Geodetické práce - Studénka, okres Nový Jičín

Pokud potřebujete doložit odhad ceny movitého či nemovitého majetku, musíte si nechat vypracovat kvalifikovaný posudek nebo ocenění. Můžete využít komplexní servis, spojený s převody nemovitostí v katastru nemovitostí.

Pokud bychom měli definovat obor geodézie, pak musíme říci, že se jedná o obor, který se zabývá měřením veličin, jež jsou spjaté s vlastnostmi zemského povrchu. Základním úkolem geodézie je tedy určení vzájemné polohy bodů na zemském povrchu. Výsledky geodetických měření jsou zaznamenávány formou map na papírové nebo elektronické nosiče dat a geodetická společnost vám může nabídnout například zaměření vaší stavby nebo pozemku. Tyto geodetické služby si můžete nechat provést například v případech, kdy teprve stavbu plánujete. Geodetická společnost vám ale může nabídnout mnohem víc: oceňování nemovitostí i pozemků, sepisování smluv apod.

Geodetické práce Studénka, okres Nový Jičín

Základním úkolem geodézie je určení vzájemné polohy bodů na zemském povrchu nebo v prostoru ve zvoleném souřadnicovém systému a výsledky geodetických měření jsou zaznamenávány formou map na papírové nebo elektronické nosiče dat. Geodetické práce jsou využívány zejména v rámci katastru nemovitostí, kdy je vypracován geometrický plán. Ten tvoří například zaměření budov pro následnou kolaudaci nebo pro žádost o čerpání úvěru, rozdělení pozemku, vyznačení průběhu věcného břemene, průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemku na základě souhlasného prohlášení nebo vytyčení průběhu vlastnické hranice v terénu.Geodetickou společnost můžete požádat také o konzultace v rámci katastru nemovitostí, můžete si nechat vypracovat výškopisný a polohopisný plán jako podklad pro projekt, vytyčení stavby dle projektu před zahájením stavební činnosti a zaměření skutečného provedení stavby, objednat si služby ohledně inženýrských sítí (zaměření a vytýčení polohopisu pro tvorbu projektu, zaměření skutečného provedení inženýrské sítě a vyhotovení dokumentace pro správce sítí) apod. Geodetické práce se následně použijí pro zanesení daného objektu do map, vytyčí se vlastnické hranice, vytvoří se geometrický plán, zaměří se přípojky inženýrských sítí a mnoho dalších úkonů.

Co všechno geodetické práce představují?

Geodetické práce jsou velmi důležité a jsou vyžadovány a prováděny v řadě případů, například pro účely katastru nemovitostí, kdy jsou vypracovány geometrické plány pro zápisy do katastru nemovitostí pro rozdělení pozemků, vyznačení budovy (rozestavěné budovy), vyznačení věcného břemene, vytyčování vlastnických hranic  pozemků nebo ve výstavbě. Geodetické práce jsou požívány také jako geodetické podklady pro projekční činnost (polohopisné a výškopisné zaměřování) a jejich účelem je prostorové (polohové a výškové) vytyčování staveb v souladu s územním rozhodnutím a stavebním povolením nebo jako dokumentace skutečného provedení staveb. Geodetické služby jsou důležitou součástí katastru nemovitostí.

Katastr nemovitostí okres Nový Jičín - soubor údajů o nemovitostech

Katastr nemovitostí ČR vznikl ke dni 1. 1. 1993 na základě zákona číslo 344/92 Sb. o katastru nemovitostí České republiky a jedná se o soubor údajů o nemovitostech v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Katastr nemovitostí zahrnuje jejich popis, soupis a geometrické a polohové určení. Víceúčelový katastr neslouží jen pro daňové účely, ale také pro statistické a technické účely. Součástí katastru nemovitostí je také evidence vlastnických a jiných věcných práv a dalších, zákonem stanovených práv k těmto nemovitostem. Je současně zdrojem informací, který slouží k ochraně práv k nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely, k ochraně životního prostředí, zemědělského a lesního půdního fondu, nerostného bohatství, kulturních památek, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické a pro tvorbu dalších informačních systémů. Je veden jako informační systém o území České republiky převážně počítačovými prostředky.

Odhady a oceňování nemovitostí a pozemků Studénka

Odhad ceny nemovitostí se provádí zejména pro stanovení obvyklé hodnoty nemovitosti, pro potřeby obchodního zákoníku, pro daňové potřeby, komplexní ocenění obchodní společnosti apod. Při oceňování nemovitostí se vychází ze zákona o oceňování majetku a podle mezinárodních standardů. Oceňování nemovitostí je možné vyhotovit pomoci tří metod:** nákladová, porovnávací** nebo výnosová metoda. Odhady a oceňování nemovitostí nemusí provádět pouze odhadce, ale odhadce nemovitostí může být fyzická nebo právnická osoba, která může zpracovávat tržní ocenění, například geodetická kancelář. Takovýto dokument je možné vyhotovit na základě živnostenského zákona a nemá nic společného se znaleckým posudkem, byť výsledek může být shodný. Vyhotovení odhadu nemovitostí geodetickou společností je výhodné zejména v případech, že žádáte další geodetické služby. Takováto společnost vám pak může nabídnout v rámci komplexních služeb nejen odhady nemovitostí, pozemků a staveb, ale také sepsání smluv u převodu nemovitostí.

Pro jaké účely se odhad nemovitostí vytváří?

Odhad nemovitostí je určen ke stanovení obvyklé ceny nemovitosti a může být vyhotoven pro obytné stavby jako rodinné domy, bytové domy, rekreační domky a pro byty a nebytové prostory. Odhad ceny se zhotovuje také pro průmyslové stavby jako jsou budovy a haly pro průmysl a energetiku, zemědělské stavby nebo inženýrské stavby. Odhad nemusí být vyhotoven nutně pouze pro stavby, ale může se jednat také o oceňování pozemků včetně zemědělských a lesních nebo odhad vodní plochy jako jsou různé vodní nádrže či rybníky.

Sepsání smluv u převodu nemovitostí Novojičínsko

Profesionální geodetická kancelář vám může nabídnout sepsání smlouvy o převodu nemovitosti tak, aby žádný z účastníků neutrpěl škodu na svých právech. Může se jednat nejen o sepisování smluv o převodech nemovitostí, ale ve spolupráci s notářem může zajistit sepsání zástavních smluv k nemovitostem, zřízení věcných břemen váznoucích na nemovitostech a dalších smluv týkajících se nemovitostí. Cílem smlouvy o převodu nemovitostí je snaha o stabilitu vlastnických práv k nemovitostem a zároveň o minimalizaci soudních sporů ze smluv. Tento zájem vyjadřují například i existence pozemkových knih, kde je zápis právně závazný pro každého. Zájmem společnosti je úspěšný průběh smluvního vztahu, předání kupní ceny, předání nemovitosti a úspěšné vložení vlastnického práva ze smlouvy do katastru nemovitostí a zaplacení daně z převodu nemovitostí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17472 (novesluzby.cz#23571)


Přidat komentář