Geodetické práce - okres Mělník

Geodetické práce jsou služby, které jsou nezbytné pro řadu stavebních, ale i správních úkonů, řízení a potřebných dokumentací. Tyto práce nabízí profesionální firmy, které se inženýrskou geodezií zabývají.

Co je inženýrská geodezie

Inženýrská geodezie představuje oblast geodetických prací, jejichž smyslem a cílem je přesnost provedeného měření. Inženýrskou geodezii můžete využít jak v pozemním nebo podzemním stavitelství, ale také v oblasti dopravního a vodního hospodářství. K inženýrské geodézii patří také zaměření posunů staveb nebo zaměření jejich deformací. Geodézie se zabývá dále vytyčováním pozemku, ať už v případě, kdy kupujete pozemek, na kterém se chystáte např. stavět, nebo pokud pozemek prodáváte či se např. dohadujete se sousedem, kolik metrů jeho oplocené zahrady zasahuje do vašeho pozemku. Inženýrská geodezie má opravdu široké uplatnění a jde o velmi žádané služby. Inženýrská geodézie bývá často nutnou součástí zabezpečení stavby při neustálém stoupání náročnosti staveb. Pokud hledáte odborníka na geodezii, obraťte se na profesionální firmu.

Geodetické práce - okres Mělník

V okrese Mělník působí v oblasti inženýrské geodezie** firma GEOKING s.r.o.**, která nabízí kompletní služby, jako je sestavení geometrických plánů, vytyčování staveb nebo hranic pozemků, zaměření skutečného provedení stavby, vytyčení prostorové polohy stavby a mnoho dalších geodetických prací. Firma GEOKING s.r.o. vychází ze svých zkušeností a z individuálních potřeb každého zákazníka.

Tato firma sídlí na adrese: Mostní 747, 278 01 Kralupy nad Vltavou-Lobeček.

Telefonní kontakt do firmy je: +420 603 824 034 a emailová adresa zní: kholubec@iol.cz.

Zařaďte se také mezi spokojené zákazníky, což vám tato profesionální firma stoprocentně zaručí.

Práce z oblasti inženýrské geodézie

Geodet - MělníkTento obor v sobě zahrnuje mnoho různých podoblastí, ve kterých geodézii využijete, a jde o dosti důležité práce, bez nichž se často při výstavbě ať už objektů, inženýrských sítí, atd. neobejdete. Od geodeta můžete požadovat zaměření skutečného provedení stavby, v rámci čehož vám vyhotoví podklady pro správce jednotlivých staveb podle jejich specifikace, další prací je zaměření staveb ke kolaudaci, vytyčení staveniště, kdy tato práce s sebou nese přípravu staveniště pro předání stavební firmě. Vytyčení staveniště je také rozhodující pro vytyčení hranic pozemku pro jeho ohraničení plotem a také pro zajištění bodového pole pro budoucí stavbu. Geodet dále vytyčí prostorovou polohu stavby a navazující práce, což znamená, že zajistí kompletní dodávku geodetických prací pro staveniště. Vytyčí tedy polohu stavby, výškovou úroveň stavby, ale i inženýrských sítí. Součástí inženýrské geodézie je vypracování polohopisných a výškopisných plánů, které slouží jako podklad pro následné realizační práce.

Geometrický plán okres Mělník

Geometrický plán je dokument, kterým se určí přesná poloha nemovitosti znázorněná na mapě. Geometrický plán může být vyžadován jako důležitá listina, kterou žadatel předkládá na stavebním úřadu při žádosti o zápis do katastru nemovitostí. Geometrický plán vyhotovuje geodet.

Kdy je geometrický plán nutný?

Geometrický plán budete zcela jistě potřebovat při vyznačení nové budovy do katastru nemovitostí nebo při vyznačení rozestavěné nemovitosti do tohoto katastru. Plán je dále nutný pro vyznačení změny vnějšího obvodu do katastru nemovitostí, pro zápis věcného břemene, pro změnu hranic pozemku nebo pro rozdělení pozemku.

Co musí geometrický plán obsahovat?

Geometrické plányTento plán musí obsahovat mimo informací o tom, kdo plán zhotovil, také označení plánu číslem, určení obce a okresu, v němž je nemovitost vyměřena, označení katastrálního území, mapového listu.** V geometrickém plánu** je také zaznamenáno, z jakého důvodu, neboli lépe řečeno, pro jaký účel byl tento plán vyhotoven a je v něm vymezen seznam všech nemovitostí, kterých se geometrický plán týká. V plánu je také znázorněn celkový tvar nemovitosti a její poloha.

