Koordinátor BOZP na stavbě Hradec Králové

Je Vaším úkolem zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, vypracovat plán BOZP a zajistit další skutečnosti s tím související? Nevíte kde začít a co vše musí dokumenty obsahovat? Přenechejte tuto práci profesionálům.

BOZP na stavbě Hradec Králové

V posledních letech z důvodu negativních zkušeností se neustále zvyšuje tlak na** bezpečnost a ochranu zdraví pří práci** na stavbách. V souvislosti s tím byly Evropskou unií zavedeny nové povinnosti účastníků stavby vedoucí ke zvýšení bezpečností práce na staveništích. Novinkou je mimo jiné i zavedení některých právních institutů, mezi které patří např. koordinátor bezpečnosti práce na staveništi, někdy zvaný jako koordinátor bezpečnosti staveb. Dále byl povinně zaveden plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zkráceně** plán BOZP**. Koordinátor BOZP na stavbě Hradec KrálovéDnem vydání zákona č. 309/2006, o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a souvisejících právních předpisů, nastala pro naprostou většinu stavebních projektů, a s tím souvisejících i zadavatelů, povinnost zajistit koordinátora BOZP na stavbě.

** ** Kde sehnat zkušeného koordinátora BOZP na staveniště?

V dnešní době se neustále zvyšuje počet společnosti, které zajišťují služby koordinátora BOZP na staveništi. Máte-li na výběr, oslovte takovou firmu, která se vyznačuje dlouholetými zkušenostmi v oboru bezpečnosti práce a právě díky dlouholeté praxi má schopnost zajistit i projekty velkého rozsahu, ve kterých např. osamocený koordinátor BOZP nemusí stačit. Stejně důležité je, aby firma zaměstnávala elitní tým odborníků, na které je spolehnutí. Jestli Vám můžeme poradit, využijte služeb firmy, která nabízí kvalitní služby odborně způsobilých koordinátoru BOZP jak pro fáze tvorby projektové dokumentace, tedy pro fáze přípravy stavby, tak i pro samotné realizace staveb.

Zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví Hradec Králové

BOZP znamená bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci. Jde o soubor pravidel stanovujících zásady chování při práci. Tato pravidla se orientují podle specifika dané činnosti. Bezpečnost práce se zabývá kontrolami pracovišť podle toho, jak vyžadují právní předpisy. I pro podobu podoby pracoviště platí určitá pravidla, která zabraňují ohrožení života pracovníků. BOZP se zabývají profesionální firmy, které nabízejí školení pracovníků daných firem. S bezpečnostním chováním souvisí i zpracování dokumentace, která zahrnuje např. osnovy a stanovuje řád, který musí pracovníci dodržovat. Jen tak je možné co nejlépe eliminovat riziko zranění při výkonu práce.

Jaké jsou činnosti koordinátora BOZP na stavbě

Koordinátor BOZP na stavbě Hradec KrálovéČinnosti koordinátora BOZP na stavbě je možné členit dle jednotlivých fází stavby. Kdy se jedná o přípravnou fázi a fázi samotné realizace stavby.

Činnosti koordinátora BOZP při přípravné fázi

K činnostem, které koordinátor BOZP v rámci přípravné fáze stavby zajišťuje, patří především zpracování plánu bezpečnosti práce na staveništi – zpracování přehledu právních předpisů o pracovně bezpečnostních rizicích, které se vztahují k dané stavbě – zajištění ohlášení započetí stavebních prací, a to konkrétnímu inspektorátu práce – posouzení stavu zajištění BOZP aj.

