Jednoúčelové stroje - severní Čechy

Každá firma se snaží snižovat své náklady. Vhodným automatizováním pracovišť může ušetřit nemálo finančních prostředků. Také monitoring výroby zvýší efektivitu práce, když informace z výroby budou rychle přenášeny odpovědným pracovníkům.

Efektivita výroby

O snížení nákladů na výrobu a tím dosažení většího zisku se snaží každá firma. Volbou správných výrobních procesů a používáním vhodné techniky toho může snadno dosáhnout.

Automatizace

Automatizace nám, za pomocí řídicích systémů například regulátorů, počítačů nebo snímačů, pomáhá lépe řídit průmyslová zařízení a procesy. Snižuje tak potřebu přítomnosti člověka při vykonávaní pracovních činností. Automatizace nachází tak své uplatnění třeba v nebezpečných provozech. Díky ní můžeme zvýšit přesnost a pracovat s těžšími materiály. Jejím současným trendem je spojení lidského faktoru s robotickými prvky. Automatizace a robotická pracoviště jsou nákladnou záležitostí. Případné změny v souvislosti s novou výrobou jsou dosti omezené a náročné, kontrola a operativní zásahy takřka nemožné. Na druhou stranu však pracoviště využívající pouze lidské elementy jsou finančně nákladné, výroba má více vstupů, menší stabilitu a produktivitu. Nejefektivnějším způsobem se proto jeví tzv. štíhlá výroba, Ta kombinuje lidský prvek a automatizaci. Takto dosáhneme velkou rentabilitu na dané zařízení, možnost operativních zásahů a kontrolních procesů, snížení vstupních faktorů a zvýšení stability výroby.

Jednoúčelové stroje

Jednoúčelové stroje mohou být různých aplikací a jejich bližší specifikace je nemožná. Lze je použít na jakoukoliv manuální práci kromě uměleckých činností. Návrhy jednoúčelových strojů jsou vypracovány po workshopu se zákazníkem a seznámení s jeho technologiemi. Jedním takovýmto strojem lze nahradit i několik zaměstnanců provádějících stejnou operaci. Jejich spojením dostaneme** montážní a výrobní linky**.

Dopravník

Dopravník zkracuje manipulační dobu operátorům, kteří se díky této úspoře mohou více věnovat samotné výrobě. Své využití našly také u přepravy těžkých nebo obtížně manipulovatelných břemen. Zvlášť efektivní jsou u štíhlé výroby.** Pásové dopravníky** jsou vhodné při souvislém přesunu výrobků nebo zboží. Celistvé a rovné pásy se využívají pro posun sypkých a křehkých výrobků. Pásy s děrováním zase umožňují sušení nebo třídění. Pokud je opatříme hradítky, jsou vhodné i pro posuny materiálů ve velkých sklonech. Pro pohyb těžších výrobků se nejvíce hodí válečkové dopravníky. Nemusí vždy být poháněny motorem, ale mohou využít gravitace a sklonu. Další jejich výhodou je akumulace zboží, kdy se pohybuje jen část válečků. Šnekové dopravníky své využití našly při posunu materiálu, u nějž je zapotřebí tlaku k jeho pohybu. Příkladem mohou být kapaliny.

Uspořádání pracoviště

Efektivita práce je taktéž závislá na vhodném a místo šetřícím** uspořádání pracoviště**. Správný výběr regálových a skladových systému nám pomůže s vhodným rozložením výrobního materiálů a výrobků v dílnách a výrobních halách.

Monitoring výroby

Neméně důležitá je také včasná informace o mimořádné situaci během výrobního procesu. Využitím monitoringu výroby dosáhneme nejen tohoto, ale budeme mít vždy i aktuální data o stavu produkce. Tím omezíme výrobu zmetků a zároveň snížíme náklady a výdaje na prostoje. Monitoring výroby lze propojit s globální síti společnosti nebo internetem.