Jaké měřítko se v geometrickém plánu používá?

Ne každý geometrický plán má stejné měřítko. Měřítko není žádným zákonem nebo normou předepsané, ale volí si jej geodet, který plán vypracovává sám, podle toho, aby byl čitelný. V geometrickém plánu můžete najít dále označení parcely pozemku, výměru parcely a způsob využití. Geometrický plán platí až poté, co je potvrzen katastrálním úřadem.

Jak dlouho trvá vyhotovení geometrického plánu?

Jeho vyhotovení může trvat až několik týdnů. Samozřejmě vše záleží na tom, jak moc je geodet zpracovávající plán pracovně vytížený. Raději počítejte s delší dobou vyhotovení a zavčas si geodeta objednejte. Cena za vyhotovení bývá zpravidla dohodou a není stanovena pevná sazba, neboť se samozřejmě odvíjí od rozsahu prací, které po geodetovi žádáte.

Zaměření a vytyčení stavby a pozemku okres Mělník

Proč si lidé nechávají zaměřovat a vytyčovat pozemky? Smyslem této práce je získat přesnou polohu proto, aby byla stavba nebo pozemek zanesen do mapy. Vytyčení pozemku a stavby představuje jejich vyznačení v terénu podle předem vyhotovené dokumentace.

Zaměření pozemku a stavby

K zaměření dospějete v takovém okamžiku, kdy je nutné zanést hranice pozemku do mapy. Profesionálním zaměřením budete znát přesnou polohu pozemku v terénu vůči sousedním parcelám, inženýrským sítím, a přilehlým komunikacím.

Zaměření stavby pro kolaudaci

Smyslem tohoto druhu zaměření je získat přesnou polohu všech rohů domu k tomu, aby mohlo dojít k následnému zakreslení skutečného provedení stavby do mapy. Toto zaměření pozemku a stavby bývá součástí geometrického plánu.

Vytyčení pozemku a stavby

Vytyčení pozemku a stavby se využívá např. v těch případech, kdy je potřeba zjistit, zda rozdělení hranic pozemku odpovídá stavu, který je uveden v projektové dokumentaci. Vytyčení pozemku a stavby se zpravidla provádí před tím, než je stavba zahájena, aby nedošlo nedopatřením k zastavění sousední parcely. S výsledným vytyčením pozemku nebo stavby je nutné obeznámit vlastníky sousedních parcel, tedy seznámení jim musí být umožněno. Vytyčení pozemku i stavby provádí geodet. Nejenže vyznačí jednotlivé rohy stavby, ale také vyznačí tzv. lavičky, kterými se definuje výška, která je nepostradatelná pro zhotovení základů.

Co je výsledkem vytyčení?

Po vytyčení stavby jsou zjištěné údaje zaznamenány ve vytyčovacím protokolu o vytyčení stavby. Vytyčovací protokol obsahuje seznam souřadnic všech rohů stavby. Ať je výsledek vytyčení jakýkoliv, nikdy nemění právní vztahy k nemovitosti. S vytyčením nebo zaměřením pozemku či stavby vám poradí geodet, nejlépe s bohatou praxí.

Geologický průzkum Mělnicko

Geologický průzkum slouží k tomu, že zpravidla poskytuje podklady důležité a nezbytné pro zpracování projektové dokumentace. Jeho úkolem je posoudit a zhodnotit geologické, hydrogeologické a základové poměry v lokalitách, o které je zájem. Geologický průzkum se zabývá mimo jiné vyhodnocováním kvality podzemních a povrchových vod, nečiní mu problém vyhledat zdroje pitné a užitkové vody, ověří kvalitu a vydatnost zdrojů podzemní vody nebo posoudí agresivitu podzemních vod. Geologický průzkum provádí své činnosti pro stavební účely a nabízí poradenskou a konzultační činnost.

Inženýrská geodézie zahrnuje zkrátka širokou škálu nabízených služeb, které můžou být důležitá jak pro vaše potřeby, tak i pro potřeby úřadů. Mělo by být ve vašem zájmu obrátit se na geodeta, který je nejenže spolehlivý, ale především přesný a jehož práce je precizní, protože to může mít pro váš pozemek a vaše potřeby zásadní vliv. Proto hledejte kvalitní a profesionální firmu, na kterou se můžete spolehnout.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17507 (novesluzby.cz#23623)


Přidat komentář