Oceňování nemovitostí - Mělník

V životě každého člověka nastane okamžik, kdy potřebuje odhadce. Odhady nemovitostí jsou zapotřebí u celé řady životních událostí. Víte, jak se odhad nemovitosti provádí a co je zapotřebí doložit?

Odhad nemovitosti se dnes vyžaduje mnohem častěji, než tomu bylo dříve. Vyplývá to i ze způsobu života a jeho rychlosti. Dnes je běžné vzít si úvěr nebo hypotéku. K tomu je zapotřebí odhad nemovitosti. Potřebovat ho budete u koupě, prodeje, u dědictví, darování, soudních sporů, rozvodu, exekuci, ale i v případech jako je vložení nemovitosti do podnikání. Pro správně vypracovaný odhad potřebujete kvalifikovaného odhadce Mělník. Toho je vhodné vybírat podle referencí a doporučení. Výhodou je, že řada odhadců dnes nabízí komplexní služby. Ale v potaz je vhodné vzít i jednání a přístup odhadce. Každý odhad nemovitosti je zásahem do vašeho soukromí. Proto je lépe vybírat odhadce s příjemným vystupováním, který po sobě nezanechá nepříjemné vzpomínky. Ale spíše profesionální jednání a korektní přístup.

Jak objednávat služby odhadce Mělník?

Ke každému odhadu je nutné doložit určité podklady, které se týkají odhadované nemovitosti. Pravdou je, že nemá smysl si s odhadcem sjednávat osobní schůzku dříve, než zmíněné dokumenty máte. Proto je vždy lépe spojit se s odhadcem telefonicky, či pomocí e-mailu, požádat ho o potřebný odhad a o zaslání seznamu podkladů, které máte doložit. Teprve až je budete mít, pak je vhodné sjednat si osobní schůzku. Při tomto postupu jde odhad velmi rychle. Dokonce není výjimkou, že je vyhotoven do jednoho týdne. Jinak běžná lhůta pro vyhotovení odhadu je kolem 14 dní. To pokud jde o nekomplikovaný případ, který se neprojednává u soudu. Odhady, které si vyžádá soud, mohou trvat mnohem déle. Často zde je problém v dokladech, v majetkoprávních vztazích a to vše se do odhadu promítá. Zejména pokud jde o komplikované rozvody, nejasná dědická práva a podobně.

Doklady potřebné pro odhad nemovitosti

Většinou jde u všech odhadů o doložení stejných podkladů, které se pak doplňují podle druhu odhadu a účelu, pro který je odhad prováděn.

Základní potřebné doklady:

 • List vlastnický
 • Výpis z katastru nemovitostí, který nesmí být starší tří měsíců.
 • Doklad o nabytí nemovitosti, tedy kupní smlouva, doklad o dědickém řízení, darovací smlouva, a podobně.
 • Kopie katastrální mapy nebo snímek z pozemkové mapy.
 • Stavební povolení, včetně projektová dokumentace a potvrzené ceny nemovitosti. Toto je nutné u žádosti o hypotéku, nebo oceňování budoucí stavby nebo stavby rozestavěné.
 • Kolaudační rozhodnutí, projektová dokumentace a geometrické plány.
 • Územní rozhodnutí.
 • Pokud je, tak výsledky o měření radonu.
 • Všechny dřívější znalecké posudky.
 • Smlouvy omezující nakládání s nemovitostí, to znamená věcná břemena, nájmy, nebo zástavní práva.
 • Pojistné smlouvy.
 • Nájemní smlouvy.
 • V některých případech je dnes požadován i energetický štítek budovy.
 • U rozvodů pak je důležitý i způsob a doba nabytí nemovitosti.

Jak probíhá odhad nemovitosti?