Svařování

Pomocí svařovacího procesu vytváříme nerozebíratelný spoj dvou nebo více materiálů. Základem pro něj je vytvoření takových termodynamických podmínek, aby došlo ke vzniku nových vazeb mezi atomy. Za běžných podmínek je toho takřka nemožné dosáhnout, proto při sváření využíváme působení tlaku, tepla nebo kombinaci obojího. Obecné platí, že čím větší působí tlak, tím menší teplo potřebujeme vyvinout. Svařovat lze jak kovy, tak nekovové materiály. Mohou mít podobné i různé vlastnosti. Tepelné zpracování kovů má dlouhou historii. Jeho počátky sahají již do roku 4000 před naším letopočtem. Od 19. století se začalo rozvíjet svařování obloukem a plamenem. Od konce druhé světové války začínají vznikat nové metody využívající plazmu, laser a elektronový paprsek.

Obloukové svařování

Obloukové svařování je nejčastěji používanou metodou současnosti. Využívá ionizovaných plynů. Jeho výhodou jsou nízké náklady a kvalita svárů.

Obloukové svařování obalenou elektrodou

Svařování elektrickým obloukem je založeno na využití elektrického proudu. Svůj počátek má v roce 1801. Tehdy Angličan Humprey Davy sestrojil první elektrický oblouk. Dnes máme několik metod jeho použití. Nejstarší je ruční obloukové svařování obalenou elektrodou. Ta umožňuje svařování ve všech polohách. Snadno dostupné jsou i svařovací zdroje a přídavný materiál.

Obloukové svařování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře

Další metodou je obloukové svařování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře. To je založeno na použití plné nebo plněné elektrody v inertním nebo aktivním plynu. Tento způsob není tak náročný jak starší výše popsaný.

Svařování netavící se elektrodou v ochranné atmosféře

Při svařování netavící se elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu hoří elektrický oblouk mezi wolframovou elektrodou a základním materiálem nebo svárovou lázní. Tato metoda se používá hlavně u hliníku, hořčíku, mědi, bronzu, mosazi, zirkonu, titanu, molybdenu a jiných kovů s vysokou afinitou ke kyslíku.

Tavné svařování

Při** tavném svařování** se přivádí energie ve formě tepla a ke spojení materiálů dochází po jejich roztavení.

Svařování pod tavidlem

Metoda svařování pod tavidlem byla vyvinuta k dosažení vysokého výkonu odtavení při svařování dlouhých svárů. Setkáme se s ní u lodí, mostů, trub a tlakových nádob z tlustších plechů.

Svařování atomárním vodíkem

Na průchodu proudu vodíku elektrickým obloukem je založeno svařování atomárním vodíkem. Jedná se o jednu z nejstarších metod. Během ní dochází mezi dvěma wolframovými elektrodami k disociaci molekul vodíku.

Plamenové svařování

Plamenové svařování je založeno na spalování hořlavého plynu ve směsi s kyslíkem nebo vzduchem. Dělí se na kyslíko – acetylenové, kyslíko – propanové a kyslíko – vodíkové.

Obrábění

Pomocí obrábění vytváříme požadovaný tvar předmětu v daném rozměru a stupni přesnosti.

Soustružení

Nejčastějším příkladem třískového obrábění je** soustružení.** Pomocí něho obrábíme vnitřní nebo vnější rotační plochy soustružnickým nožem. Při soustružení jsou dva pohyby. Řezný pohyb je rotace obrobku. Podélný posuv vykonává nástroj. Výsledkem těchto dvou pohybů je pak šroubovice.

Frézování

Další metodou třískového obrábění je frézování. To probíhá za pomoci vícebřitého nástroje, kde hlavní rotační pohyb koná nástroj a vedlejší přísuvy a přesuvy obrobek.

Jak zefektivnit dnešní výrobu?

Automatizace výrobních procesů podnikatelům sníží výrobní náklady a zaměstnancům usnadní práci. Dopravníky usnadní a zrychlí přesun výrobního materiálů a výrobků v dílnách a výrobních halách. Monitoring výroby urychlí přenos aktuálních informací o stavu výrobků a případných poruchách.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17445 (novesluzby.cz#23529)


Přidat komentář