Oceňování nemovitostí - Praha východ

V životě může nastat okamžik, kdy budete potřebovat ocenit nemovitost. Může jít nejen o úvěr či hypotéku, ale také o dědictví, daně, nebo soudní spor. Obrátit se můžete na zkušené odhadce.

Odhad nemovitosti se dnes vyžaduje častěji než dříve. Je nutný, pokud potřebujete zjistit cenu nemovitosti formou znaleckého posudku odhadu nemovitosti. To je nutné při koupi a prodeji nemovitosti, pro výpočet daně z převodu nemovitosti, daně darovací, dále je odhad ceny nemovitosti nezbytný u žádosti o hypotéku, při pojištění nemovitosti, při vyřizování dědictví, rozdělení spoluvlastnictví a pak u soudních sporů, jako je rozvod manželství.

Kde požádat o ocenění nemovitosti v Praze

Samozřejmě vždy je nutné požádat** certifikovaného odhadce**. Je ovšem třeba vědět, že každý odhadce nedělá všechny odhady. Pro oceňování nemovitostí jsou** soudní znalci**, kteří mají specializaci pro ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek je tak vyhotovený nejčastěji v ceně tržní, jinak obvyklé, nebo v ceně administrativní. Další možností je obrátit se na** odhadce** vlastnícího živnostenský list na Oceňování majetku pro věci nemovité. Znalec vám vyhotoví odhad nejčastěji v ceně tržní. Pro hypoteční úvěry je nutné vybrat si znalce, který má s danou bankou smlouvu. To proto, že odhad je vyhotovován podle metodiky dané banky, která hypotéku poskytuje. Poslední možností je znalec, který má kvalifikaci pro všechny odhady nemovitostí.

nemovitost

Oceňování nemovitostí - Praha východ

Potřebujete-li ocenění nemovitosti, pak se můžete obrátit na** kancelář paní Ing. Dagmar Leebové**. Její kancelář nabízí služby v oblasti oceňování nemovitostí a znaleckých posudků. Paní Ing. Dagmar Leebová patří mezi odhadce s velmi příjemným vystupováním a s výbornými referencemi. Jako znalec v oceňování nemovitostí se řídí všemi platnými pravidly a ocenění provádí velmi zodpovědně.

Pokud potřebujete ocenit nemovitost pro jakýkoli účel, tak můžete navštívit kancelář paní Ing. Dagmar Leebové na adrese Ing. Dagmar Leebová, Karla Tájka 1503, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 250 01. Pro sjednání schůzky nebo získání informací můžete využít e-mailovou adresu ap.leebova@seznam.cz, nebo telefonní číslo 603 209 388.

Oceňování nemovitostí a znalecké posudky Praha východ

Všechny druhy oceňování nemovitostí se musejí provádět podle platných právních předpisů a jejich současných úprav. V současnosti je to Zákon o oceňování majetku č. 151/1997 sb. a jeho platná vyhláška. Tu mohou doplňovat různé metodiky, které vydávají pro oceňování majetku jednotlivé banky. I zde je však nutné dodržet právní předpisy a není možné je překračovat, ani nezákonně upravovat. To si však hlídají již sami znalci. Znalec musí vystavit znalecký posudek podle skutečných užitných, technických a právních vlastností nemovitosti a za využívání platných oceňovacích metod a pravidel. Těmi jsou metoda tržního oceňování a metoda administrativního oceňování. U metody tržního oceňování se využívá i výnosový přístup, nákladový přístup a porovnávací přístup. Pro oceňování nemovitosti je nutné doložit znalci potřebné doklady.

Odhad administrativní metodou Praha východ

Bývá také nazýván úředním odhadem a vystavují ho soudní znalci. Znalecký posudek je vystaven na základě prováděcí vyhlášky zákona o oceňování. Vyhláška dělí nemovitosti podle různých kritérií, které mají různé koeficienty a ty snižují či zvyšují cenu nemovitosti. Kritéria zohledňují hlediska jako je druh nemovitosti, způsob využití, poloha nemovitosti. Právě poloha nemovitosti u této metody má velmi často rozhodující vliv na konečnou cenu. Pokud si to ukážeme na dvou stejných nemovitostech, tak ta, která bude stát v Praze, bude mít mnohem vyšší hodnotu, než ta, která stojí na vesnici daleko od města.