Nejprve je nutné říci, že všechna oceňování probíhají podle zákona, tedy Zákona o oceňování majetku č. 151/1997 sb. a jeho platné vyhlášky.** Oceňování** provádí certifikovaní a soudní znalci, kteří se tímto zákonem musí vždy řídit. Nemohou nijak zohlednit u odhadu vztah majitele k nemovitosti. Za to musí odhad provádět podle skutečných užitných, technických a právních vlastností nemovitosti, s ohledem na umístění nemovitosti a životní podmínky v dané lokalitě. Přitom odhady se provádějí podle dvou základních metod, což je metoda administrativní a metoda tržní. K nim se pak doplňují různé metodiky oceňování. Nejčastěji se metodiky oceňování liší u jednotlivých bankovních ústavů, které nabízejí hypotéky.

Jaké nemovitosti se oceňují?

V podstatě je možné** požádat o ocenění každé nemovitosti**. A to i rozestavěné, nebo budoucí stavby. Zde se opět dostáváme k hypotečním úvěrům, kde je oceňování specifické. To proto, že když žádáte o hypoteční úvěr na ještě nevzniklou stavbu, tak ocenění probíhá podle metodiky banky a podle stavebního povolení, projektové dokumentace a ceny nemovitosti potvrzené stavebním úřadem. Obdobné to je i u rozestavěných staveb, na které žádáte úvěr. Kromě objektů je možné nechat ocenit i pozemky. I zde se oceňování řídí platnou metodikou.

Způsoby oceňování nemovitostí

Oceňování nemovitostí se liší základními metodami, jde o oceňování administrativní cenou a** oceňování tržní cenou**. Přičemž u ceny tržní, existují i další pomocné způsoby, které se využívají u různých důvodů ocenění, nebo i na žádost státních orgánů.

Administrativní oceňování nemovitostí Mělník

Provádí se takzvanou cenou administrativní, která vyplývá z platného cenového předpisu. Tento způsob oceňování se používá zejména v případech, kdy si ho vyžádá státní správa, nebo ho vyžadují právní předpisy. Potřebovat ho budete v případě oceňování majetku v investičních a penzijních fondech, pro daňové účely nebo vyvlastňování. Dále si tento způsob ocenění může vyžádat soud, či protistrany soudního jednání, v případě, že daná nemovitost, o kterou se soudí, má zvláštní důraz na rozhodnutí sporu.

Tržní oceňování nemovitostí Mělník

Provádí se takzvanou cenou tržní, která je častěji uváděna pod názvem cena obvyklá. Cena tržní, či obvyklá, je cena, za kterou je možné danou nemovitost, za daných podmínek a v daném okamžiku prodat. Již z uvedeného vyplývá, že se tedy nehodnotí pouze nemovitost, její stáří, stav, velikost a technické vybavení, ale i její okolí a místo, kde stojí. Velkou výhodou je, že zákon velmi přesně specifikuje tržní metodu oceňování. Právě z něho vyplývá, že cena obvyklá je cena, která by byla dosažena při prodeji stejného, nebo obdobného majetku nebo při poskytování stejné či obdobné služby, v obvyklém obchodním styku a v tuzemsku ke dni ocenění, při zvážení všech okolností, které mají v danou chvíli na cenu vliv. Okolnostmi, které mají na cenu vliv, je tedy lokalita a místo stavby, prostředí dané lokality, dostupnost služeb, dopravy, nákupních center, lékaře, školky, školy, kulturních zařízení a také zaměstnanost lokality. Na tržní cenu pak mají vliv i přístupy oceňování. Jde o výnosový přístup, který ukazuje nemovitost jako nástroj přinášející zisk. Nákladový přístup ukazuje hodnotu nemovitosti v závislosti vynaložených nákladů. Porovnávací přístup, který se nejčastěji využívá a porovnává cenu hodnocené nemovitosti s obdobnými na trhu.

Kolik stojí ocenění nemovitosti na Mělnicku?

Cena oceňování nemovitosti se stanovuje individuálně podle hodnoceného objektu, oceňovací metody a důvodu ocenění. V zásadě se ceny oceňovacích metod příliš neliší. I když cena administrativní metody vychází o něco málo levněji. Pokud chcete znát cenu ocenění, pak nejlépe uděláte, pokud se zeptáte přímo odhadce. Ten vám ji s ohledem na oceňovanou nemovitost rád sdělí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17861 (novesluzby.cz#24285)


Přidat komentář