Činnosti koordinátora BOZP při realizační fázi

K činnostem, které koordinátor BOZP v rámci realizační fáze stavby zajišťuje, pak patří zejména koordinace spolupráce jednotlivých zhotovitelů stavby v otázce zajištění BOZP – spolupráce při tvorbě harmonogramu dílčích prací v souvislosti s bezpečným prováděním těchto činností – upozorňování na případně zjištěné nedostatky, včetně požadování a dohlížení na provedení náprav – sledování uskutečněných prací na stavbě s důrazem na dodržování stanovených požadavků na BOZP – organizování kontrolních dnů týkajících se dodržování stanoveného plánu BOZP, a to za přítomnosti daných zhotovitelů stavby – provádění zápisů z jednotlivých kontrolních dnů, včetně zápisu o případně zjištěných nedostatků v oblasti BOZP – navrhování konkrétních postupů, které povedou k odstranění těchto nedostatků – kontrolování, jak je zabezpečená ochrana stavby – sledování a aktualizace plánu BOZP aj.

Úkoly koordinátora BOZP na stavbě

Výkon činností koordinátora BOZP na stavbě při přípravě i realizaci stavby vychází z podmínek zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících předpisů. Součástí problematiky** koordinátora BOZP** je především zpracování plánu BOZP. Ve zpracovaném plánu BOZP koordinátor doporučuje řešení, která jsou z hlediska BOZP vhodná pro plánování jednotlivých prací, zapracovává do plánu údaje, postupy a informace, které odpovídají potřebám souvisejícím s BOZP, formuluje základní požadavky na zajištění BOZP, v plánu detailně popíše provádění prací na pracovišti, sepíše pracovní profese, které realizují jednotlivé práce, specifikuje činnosti, které jsou prováděné dodavateli a subdodavateli, včetně odpovědnosti a postupů a zapracuje připomínky k návrhu plánu BOZP ze strany klienta. K pravidelné činnosti koordinátora BOZP na staveništi patří i prohlídky stavby a návrhy termínů kontrolních dnů, zajištění koordinace spolupráce osob pověřených přijímáním opatření BOZP, spolupráce při stanovování času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací, sledování provádění prací s ohledem na BOZP, sledování dodržování plánu, kontrola zabezpečení obvodu staveniště, atd.

Zpracování plánu BOZP, koordinátor BOZP Hradec KrálovéKoordinátor BOZP na stavbě Hradec Králové

Úkolem** koordinátora BOZP** je zpracovat** plán BOZP**. Jde o dokument, který obsahuje údaje, informace a postupy, které jsou zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce při realizaci stavby. Plán BOZP je takový dokument, který je složen z textové a grafické části. Grafickou částí jsou přílohy. Součástí plánu jsou vedle příloh i informace o možných rizicích, přehled právních předpisů na úseku bezpečnosti práce na staveništi týkající se stavby. Rozsah celého plánu BOZP je dán velikostí a náročností celé stavby.

Z čeho je plán BOZP složen

Plán BOZP obsahuje základní všeobecné údaje, kam patří název a místo stavby, stavebník, hlavní zhotovitel, technický dozor, stavbyvedoucí a koordinátor BOZP. Dále obsahuje stručný popis stavby, místo realizace, specifika stavby, navržená technologická zařízení, a další údaje charakterizující stavbu. Důležitý je také rozsah stavby a přehled právních předpisů, které se vztahují k BOZP na konkrétní stavbě a informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout. Textové a výkresové údaje o staveništi vypovídají o údajích potřebných pro stanovení opatření k odstranění nebo minimalizaci rizik vyplývajících z povahy staveniště, např. údaje o technické infrastruktuře a dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech, o provozu na staveništi a jeho důsledcích pro okolí s uvedením možných ohrožení osob, obvod staveniště, apod. Dalším bodem plánu BOZP je soupis prací, technologií a řemesel, doporučená opatření, která byla přijata s ohledem na předpokládané provádění prací a činností vystavujících fyzické osoby zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví tj. opatření technická, organizační, časová k ochraně života a zdraví osob před ohroženími.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17802 (novesluzby.cz#24173)


Diskuze a zkušenosti

Petr Panáček | 20.10.2014 16:00
Re: Koordinátor BOZP na stavbě Hradec Králové My máme ke koordinaci BOZP na stavbě zdarma ještě REPORT-SYSTEM http://www.koordinacebozp.cz/report-system


Přidat komentář