Geodetické práce - okres Šumperk

Před zahájením výstavby rodinného domu, stejně jako před ohraničením vašeho pozemku, je nutné využít služeb geodetické firmy. Geodetické práce mají široké uplatnění a v mnoha stavebních případech se bez nich neobejdete.

Předtím, než začnete navážet na váš pozemek stavební materiál a zahájíte stavbu, jistě vás bude zajímat, jak velký pozemek máte, kde jsou přesně jeho hranice, kam pozemek sahá a o jaké šířce a délce je. To je potřeba vědět už i proto, ať se pak nemusíte dohadovat se sousedy, kolik metrů zasahují do vašeho pozemku svým plotem a podobně. Z tohoto důvodu je nutné vypracovat geometrický plán. Při této práci se bez služeb geodeta neobejdete. Vytyčení hranic pozemku v žádném případě nemění právní vztahy k nemovitostem a ani sám geodet nemá právo sdělovat zúčastněným osobám své právní názory na nemovitost. Práce geodeta spočívá mimo jiné ve vyměření a vytyčení hranic pozemku a stavby. Geodet označí hranici, která bude pozemek členit a vyhotoví geometrický plán. Výsledky jeho geodetických prací se zaznamenají do mapy.

Geodetické práce, geodet Šumperk

Možná se mylně domníváte, že geodetické práce využívají v naprosté většině případů pouze firmy pro stavební potřeby. Ale pozor. Pokud se chystáte stavit dům nebo provádět jeho rekonstrukci, také vás čeká spolupráce s odborníky zvanými geodety.

Zaměření stavby geodetem Šumpersko

Mezi geodetické práce patří například zaměření stavby. Zaměření stavby je služba, která vždy předchází každé stavbě domu. Tyto práce vymezují polohu stavby na pozemku a provádí se na základě předem vypracované projektové dokumentace, kterou vypracuje projektant. V projektové dokumentaci musí být přesně určené jednotlivé body nutné k zaměření. Jak dlouho trvá zaměření stavby? Celkový čas zaměření rodinného domu spolu s přípravou zaměření, vlastním zaměřením a následným zpracováním údajů zabere cca 10 hodin. Výsledek zaměření stavby vychází tedy z projektové dokumentace a obsahuje i souřadnice bodů, obrázek zaměření a popis přesné polohy.

Zmapování a dokumentace inženýrských sítí Šumperk

Ke kolaudaci budete potřebovat mimo jiné zmapování a dokumentaci inženýrských sítí, tedy vedení vody, plynu a kanalizace. Pokud inženýrské sítě zdokumentujete, můžete se tak vyhnout možným budoucím nehodám, ke kterým by mohlo dojít např. neopatrným, neodborným nebo nedbalostním kopáním v místě, kudy inženýrské sítě vedou. Pokud chcete zmapovat sítě u již postaveného domu nebo jiného objektu, je potřeba vycházet z dokumentace, která již existuje. Profesionální firmy provádí komplexní zpracování technické dokumentace, které spočívá v ověření průběhu vedení měřením v terénu, doložením technických údajů a parametrů každého konkrétního vedení a zaměření profilů.

Co je geometrický plán

Geometrický plán je nutný podklad pro katastr nemovitostí a vždy se jedná o výsledek geodetické činnosti. Geometrický plán může být vyžadován např. ke kupní smlouvě k nemovitosti, k darovací smlouvě, ke kolaudačnímu rozhodnutí, k rozhodnutí o přidělení čísla popisného, atd. Geometrický plán se následně s dalšími předepsanými listinami a přílohami podá na katastrální úřad spolu se žádostí o zápis.

V jakých případech je potřeba geometrického plánu?

Vzhledem k tomu, že geometrický plán si lidé většinou nechávají vyhotovit maximálně jednou či dvakrát za život, často ani nejsou schopni geodetovi přesně vysvětlit, co vlastně od něj potřebují, neboť s touto činností nemají žádné zkušenosti. My se vám pokusíme nastínit případy, kdy je nutné nechat geometrický plán vyhotovit.

Geometrický plán při vyznačení budovy

Vyznačení budovy patří k jednomu z nejčastějších případů, pro které si lidé nechávají geometrický plán vyhotovit. Tento plán se zpracovává po dokončení výstavby domu. Nemusí jít nutně o novostavbu, ale také o přístavbu ke stávající budově, pokud touto přístavbou došlo ke změně půdorysu budovy. V takovém případě je vedle geometrického plánu přiložit k žádosti o zápis do katastru nemovitostí i kolaudační rozhodnutí.

Geometrický plán při žádosti o hypotéku

Pokud budete žádat banku o hypoteční úvěr, je geometrický plán nutností. Pokud se domníváte, že k žádosti o hypotéku postačí projekt domu, mýlíte se. Geometrický plán geodet vyhotoví až tehdy, kdy je zřetelný půdorys prvního nadzemního podlaží. Pro zápis rozestavěné budovy do katastru nemovitosti budete vedle plánu potřebovat i stavební povolení a další dokumenty.

Změna nebo vytyčení hranice pozemku

Geometrický plán musí nechat vlastník pozemku vyhotovit v případě, kdy má v plánu část svého pozemku odprodat nebo darovat. Geometrický plán se poté přikládá ke kupní nebo k darovací smlouvě jako její nutná součást. Geometrický plán je nutný také v případě změny hranice pozemku nebo při vytyčení hranice pozemku v terénu.

Vyznačení věcného břemene

Dalším podstatným důvodem pro vyhotovení geometrického plánu je věcné břemeno, které se na pozemku nachází, jako např. kabelové vedení, sloup na pozemku, apod., ke kterému je nutný volný přístup pro případ jeho opravy.

Vytyčení hranic pozemku okres Šumperk

Vytyčením hranice pozemku se rozumí zeměměřická činnost, jejímž cílem je označit polohu lomových bodů hranice pozemku v daném terénu. Vytyčení hranic pozemku provádí geodet podle geometrického a polohového určení hranice pozemku, které je evidováno v katastru nemovitostí. Nejčastěji se k vytyčování hranic pozemku používají plastové mezníky nebo kovové hřeby a poté, co je pozemek vytyčen se vyhotoví dokumentace. Dokumentace je tvořena vytyčovacím náčrtek a protokolem, jehož obsahem je vytyčení hranic měřeného pozemku.

Důvody pro vytyčení hranic pozemku

Nejčastěji se k vytyčení hranic přistupuje v případě, kdy existují pochybnosti a poloze pozemku nebo o chybném označení původních hranic pozemku (zpravidla se nejčastěji jedná o chybné oplocení pozemku), co často vede ke sporům mezi sousedy, k záměru postavit nový plot, atd.

Vytyčení stavby geodetem Šumperk

Vytyčení stavby patří mezi další geodetickou činnost. Cílem vytyčení stavby je vyznačit polohu stavby, její výšku a tvar nebo vyznačit terénní úpravy s pomocí geodetických značek v terénu. Vytyčení stavby, stejně jako vytyčení hranic pozemku, provádí geodet dle projektové dokumentace budovy, která je schválená ve stavebním řízení. Pro vytyčení stavby se nejčastěji při geodetických pracích používají nastřelovací hřeby, lavičky, roxory a kolíky. Vytyčení stavby je jednou z nejčastějších geodetických prací a pro případ zájmu o tyto práce nezbývá, než oslovit profesionální firmu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17512 (novesluzby.cz#23630)


Přidat komentář