Kominické práce a revize komínů okr. Opava

Pokud nebydlíte v panelovém domě, pak určitě používáte komín. Ty tam jsou doby, kdy záleželo jen na nás, jak často si zavoláme kominíka. Dnes je ze zákona povinné čistit a kontrolovat komín pravidelně.

Znáte své zákonné povinnosti týkající se komínu? Po celá dlouhá léta upravovala věci týkající se komína stará vyhláška č. 111/1981 Sb, schválená ještě za socialismu. Od 1. ledna 2011 jsme však povinni řídit se nařízením vlády č. 91/2010 Sb. Toto nařízení upravuje podmínky požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Nařízení č. 91/2010 Sb. přesně stanovuje podmínky požární bezpečnosti, jak probíhá kontrola a čištění spalinové cesty a jaké jsou lhůty pro tyto kontroly a čištění. Dále nařízení upravuje podmínky revize spalinové cesty a zprávu o provedení kontroly nebo čištění spalinové cesty a revizní zprávu spalinové cesty. Že vám jazyk vyhlášek a nařízení nic neříká? Nevadí. Není bezpodmínečně nutné, abyste vyhláškám rozuměli. Důležité však je nezapomínat si objednávat v pravidelných termínech kominíka, který vše vyřídí za vás.

Nové nařízení vlády o bezpečnosti při provozu komínů

Od 1. ledna roku 2011 vstoupilo v platnost nové nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Toto nařízení určuje, jak a kdo může provádět kontrolu a čištění komínů a jak často je nutné tyto procedury provádět. Dále nařízení určuje podmínky revize komínů. Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. se netýká volně stojících komínů, jejichž vnitřní průměr průduchu je alespoň 800 milimetrů nebo větší, nebo jejichž výška je 60 metrů nebo větší. Dále se nařízení vlády č. 91/2010 Sb. nevztahuje na komíny, které jsou napojeny na spotřebiče paliva o výkonu 1 MW a větším.

Kdo může provést kontrolu komínu?

Kontrolu komínu (v řeči vyhlášek se jedná o kontrolu spalinové cesty) může provádět pouze odborně způsobilá osoba, která vlastní živnostenské oprávnění pro profesi kominíka. Ideální je nechat si zkontrolovat komín mimo topnou sezónu. Mnoho lidí totiž nechává kontrolu komína na poslední chvíli, čímž vznikají dlouhé čekací doby na služby kominíka. Pokud by se na vás z tohoto důvodu dostala řada teprve v topné sezóně, museli byste před příchodem kominíka přestat topit, aby spalinová cesta zcela vychladla. Proto je nejlepší provést** kontrolu komína** v pozdním jaru po ukončení topné sezóny nebo v létě.

Před začátkem platnosti nového nařízení vlády č. 91/2010 Sb. vám po kontrole komína stačilo, když vám kominík o provedené kontrole vydal pouze stvrzenku. Od 1. ledna 2011 je však bezpodmínečně nutné, aby kominík na místě kontroly vyplnil Zprávu o provedení kontroly spalinové cesty. Platnost takové zprávy je 1 rok. Poté budete potřebovat zprávu novou. Zprávu si archivujte pro případné kontroly. Stejně tak si kopii zprávy bude 1 rok archivovat váš kominík. Pokud by se stalo, že kominík nevyplní všechny údaje ve zprávě, upozorněte ho, aby údaje doplnil, protože zpráva musí být vyplněná kompletně. Samozřejmě že kolonky o zjištěných nedostatcích vyplněny být nemusí, pokud žádné nedostatky zjištěny nebyly.

Jak probíhá kontrola komínů?

Průběh kontroly spalinové cesty přesně určuje nařízení vlády č. 91/2010 Sb., které nám říká že při kontrole spalinové cesty je nutné posoudit bezpečné „umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv“. Dále se provádí posouzení komína „z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čisticím a kontrolním místům“. Rovněž se posuzuje, zda je zajištěna požární bezpečnost „stavby zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby“. Nakonec kominík kontroluje stavebně technický stav** spalinové cesty**.

Čištění komínů na Opavsku

Při čištění komínů jde o to, aby se zprůchodnil komínový průduch. Mechanicky se odstraňuje vrstva sazí, čímž se docílí původní průchodnosti a světlosti průduchu. Pokud na topení využíváte pouze pevná paliva a výkon vašeho spotřebiče na pevná paliva nepřesahuje 50 kW, můžete si komín čistit svépomocí. Pokud výkon vašeho spotřebiče na pevná paliva přesahuje 50 kW, nebo topíte plynem, může komín čistit pouze odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví, čili jednoduše řečeno kominík.

V obou případech je nutné vyplnit Zprávu o čištění spalinové cesty a dobře si ji uschovat. Zpráva bude sloužit nejen jako doklad při případné kontrole, ale můžete do ní sami kdykoliv nahlédnout třeba proto, abyste si připomněli, kdy byl komín čištěn naposledy. Pokud vám komín čistil kominík a vám by se vám náhodou stalo, že zprávu o čištění komínu ztratíte, je možné nalézt kopii zprávy u vašeho kominíka, který má povinnost kopie jím vypsaných zpráv o čištění archivovat. Platnost zprávy o čištění komína je 1 rok. Poté již zprávu není potřeba archivovat.

Jaké jsou lhůty pro kontroly a čištění komínů

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. také přesně určuje lhůty pro kontrolu a čištění spalinové cesty. V případě, že výkon vašeho spotřebiče paliv, který je připojený k spalinové cestě, nepřekračuje 50 kW, pak můžete kontrolu spalinové cesty nechat provést pouze jednou ročně. Pokud je výkon vašeho spotřebiče paliv 50 kW nebo tuto hodnotu překračuje, pak je kontrolu nutné provádět dvakrát ročně. Počet čištění spalinové cesty za rok se odvíjí od druhu paliva, které na vytápění používáte. V případě plynu stačí pouze jedno čištění za rok. U kapalných paliv je však nutné provádět tři čištění za rok. Pokud topíte tuhými palivy, pak se musí spalinová cesta čistit dvakrát za rok v případě sezónního vytápění, u celoročního vytápění pak třikrát za rok. Podle nařízení vlády č. 91/2010 Sb. se nepoužívané komíny čistit ani kontrolovat nemusejí, avšak musí být zajištěny proti vnikání dešťové vody a v místě připojení k spotřebiči paliv označeny nápisem mimo provoz.

Revize komínů okres Opava

Revize spalinové cesty není na rozdíl od kontroly spalinové cesty úkonem, který by bylo potřeba provádět pravidelně. Revizi provádí kominík a revizní technik komínů nebo spalinových cest v jedné osobě. Revize spalinových cest se provádí pouze v případě, kdy je do provozu uváděn nový komín nebo u něj došlo ke stavebním úpravám, nebo také v případě výměny spotřebiče paliv nebo změně druhu používaného paliva. Revizi je nutno provést i v případě, kdy došlo ke komínovému požáru nebo pokud se na komíně objevily trhliny.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17382 (novesluzby.cz#23447)


Přidat komentář