Oceňování nemovitostí - Praha Vršovice

Odhad nemovitosti nebo pozemku můžete potřebovat i vícekrát za život. Je zapotřebí u žádosti o hypotéku, prodeje, majetkového vypořádání, pokud na nemovitost uplatňujete daňové odpisy, či jste ji vložili do podnikání.

Pro všechny odhady neplatí stejná pravidla. Existuje více způsobů oceňování, které se odvíjejí od situace, pro kterou se oceňování nemovitosti či pozemku provádí. Přitom každé ocenění může stanovit jinou cenu, byť jde o jednu a tutéž nemovitost. Zde totiž záleží, z jakého pohledu se na nemovitost díváte. Například byt může být oceněn pro jeho prodej i pro pronajímání dalším osobám, což znamená, že jde o výdělečnou činnost, která jeho cenu mění. S odhadem nemovitostí i s radou, co je kolem odhadu zapotřebí, vám pomohou odborní** znalci Praha Vršovice**, kteří se oceňováním zabývají.

ocenění nemovitosti

Oceňování nemovitého majetku, bytů a domů Praha Vršovice

Oceňovat nemovitý majetek, tedy i domy a byty, je možné několika způsoby. Záleží, za jakým účelem je ocenění prováděno. Je nutné si uvědomit, že odhad nemovitosti není cenou prodejní, tedy tou, za kterou je objekt prodán nebo nabízen k prodeji. Jde o** cenu ideální**, která je vypočtena podle užitku vlastníka nemovitosti k datu, kdy je odhad proveden. To znamená, že pokud by byl proveden odhad jedné nemovitosti v několika časových intervalech, pak může být pokaždé jiný. To proto, že objekt může chátrat v důsledku jeho neužívání, ideální cena jde tedy dolů, může se zhodnocovat v rámci vložených investic, cena jde nahoru, může se rozšířit infrastruktura, dostavět školka, lékařské středisko, cena jde nahoru. Odhad nemovitosti je tedy platný jen pro daný účel a v danou dobu. Pro každý další účel, v dalším časovém termínu je nutné pořídit nový odhad.

Jak probíhá oceňování nemovitosti?

Oceňování nemovitostí probíhá podle zákona o oceňování majetku č. 151/1997 sb. a jeho platné vyhlášky. Zákon říká, že oceňování nemovitostí musí probíhat podle skutečných užitných, technických a právních vlastností nemovitosti a za pomoci platných oceňovacích metod a pravidel. V zákoně jsou uvedeny i metody oceňování, a jejich přesné definice. Najdete zde oceňování tržní či administrativní hodnotou, nebo metodu účetního ocenění, metodu porovnávací, metodu výnosovou či nákladovou.

Co je oceňování tržní metodou?

Jde o vlastně o zjištění ceny obvyklé. Tedy tržní hodnoty daného objektu, za kterou je možné objekt v daném čase a na daném místě prodat či koupit. Tržní cenu ovlivňuje celá řada okolností. Za prvé jde o samotnou nemovitost, její velikost, stáří, stav, polohu a její okolí. Pak jde o** lokalitu**, ve které se nemovitost nachází. Zde cenu ovlivňuje infrastruktura, vybavenost lokality jako je lékařské středisko, školní a předškolní zařízení, obchody, dostupnost místní dopravy, ale i zda je v daném místě dostatek práce, či je nutné za prací dojíždět, a jak daleko.

Metody tržního oceňování nemovitosti

Jde o tři základní metody, které se většinou doplňují. Výnosový přístup, nákladový přístup a porovnávací přístup, který se používá nejčastěji a odráží současný stav trhu.

rodinný rozpočet

Co je oceňování administrativní metodou?

Tato metoda se používá méně. Většinou je požadována v případě, že ji stanoví právní předpisy. Proto ji často vyžaduje státní správa. Oceňování administrativní metodou stanoví administrativní cenu, která vychází z platného cenového předpisu.

Jaké podklady jsou nutné pro oceňování nemovitosti?

Do kanceláře znalce je potřeba přinést doklady o vlastnictví nemovitosti a o jeho stavu a charakteru. Jde o vlastnický list, platný výpis z katastru nemovitostí, ne starší tří měsíců, doklad o nabytí nemovitosti, tedy kupní či darovací smlouvu, doklady ke stavbě, územní rozhodnutí, případně i starší znalecké posudky. Pokud budete mít všechny potřebné doklady již ne první schůzce, pak získáte náskok a odhad bude vyhotoven dříve. Pro oceňování výnosovým způsobem je zapotřebí doložit také údaje o výši ročního nájemného, údaje o velikosti pronajaté plochy, náklady na správu podle účetní evidence, roční částku daně z nemovitosti, roční částku zaplaceného pojistného a roční náklady údržby oceňovaných staveb.

Jak dlouho trvá oceňování nemovitého majetku?

Pokud ho požaduje soukromá osoba bez asistence soudu, pak většinou jde o velmi rychlou záležitost. Nejsou výjimky, kdy je možné mít hotový odhad i do týdne nebo čtrnácti dnů. Pokud oceňování nemovitého majetku potřebuje soud v důsledku táhlého sporu, pak může jít i o dlouhodobější záležitost. V případě oceňování nemovitého majetku pro potřeby úvěrů či hypotéky je odhad vyhotoven také velmi rychle. Většinou do dvou týdnů.

Kolik stojí oceňování nemovitého majetku Praha Vršovice?

Cena za vyhotovení znaleckého posudku se stanoví** individuálně**. Cenu ovlivňuje způsob oceňování nemovitosti, její velikost i účel, kterému slouží, a pak i místo, kde je postavena. U ceny administrativní se cena za oceňování pohybuje u běžného bytu od 2 800 asi do 4 000 korun, u rodinného domku od 5 500 do 7 000 korun. U klasické chaty pak od 4 000 do 6 000 korun. U oceňování metodou tržní, tedy cenou obvyklou, pak je to u bytů od 3 000 do 4 000 korun, rodinného domku od 5 500 do 7 000 korun a u chaty od 4 500 do 5 000 korun. Tyto ceny jsou však opravdu pouze orientační. Každý znalec si ceny stanoví podle dané zakázky. Pokud potřebujete znát cenu svého oceňovaného majetku, pak se na ni zeptejte při první informační schůzce přímo znalce. Ten vám ochotně odpoví.

Odhad nemovitosti pro úvěr či hypotéku Praha Vršovice

Zde je možné, že narazíte na problém. Některé banky totiž vyžadují odhad pouze od znalce, se kterým daná banka spolupracuje. Zde je pak nejlépe ověřit si, zda váš znalec má s bankou smlouvu. Buď se můžete spojit přímo s vybraným znalcem, nebo můžete seznam znalců najít na stránkách banky. Banky totiž mohou požadovat zpracování odhadu nemovitosti podle vlastní metodiky. Ta se může od jiných lišit. Pro účely zástavy nemovitosti v případě úvěru či hypotéky, se oceňuje nemovitost v ceně obvyklé a je možné ocenit i stavby nedokončené, to znamená, že součástí odhadu je i cena budoucí podle projektové dokumentace, která je součástí stavebního povolení, je potvrzena stavebním úřadem. Banky pak zpravidla půjčují jen do 60 až 80 % z ceny zjištěné při ocenění. Některé však nabízejí i úvěrové produkty, které zajišťují i 100 % krytí ceny nemovitosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17834 (novesluzby.cz#24248)


Přidat komentář