hypoteka

Odhad tržní metodou Praha východ

Tato metoda bývá uváděna i jako cena obvyklá. Tržní odhad má ukázat za jakou cenu je možné danou nemovitost v daném stavu, čase a místě prodat. Z toho tedy vychází, že tento odhad bude jiný v roce postavení a za dvacet let, a to i když bude nemovitost výborně udržována.** Tržní odhad** ovlivňuje řada okolností nemovitosti. Je to nemovitost samotná, její stáří, stav, velikost, poloha, velikost okolních rostlin a výsadba, prostředí dané lokality, pak doprava, okolní sousedi, ekonomické vlivy, jako je nezaměstnanost v dané lokalitě, životní úroveň, hospodářský rozvoj, infrastruktura, blízkost lékaře, školních zařízení, obchody. Posuzuje se ještě řada dalších kritérií. Přitom je odhad nemovitosti prováděn cenou obvyklou, ale může být využito také třech základních přístupů, které se mohou navzájem prolínat.

Nemovitost - výnosový přístup

Tento ukazuje nemovitost jako funkční celek, který přináší ekonomický prospěch. Většinou se zde vychází z předpokládané velikosti budoucího výnosu nemovitosti, jeho stability a spolehlivosti. Výnosový přístup ukazuje nemovitost ne jako věc, ale jako nástroj, který přináší určitý zisk, což jeho hodnotu navyšuje.

Nemovitost - nákladový přístup

Hodnota nemovitosti vychází z vynaložených** nákladů na nemovitost**. Zahrnuje tedy cenu pozemku, stavby a všech nákladů, které danou nemovitost zhodnocují.

Neovitost - porovnávací přístup

Využívá se v současnosti nejčastěji. Pokud je správně aplikován, pak je odrazem současné nabídky trhu. Porovnává se cena hodnocené nemovitosti a cena stejných nebo obdobných nemovitostí na trhu. Výsledkem je pak odhad ceny oceňované nemovitosti. Pro využití této metody je nutné, aby posuzované nemovitosti byly podobné, srovnatelné, časově aktuální a měly obdobný užitek.

Podklady nutné pro oceňování nemovitostí

Než se vydáte ke znalci do jeho kanceláře, je lépe se telefonicky domluvit, jaké bude požadovat podklady. Pokud s nimi přijdete již na první schůzku, je ocenění nemovitosti rychlejší.

Většinou je třeba doložit:

 • List vlastnický
 • Doklad o nabytí nemovitosti, může jím být kupní smlouva, doklad dědickém řízení, darovací smlouva.
 • Výpis z katastru nemovitostí, který nesmí být starší tří měsíců.
 • Kopie katastrální mapy nebo snímek z pozemkové mapy, ne starší než rok.
 • Stavební povolení, včetně projektová dokumentace a potvrzené ceny nemovitosti. To pro případ hypotéky, nebo oceňování budoucí stavby nebo stavby rozestavěné.
 • Kolaudační rozhodnutí, projektová dokumentace a geometrické plány
 • Územní rozhodnutí
 • Výsledky měření radonu
 • Dřívější znalecké posudky
 • Smlouvy omezující nakládání s nemovitostí, tedy věcná břemena, nájmy, nebo zástavní práva
 • Nájemní smlouvy
 • Pojistné smlouvy

dokumentace

Jak probíhá ocenění nemovitosti

Nejprve je nutné vybrat si svého odhadce. Toho je vhodné vybírat podle doporučení a referencí. Tak máte jistotu, že budete spokojeni. Jakýkoli odhad nemovitosti je určitým zásahem do soukromí. A ač znalec nijak nemůže zohlednit pocity a vztah majitele nemovitosti do odhadní ceny, tak jeho lidský a profesionální přístup je velmi důležitý. V opačném případě bude celá záležitost jen velmi nepříjemným zážitkem. Odhadce nejprve zajímá důvod, proč potřebujete ocenění nemovitosti. Na jeho základě vám řekne, jaké doklady si mát přinést na první schůzku do kanceláře. Zde se pak dohodnete na dalších potřebných dokladech a na termínu prohlídky nemovitosti. Na základě všech dodaných podkladů a prohlídky je vám vypracováno** ocenění nemovitosti**.

Jak rychle a kolik stojí ocenění nemovitosti Praha východ

Pokud doložíte všechny nutné podklady, pak je ocenění velmi rychlé. Často je vyhotovené již do dvou týdnů. Jeho cena je** individuální**. Stanovuje se podle oceňovací metody i velikosti oceňované nemovitosti a důvodu ocenění.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17852 (novesluzby.cz#24269)


Přidat komentář