Oceňování nemovitostí - České Budějovice

Oceňování nemovitostí se dnes nejčastěji vyžaduje u žádostí o hypotéku. Je však ještě mnoho dalších situací, kdy je ocenění nemovitosti zapotřebí. Jde například o daňové, prodejní nebo dědické účely.

Oceňování nemovitostí se realizuje podle zákona, který specifikuje, pro jaký případ se ocenění provádí a jakou metodou. Přitom je nutné znát nejen zákon samotný, ale i jeho současnou a platnou vyhlášku. Kromě toho je potřeba vědět, že oceňování nemovitostí v případě žádosti o hypotéku se provádí podle metodiky banky, u které je hypotéka žádána. Je tedy nutné, aby vybraný odhadce měl s bankou smlouvu. Který odhadce má či nemá smlouvu s danou bankou, většinou najdete na internetových stránkách banky, nebo se přímo můžete zeptat vybraného odhadce. Ten, i když smlouvu nemá, může po dohodě s bankou odhad vytvořit. Odhady nemovitostí se provádějí pro celou řadu situací. Může jít o komerční účely, o soudní účely, o podnikatelské či daňové účely. Pro všechny zmíněné případy i všechny další, nejmenované, je důležité najíst si spolehlivého odhadce. Toho je vhodné vybírat podle doporučení a referencí. V případě, kdy jde o majetek, je důležitá nejen odbornost odhadce, ale i jeho vystupování a jednání. Pokud je totiž odhadce nepříjemný, vždy budete mít z odhadu špatný pocit.

Potřebujete ocenit nemovitý majetek?

Pak potřebujete znalce v oboru oceňování nemovitostí. Než se vypravíte do jeho kanceláře, je lépe si sjednat termín schůzky a dohodnout se na dokladech, které je zapotřebí přinést sebou. Máte-li totiž doklady již na první schůzce, výrazně se urychlí ocenění. Často je pak vyhotovené během pár následujících dní. Pokud nejde o problematický spor. Pak bývá oceňování delší.

Jaké doklady potřebuje odhadce nemovitostí?

Většinou jde o doklady, které úzce souvisí s nemovitostí a vlastnictvím majitele. Základním dokladem je list vlastnický, nebo jiný doklad, který dokazuje, že jste vlastníkem odhadované nemovitosti. Pak je zapotřebí výpis z katastru nemovitostí, ne starší tří měsíců, doklad o nabytí nemovitosti, tedy kupní, darovací nebo dědickou smlouvu. Všechny doklady ke stavbě, které zahrnují kolaudační rozhodnutí, stavební plány, územní plány, případné dřívější odhady. Územní plány by neměly být starší jednoho roku. Pokud budete potřebovat ocenění nemovitosti výnosovým způsobem, pak musíte doložit i údaje o výši ročního nájemného, o velikosti pronajaté plochy, náklady na správu podle účetní evidence, roční částku daně z nemovitosti, roční částku zaplaceného pojistného a roční náklady údržby oceňovaných staveb.

Jak bude nemovitost oceňována?

Oceňování nemovitého majetku se provádí podle zákona o oceňování majetku č. 151/1997 sb. a jeho současné platné vyhlášky. Zákon udává, že oceňování nemovitostí musí probíhat podle skutečných užitných, technických a právních vlastností nemovitosti a za pomoci platných oceňovacích metod a pravidel. V zákon uvádí také metody oceňování, a jejich přesné definice. Je zde uveden způsob oceňování tržní či administrativní hodnotou, metoda účetního ocenění, metoda porovnávací, metoda výnosová a nákladová. Přitom se nejčastěji používá metoda tržní, jinak také cena obvyklá, a pak metoda výnosová. Pro právní předpisy a požadavky soudu a státní správy se využívá metoda administrativní.

Oceňování majetku tržní metodou České Budějovice

Je využíváno zejména u komerčních záležitostí. Tedy u koupě a prodeje. Ale také u žádostí o úvěr, hypotéku, překlenovací úvěr, refinancování, konsolidace, u zástavy i dražby objektu. Oceňování tržní metodou znamená, ocenění dané nemovitosti cenou obvyklou, nebo také cenou, za kterou je možné danou nemovitost v dané době prodat či koupit. To znamená, že pořizovací cena nemovitosti může být jiná než cena odhadní. To proto, že je zohledňována nejen samotná nemovitost, ale i lokalita, ve které se nemovitost nachází a vše, co daná lokalita nabízí. Tedy dostupnost služeb, lékařské péče, zajištění dětí školkou, školou, dostupnost místní dopravy, ale i například to, zda je v dané lokalitě dostatek práce, či se musí za prací dojíždět. Cena tržní toho zohledňuje opravdu hodně, ale nikdy nezohledňuje vztah majitele k nemovitosti.

Oceňování majetku administrativní metodou České Budějovice

Toto oceňování se provádí podle platného cenového předpisu. Provádí se na žádost státní správy nebo soudu a vyžaduje se tedy u situací, jako jsou daňové účely nebo vyvlastňování, oceňování majetku v investičních a penzijních fondech, nebo v případech, kdy je ocenění vyžádáno pro nějaký spor.

Jak dlouho probíhá oceňování nemovitosti?

Pokud přijdete na dohodnutou schůzku se odhadcem se všemi potřebnými doklady, pak je ocenění nemovitosti provedeno nejpozději do dvou týdnů. Často však dříve. Jde-li však o spory, kdy je problémem například doložit vlastnictví k nemovitosti, nebo jiné doklady, pak může být odhad mnohem delší. Doba odhadu se prodlužuje, i pokud si ho vyžádá soud na základě sporu.

Kolik za odhad nemovitosti České Budějovice zaplatíte?

Cena odhadu není nikde pevně stanovena. Stanovuje se vždy** individuálně podle zakázky**, tedy dané nemovitosti. Cenu ovlivňuje způsob a metodika oceňování, velkost a místo, kde nemovitost stojí, i to k čemu a jak je nemovitost využívána. Ceny administrativní i tržní jsou v přibližně stejném rozpětí. Orientačně je tedy možné říci, že za odhad běžného bytu zaplatíte od 2 800 do 4 000 korun. Za běžný rodinný domek 5 000 do 7 000 korun. Za chatu či chalupu od 4 000 do 6 000 korun. Pro přesné ceny je však vždy nutné kontaktovat** odhadce a jeho znaleckou kancelář**. Většinou se vám přesnější odpovědi dostane na první schůzce, pokud donesete potřené doklady.

Jak se provádí odhad pro hypotéku?

Chcete-li získat u banky hypoteční úvěr, pak budete potřebovat odhad provedený podle metodiky vybrané banky. Ten provede znalec, který má s bankou smlouvu, nebo který na základě vašeho přání banku osloví a dohodne se s ní, že odhad udělá. Pro účely všech úvěrů, tedy i hypotečního se stanovuje odhadní cena v ceně obvyklé, tedy tržní. Odhad se stanovuje pro velikost částky, která vám bude nakonec půjčena a která bude kryta právě nemovitostí. Přitom může jít o již postavenou nemovitost, to v případě koupě nemovitosti, nebo rozestavěnou, to v případě stavby. Pokud je nemovitost rozestavěná, nebo se bude stavět, pak se odhad stanoví podle stavby nedokončené a ceny stavby budoucí, která je uvedena v projektové dokumentaci, je součástí stavebního povolení a je stvrzena stavebním úřadem. Přitom banka může půjčit částku do 60 až 80 % z ceny zjištěné při ocenění, nebo až do 100 % krytí ceny nemovitosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17849 (novesluzby.cz#24266)


Přidat komentář