definovány v zákoně č. 106/2005 Sb., kde jsou přesně dány podmínky a povinnosti jak s odpady nakládat. Odpady je možné dělit například dle skupenství, a to na kapalné, pevné, nebo dle jejich původu, například průmyslové odpady, stavební odpady, zemědělské nebo komunální. Existují také zbytkové komunální odpady, jež jsou složkou klasického komunálního odpadu. Tyto zbytkové komunální odpady jsou zbytkem po vytřídění využitelných a nebezpečných složek. Zvláštní množinou odpadů jsou odpady z výroby, zejména strojírenské, kdy se jedná o nejrůznější kovové třísky, případně zbytky profilů. V tomto případě se jedná o poměrně cennou a neznečištěnou surovinu. Podobně cennou surovinou může být také vytříděný kovový šrot. U sběru a následném odvozu těchto odpadů, například ve sběrných dvorech či kovošrotech, mají kontejnery své nezastupitelné místo, zejména z důvodu pohodlného plnění.

Stavební odpad, zbytky cihel, omítek, betonu

Jak již název napovídá, stavebním odpadem se rozumí jakýkoliv materiál, který vzniká při demolici nebo při rekonstrukci domů či bytů. Může se tedy jednat o zbytky cihel, omítek, betonu, dále to mohou být staré dřevěné stavební prvky, mezi které patří třeba stará okna, staré krovy, dveře, zárubně, apod. Stavebním odpadem se také rozumí nejrůznější zbytky rozvodů jednotlivých sítí, což mohou být různé dráty, trubky, roury a další. Stavební odpad má tu výhodu, že je z velké části plně recyklovatelný a vhodný pro další použití. Důležité ale je, aby bylo se stavebním odpadem správně a ekologicky naloženo.

Správná likvidace stavebního odpadu a suti

Správné naložení se stavebním odpadem a sutí a jeho následná recyklace je upravena daným zákonem. Tento zákon nám mimo jiné ukládá, že není možné stavební odpad či stavební suť likvidovat pomocí klasických, běžných kontejnerů, jež jsou určeny pro směsný komunální odpad. K likvidaci stavebního odpadu a suti jsou určeny výhradně specializované firmy s patřičným oprávněním a sběrné dvory. Proto, pokud si necháte na odvoz stavebního odpadu od firmy přistavit kontejner, je na ní, aby se tohoto odpadu ekologicky a dle zákona zbavila. Stavební odpad je dále dle zákona tříděn a poté recyklován k opakovanému použití neboje zpracováván jako druhotná surovina při stavební výrobě. Je také třeba mít na mysli, že pokud předáte odpad osobě, která nemá oprávnění odpad převzít, může se v konečném důsledku jednat o nezákonnou likvidaci odpadu. Nezákonná likvidace stavebního i jiného odpadu je pokutována dle platného zákona. Specializovaná firma by Vám také měla při převzetí odpadu vystavit příslušné potvrzení o převzetí odpadu.

Dovoz stavebního materiálu Mělník

Kontejnerovou dopravu je také možné použít k rozvozu stavebního a jiného materiálu. Pokud je vozidlo navíc vybaveno hydraulickou rukou, je možné si tímto způsobem nechat přivést a složit na určené místo například palety se střešními tašky, s cihlami nebo dlažbou, apod. Kontejnerová doprava může být také užitečná i při dovozu dalších stavebních potřeb, jako je lešení, fošny, nářadí a mnoho dalších materiálů a jiných stavebních pomůcek a potřeb. Samozřejmostí firem nabízející kontejnerovou dopravu je i dovoz sypkých materiálů, mezi které patří písek, recykláž, štěrk, struska nebo zemina. Prostřednictvím těchto firem si také můžete nechat přivést dřevo nebo uhlí a další materiál. Kontejner také často slouží k převozu drobných stavebních strojů, které po posazení kontejneru na zem, z něj mohou pohodlně vyjet přímo na potřebném místě.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17584 (novesluzby.cz#23740)


Přidat komentář